Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Новини 2016г

Новини, подбрани От  Счетоводна Кантора Варна

Разгледайте нашата брошура!

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 30.12.2016г: Държавен вестник брой 105 от 30.12.2016г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

ЗИД на ТЗ


Новини 30.12.2016г: Държавен вестник брой 105 от 30.12.2016г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

ЗИД на КТ


Новини 15.12.2016г: Днес НАП организира излъчването на безплатен семинар от 10: 00ч до 16:30 ч на адрес: http://www.youtube.com/user/NRAChannel/live .

Запис на семинара ще бъде публикуван в  

официалния канал на английски НАП в YouTube.

Семинарът е свързан с промените в осигурителното и данъчното законодателство влизащи в сила от 01.01.2017г.


Новини 10.12.2016г: Държавен вестник брой 98 от 09.12.2016г обнародване е Закон за Бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017г

Закон за бюджета на НЗОК а 2017т


Новини 09.12.2016г: ЗИД на Кодекса на труда

ЗИД на КТ – проект!


Новини 09.12.2016г: Държавен вестник брой 98 от 09.12.2016г обнародване е Закон за Държавния бюджет на Република България за 2017г

Закон за държавния бюджет на Република България за 2017г


Новини 09.12.2016г: Държавен вестник брой 98 от 09.12.2016г обнародване е Закон за Бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г

Бюджета на английски английски За Закон държавното обществено осигуряване  за 2017г

Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година, ЗД основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 460 лв.
б) От 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.
в) От 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.
г) -големи от 7500 лв. – 600 лв.
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.

Новини 06.12.2016г: Държавен вестник брой 97 от 06 декември 2016г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 02.12.2016г: ЗИД на Кодекса на труда

ЗИД на КТ

В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2: „(2) Когато официалните празници ПО ал 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и / или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени ..“


Новини 29.11.2016г: Държавен вестник брой 95 от 29 ноември 2016г обнародван е Закон за независимия финансов одит

Закон за независимия финансов одит

§ 14. В Закона за счетоводството (обн, ДВ, бр 95 от 2015 г; изм, бр 74 от 2016 г ……) Се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 38 се създава ал. 11:
„(11) В срок до 31 юли на текущата година Агенцията ПО вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в срока по ал. 1 и 2. Списъкът трябва да съдържа наименованието на предприятието и код ПО бУЛСТАТ В срок до 30 септември на текущата година Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения ПО ал. 1 -. 10. „
2. В чл. 74, ал. 1 след думите „не публикува финансов отчет“ се добавя „в сроковете ПО чл. 38“.

Новини 21.11.2016г: ЗИД на ЗДДС

ЗИД ЗДДС


Новини 15.11.2016г: Нова рубрика достъпна на електронната страница на НАП „Форум на ЕС за ДДС“.

Форум на ЕС за ДДС


Новини 08.11.2016г: ЗИД на Закона за малките и средни предприятия

ЗИД ЗМСП – Проект


Новини 08.11.2016г: Държавен вестник брой 88 от 08.ноември.2016г обнародван д ЗИД на ЗДДС

ЗДДС – ЗИД


Новини 04.11.2016г: Държавен вестник брой 87 от 04.ноември.2016г обнародвани са Общи правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност

Общи правила

Общи изисквания По отношение на казината


Новини 01.11.2016г: НАП информира за нови електронни услуги достъпни на официалната им страница, считано от 01 ноември 2016г с квалифициран електронен подпис:

 • подаване на искане за издаване на удостоверение съгл. чл.87, ал.10 от ДОПК от възложител ПО ЗОП;

 • подаване на искане за издаване на удостоверение съгл. чл.87, ал.11 от ДОПК от компетентен орган ПО комплексно административно обслужване.

Възможно е и заявяване на начина на получаване на издадените удостоверения.


