Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Новини 2019г

Новини 2019г

Разгледайте нашата брошура!

Новини 23.12.2019г: НАП информира на страницата си за извършване на годишно приключване в периода 01.01.2020 – 09.01.2020 вкл.


Новини 17.12.2019г: ДВ бр.99 от 17 декември 2019г обнародван е Закон за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2020г

Закон за бюджета на ДОО за 2020

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.
Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 219,43 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 250 лв.
Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г. – 9,00 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г. – 74,29 лв.
Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. – 380 лв.
Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2020 г. – 540 лв.
Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно приложение № 2.
Чл. 15. (1) За 2020 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.“

Новини 13.12.г19г: НАП информира на страницата си за предоставяне на нова електронна услуга „Справка за възложените проверки и ревизии“, чието предоставяне е със свободен достъп.


Новини 11.12.2019г: Приходната агенция публикува на официалната си страница нов образец на Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ

Справка_73-ал.1


Новини: НАП информира за крайния срок за коригиране на  декларираният авансов корпоративен данък : 16.12.2019г. До тази дата юридическите лица които имат задължение за заплащане на авансови вноски за корпоративен данък имат възможност за подаване на коригиращи декларации, с което да избегнат надвнасянето на корпоративен данък за 2019г, съответно да не заплащат лихви при неправилно определяне на вноските. Юридическите лица, които имат задължение за заплащане на авансови вноски /месечни и тримесечни/ са тези, които за предходната отчетна година са генерирали приходи от продажби над 300 000лева.  Вноските се определят на база прогнозна данъчна печалба.


Новини: Държавен вестник брой 96 от 12.12.2019г Изменение и допълнение на закона за Корпоративното подоходно облагане

ДВ бр.96 от 12.12.2019 Изменение на ЗКПО

С измененията на ЗКПО се парвят изменения и в ЗДДС:

„23. В чл. 96:
а) в ал. 1 след думите „данъчно задължено лице“ се поставя запетая и се добавя „което е установено на територията на страната“ и се поставя запетая;
б) в ал. 5 след думите „задължението за регистрация“ се добавя „за данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната“ и се поставя запетая;
в) създават се ал. 9, 10 и 11:
„(9) Независимо от облагаемия оборот по ал. 1 всяко данъчно задължено лице по чл. 95, ал. 2 е длъжно в 7-дневен срок преди датата, на която данъкът за облагаемата доставка на стоки или услуги става изискуем, да подаде заявление за регистрация по този закон, освен в случаите, в които този закон предвижда задължение за регистрация по чл. 97, 97б и 98.
(10) При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.
(11) Не се приема, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на ал. 10.“
§ 34. Лице, което към датата на влизането в сила на този закон отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност, е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.“

Новини: НАП напомнят на физическите лица регистрирани като земеделслски производители за възможността да изберат реда облагане на доходите им от дейността през следващите пет години, считано от 2020г.  Правото на избор се упражнява с подаване на декбларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ в крок до 31.12.2019г.


Новини: НАП напомнят на гражданите за възможността им да ползват данъчно облекчение за деца до края на м.декември 2019 за календарната 2019г чрез работодателя си. Облекчението се ползва от един от двамата родители, като за целта се представят пред работодателите по основно трудово праоотношение декларации по чл.22в, ал.8 /за данъчно облекчение за деца/ от ЗДДФЛ  или по чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ /за данъчно облекчение на деца с увреждания/. Не се изисква декларация от вторият родител че няма да използва данъчното облекчение. Дадена е възможност облекченията да се използват и от двамата родители в случаите в които доходите на единият родител са недостатъчни за ползването на данъчното облекчение в пълен размер. Разликата за която не е използвано данъчното облекчение от единият родител може да се използва от вторият чрез подаване на декларация по чл.50 ЗДДФЛ. Данъчните облекчения се използват след деклариране на липса на изискуеми публични задължения и отказ от подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ.


