Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Новини 2017г

Новини 2017г

Разгледайте нашата брошура!

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 2017г Счетоводна Кантора Варна 0885515152 052644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 22.12.2017г: ДВ брой 102 от 22 декември 2017г обнародвано е Постановление № 316 от 20.12.17г за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

От 01.01.2018г минималната работна заплата за страната е 510,00лв при 8 часов работен ден и 5 дневна работа седмица

Постановление № 316 от 20.12.17г за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната


Новини 22.12.2017г: ДВ брой 102 от 22 декември 2017г обнародван е Закон за изменение и допълнение на на Кодекса на труда

Кодекс на труда – изменение


Новини 21.12.2017г: На официалната страница на НАП са предоставени новите данъчни декларации:

 • за облагане на доходите на физическите лица за 2017г
 • за корпоративните данъци за 2017г

Новини 21.12.2017г: Нови електронни услуги на НАП:

 • Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на средствата за измерване, работещи в състава на ЕСПФ
 • Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД

Новини 14.12.2017г: НАП информира за предстоящ безплатен семинар който организира във връзка с предстоящите промени в данъчното и осигурителното законодателство през 2018г. Семинарът ще се излъчва на 15 декември от 10:00 до 16:00 часа. Семинарът ще бъде достъпен в канала на агенцията в YouTube на адрес:

 https://www.youtube.com/user/NRAChannel/live.


Новини 12.12.2017г: Държавен вестник брой 99 от 12 декември 2017г обнародван е Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018г

Закон за бюджета на ДОО за 2018г


Новини 12.12.2017г: Държавен вестник брой 99 от 12 декември 2017г обнародван е Закон за Държавният бюджет на Република България за 2018г

Закон за държавният бюджет на Република България за 2018г


Новини 12.12.2017г: ДВ бр. 99 от 12.12.2017г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 1993г за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Наредба № 4 от 1993г за документите, които са необходими за сключване на трудов договор – изменение


Новини 12.12.2017г: ДВ бр. 99 от 12.12.2017г обнародвано е Постановление № 270 от 08.12.17г за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление №243 от 2005г на Министерския съвет

Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията – изменениеНовини 12.12.2017г: ДВ бр. 99 от 12.12.2017г обнародвано е Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави

Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави


Новини 11.12.2017г: Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-8 от 2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица

Наредба Н-8 от 2005г – проект

Мотиви


Новини 05.12.2017г: Държавен вестник брой 97 от 05 декември 2017г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

ЗДДС – изменение

Новини 01.12.2017г: НАП информира за предоставянето на две нови електронни услуги от 01 декември 2017г:

 • Уведомление по чл.143ш от ДОПК във връка с подаването на отчети по държави от многонационална група предприятия;
 • Предоставяне на отчет по държави по чл.143ф от ДОПК от многонационална група предприятия.

Новини 20.11.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон

Търговски закон – ЗИД проект


Новини 17.11.2017г: Държавен вестник брой 92 от 17 ноември 2017г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

ДОПК – изменение


Новини 17.11.2017г: Държавен вестник брой 92 от 17 ноември 2017г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигураяване

КСО – изменение


Новини 03.11.2017г: Държавен вестник брой 88 от 03 ноември 2017г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Закона за местните данъци и такси


Новини 03.11.2017г: ДВ бр. 88 от 03.11.2017г обнародвана е Инструкция № И-3 от 26 октомври 2017г за взаимодейднвие и обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министреството на труда и социалната политика

Инструкция № И-3 от 26 октомври 2017г за взаимодейднвие и обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министреството на труда и социалната политика


Новини 03.11.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Данък върху добавена стойност

ЗДДС – ЗИД


Новини 03.11.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Бюджета на Държавно обществено осигуряване

Закона за Бюджета на Държавно обществено осигуряване – ЗИД


Новини 03.11.2017г: Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2018г

Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2018г – Проект


Новини 31.10.2017г: Държавен вестник брой 87 от 30 октомври 2017г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изиск­вания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изиск­вания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони – изменение


Новини 27.10.2017г: Държавен вестник брой 86 от 27 октомври 2017г обнародван е Закон за изменение  и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

ГПК – ЗИД


Новини 27.10.2017г: Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Кодекс за социално осигуряване – ЗИД


Новини 21.10.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Кодекс за социално осигуряване – Проект на изменение 


