Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Данъчни облекчения за фирми 2015г

Данъчни облекчения за фирми /юридически лица/ в сила през 2015г, съгл. ЗКПО

През отчетната 2015г законодателят отново е дал възможност на данъчно задължените лица при спазването на законовите ограничения някои от социалните разходи да бъдат освободени от данъчно облагане. Такива са:

 • Освобождаване от облагане на социални разходи за вноски и премии за допълнително социално осигуряване и застраховка „живот“ – чл.208 от ЗКПО : 

  Задължителното условие За ползването на това облекчение е разходите да са в размер до 60,00 лв. месечно за всяко наето лице. Дружеството ползващо това облекчение не трябва да има не събрани публични вземания и да подлежи на принудителното им събиране към момента на извършване на разходите. Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно осигуряване се признават за разход за дейността по ЗКПО. Под допълнително социално осигуряване се има в предвид допълнително доброволно осигуряване по смисъла на КСО – част втора, дялове трети и четвърти; доброволно здравно осигуряване – глава трета от ЗЗО; Застраховка „живот“ – това са застраховките по смисъла на Кодекса за застраховането в раздел I, сключени от лицензирани застрахователи. Другото задължително условие е те да бъдат достъпни и предоставени на всички работници в предприятието, вкл. работещите по договор за управление и контрол.


 • ТРЗ счетоводна кантора варна

  Труд и работна заплата -ТРЗ

  Освобождаване от облагане на социални разходи за ваучери за храна – чл.209 От ЗКПО -Задължителното условие За ползването на облекчението разходите трябва да са  в размер до 60,00 лв.  месечно език всяко наето лице. За да се ползва това данъчно облекчение е необходимо да бъдат едновременно изпълнени следните условия на чл.209, ал.1, т.1 – т.3 от ЗКПО:

 1. договореното основно месечно възнаграждение на лицето, на което ще се предоствят ваучерите за храна в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средно месечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
 2. данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
 3. ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;

Отново има изискване ваучерите за храна да бъдат достъпни и предоставени на всички работници в предприятието, вкл. работещите по договор за управление и контрол.


счетоводство варна

Счетоводно обслужване и услуги

 • Освобождаване от облагане на социални разходи за транспорт на работници и служители, както и на лицата наети по договор за управление и контрол – чл.210 от ЗКПО:

Трябва да се има в предвид, че това облекчение не се прилага за транспортиране на работниците с лек автомобил, както и по допълнителни автобусни линии.


Данъчно облекчение държавна помощ за земеделските производители – чл.189б от ЗКПО

Облекчението се изразява в преотстъпване на корпоративния данък в размер на 60% на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители. Облекчението се ползва за данъчната им печалба от дейността им по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Условия за ползване на облекчението:

 • преотстъпеният данък да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходима за извършваната дейност. Срокът за извършване на инвестицията е краят на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;
 • активите които се закупуват трябва да са придобити при пазарни условия от несвързани лица;
 • дейността която извършват земеделските производители и за която ползват облекчението трябва да бъде извършвана в период минимум три години след ползване на данъчното облекчение. Това обстоятелство юридическото лице е задължено да декларира с годишната си данъчна декларация всяка година до изтичането на три годишния срок.
 • преотстъпеният данък не може да надвишава 50% от стойността на придобитите активи;
 • активите, които се придобиват не могат да бъдат вече съществуващи такива;
 • земеделският производител не може да бъде получател по други помощи за закупуваните активи с преотстъпения корпоративен данък;

 Данъчно облекчение по чл.31 от ЗКПО за направени разходи за дарения:

Допустимият размер за този вид счетоводен Разход е до 10% от положителния финансов резултат . Направените дарения за да бъдат признати за разход трябва да бъдат направени в полза на определен и точно фиксиран кръг от организации и институции, а именно:

 1. годишен финансов отчет

  Публикуване и изготвяне на ГФО

  здравни и лечебни заведения;

 2. специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;
 3. специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно Закона за народната просвета и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения;
 4. детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
 5. бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
 6. регистрирани в страната вероизповедания;
 7. специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
 8. хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;
 9. лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им;
 10. Българския Червен кръст;
 11. социално слаби лица;
 12. деца с увреждания или без родители;
 13. културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
 14. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
 15. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
 16. комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение;
 17. детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
годишен финансов отчет

публикуване на ГФО в интернет

За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения  В общ размер ДО 50% от счетоводната печалба , когато разходите за дарения са направени в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и Център „Фонд за асистирана репродукция“.