Новини 01.11.2016г: Държавен вестник брой 86 от 01.ноември.2016г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Наредба


Новини 31.10.2016г:  Законопроект за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2017г

Бюджет на ДОО за 2017г


Новини 31.10.2016г: Законопроект на държавният бюджет на Република България за 2017г

Бюджет на РБ за 2017г


Новини 27.10.2016г: НАП информират за ограничен достъп до услугите им на 29.10.16г – Събота от 09:00 до 17:00 часа.


Новини 26.10.2016г: НАП съобщава на официалната си страница за промяна в сметките на десет нейни подразделения . Промяната влиза в сила от 01.11.2016г и касае Бургас , Видин, Враца, Шумен, Разград, Търговище, Пазарджик, Хасково, Благоевград и София област. В случай на превод ПО закрита сметка на НАП средствата ще бъдат възстановявани на платеца . Новите сметки могат да бъдат намерени на официалната страница на НАП в рубрика „Плащане“, подрубрика „Банкови сметки“


Новини 25.10.2016г: ДВ брой 84 от 25.10.2016г Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004г за минималния размер на адвокатските възнаграждения

Наредба


Новини 24.10.2016г: НАП разяснява на официалната си страница за възможността да бъде удържан от платеца на дохода авансов данък за четвъртото тримесечие върху доходите изплащани за наеми и други източници на физически лица. Задължително условие е физическото лице желаещо да му бъде удържан авансов данък за четвъртото тримесечие на текущата година върху дохода да декларира това пред платеца в сметката за изплатени суми. Декларацията се подава и за окончателни данъци удържани върху изплатени доходи на чуждестранни лица, дивиденти, лихви, възнаграждения за услуга, обезщетения и др., Както и за удържан данък ПО ЗКПО върху изплатени дивиденти, ликвидаионни дялове на чужди фирми или местни дружества които не са търговци.

Всяко дружество изплащащо доход на физическо лице различен от този, ЗД трудов договор е длъжно да подаде в срок до 31.10.2016г Декларация ПО чл.55, ал.2 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО. В същият срок дружеството е задължено да внесе дължимият данък / образец 4001 /.

Декларацията се подава и от физически лица в случаите в които предприятието или самоосигуряващото се лице, което е платец на дохода не е задължено да удържа и внася данък върху изплатения доход. Декларацията се подава в срок до края на месеца следващ тримесечието в което е изплатен дохода. За третото тримесечие срокът а подаване на декларацията / образец 4001 / и внасяне на дължимият данък е 31.10.2016г.


Новини 24.10.2016г: Прагове за деклариране през 2017г ПО системата Интрастат

Заповед


Новини 21.10.2016г: НАП информират на официалната си страница за стартиране на денонощен мониторинг на каргото от Китай и Турция


Новини 21.10.2016г: ЗИД на Кодекса на труда

Проект ЗИД КТ!


Новини 18.10.2016г: Проект за изменение и допълнение на ДОПК

ДОПК – Проект


Новини 14.10.2016г: Държавен вестник брой 81 от 14.10.2016г обнародвана е Наредба № 12 от 29 септември 2016г за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Наредба № 12 от 29 септември 2016г за Регистъра на банковите сметки и сейфове


Новини 13.10.2016г: НАП публикува на официалната си страница информация за обновения програмен продукт за генериране на информация за подаване на декларации образец № 1, №3 и №6

Обновената програма може да бъде намерена на страницата на НАП в рубриката програмни продукти


Новини 11.10.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Проект


Новини 07.10.2016г: Държавен вестник брой 79 е обнародван Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност


Новини 07.10.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Проект!


Новини 06.10.2016г: НАП предупреждава на своята страница за разпространяващ се вирус от името на НАП, които гласи:

„Уважаеми госпожи и господа,

Национална агенция ПО приходите (НАП) въвежда промени в регламента и сроковете за подаване на декларации в НАП. Уведомяваме всички данъчно осигурени лица да се запознаят подробно с всички нововъведения за спазване на ЗДДС, ЗКПО, ДОПК. В случай, данъчно задължено лице, което не подаде декларация По този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в ПО-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000. “


Новини 05.10.16г: НАП инфирмират, ЧЕ считано ОТ 04.10.16г обхвата на стоките, за които СЕ извършва Подаване на Данни С Интрастат декларации СЕ разширява КАТО СЕ добавят всички кодове на СТОКИ ЗА глави от 50, 51, 53, 54, 55 и 57 вкл. от Комбинираната номенклатура на стоките.