Новини 24.10.2017г: Държавен вестник брой 85 от 24 октомври 2017г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис

Закона за електронния документ и електронния подпис – изменение


Новини 23.10.2017г: Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018г

Закон за държавния бюджет на Република България за 2018г – проект


Новини 18.10.2017г: На официалната страница на НАП е публикувано Становище на изпълнителният директор на НАП относно ползването на данъчни облекчения и задължителното условия данъчно задълженото лице да няма публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение

Становище изх.№ 92-00-1299 от 04.10.2017г


Новини 18.10.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за здравословни и безопасни условия на труд  – ЗИД


Новини 10.10.2017г: Законопроект за изменение на Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност – проект


Новини 06.10.2017г:  НОИ информира на своята страница за новата електронна услуга, която предоставя от началото на м.октомври 2017г: „Издаване на удостоверение образец УП.20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ“.

Услугата е достъпна посредством квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/. За услугата се заплаща такса.

Услугата може да бъде намерена на електронната страница на НОИ в рубриката Е-Услуги – Административни услуги – Централно управление /Европейски регламенти и международни договори/


Новини 06.10.2017г:  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Кодекс за социално осигуряване – ЗИД


Новини 06.10.2017г: Държавен вестник брой  80 от 06 октомври  2017г обнародван е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове – изменение


Новини 03.10.2017г:  Законопроект за изменение и допълнение на ДОПК

ДОПК – проект


Новини 02.10.2017г: НАП информира на своята официална страница за започване на проверки за издаване на касови бележки и отчитане на обороти след 17:30 часа, нощем и през почивните дни.


Новини 02.10.2017г: НАП информира за повишаване на събираемостта на просрочените задължения с 95% в следствие на новият подход. По същество новият подход представлява стимулиране на доброволното погасяване на задълженията посредством телефонен контакт, изпращане на електронни съобщения и срещи.


Новини 20.09.2017г:  На страницата на НАП  е публикуван актуализиран програмен продукт „Трудови договори“.

Програмния продукт „Трудови договори“


Новини 20.09.2017г:  Проект за изменение и допълнение на ЗДДС

ЗДДС проект

Мотиви


Новини 19.09.2017г: Държавен вестник брой  76 от 19 септември  2017г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 13.12.2006г за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства – изменение


Новини 19.09.2017г: Държавен вестник брой  76 от 19 септември  2017г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004г за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Наредба №40 т 2004г за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари – изменение


Новини 16.08.2017г: Проект за изменение и допълнение на ДОПК

ДОПК – проект

Мотиви


Новини 16.08.2017г: Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове – проект

Мотиви


Новини 08.08.2017г: НАП публикува на страницата си Становище на изпълнителния директор на НАП с изх.№ 26-Б- 26/ 01.08.2017г относно прилагането на чл.132, ал.5 и 6 от ЗДДС по отношение на договори за  неперсонифицираните дружества, сключени под отлагателно условие.

Становище с изх.№ 26-Б- 26/ 01.08.2017г относно прилагането на чл.132, ал.2 и 3 от ЗДДС


Новини 04.08.2017г: Държавен вестник брой  63 от 04 август  2017г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс:

„Чл. 19. (1) Който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2 укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски, отговаря за непогасеното задължение.

(2) Управител, член на орган на управление, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2 носи отговорност за непогасените задължения на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2, когато недобросъвестно извърши едно от следните действия, в резултат на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са погасени задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски:
1. извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество, включително предприятието, на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните;
2. извърши действия, свързани с обременяване с тежести на имуществото на задълженото юридическо лице за обезпечаване на чужд дълг и то бъде осребрено в полза на третото лице.
(3) Отговорност по ал. 2 носят мажоритарни съдружници или акционери, когато действията са извършени по тяхно решение, с изключение на негласувалите и гласувалите против.
(4) Отговорността за непогасените задължения по ал. 2 и 3 е до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото……“

ДПОК – изменение


Новини 04.08.2017г: НАП информира на официалната си страница за въвеждането на електронни удостоверения за дължими данъци. В резултат на промени в ДОПК, влизащи в сила от 2018г хартиените удостоверения за дължими данъци отпадат. Държавните и общинските органи, както и банките ще получават по електронен път от НАП необходимата информация във връзка с дължимите данъци от клиентите им. През м.ноември 2017г НАП въведе нова електронна услуга, чрез която държавните органи могат да получат по електронен път удостоверенията за наличие или липса на задължения.