Новини: НАП публикува на страницата си в интернте новите образци на служебни бележки и документи за доходи по ЗДДФЛ:

Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗЗДФЛ

Служебна бележка по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ

Служебна бележка по чл.45, ал.7  от ЗДДФЛ

Сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ

Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатени през 2019г доходи по трудови правоотношения


Новини: НАП на 05.09.2019г публикува приложение с което гражданите могат да проверят какви лични данни са изтекли в следствие на хакерската атака. Приложнието е достъпно на следния адрес:

https://check.nra.bg


Новини: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане

ЗИД на ЗКПО – проект

Мотиви

В чл. 96 ЗДДС се правят следните допълнения:
„(10) При последователното извършване на еднородна дейност от две или повече
свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/и, в облагаемия оборот на
всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали
дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12
последователни месеца включително текущия месец и се счита за оборот, реализиран
от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в
обекта/тите от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице
значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики:
предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската
марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.“


Новини: Проект на Наредба за допълнение на Наредба Н-18 от 2006г за регистирране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисква – нията към лицата, които извършват продажби мрез електронен магазин

Наредба Н-18 – проект

мотиви


Новини 02.07.2019г: ДВ бр.52 от 02 юли 2019г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговките обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Наредба Н-18 от 2006г – изменение


Новини 02.05.2019г: НАП информират за актуализация на информация относно Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Информацията относно наредбата е актуализирана със „Схеми е-магазини – СУПТО“ и  са публикувани разяснения относно импорт в СУПТО от външни източници на данни за продажби. Новата информация се намира на официалната страница на приходната агенция в рубрика „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“.

рубрика на НАП „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“


Новини 30.04.2019г: ДВ брой 35 от 30 април 2019г изменен е Кодекса за социално осигуряване:

ксо – зид


Новини 29.03.2019г: НАП съобщава за промените в Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обнародвани в ДВ бр.26:

 •  Въвежда се възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин, която да се изпраща на потребителя по имейл и за която не е задължително отпечатването й на хартиен носител;
 • Въвежда се възможност при неизправност на СУПТО за отчитане на касови бележки от кочан;
 • Софтуерите които обслужват продажби от НЗОК  и не управляват други продажби могат да отговарят само на част от изискванията от наредбата. Личните данни и данните за медицинското състояние на лицата няма да се предоставят на органите на НАП;
 • Декларирането на собствени или наети електронни магазини работещи преди 29.12.2018г е удължен до 29.06.2019г, като при самото деклариране ще се подават по-малко данни;
 • Удължен е срокът за лицата използващи СУПТО до 30.09.2019г, като в този срок те трябва да приведът дейността си съобразно изискванията на наредбата.

Срокове по Наредба Н-18 от 2006г:

 • до 31.март 2019г – Регистрираните по ЗДСС лица, които не използват СУПТО трябва да сменят касовите си апарати с такива отговарящи на промените в Наредба Н-18 от 2006г;
 • до 29 юни 2019г – деклариране на електронни магазини, получаващи плащания в брой или с банкови карти, които са стартирали дейността си преди 29 декември 2018г;
 • до 30 юни 2019г – нерегистрираните по ЗЗДС лица, които не използват СУПТО е необходимо да сменят касовите си апарати. Смяна на електронните системи и фискална памет на бензиностанциите;
 • до 30 септември 2019г – Всички търговци използващи СУПТО /регистрирани или не по ЗЗДС/ е необходимо да сменят или модифицират касовите си апарати, както и да приведът използваният от тях софтуер в съответствие с промените в наредбата. Всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект трябва да бъдат управлявани от СУПТО. Бензиностанциите е необходимо да посочват във всяка касова бележка данни за начисления ддс, акциз, покупна и продажна цена на горивата;
 • до 30 ноември 2019г – Подаване на информация за използваният СПУТО в търговските обекти;
 • до 31 декември 2019г – Интегрираните автоматизирани системи за управление на продажбите /ИАСУД/ трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на наредбата.

Новини 29.03.2019г: Срокът за подаване на годишни отчети за дейността за 2018г в Национален статистически институт е удължен до 05.04.2019г.


Новини 29.03.2019г: Подаването на годишни данъчни декларации по чл.92 от ЗКПО за 2018г ще бъде възможно без вписване на задължителния входящ номер на годишният отчет за 2018г, подаден в Национален статистически институт


Новини 29.03.2019г: ДВ бр.26 от 29.03.2019г публикувана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин – Изменение и допълнение


Новини 28.03.2019г: На страницата на НАП е изнесено съобщение за обновление на рубриката „Касови апарати, електронни търговци, СУПТО“.