Новини 27.09.2016г: ДВ брой 75 от 27 септември 2016г Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходното облагане

ЗКПО


Новини: Държавен вестник брой 75 от 27.09.2016г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Закон за туризма – изменение


Новини: ДВ брой 74 от 20.09.2016г Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Административнопроцесуалния кодекс


Новини: ДВ брой 74 от 20.09.2016г Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Закона за юридическите лица с нестопанска цел – изменение


Новини 16.09.2016г: Проект за изменение и допълнение на ДОПК

Проект ДОПК

Мотиви


Новини 16.09.2016г: Проект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Проект

Мотиви


Новини 08.09.2016г: Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

ЗИД

ЗИД

ЗИД


Новини 23.08.2016г: Държавен вестник бр.66 от 23.08.2016г –   Наредба № 5 от 12 август 2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност

Н аредба


Новини 23.08.2016г: Държавен вестник брой 66 от 23.08.16г – Наредба № Н-18 от 08.08.2016г за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целият жизнен цикъл на пътните превозни средства

Наредба


Новини 22.08.2016г: Ново указание на НАП,  Относно З ДДС и   доставката:

 •  далеко съобщителни услуги;
 • Услуги предоставяни По електронен път;
 • услуги за радио и телевизионно разпространение.

Указание

Указанието е публикувано на официалната страница на НАП.


Новини 16.08.2016г: ДВ бр. 64 обнародвана е Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойно данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Спогодба


Новини 08.08.2016: Нова бланка на Искане за издаване на удостоверение за местно лице / Обр. №  Oкд – 273 /


Новини 02.08.2016г:  ДВ бр.60 –  02.08.2016г Наредба № 8121з – 776 от 29.07.2016г за реда за организацията и разпределението на работното време , за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з – 776


Новини 02.08.2016г:  Държавен вестник бр.60 –  02.08.2016г изменение З ДДС  

Закона за ДДС 


Новини 01.08.2016г: Проект на Постановление за отмяна на Правилника към Закона за митниците, приет с Постановление на МС с № 270 от 1998г

Постановление


Новини 01.08.2016г: Програмният продукт на НАП за подаване на удостоверения по чл.62, ал.4 от КТ е актуализиран. Той е достъпен на официалната страница на НАП.


Новини 29.07.2016г: НАП информират на официалната си страница за въвеждане на нов ред за издаване на удостоверения за местни лица ПО СИДДО / спогодби за избягване на двойно данъчно облагане на България и др. страни /. Считано от 15.08.2016г удостоверенията ще бъдат издавани в офисите на НАП, като за целта предстои да бъде публикуван нов формуляр на заявление „искане за издаване на удостоверение за местно лице“.


Новини 26.07.2016г: Държавен вестник брой 58 от 26.07.2016г:  Закона за митниците  – ЗИД


Новини 12.07.2016г: ЗИД –  Закона за корпоративното подоходно облагане


Новини 11.07.2016г: Нови електронни услуги достъпни с ПИК на официалната страница на приходната агенция НАП:

 • заявление от самоосигуряващо се лице за приоритетно плащане на осигурителни вноски;
 • заявление от самоосигуряващо се лице за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Новини 08.07.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда


Новини 08.07.2016г: Държавен вестник бр.52 

Инструкция № 5 от 2005г за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник


Новини 01.07.2016г: ДВ бр.50 – 01.07.2016г Конвенция за взаимно Административно сътрудничество ПО данъчните въпроси 

Многостранно споразумение между компетентните органи за автоматичен омен на информация за финансови сметки


Новини 24.06.2016г: ДВ бр.48 – 24.06.2016г  Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, в юрисдикции регистрирани  с преференциален данъчен Режим, свързаните с тях лица и техните собственици