Безвъзмездно предоставената Помощ при условията и по реда – Закона за меценатството в размер ДО 15% От счетоводната печалба се признава за данъчни цели по смисъла – чл.31 От ЗКПО.

Разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши Училища СЕ признават В ПЪЛЕН размер За данъчни цели според разпоредбите на ЗКПО.

Важно е да знаете, че: Общият размер на предоставените счетоводни разходи за дарения не може да превишава 65% от положителния счетоводен финансов резултат.

Счетоводните разходи за дарения не се признават в случаите в които се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите на дружествата, правещи тези разходите.

Разходите за дарения не се признават и в случаите в които не са документално доказуеми извършените дарения и получаването им от съответната страна.


Данъчно облекчение при наемане на безработни лица

Това данъчно облекчение дава възможност на работодателите да намалят своя счетоводен финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат. Намалението се извършва в размера на изплатените суми за възнаграждения на наетите безработни лица, както и на внесените осигурителни вноски за тях за първите 12 /дванадесет/ месеца от тяхното наемане. Намалението се извършва еднократно в годината в която изтича 12 месечния период. Когато наетото безработно лице е наето през една отчетна годината /напр. 2013г/, но към края й то не е навършило 12 месеца трудов стаж в предприятието, а те се навършват през следващата календарна година, то това данъчно облекчение ще може да се ползва през следващата отчетна година /2014г от примера/.

Условието за ползване на това облекчение:

 • Безработното лице да е наето за не по-малко от 12 последователни месеца;
 • към момента на наемането на това безработно лице то трябва да е било регистрирано за повече от една година като безработно лице;
 • или към момента на наемането на безработното лице то да е на възраст над 50 години;
 • или безработното лице към момента на наемането му да е с намалена работоспособност, която се доказва с решение на ТЕЛК/НЕЛК;

регистрация на фирми варна

Регистрация на фирма Варна

Данъчно облекчение пренасяне – данъчна загуба , съгл. чл.70 от ЗКПО

Данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба, сформирана по реда на ЗКПО в продължение на 5 години. Това свое право те могат да упражнят от годината следваща годината през която е сформирана загубата и то при условие, че през тази година данъчно задълженото лице е сформирало положителен финансов резултат – печалба.

В случай, че данъчно задълженото лице е избрало да приспада данъчната загуба то трябва да посочи това в данъчната си декларация през първата година в която е реализирало печалба след годината в която е реализирана данъчната загуба. Трябва да бъде оповестен изборът за пренасяне на данъчната загуба, тъй като ако това не бъде направено това право се погасява и данъчно задълженото лице не може да го упражни на по-късен етап.

Ако до изтичане на пет годишния срок за упражняване на правото за приспадане на данъчната загуба дружеството не е отчело положителен финансов резултат, от който да бъде приспадната данъчната загуба се счита че то е упражнило правото си на пренасяне и приспадане на данъчната загуба.

За всяка отчетена данъчна загуба тече нов пет годишен давностен срок а упражняване на правото за приспадане на загубата от положителния финансов резултат.


Данъчно облекчение при извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната – чл.184 от ЗКПО

Корпоративния данък на юридически лица, чийто производствена дейност е в общини с безработица която е по-висока от средната за страната се преотстъпва изцяло, т.е. 100%. Задължително трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

 1. производствената дейност да се извършва единствено в общини, където за предходната година преди текущата, безработицата да е  с или над 25% по-висока от средната за страната за същият период;
 2. през целия данъчен период данъчно задълженото лице да поддържа най-малко 10 работни места. Половината от тези работни места трябва да са заети пряко в производствената дейност;
 3. през целия данъчен период не по-малко от 30% от персонала да са лица с постоянен адрес в общината с намалена безработица;
 4. в случаите на предоставена минимална държавна помощ трябва да бъдат изпълнени  условията на чл.188 от ЗКПО/;
 5. в случаите на предоставена държавна помощ за регионално развитие трябва да бъдат изпълнени  условията на чл.189 от ЗКПО/;

Когато общината в която се извършва производствената дейност отпадне от регистъра на общините с безработица по-висока от средната за страната данъчно задължените лица, които са придобили правото на преотстъпване на корпоративен данък си запазват това право в продължение на още 5 последователни отчетни години, считано от годината през която районът отпадне от списъка. Задължително останалите условия трябва да бъдат спазени.