Новини 02.03.2019г: Министерство на финансите публикува проект на измененение на Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Наредба Н-18 от 2006г – проект за изменение


Новини 28.02.2019г: НАП публикува нова версия на програмния си продукт „Трудови договори“


Новини 27.02.2019г: НАП информира за предстоящата промяна в срокове по Наредба Н-18:

 • до 29.03.2019г Собствениците на електронни магазини, който са започнали дейността си преди 29.12.2018г и приемат плащания в брой или с кредитни карти е необходимо да дадат декларация по електронен път в НАП;
 • до 31.03.2019г:

1.Регистрираните по ЗДДС лица, които не използват СУПТО /система за управление на продажбите в търговски обект/ е необходимо да са сменили касовите си апарати с такива отговарящи на изискванията на Наредба Н-18. Това са търговците, които отчитат продажбите си само на касов апарат;

2.Бензиностанциите във всяка касова бележка е необходимо да посочват размера на ддс, акциз, покупна и продажна цена на горивата.

 • до 30.06.2019г:

1.Данъчно задължените лицата, които не са регистрирани по ЗЗДС и не използват СУПТО е необходимо да сменят касовите си апарати с модифицирани по променената наредба;

2.Бензиностанциите е необходимо да сменят електронните системи с  фискалната памет.

 • до 30.09.2019г: Всички търговци използващи СУПТО /система за управление на продажбите в търговски обект/ трябва да подменят използвания от тях софтуер с отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/20016г, както и да сменят или модифицират касовите си апарати. Тези търговци имат право да използват старите си касови апарати до 30.09.2019г.
 • от 01.10.2019г: СУПТО който се използва от данъчно задължените лица в техните обекти е необходимо да управлява всички касови апарати в търговския обект.  В един търговски обект не се допуска използването на СУПТО и касов апарат които не са свързани помежду си.
 • до 31.12.2019г: Търговците, които използват в своите търговски обекти интегрирани автоматизирани системи за управление на продажбите  е необходимо да приведат дейността си съобразно изисквания на Наредба Н-18/2006г.

Списък на софтуерите за управление на продажби получили регистрация в НАП

Бюлетин на НАП относно това какво е СУПТО

Наредба Н-18/2006г

Бюлетин на НАП за често срещани въпроси свързани със СУПТО


Новини 26.02.2019г: ДВ бр.17 от 26 февруари 2019г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Закон за защита на личните данни – ЗИД


Новини 19.02.2019г: Срокът за промяна на касовите апарати, съгласно промените в Наредба Н-18 се удължава до 30.09.2019г. Министерството на финансите е изнесло официално съобщение на страницата си. Промяната касае икономическите оператори, използващи компютърни системи за управление на продажбите. Срокът до 31 март се запазва за фирмите, които са регистрирани по ЗДДС и използват обикновен касов апарат, който не е свързан с компютърна система за управление на продажбите.


Новини 19 февруари 2019г: ДВ брой 15 от 19.02.2019г обнародвано е Постановление № 27 от 14,02,19г за изменение на Национални счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 от 2005г на Министерски съвет.

Постановление № 27 от 14,02,19г за изменение на Национални счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 от 2005г на Министерски съвет


Новини 14 февруари 2019г: Приходната агенция съобщава за намерението си да информира Министерството на финансите до края на следващата седмица за готовността на бизнеса да изпълни новите изисквания за смяна на касовите апарати и софтуера за управление на продажбите. По данни на агенцията повечето фирми регистрирани по ДДС използват софтуер за продажби.


Новини 14.02.2019г: НАП информира за ново съдържание на касовите бележки за заредено гориво от 01 април 2019г. Те ще са по по-подробни, като на отделни редове ще информират за размера на ддс, коствени данъци – размера на акциза за закупеното/продаденото гориво, продажната стойност на горивото, стойността на придобиването му от търговеца, съгласно новите промени в Наредба Н- 18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.