Новини 24.06.2016г: На официалната страница на НАП е публикувано становище относно третирането на предплатените телефонни карти / фонокарти  / като доставка на услуга ПО смисъла на ЗДДС


Новини 22.06.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма


Новини 17.06.2016г: Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози


Новини 15.06.2016г: ЗИД Търговския закон


Новини 10.06.2016г: ЗИД ЗДДС


Новини 10.06.2016г: ДВ бр.44 от 10.06.2016г Закон за центъра за оценка – хранителната верига


Новини 08.06.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите

Законопроект

Законопроект


Новини 07.06.2016г: Програмния продукт на НАП за обхващане на данните от Декларация обр. № 1, №3 и № 6 е обновен. Може да бъде намерен на официалната страница на приходната агенция НАП в рубриката Програмни продукти.


Новини 07.06.2016г: Проект за изменение на ДОПК


Новини 02.06.2016г: Обновен е програмния продукт на НАП за подаване на Уведомление ПО чл.62, ал.4 и чл.123, ал.1 от КТ


Новини 02.06.2016г: НАП предоставят нова електронна услуга: „Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“. Новата услуга е във връзка с изискванията за подаване на информация на споразумение между правителството на Република България и САЩ: FATCA. Новата услуга е достъпна на официалната страница на НАП: „Е – услуги“.


Новини 02.06.2016г: Ставката ПО ДДС в Гърция е увеличена от 23% на 24% считано от 01.06.2016г


Новини 31.05.2016г: Проект за изменение и допълнение – Кодекса на труда


Новини 26.05.2016г НАП информира за задължението на финансовите институции в България за предоставяне на информация свързано със споразумението FATCA / Американско законодателство създаващо задължение а всички чуждестранни финансови институции да предоставят информация на американските данъчни служби за поддържаните от тях сметки на американски данъкоплатци или чуждестранни дружества контролирани от американски данъкоплатци / Срокът за предоставяне на информацията е 30.06.2016г. Документите са публикувани в секцията Международни дейности – Автоматичен обмен на информация на официалната страница на НАП


Новини 25.05.2016г: ЗИД –   ЗДДС – Проект      Мотиви


Новини 25.05.2016г: На официалната страница на НАП е публикувана обновена версия на програмния продукт за обхващане на данните от Декларация Образец № 1, № 3 и №5.  Можете да намерите новата версия на програмния продукт на страницата „Програмни продукти“ .


Новини 20.05.2016г: ДВ бр. 38 от 20.05.2016г Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н -8 от 2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите , осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица


Новини 19.05.2016г: ЗИД на Закона за независимия финансов одит


Новини 12.05.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда


Новини 05.05.2016г: Обновен е програмният продукт на НАП „Трудови договори“. Можете да го намерите на официалната страница на НАП .


Новини 28.04.2016г: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н -8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите , за осигурените тях ЗИС Лица и От самоосигуряващите Лица и Мотиви


Новини 28.04.2016г: Програмният продукт на НАП за подаване на Декларация – чл.73 от ЗДДФЛ е актуализиран . Можете да го намерите на официалната страница на НАП – „Прорамни продукти“.


Новини 26.04.2016г: НАП напомнят с прессъобщение на официалната си интернет страница за изтичащият срок за подаване на Годишни Данъчни Декларации от физически лица ПО чл.50 от ЗДДФЛ. Срокът изтича на 30.04.16г, но тъй като тази година тази дата е неработен ден, както и 02.05.16г срокът е удължен до 03.05.2016г. Дължимият данък се заплаща без да бъде начислявана лихва за забава в рамките на същият срок.


Новини 26.04.2016г: ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс


Новини 26.04.2016г: ДВ бр.33 от 26.04.2016г Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност


Новини 22.04.2016г: ДВ бр.32 от 22.04.2016г Закон за допълнение на Закон за местните данъци и такси


Новини 22.04.2016г:     Кодекса за Социално осигуряване  – Проект Мотиви 


Новини 21.04.2016г: ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи


Новини 21.04.2016г: ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 19.04.2016г: НАП публикуваха на официалната си страница уведомление за промяна в структурата на номерата на образуваните преди 01.02.16г. изпълнителни дела за събиране на просрочени публични дългове. Промяната е във връзка с внедрената от 2016г нова система „Събиране“. Промяната се изразява в добавяне към номерата на делата на код на ТД на НАП където е образувано делото и две цифри за годината на образуването му.


