Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Новини 2019г

Новини 2019г

Разгледайте нашата брошура!

Новини: НАП на 05.09.2019г публикува приложение с което гражданите могат да проверят какви лични данни са изтекли в следствие на хакерската атака. Приложнието е достъпно на следния адрес:

https://check.nra.bg


Новини: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане

ЗИД на ЗКПО – проект

Мотиви

В чл. 96 ЗДДС се правят следните допълнения:
„(10) При последователното извършване на еднородна дейност от две или повече
свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/и, в облагаемия оборот на
всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали
дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12
последователни месеца включително текущия месец и се счита за оборот, реализиран
от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в
обекта/тите от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице
значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики:
предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската
марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.“


Новини: Проект на Наредба за допълнение на Наредба Н-18 от 2006г за регистирране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисква – нията към лицата, които извършват продажби мрез електронен магазин

Наредба Н-18 – проект

мотиви


Новини 02.07.2019г: ДВ бр.52 от 02 юли 2019г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговките обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Наредба Н-18 от 2006г – изменение


Новини 02.05.2019г: НАП информират за актуализация на информация относно Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Информацията относно наредбата е актуализирана със „Схеми е-магазини – СУПТО“ и  са публикувани разяснения относно импорт в СУПТО от външни източници на данни за продажби. Новата информация се намира на официалната страница на приходната агенция в рубрика „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“.

рубрика на НАП „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“


Новини 30.04.2019г: ДВ брой 35 от 30 април 2019г изменен е Кодекса за социално осигуряване:

ксо – зид


Новини 29.03.2019г: НАП съобщава за промените в Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обнародвани в ДВ бр.26:

 •  Въвежда се възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин, която да се изпраща на потребителя по имейл и за която не е задължително отпечатването й на хартиен носител;
 • Въвежда се възможност при неизправност на СУПТО за отчитане на касови бележки от кочан;
 • Софтуерите които обслужват продажби от НЗОК  и не управляват други продажби могат да отговарят само на част от изискванията от наредбата. Личните данни и данните за медицинското състояние на лицата няма да се предоставят на органите на НАП;
 • Декларирането на собствени или наети електронни магазини работещи преди 29.12.2018г е удължен до 29.06.2019г, като при самото деклариране ще се подават по-малко данни;
 • Удължен е срокът за лицата използващи СУПТО до 30.09.2019г, като в този срок те трябва да приведът дейността си съобразно изискванията на наредбата.

Срокове по Наредба Н-18 от 2006г:

 • до 31.март 2019г – Регистрираните по ЗДСС лица, които не използват СУПТО трябва да сменят касовите си апарати с такива отговарящи на промените в Наредба Н-18 от 2006г;
 • до 29 юни 2019г – деклариране на електронни магазини, получаващи плащания в брой или с банкови карти, които са стартирали дейността си преди 29 декември 2018г;
 • до 30 юни 2019г – нерегистрираните по ЗЗДС лица, които не използват СУПТО е необходимо да сменят касовите си апарати. Смяна на електронните системи и фискална памет на бензиностанциите;
 • до 30 септември 2019г – Всички търговци използващи СУПТО /регистрирани или не по ЗЗДС/ е необходимо да сменят или модифицират касовите си апарати, както и да приведът използваният от тях софтуер в съответствие с промените в наредбата. Всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект трябва да бъдат управлявани от СУПТО. Бензиностанциите е необходимо да посочват във всяка касова бележка данни за начисления ддс, акциз, покупна и продажна цена на горивата;
 • до 30 ноември 2019г – Подаване на информация за използваният СПУТО в търговските обекти;
 • до 31 декември 2019г – Интегрираните автоматизирани системи за управление на продажбите /ИАСУД/ трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на наредбата.

Новини 29.03.2019г: Срокът за подаване на годишни отчети за дейността за 2018г в Национален статистически институт е удължен до 05.04.2019г.


Новини 29.03.2019г: Подаването на годишни данъчни декларации по чл.92 от ЗКПО за 2018г ще бъде възможно без вписване на задължителния входящ номер на годишният отчет за 2018г, подаден в Национален статистически институт


Новини 29.03.2019г: ДВ бр.26 от 29.03.2019г публикувана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин – Изменение и допълнение


Новини 28.03.2019г: На страницата на НАП е изнесено съобщение за обновление на рубриката „Касови апарати, електронни търговци, СУПТО“.


