Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Публикуване на ГФО в интернет

Публикуване на ГФО в интернет

Публикуване на ГФО в интернет +3598855/15152 skantoravarna@gmail.com

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО В ИНТЕРНЕТ НА СТРАНИЦИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО НИ ИЗДАНИЕ „ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ“:

„Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД предлага на дружествата за които е задължително според разпоредбите на Закона за Счетоводството публикуването на годишните финансови отчети да бъде извършено в интернет или в специализирани икономически издания предлагаме публикация на годишни финансови отчети, както и за изминали отчетни периоди на страниците на специализираното ни интернет издание ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ.

Таксите за публикация на страниците на специализираното ни интернет издание ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ на 1 ГФО е 20,00 лева –  за предоставени отчети в електронен вариант и 25,00 лева за предоставени ГФО на хартиен носител;

Данни за извършване на превода:

Счетоводна Кантора Варна ЕООД

         Инвест Банк , офис Варна

          IBAN: BG47IORT80481089736900

          BIC: IORTBGSF

Моля, изписвайте в платежното Булсат/ЕИК и името на дружеството. Изпратете ни на електронната поща skantoravarna@gmail.com  Вашият годишен финансов отчет, придружен с всички необходими документи, данни за издаване на фактура, както и точното наименование на дружеството Ви, име на управляващият, име на съставителя, ако желаете изпратете тел. и електронна поща за обратна връзка с нас – посочените данни се публикуват заедно с годишния финансов отчет.

След публикуването на Вашият отчет на страницата ни в интернет ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ ние Ви гарантираме безплатен достъп на потребителите до Вашият отчет, както и присъствието му в интернет за период не по-кратък от изискуемият в Закона за счетоводството – З години.

В случай, че изберете нас и нашето интернет издание след публикацията на Вашият отчет ще Ви бъде издадено Удостоверение.

Услугата „Публикуване на годишен финансов отчет“ може да се използва от собствениците на фирми за изпълняване на задължението им за:

 • подаване на годишните отчети за дейността в НАП;
 • подаване на ГФО в НСИ;
 • подаване и публиквне на ГФО в Търговски регистър, към Агенцията по вписванията;
 • представяне на годишните финансови отчети пред съдружници и акционери.

Тази услуга може да се използва и от фирми, които имат назначен счетоводител, който от своя страна не отговаря на изискванията на Закона за Счетоводството за съставител на годишни отчети.

Услугата би Ви спестила заплащането всеки месец на работна заплата за длъжността главен счетоводител.

От друга страна тази услуга би била изключително полезна на собствениците на фирми при кандидатстване пред кредитни институции. Тези кредитни институции от своя страна изискват от фирмите голям набор от документи във връзка с кандидатстването им за кредит. В изисквания списък от документи фигурират не само текущите отчети, но и такива за изминали периоди, както и прогнозни такива. Финансовите отчети са едни от основните документи които се представят пред кредитните институции. Те играят определяща роля при вземането на крайното решение за отпускането на кредитните средства.

Изготвяне и публикуване на ГФО

Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети от Счетоводна Кантора Варна +359885515152

Годишния финансов отчет, съгласно Закона За Счетоводството и Националните Стандарти за финансово отчитане на малките и средни предприятия / НСФОМСП / съдържа следните елементи:

 1. Счетоводен баланс;
 2. Отчет за приходите и разходите;
 3. Отчет за паричните потоци;
 4. Отчет за собствения капитал;
 5. Приложение;

В случаите когато отчетите и докладите на предприятията се публикуват в Интернет, до тях задължително трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.

Изготвяне и публикуване на ГФО

Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър +359885515152

Срокове за съставяне и публикуване на годишните финансови отчети / ГФО /, съгласно изискванията език Закона За Счетоводството :

Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците / акционерите или от съответния орган, както следва:

1. Чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:

 •  Едноличните търговци /ЕТ/ – в срок до 31 май на следващата година;
 • Дружествата с ограничена отговорност /ООД, ЕООД/- в срок до 30 юни на следващата година;
 • Всички други търговци по смисъла Търговския закон /АД, КДА, ЕАД, СД, КД/- в срок до 31 юли на следващата година;

2. Чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на. Закона За юридическите Лица С нестопанска цел публикуват юридическите Лица С нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – в срок до 30 юни на следващата година;

3. Чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.

resized_LOGO Chetovodna kantora VARNA_OK-page-0 - Copy

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА +359885515152 skantoravarna@gmail.com

Предприятията, подлежащи на задължителен одит публикуват:

 1.  финансовите си отчети – във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
 2. годишните си доклади за дейността – във вида, на базата на който регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
 3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2.

ВАЖНО е да знаете, че за неспазването на задължението, съгл.чл.40 ЗСч за публикуване на годишния финансов отчет подлежите на санкциониране. 

Санкциите са в следните размери:

 • за физическите лица – глобата е в размер от 500лв до 2000лв;
 • за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 500лв до 3000лв.
 • При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

За неспазване на изискването за съставяне на годишен счетоводен отчет, съгл. чл.23 от ЗСч глобите са, както следва: за физическите лица – в размер от 500лв до 2000лв, а за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 200лв до 3000лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

При нарушаване на изискванията за извършване на годишна инвентаризация, съгл. чл.22 от ЗСч в предвидените от закона срокове глобите са в както следва: за физическите лица – глобата е в размер от 200лв до 500лв, а за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 500лв до 1500лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

При съставяне на финансов отчет от лице, което не отговаря на изискванията на ЗСч за съставител на финансови отчети глобата за физическите лица, юлидическите лица и ЕТ от 1500лв до 3000лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446.

За запитвания и контакти :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

skantoravarna@gmail.com

schetovodnakantoravarna@gmail.com

Мобилен телефон за контакт: +359885515152

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!