Новини 24.07.2017г: Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2016г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба № Н-18 от 2016г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства – Проект

Мотиви


Новини 21.07.2017г: Проект на Закон за свръзадлъжнялост на физическите лица

Проект на Закон за свръзадлъжнялост на физическите лица


Новини 18.07.2017г: Държавен вестник брой 58 от 18 юли  2017г обнародвано е Постановление № 141 от 13.07.2017г за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната. Считано от 01.01.2017г минималната работна заплата за страната е 460,00лв за пълен осемчасов работен ден и 2,78лв часова работна заплата.

Постановление № 141 от 13.07.2017г за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната


Новини 12.07.2017г: НАП напомням на своята страница за задължението за издаване на касови бележки при плащане с  карти. Всички доставки или продажби, заплатени в брой, карта, ваучер или чек се регистрират чрез издаване на касова бележка от фискално устройство независимо от това дали са издадени фактура или друг данъчен документ.


Новини 12.07.2017г: НАП  информира данъкоплатците за задължението им за подаване на декларации за дължими данъци за второто тримесечие на 2017г в срок до 31.07.2017г.

 • Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и по чл.201, ал.1 от ЗКПО – за авансов данък върху доходи от наеми, друга стопанска дейност, парични доходи от други източници /лихви, неустойки и др./, за удържани данък върху дивидент, окончателни данъци удържани върху доходите на чуждестранни физически лица

Декларацията се подава от предприятия и самоосигуряващи се лица задължени да удържат данък, както и от физически лица в случаите в които платеца на дохода не е задължен да удържа и внася данъкът. Дължимият данък се внася в срока в който се подава декларацията – 31.07.2017г.


Новини 06.07.2017г: НАП публикува Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2017г

Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2017г


Новини 06.07.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Търговският закон

ЗИД на ТЗ


Новини 06.07.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

ЗИД на КТ


Новини 04.07.2017г: Нова електронна услуга на НАП: „Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период“. В справката се съдържа информация за издадените и включени в дневниците за продажби фактури за определен данъчен период от регистрираните по ЗДДС лица, в които лицето, заявител на справката е посочено като получател.


Новини 01.07.2017г: НОИ информира за възможността за подаване на Заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица по електронен път от 01 юли 2017г. Достъпът до новата електронна услуга на НОИ ще бъде възможен посредством квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от НОИ. При електронното подаване на новото заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица е необходимо прилагането на копие от акта за прекратяване на трудовото правоотношение. След 30 юни 2017г не е необходимо представянето на документи, удостоверяващи осигурителен стаж за безработица. Необходимите данни за периодите след 31.12.2001г ще бъдат извличани от информационната система на НОИ.

Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица


Новини 23.06.2017г: НАП информира на страницата си за новата си електронна услуга „Връчване на документи“. Достъп до услугата имат всички физически или юридически лица, които притежават квалифициран електронен подпис с право на пълен достъп до електронните услуги на НАП. Посредством новата услуга ще бъде възможно връчването на запорни съобщения, искания за представяне на документи, актове за прихващане и възстановяване на данъци и др.


Новини 20.06.2017г: НАП информира за нова електронна услуга, която предоставя на физическите лица: „Справка за изплатените доходи/различни от трудови/ на физически лица“. Услугата е достъпна на сайта на НАП посредством ПИК, идаден от НАП или квалифициран електронен подпис. Справката съдържа информация за изплатените през съответната данъчна година доходи на физически лица, включени от предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи в декларираните данни по реда на чл.73 от ЗДДФЛ. В случай, че се установят грешки в подадените декларации има възможност да бъде еднократно подадена коригираща декларация в срок до 30.09.2017г.


Новини 20.06.2017г: Държавен вестник брой 49 от 20 юни  2017г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016г за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Наредба № 12 от 2016г за Регистъра на банковите сметки и сейфове – изменение


Новини 19.06.2017г: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване

Наредбата за административно обслужване – проект за изменение


Новини 19.06.2017г: Министерството на икономиката информира на официалната си страница за отпадане или оптимизиране на 113 административни услуги във връзка с предприетите мерки за облекчаване на бизнеса в страната.