 Новини 19.04.2016г: Закона за местните данъци и такси –  Мотиви

ЗИД на Закона за местните данъци и такси


Новини 14.04.2016г: Законопроект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Новини 08.04.2016г: Закон  за независимия Финансов Одит   – Проект –  Мотиви


Новини 07.04.2016г: ЗИД на ЗДДС

ЗИД на ЗДДС


Новини 07.04.2016г: ЗИД на Административно процесуалния кодекс


Новини 07.04.2016г: НОИ предоставя от 06.04.2016г нови 6 електронни услуги, които са достъпни с ПИК на НАП:

 1.  „Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица“;
 2. „Справка за изплатени парични обезщетения за безработица“;
 3. „Справката за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) чрез НОИ ПО ЕГН“.
 4. „Изчисляване на прогнозна пенсия“;
 5. „Въвеждане / промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО“;
 6. Проследяването на решения По жалби срещу административни актове на НОИ.

Новини 07.04.2016г:    Справка – чл.73 От ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2015/2016 г    – актуализиран е програмния продукт на НАП.


Новини 05.04.2016г: Публикуван е Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2016г


Новини: 31.03.2015г: На официалната страница на НАП е публикуван Наръчник ПО ДОПК за 2016 г. в две части:

I част          II ЧАСТ


Новини 29.03.2015г:   Наръчник ЗКПО за 2016 г.  – Публикуван е на официалната страница на НАП


Новини 25.03.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси


Новини 24.03.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 18.03.2016г: Достъпът до официалната страница на НАП ще бъде ограничен на 19.03.2016г


Новини 18.03.2016г:  Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите , необходими за издаване на лицензи По Закона за хазарта , приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г.

Доклад


Новини 17.03.2016г: ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица


Новини 17.03.2016г: ЗИД на Административно процесуалния кодекс


Новини 16.03.2016г: Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал

Мотиви


Новини 16.03.2016г: Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н -14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства , консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

Мотиви


Новини 14.03.2016г: На официалната си интернет страница НАП съобщава за ново сформираният от м.март 2016г Съвет за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство. Той ще се занимава с разработване на стратегии и политики за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство.


Новини 07.03.2016г: НАП съобщават на официалната си страница за промененият режим за формиране на здравноосигурителния статус. След влезлите в сила промени в ЗЗО здравноосгурителния статус на лицата ще се формира съобразно подадените декларации По реда на ЗЗО, уведомления от тяхна страна, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства предоставени от самите лица а внесени или дължими здравноосигурителни вноски. При определяне на здравноосигурителния статус на лицата няма да бъдат взимани в предвид всички останали деклараций, подавани По реда на други нормативни актове / като уведомления за сключени и прекратени трудови договори /.

Начинът за определяне на здравноосигурителния статус на лицата работещи без трудови правоотношения и получаващи в съответния месец възнаграждения единствено като работещи без трудови правоотношения ще бъде зачитан за месец със здравно осигуряване само в случаите в които осигурителния им доход е ПО-голям или равен на минималната работна заплата / 420,00лв за 2016г /.


Новини 02.03.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси


Новини 01.03.2016г: бр.7 от 01.03.2016г ДВ   Постановление № 35 от 24.02.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица , българските граждани на работа в чужбина и морските лица , приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.


Новини 01.03.2016г: бр.7 от 01.03.2016г ДВ  Постановление № 36 от 24.02.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица , приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.