Новини 02.03.2019г: Министерство на финансите публикува проект на измененение на Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Наредба Н-18 от 2006г – проект за изменение


Новини 28.02.2019г: НАП публикува нова версия на програмния си продукт „Трудови договори“


Новини 27.02.2019г: НАП информира за предстоящата промяна в срокове по Наредба Н-18:

 • до 29.03.2019г Собствениците на електронни магазини, който са започнали дейността си преди 29.12.2018г и приемат плащания в брой или с кредитни карти е необходимо да дадат декларация по електронен път в НАП;
 • до 31.03.2019г:

1.Регистрираните по ЗДДС лица, които не използват СУПТО /система за управление на продажбите в търговски обект/ е необходимо да са сменили касовите си апарати с такива отговарящи на изискванията на Наредба Н-18. Това са търговците, които отчитат продажбите си само на касов апарат;

2.Бензиностанциите във всяка касова бележка е необходимо да посочват размера на ддс, акциз, покупна и продажна цена на горивата.

 • до 30.06.2019г:

1.Данъчно задължените лицата, които не са регистрирани по ЗЗДС и не използват СУПТО е необходимо да сменят касовите си апарати с модифицирани по променената наредба;

2.Бензиностанциите е необходимо да сменят електронните системи с  фискалната памет.

 • до 30.09.2019г: Всички търговци използващи СУПТО /система за управление на продажбите в търговски обект/ трябва да подменят използвания от тях софтуер с отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/20016г, както и да сменят или модифицират касовите си апарати. Тези търговци имат право да използват старите си касови апарати до 30.09.2019г.
 • от 01.10.2019г: СУПТО който се използва от данъчно задължените лица в техните обекти е необходимо да управлява всички касови апарати в търговския обект.  В един търговски обект не се допуска използването на СУПТО и касов апарат които не са свързани помежду си.
 • до 31.12.2019г: Търговците, които използват в своите търговски обекти интегрирани автоматизирани системи за управление на продажбите  е необходимо да приведат дейността си съобразно изисквания на Наредба Н-18/2006г.

Списък на софтуерите за управление на продажби получили регистрация в НАП

Бюлетин на НАП относно това какво е СУПТО

Наредба Н-18/2006г

Бюлетин на НАП за често срещани въпроси свързани със СУПТО


Новини 26.02.2019г: ДВ бр.17 от 26 февруари 2019г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Закон за защита на личните данни – ЗИД


Новини 19.02.2019г: Срокът за промяна на касовите апарати, съгласно промените в Наредба Н-18 се удължава до 30.09.2019г. Министерството на финансите е изнесло официално съобщение на страницата си. Промяната касае икономическите оператори, използващи компютърни системи за управление на продажбите. Срокът до 31 март се запазва за фирмите, които са регистрирани по ЗДДС и използват обикновен касов апарат, който не е свързан с компютърна система за управление на продажбите.


Новини 19 февруари 2019г: ДВ брой 15 от 19.02.2019г обнародвано е Постановление № 27 от 14,02,19г за изменение на Национални счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 от 2005г на Министерски съвет.

Постановление № 27 от 14,02,19г за изменение на Национални счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 от 2005г на Министерски съвет


Новини 14 февруари 2019г: Приходната агенция съобщава за намерението си да информира Министерството на финансите до края на следващата седмица за готовността на бизнеса да изпълни новите изисквания за смяна на касовите апарати и софтуера за управление на продажбите. По данни на агенцията повечето фирми регистрирани по ДДС използват софтуер за продажби.


Новини 14.02.2019г: НАП информира за ново съдържание на касовите бележки за заредено гориво от 01 април 2019г. Те ще са по по-подробни, като на отделни редове ще информират за размера на ддс, коствени данъци – размера на акциза за закупеното/продаденото гориво, продажната стойност на горивото, стойността на придобиването му от търговеца, съгласно новите промени в Наредба Н- 18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.