Новини 09.06.2017г: Министерството на финансите е публикувало на официалната си страница Указание с изх. № УК-2 от 05.06.2017г относно прилагането на глава VI от Закона за счетоводството  „Публичност на финансовите отчети“.

Указание относно прилагането на глава VI от Закона за счетоводството „Публичност на финансовите отчети“


Новини 09.06.2017г: На страницата на Министерство на финансите е публикуван е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства – проект

Мотиви към проекта


Новини 02.06.2017г:  НАП информира за наличие на обновена версия на програмния си продукт за генериране на данни за декларация образец №1, образец №3 и образец №6. Версията на продукта е публикувана на официалната страница на НАП в рубриката „Програмни продукти“.


Новини 02.06.2017г: Държавен вестник брой 44 от 02 юни  2017г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18  от 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба Н-18  от 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства – изменение


Новини 30.05.2017г: НАП информира на своята страница за възможността за издаване на удостоверения автоматизирано без да се посещават офисите на НАП. Удостоверенията за наличие или липса на задължения ще бъдат представяни по електронен път, чрез електронните услуги на НАП на административните органи, банковите институции, нотариусите и на възложителите на обществени поръчки.


Новини 29.05.2017г Министерството на финансите публикува на официалната си страница проект на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване

Кодекса за социалното осигуряване – проект изменение

Мотиви към проекта


Новини 23.05.2017г: Държавен вестник брой 41 от 23 май 2017г обнародвано е Постановление № 95 от 18 май 2017г за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Наредбата за работното време, почивките и отпуските – изменение


Новини 16.05.2017г: НАП информира на своята страница за започната кампания за изпращане на електронни съобщения до всички, които не са заплатили своите задължения в срок.


 Новини 12.05.2017г: НАП информират на официалната си страница за задължението на регистрираните по ЗДДС за отразяване на протокол за извършено безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки съгл. чл.113 б и приложение № 12 от Правилника за прилагане на ЗДДС за случаите в които е приложим чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС в дневника за продажбите за съответния отчетен период с код 95, вкл. попълнени колони от 1 до 9 и колона 11 – за отразяване на данъчната основа посочена в протокола.


Новини 09.05.2017г: Наръчникът по ДОПК за 2017г е достъпен на страницата на НАП.

Наръчник по ДОПК – I част

Наръчник по ДОПК – II част


Новини 02.05.2017г: НАП информират нае своята страница за обновения програмен продукт „Трудови договори“ за 2017г. В новата версия е включена Националната квалификация на професиите и длъжностите, в сила от 01.05.2017г.


Новини 28.04.2017г:  Държавен вестник брой 34 от 28 април 2017г обнародвано е Постановление № 78 от 21 април 2017г за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца 

Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца – изменение


Новини 27.04.2017г:  НОИ информира на официалната си страница за промени влизащи в сила, считано от 01.05.2017г. Промените са във връзка с подаване на болнични листи в Електронният регистър и касаят лицата които представят данни от издадени болнични листи в регистъра. След 01 май 2017г няма да се приемат болнични листи с некоректно попълнени данни. Достъпът до програмните продукти и приложенията на НОИ не се променя, както и регистрацията на потребителите в Електронният регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО).


Новини 21.04.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване от 20.04.2017г

Кодекс за социално осигуряване – проект на изменение вкл.мотиви


Новини 19.04.2017г:  НАП информират за обновен програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, VIES декларация и справка- декларация по ЗДДС. Програмният продукт може да бъде намерен в секцията „Програмни продукти“ на  официалната страница на НАП.


Новини 11.04.2017г:  Държавен вестник брой 30 от 11 април 2017г обнародвано е Постановление № 68 от 05 април 2017г за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване – изменение


Новини 11.04.2017г:  Държавен вестник брой 30 от 11 април 2017г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009г за условията и реда за изпълнение на платежни  операции и за използване на платежни инструменти

Наредба № 3 от 2009г за условията и реда за изпълнение на платежни  операции и за използване на платежни инструменти – изменение


Новини 07.04.2017г:  Държавен вестник брой 29 от 07 април 2017г обнародвани са:

 • Постановление № 64 от 30 март 2017г за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски – изменение

 • Постановление № 62 от 30 март 2017г за изменение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. – изменение

 • Постановление № 63 от 30 март 2017г за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица – изменение

 •  Постановление № 60 от 30 март 2017г за изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – изменение

 • Постановление № 61 от 30 март 2017г за изменение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя.