Новини 01.03.2016г: бр.7 от 01.03.2016г ДВ  Постановление № 37 от 24 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване , приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г


Новини 01.03.2016г: ДВ бр.7 От 01.03.2016г обнародвано: Постановление № 41 от 25.02.2016г за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС от 2000г

Постановление № 41 25.02.2016г 


Новини 29.02.2016г:     Закона за митниците – Проект   Мотиви


Новини 16.02.2016г: НАП обнови програмните Продукти   за обхващане и Подаване – декларации образец № 1, № 3 и № 6 


Новини 12.02.2016г: НАП съобщава на физическите и юридически лица в страната чрез своята официална страница, че от 01.02.2016г е въвела нова информационна система „Събиране“, чрез която ще събира ПО-бързо просрочени вземания. Системата обединява информацията за всички публични задължения на клиентите на НАП: за данъци, осигуровки, задължения предадени за събиране от други органи на изпълнителната и съдебната власт в НАП, както и вземания на общините.


Новини 11.02.2016г: НАП предоставят нова електронна услуга достъпна чрез квалифициран електронен подпис / КЕП /: .. „Декларация ПО ЧЛ 142, ал 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО / спогодби за прилагане на двойно данъчно облагане / за доходи в общ размер до 500 000 лева „. Декларацията се подава веднъж годишно в срок до 31 март на следващата година. Декларацията се подава от платци на доходи на чуждестранни юридически и физически лица, които са задължени да удържат окончателни данъци, съгл. ЗКПО и ЗДДФЛ на основание чл.142, ал.5 от ДОПК за общ размер на доходите на чуждестранно лице до 500 000 лева, когато се ползва данъчно облекчение съгласно СИДДО.


Новини 08.02.2016г: Нова електронна услуга на НАП с квалифициран електронен подпис: „. Подаване на уведомление ПО чл 47а от Закон за акцизите и данъчните складове“


Новини 05.02.2016г: Държавен вестник брой  10 от 05.02.2016г  

Спогодба между Република България, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойно данъчно облагане

Спогодба


Новини 03.02.2016г: НАП публикува нова версия на програмен продукт „Справка ПО чл.73 от ЗДДФЛ“ за изплатени доходи на физически лица за 2015/2016 г,


Новини 03.02.2016г: ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 02.02.2016г: Публикувано е становище на изпълнителния директор на НАП, във връзка с ДОПК: Становище № 20-00-19 / 02.01.2016 г. относно Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 04.12.2015 г.


Новини 02.02.2016г: Нов програмен продукт е достъпен на страницата на НАП за обхващане на данните подавани ПО ЗДДС и VIES декларации за 2016г

Програмен продукт 


Новини 01.02.2016г: Обновена версия на програмен продукт на НАП за подаване

Декларации образец № 1, № 3 и № 6


Новини 01.02.2016г: Законопроект на Закона за оценка на риска, ЗД хранителната верига


Новини 29.01.2016г: НАП публикува обновени програмните Продукти за обхващане и подаване :  декларации образец № 1, № 3 и № 6 Промените са във връзка с настъпилите промени в изискванията на действащата нормативна уредба за 2016г ..


Новини 27.01.2016г: На официалната страница на НАП е публикувана нова версия на модула за интрастат оператори

МИО за 2016 година .


Новини 25.01.2016г: Приходната агенция НАП е изнесла съобщение на официалната си страница с което информира юридическите лица, регистрирани ПО ЗДДС за задължението им в срок до 14.02.2016г да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи. Декларирането ще става с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби. Предвижда се да бъде изпратено указание до всяка фирма, която е регистрирана ПО ЗДДС.

Прилагането на този Режим ще бъде в случаите в които стоките закупувани от юридическите лица ще бъдат използвани едновременно за фирмени и лични цели:

 • Приспадане на данъчния кредит изцяло, като ДДС се начислява за личното ползване на стоката;

 • Ползване на данъчен кредит в пропорция, съответстваща на съотношението лично-служебно ползване на стоката.

От друга страна в случаите, в които още при покупката на даден актив е известно, че той ще се използва единствено за лични нужди. Юридическите лица, котио не са ползвали данъчен кредит при закупуването на стоките няма да начисляват ДДС месечно.

Всички юридически лица, регистрираните ПО ЗДДС могат да създадат собствен механизъм за разпределяне на разходите в зависимост от степента на използване на съответната стока или услуга за лични нужди.

