Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

СС 9 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

полезна информация

сс 9 – представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел

СС 9 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, В сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г. Цел:

СС 9 определя изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.

Обхват

1.1. Този стандарт се прилага от всички предприятия с нестопанска дейност, създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство.

1.2. За отчитане на сделки и операции, които не са уредени в този стандарт, се прилагат правилата на другите счетоводни стандарти.

Определения

2. В този стандарт се използва определение със следното значение:

Предприятия с нестопанска дейност – сдружения, фондации, създадени по реда на действащото законодателство, с което се урежда тяхната дейност.

Текущо счетоводно отчитане

3.1. Предприятията с нестопанска дейност разработват собствена счетоводна политика, съобразена с изискванията на този стандарт и на останалите счетоводни стандарти.

3.2. Предприятията с нестопанска дейност съставят индивидуален сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности.

3.3. Имуществените вноски на учредителите (първоначални и последващи) се отчитат като собствен капитал на предприятията с нестопанска дейност.

3.4. Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за периода.

3.5. Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

3.6. Отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти.

Счетоводен баланс

4.1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Предприятията с нестопанска дейност съставят счетоводен баланс съгласно СС 1 – Представяне на финансови отчети.

4.2. В статия „Други резерви“ от пасива на баланса се записва сумата на резултата от нестопанската дейност, отразена в отчета за приходите и разходите.

Отчет за приходите и разходите

5.1. Предприятията с нестопанска дейност съставят отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 или 3 към този стандарт.

5.2. В отчета за приходите и разходите разходите за дейността се отчитат като:

а) разходи за регламентирана дейност, и

б) административни разходи.

5.3. При извършване на стопанска дейност от предприятия с нестопанска дейност в отчета за приходите и разходите на отделен ред се отразява печалбата или загубата от тази дейност.

Отчет за паричния поток

6. Отчетът за паричния поток се съставя съгласно приложение № 4 към този стандарт и изискванията на СС 7 – Отчети за паричните потоци.

Отчет за собствения капитал

7. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Отчетът за собствения капитал се съставя съгласно СС 1 – Представяне на финансови отчети.

Приложение

8.1. Предприятията с нестопанска дейност изготвят приложение към годишния финансов отчет в съответствие със СС 1 – Представяне на финансови отчети.

8.2. Когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност, те съставят отчет за приходите и разходите за стопанската си дейност в двустранна или едностранна форма съгласно изискванията на СС 1 – Представяне на финансови отчети.

Приложение № 1 към СС 9

(Отм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Приложение № 2 към СС 9

Приложение № 3 към СС 9

Приложение № 4 към СС 9

Приложение № 5 към СС 9

(Отм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Приложенията с № 1, 2, 3 и 4 към СС 9 – представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел може да изтеглите от тук.