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя – изменение


Новини 04.04.2017г:  Държавен вестник брой 28 от 04 април 2017г обнародвано е Постановление № 59 от 30 март 2017г за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване , внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите „

Наредбата да реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – изменение


Новини 04.04.2017г:  Държавен вестник брой 28 от 04 април 2017г обнародвано е Постановление № 58 от 30 март 2017г за приемане на изменение на Наредбата за установяване , разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999г ,

Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999г  – изменение


Новини 04.04.2017г: Изпълнителна Агенция Главна инспекция по труда информира на официалната си страница за създаване на уебсайт в помощ на командированите чужденци в България . Проекта има за цел да  осигури информираност за командированите лица и командироващите предприятия  относно българското законодателство.


Новини 31.03.2017г: Обновен е програмният продукт на НАП Трудови договори, във връзка с влизащата в сила от 01.04.2017г промяна: деклариране на код по Единния класификатор на административно – териториалните и териториалните единици / ЕКАТЕЕ /.

Работодателите са длъжни в срок до 31.10.2017г да декларират ЕКАТЕЕ на населеното място, където е работното място на всяко наето лице за всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017г. За прекратени трудови договори не следва да се изпращат уведомления.

Наредба № 3 от 2002г за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението ПО чл.62, ал.5 от Кодекса на труда

програмен продукт на НАП „Трудови договори “

ЕКАТТЕ


Новини 29.03.2017г:  Министерският съвет информира на официалната си страница за взетите решения на днешното заседаниe  :

 • Промени в наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица :  заявлението за изплащане на обезщетение за безработица ще бъде възможно да бъде подавано по електронен път. Самото заявление ще се подава по път с квалифициран електронен електронен подпис  или ПИК / персонален идентификационен код /. Заявлението ще бъде възможно да се подава и по досегашният ред, а именно на хартиен носител в поделенията на НОИ ;
 • Определянето на срока за изплащане на паричните обезщетения за хората чието осигуряване е прекратено след 31 декември 2016г ще се изчислява от броя на годините след 2001г през които са били осигурявани или са се осигурявали за безработица. Отпада необходимостта за представяне на документ удостоверяващ осигурителен стаж, като за целта ще се използват данните в информационната система на НОИ;
 • Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж:  отпада задължението за деклариране на  имотното състояние при подаванне на заявление за Социална пенсия за старост и персонална пенсия. Промените са свързани с новият ред за отчитането на осигурителния стаж на самоосигуряващите се лица . Считано от 01 януари 2017г той се извършва въз основа на реално внесените осигурителни вноски ;
 • Изменя се Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Удължава се срокът за приемане или неприемане на злополуката за трудова от 7 на 14 дни ;
 •  Предвиждат се промени в резултат на които върху доходите от обезщетения, изплащани въз основа на  Кодекса на труда и други специални закони ще се дължат осигуровки ;
 • Осигурените лица, чийто осигурители са преустановили дейност ще могат да подават документи на хартиен носител в поделенията на НОИ във връзка с правото им за получаване на обезщетения и помощи от ДОО. Документите ще се подават лично или от упълномощени лица;
 • Промени в Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя : отпада задължението НОИ да внася социално и здравноосигурителни вноски за изплащане на  гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя ;
 • Промени в Наредбата за реда за избор на осигуряване , внасяне и разпределяне на осигурителни вноски, вноските за фонд ГВРС и за обмен на информация и Наредбата за реда за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица , българските граждани на работа в чужбина и морските лица : върху средствата за социални разходи ще се дължат осигурителни вноски за всички фондове на държавно обществено осигуряване / ДОО /.

Новини 29.03.2017г: НОИ информират на своята официална страница за въвеждането на нова електронна услуга „Справка за постъпилите данни в Електронният регистър на болничните листове от издаден / анулиран болничен лист“. Новата услуга ще дава възможност осигурителите да получават. Новата справка може да бъде намерена на официалната: „Е-услуги“, като е достъпна след въвеждане на ЕИК / Булстат / на осигурителя и идентификационен код на осигурителя, издаден от НОИ. Необходимо е да бъдат въведени номера на болничният. Справката ще дава информация за периода на временнатапо, датата на постъпване на данните за болничния лист, дата на издаване на болничният лист, както и статуса на болничният лист.