Указание


Новини 22.01.2016г: Днес парламентът не прие промените в Кодекса на труда във връзка с удължаването на годишният отпуск от 20 на 25 дни.


Новини 22.01.2016г: НАП уведомява гражданите за въведен нов вид Документи, считано от 04.01.2016г. С новият образец на искането НАП дава възможност на лицата да декларират съгласие, удостоверението да бъде получено от трето лице. Декларирането на съгласието може да бъде давано само лично от задълженото лице / когато то е физическо лице / или за юридическите лица от представителя / управителя По закон.

нов вид Документи:

ЗД Чл. 87, ал.6 от ДОПК (OKD 51)


Новини 22.01.2016г: а НАП напомня на всички юридически лица и самоосигуряващи се лица за задължението им за подаване :  . Декларация – По ЧЛ 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО / образец 4001 / в срок до 01.02.2016г. Декларацията се подава в случаите в които те са изплатили доходи ПО извън трудови правоотношения или наеми през четвъртото тримесечие на 2015г и са удържали данък . В срокът за подаване на декларацията се внасят и дължимите данъци .


Новини 21.01.2016г: НАП информира за сключената между България и Норвегия нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Спогодбата влиза в сила считано от 01.01, 2016г, като за доходи получени през 2015г е в сила действащата СИДДО до 31.12. 2015г.

Спогодба


Новини 20.01.2016г: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване


Новини 20.01.2016г: До края на м.януари 2016г самоосигуряващите се лица могат да подадат заявление за смяна вида на осигуряването си за 2016г в офисите на НАП. Тази година заявленията могат да бъдат подавани включително до 02.01.2016, тъй като 31.01.16г е почивен ден.


Новини 15.01.2016г: Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда


Новини 15.01.2016г: Предвижда се да бъде възможна регистрацията на еднодневните трудови ПО електронен път.


Новини 15.01.2016г: Европейският съд ПО правата на човека днес реши че работодателите има право на достъп до личната онлайн комуникация на служителите си в работно време.


Новини 15.01.2016г: Регистър Булстат става електронен от 01 май 2016г, като подаването на документи ще бъде възможно да се осъществява изцяло ПО електронен път. Регистърът ще има общодостъпна база данни.


Новини 14.01.2016г: Приходната агенция НАП информира за възможността от началото на тази седмица за подаване на Декларация ПО чл.92 за 2015г. Срокът за подаване на декларацията е 31.03.2016г, като в същият срок е дължим и корпоративния данък. Фирмите, които подадът декларацията си до 31.03.16г По електронен път и внесът дължимият данък могат да ползват отстъпка в размер на 1% от дължимият данък, но не по-вече от 1000 лева.


Новини 13.01.2016г: НАП информира лицензираните складодържатели за задължението им, считано от 01.02.2016г да предоставят информация в НАП, съгл. чл.47, ал.1, т.9 от Закона за акцизите и данъчните складове. Всички лицензирани собственици на данъчни складове е необходимо за своя сметка да осигурят интернет достъп до до автоматизираните системи за отчетност и на органите ПО приходите на НАП , като се позволява извършване на контрол в реално време на суровините , материалите, произведените или складираните акцизни стоки, като това бъде възможно и по вложители, идентифицирани с единен идентификационен код и да гарантират.  НАП на официалната си страница информира лицензираните складодържатели, за задължението им да подадат в Централно управление на НАП , в непрозрачен плик идентификационни данни за електронен адрес, на който може да се достъпи автоматизираната система за отчетност , потребителско име и парола за достъп.


Новини 13.01.2016г: НАП публикува на официалната си страница две становища свързани с осигурителното законодателства през 2016г:


Новини 12.01.2016г: Държавен вестник брой 3 от 12.01.2015г

Постановление № 394 от 30.12.2015г за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005г.