Новини 13.02.2019: Приходната агенция напомня със съобщение на своята интернет страница за задължението на предприятията и самоосигуряващите се лица в срок до 15 март 2019г да подадат информация за изплатените през 2018г доходи на физически лица. В тази справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ се обявяват доходи изплатени през 2018г на физически лица от:

 • наем или друго възмездно предоставяне на права или имущество;
 • друга стопанска дейност /извънтрудови отношения, авторски и лицензионни възнаграждения, свободна професия и др. – чл.29  от ЗДДФЛ/;
 • доходи, подлежащи на обрагане с окончателен данък по реда на глава VI от ЗДДФРЛ, доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
 • доходи от прехвърляне на права и имущество и др. доходи посочени в чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ;
 • доходи по чл.35 от ЗДДФЛ, облагаеми парични и предметни награди.

Санкцията а неподаване на декларацията или подаване на невярно съдържание е в размер до 250,00 лева, като се налага за всяко физическо лице за което не е подадена информация или подадената такава е некоректна.


Новини 13.02.2019г: НАП съобщават за нова електронна услуга: „Информация, подавана от лицата по чл.118, ал.18 от ЗДДС, за използвания софтуер за управление на продажбите в търговски обект“. Новата електронна услуга е достъпна за всички юридически и физически лица с квалифициран електронен подпис.


Новини 13.02.2019г: НАП напомнят с официално съобщение за задължението на всички безработни лица за заплащане ежемесечно на здравни осигуровки в размер на 22,40лв. Срокът им за внасяне по сметка на приходната агенция е до 25то число на месеца следващ месеца за който се отнасят.


Новини 08.02.2019г: ДВ бр.12 от 08.02.2019г изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002г за съдържанието и реда за изпращане на уведомлнието по чл.62,ал.5 от Кодекса на труда


Наредба № 5 от 2002г за съдържанието и реда за изпращане на уведомлнието по чл.62,ал.5 от Кодекса на труда


Новини 08.02.2019г: В държавен вестник бр 12 от 08 февруари 2019г е обнародвано изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Кодекс за социално осигуряване – ЗИД


Новини 04.02.2019г: НАП публикува Декларация по чл.92 за 2018г с баркод

Декларация по чл.92 за 2018г с баркод


Новини 30.01.2019г: НАП публикуват на стряницата си становище относно промените в Наредба Н18 от 29.12.2015г

Становище относно промените в Наредба Н18 от 29.12.2015г


Новини 29.01.2019г: ДВ бр. от 29 януари 2019г публикувана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-8 от 2005г за съдържанието и сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Наредба Н-8 от 2005г за съдържанието и сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.


Новини 08.01.2019г: Държавен вестник брой 3 от 08 януари 2019г обнародван е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС


Новини 08.01.2019г: ДВ бр.3 от 08.01.2019г обнародван е Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари


Новини 07.01.2019г: НАП напомня за задължението на собствениците на електронни магазини да ги декларират пред приходната агенция в срок до 29 март 2019г. Изискването е за лицата осъществяващи електронна търговия на собствени или наети платформи, публично достъпни в интернет пространството. Всеки който има намерение да използва електронен магазин в бъдеще е задължен да декларира това пред НАП преди стартиране на дейност. Подаването на информация не е задължително за физическите лица които осъществяват инцидентни продажби на лични вещи. Регистрацията се осъществява единствено по електронен път на страницата на НАП.


Новини 04.01.2019г: НАП оповестява на своята страница намерението си да извършва проверки на дружества, в чийто отчети за 2017г са налични големи касови наличности и материални запаси несъразмерими с обявените резултати от дейността за отчетната година.


Новини 04.01.2019г: До 1 февруари 2019г съгласно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари всички юридически лица имат задължение да декларират действителните си собственици в Търговския регистър. Формулярите на декларациите са публикувани на страницата на Търговският регистър към Агенцията по вписвания, регистър Булстат и Регистъра на юридическите лица с не стопанска цел. Необходимо е декларациите да бъдат нотариално заверени. Всяко юридическо лице което не подаде в срок заявлението подлежи на имуществена санкция в размер от 1000,00 до 10 000,00лв. За някои дружества санкцията е от 2000,00 до 20 000,00лв /банки, лизингови предприятия, застрахователи и др./. В случай че едно дружество е глобено но въпреки това не изпълни задължението си за обявяване на действителните си собственици то ще бъде санкционирано всеки месец до заявяване на вписването.