Новини 13.02.2019: Приходната агенция напомня със съобщение на своята интернет страница за задължението на предприятията и самоосигуряващите се лица в срок до 15 март 2019г да подадат информация за изплатените през 2018г доходи на физически лица. В тази справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ се обявяват доходи изплатени през 2018г на физически лица от:

 • наем или друго възмездно предоставяне на права или имущество;
 • друга стопанска дейност /извънтрудови отношения, авторски и лицензионни възнаграждения, свободна професия и др. – чл.29  от ЗДДФЛ/;
 • доходи, подлежащи на обрагане с окончателен данък по реда на глава VI от ЗДДФРЛ, доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
 • доходи от прехвърляне на права и имущество и др. доходи посочени в чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ;
 • доходи по чл.35 от ЗДДФЛ, облагаеми парични и предметни награди.

Санкцията а неподаване на декларацията или подаване на невярно съдържание е в размер до 250,00 лева, като се налага за всяко физическо лице за което не е подадена информация или подадената такава е некоректна.


Новини 13.02.2019г: НАП съобщават за нова електронна услуга: „Информация, подавана от лицата по чл.118, ал.18 от ЗДДС, за използвания софтуер за управление на продажбите в търговски обект“. Новата електронна услуга е достъпна за всички юридически и физически лица с квалифициран електронен подпис.


Новини 13.02.2019г: НАП напомнят с официално съобщение за задължението на всички безработни лица за заплащане ежемесечно на здравни осигуровки в размер на 22,40лв. Срокът им за внасяне по сметка на приходната агенция е до 25то число на месеца следващ месеца за който се отнасят.


Новини 08.02.2019г: ДВ бр.12 от 08.02.2019г изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002г за съдържанието и реда за изпращане на уведомлнието по чл.62,ал.5 от Кодекса на труда


Наредба № 5 от 2002г за съдържанието и реда за изпращане на уведомлнието по чл.62,ал.5 от Кодекса на труда


Новини 08.02.2019г: В държавен вестник бр 12 от 08 февруари 2019г е обнародвано изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Кодекс за социално осигуряване – ЗИД


Новини 04.02.2019г: НАП публикува Декларация по чл.92 за 2018г с баркод

Декларация по чл.92 за 2018г с баркод


Новини 30.01.2019г: НАП публикуват на стряницата си становище относно промените в Наредба Н18 от 29.12.2015г

Становище относно промените в Наредба Н18 от 29.12.2015г


Новини 29.01.2019г: ДВ бр. от 29 януари 2019г публикувана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-8 от 2005г за съдържанието и сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Наредба Н-8 от 2005г за съдържанието и сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.


Новини 08.01.2019г: Държавен вестник брой 3 от 08 януари 2019г обнародван е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС


Новини 08.01.2019г: ДВ бр.3 от 08.01.2019г обнародван е Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари


Новини 07.01.2019г: НАП напомня за задължението на собствениците на електронни магазини да ги декларират пред приходната агенция в срок до 29 март 2019г. Изискването е за лицата осъществяващи електронна търговия на собствени или наети платформи, публично достъпни в интернет пространството. Всеки който има намерение да използва електронен магазин в бъдеще е задължен да декларира това пред НАП преди стартиране на дейност. Подаването на информация не е задължително за физическите лица които осъществяват инцидентни продажби на лични вещи. Регистрацията се осъществява единствено по електронен път на страницата на НАП.


Новини 04.01.2019г: НАП оповестява на своята страница намерението си да извършва проверки на дружества, в чийто отчети за 2017г са налични големи касови наличности и материални запаси несъразмерими с обявените резултати от дейността за отчетната година.


Новини 04.01.2019г: До 1 февруари 2019г съгласно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари всички юридически лица имат задължение да декларират действителните си собственици в Търговския регистър. Формулярите на декларациите са публикувани на страницата на Търговският регистър към Агенцията по вписвания, регистър Булстат и Регистъра на юридическите лица с не стопанска цел. Необходимо е декларациите да бъдат нотариално заверени. Всяко юридическо лице което не подаде в срок заявлението подлежи на имуществена санкция в размер от 1000,00 до 10 000,00лв. За някои дружества санкцията е от 2000,00 до 20 000,00лв /банки, лизингови предприятия, застрахователи и др./. В случай че едно дружество е глобено но въпреки това не изпълни задължението си за обявяване на действителните си собственици то ще бъде санкционирано всеки месец до заявяване на вписването.