Новини 10.01.2016г: Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой, и обнародваната му промяна в ДВ, бр, 95 от 8 Декември 2015г всички плащания ПО договори, фактури и др, които са равни или надвишават сумата от 10 000 / десет хиляди / лева трябва да бъдат осъществявани единствено По банков път считано от 01.01, 2016г, за сравнение през изминалата 2015г това ограничение бе за разплащанията равни и над 15 000 / петнадесет хиляди / лева, Под ограничението на закона попадат всички сделки с обща стойност равна или надвишаваша 10 000 лева, както и такива които са във валута, но при превалутирането им ПО фиксинга на БНБ за деня попадат в тези ограничения, Санкцията за този който извърши или допусне извършването на нарушение на Закона за ограничаване на плащанията в брой се наказва с глоба в размер на 25 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице. При повторно нарушение размерът на глобата е 50 на сто от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция – 100 на сто от размера на направеното плащане. Санкционирането и налагането на глоби По реда на този закон се извършва от Националната агенция за приходите.

Закона


Новини 01.08.2016: НАП информират на официалната си страница Интрастат операторите за нови диапазони за входящ контрол на данните за стоки от глави 22 и 44 на Комбинираната номенклатура. Считано от 8 януари 2016 г. се разширява обхвата на стоките, за които се извършва валидация на данните приемане на Интрастат декларации на определени от НАП диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество, ЗД Допълнителна мярка, Към досегашния списък на такива стоки се добавят всички кодове на стоки от глави 22 и 44 на Комбинираната номенклатура на стоките. Изменено е и съобщението за грешки при отклонение на данните от определените диапазони, като новият текст е: „Съотношението“ Нето тегло в кг „/“ Количество по доп. мярка „е извън допустимия диапазон (минимум-максимум) определен от НАП за нето тегло. в килограми за единица количество ПО допълнителна мярка за стока с попълнения код в поле“ код на стока „. Списък с кодовете на стоки от Комбинираната номенклатура, за които има диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество ПО допълнителна мярка са достъпни на страницата на НАП:

Номенклатура

диапазони


Новини 08.01.2016г: От 08.01.2016г ДВ бр.2 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за Прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 08.01.2016г: 08.01.2016г ДВ бр.2 От Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодаелите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите е лица

Наредба № Н – 8 от 2005 г, за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица


Новини 05.01.2016г: 05.01.2016г ДВ бр.1 От Наредба за изменение и допълнение на

Наредба № 3 от 2003 г, за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество


Новини 05.01.2016г: Държавен вестник брой 1 от 05 януари 2016г е обнародвано Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне на минималната Работна заплата за страната в размер на 420, 00лв

Постановление № 375 от 28 декември 2015 г.


Новини 04.01.2016г: НАП са публикували на официалната си страница становища във връзка с ЗДДС:


Новини 01.01.2016г: От 20016г регистърът БУЛСТАТ става електронен, като всички документи които са необходими за регистрация ще бъде възможно да бъдат подавани По електронен път. Справките в регистъра също ще се правят изцяло електронно.


Новини 01.01.2016г: Минималната работна заплата за страната считано от 01.01.2016г е 420,00лв


Новини 30.12.2015г: Приходната агенция НАП уведомява на своята страница за електронните услуги, които ще са достъпни от 01.01.2016г:

 • Подаване на декларации и документи, касаещи осигурителни вноски (декларации обр. 1, обр. 3, обр. 5, обр. 6, обр. 7), вкл. уведомления за трудови договори;

 • Подаване на справки-декларации, описи на наличните активи ПО ЗДДС Абонамент дневници ПО ЗДДС и VIES декларация;

 • Подаване на декларация ПО чл.50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за доходите от 2015 г. е 3 май 2016 г. / 30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден – Великден /. Всеки който подаде декларацията си до 31.03.2016г по интернет може да ползва 5% отстъпка от дължимият данък за довнасяне ПО годишната данъчна декларация.

 • Подаване на декларация ПО чл.55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвърто тримесечие на 2015 г.


Новини 23.12.2015г: Новите Данъчни декларации са достъпни на официалната страница на НАП:

За Декларации  Физически Лица

За Декларации  юридически Лица