Ако данъчно задължено лице е отговаряло на условията, но не е извършвало производствена дейност, тъй като е извършвало подготвителни работи за извършване на своята производствена дейност, но в последствие когато то започва своята дейност общината отпада от списъка на общините с безработица по-висока от средната за страната то  неговото право за намаляване на корпоративния данък се запазва в срок от 4 последователни години, считано от годината в която е започнало дейност. Отново останалите условия трябва да бъдат спазени.

Преотстъпеният данък по реда на чл.184 от ЗКПО трябва да бъде инвестиран в дълготрайни материални и нематериални активи в срок до 4 години от началото на годината в която е преотстъпен данъка.

Ежегодно със заповед на министъра на финансите се определят списъкът на общините с безработица по-висока от средната. Този списък се обнародва в Държавен вестник

Данъчно задължени лица които могат да ползват облекчение за минимална или регионална държавна помощ под формата на данъчни облекчения не трябва да извършват дейност в отраслите въгледобив, рибовъдство, производство на селскостопански продукти, стоманодобив, корабостроене, производство на синтетични влакна, както и тези които осъществяват шосейни превози на товари за други лица, инвестират в активи, използвани в дейности свързани с износ а трети страни или страни членки на ЕС. Тези данъчно задължени лица не трябва да са в ликвидация или в производство по оздравяване.


Данъчно облекчение представляващо минимална помощ по чл.188 от ЗКПО

Това облекчение е налице когато сумата на получените минимални помощи от данъчно задълженото лице през последните три години, вкл. текущата не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро по фиксинга на БНБ.

В сумата на получените минимални помощи се включва и намаление или преотстъпен корпоративен данък за предходните три години, включително за текущата година. В тази сума не се вкл. преотстъпения корпоративен данък по реда на чл.189 от ЗКПО.


Данъчно облекчение представляващо държавна помощ за регионално развитие по чл.189 от ЗКПО

За да бъде предоставена държавната помощ за регионално развитие  на данъчно задължените лица те трябва да са изпълнили следните условия:

 • преотстъпеният корпоративен данък да бъде инвестиран в материални и нематериални активи, които да са част от проект за първоначална инвестиция;
 • първоначалната инвестиция да бъде извършена в срок от 4 години от началото на годината за която е преотстъпен данъка;
 • първоначалната инвестиция да бъде извършена в община, в която за годината на преотстъпването има безработица с или над 25%  по-висока от средната за страната за същия период;
 • дейността извършвана от данъчно задълженото лице трябва да бъде продължена в срок от минимум 5 години след годината на ползването на извършване на първоначалната инвестиция. Това се декларира в годишната данъчна декларация до изтичане на 5 годишния срок.
 • стойността на разходите за нематериални активи в първоначалната инвестиция не трябва да надвишава 50% от сумата на общите разходи за материални и нематериални активи, включени в първоначалната инвестиция;
 • материалните и нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция трябва да са придобити при пазарни условия, а не между свързани лица;
 • материалните активи които са включени в първоначалната инвестиция трябва да бъдат амортизируеми активи;

Данъчно облекчение освобождаване от корпоративен данък 

 • Дружества със специална инвестиционна цел са освободени от внасяне на корпоративен данък. Тези дружества трябва да отговарят на изискванията в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел;
 • Българския червен кръст;
 • Организатори на хазартни игри, които се облагат с държавна такса по Закона за хазарта;

Данъчните задължени лица не могат да ползват повече от едно данъчно облекчение в рамките на една календарна година.


 

Списъкът на горепосочените данъчни облекчения не е изчерпателен!

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти :

0885515152    052644012

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

schetovodnakantoravarna@gmail.com

skantoravarna@gmail.com

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!