Новини 28.03.2017г:  Държавен вестник брой 26 от 28 март 2017г обнародвано е Постановление № 55 от 23 март 2017г за приемане на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи , участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби и финансови инструменти.

Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби и финансови инструменти


Новини 21.03.2017г:  Държавен вестник брой 24 от 21 март 2017г обнародван е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС

Правилник ЗДДС


Новини 17.03.2017г: Държавен вестник брой 23 от 17 март 2017г е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2002г за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението ПО чл.62, ал.5 от Кодекса на труда

Наредба № 3 от 2002г за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението ПО чл.62, ал.5 от Кодекса на труда


Новини 07.03.2017г: НАП напомня на официалната си страница за задължението за подаване на годишна декларация за 2016г и от фирмите които не са осъществявали дейност през 2016г. / Образец 1010а /. Срокът за подаване на декларациите е 31.03.2017г. Неподаването на декларация се санкционира. Минималната глоба за управителя на фирмата е в размер на 200,00 лева а за юридическото лице – 500,00 лева. Декларацията може да бъде подадена в офис на НАП, съответстващ на регистрацията на фирмата, по пощата с обратна разписка или по електронен път.


Новини 17.02.2017г: Приходната агенция НАП напомня на безработните граждани за ежемесечното им задължение да внасят задължителните си здравни вноски в размер на 18,40 лева в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят. Здравноосигурителната вноска за безработните лица е 8% върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, т.е. от 230,00лв / 460,00лв е минималният осигурителне доход за самоосигуряващите се лица през 2017г /.

Всички лица за които възникне задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски следва да подадат декларация обр. 7 в офис на НАП ПО постоянен адрес. Срокът за подаване на декларацията е до 25-то число на месеца, следващ месеца през който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски. Не подаването на декларацията се санкционира: от 500,00 лева до 1000,00 лева /.


 Новини 17.02.2017г: НАП информира за обновяване на версията на програмния продукт на НАП за обхващане на данни от декларации образец № 1, № 3 и № 6. Версията може да бъде намерена на официалната страница на НАП в рубриката „Програмни продукти“


Новини 07.02.2017г: Държавен вестник брой 13 от 07 февруари 2017г е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

ППЗАДС


Новини 02.02.2017г: ИА ГИТ информира на официалната си страница за възможността от началото на февруари 2017г земеделските стопани да заверяват онлайн еднодневните трудови договори / чл. 114а, ал. 1 от КТ / чрез използване на програмен продукт 

https://ednodnevni.gli.government.bg/ipsts

Ръководство за работа с новият софтуер е поместено на официалната страница на ИА ГИТ

Всички земеделски производители които при регистрацията си като такива в Министерството на земеделието и храните са предоставили електронна поща ще получат имейл с парола и потребителско име за вход в новата система, а всички останали могат да получат такива на място в ИТ.


Новини 02.02.2017г: НАП публикува становище относно измененията и допълненията в Наредба Н-18 от 29.12.2005г за съдържанието, сроковете и начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Становище изх. № 20-00-26 от 02.02.2016г


Новини 02.02.2017г: НАП предоставя две нови електронни услуги:

Към момента тези услуги са достъпни за физически и юридически лица, които са с постоянен адрес или седалище на територията на Столична община. На по късен етап услугите ще бъдат достъпни и за гражданите и юридическите лица, регистрирани на територията на страната, с постоянен адрес в останалите общини.

След подаване онлайн на декларациите по ЗМДТ чрез системата на НАП те ще бъдат автоматично прехвърляни към Общински приходи на Столична община. След обработване на подадените данни с декларацията ще бъде изпращано автоматично съобщение за резултата от обработката, придружено с телефон за контакт на служител от Столична община, където е постъпила декларацията.


Новини 02.02.2017г: Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 20016г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба № Н-18 от 2006 г. – Проект!

Мотиви


Новини 02.02.2017г: Електронните услуги на НАП, считано от 02.02.2017г са с нова визуализация. Услугите са групирани в секции и подсекции.


Новини 02.02.2017г: Обновена е версията на програмния продукт на НАП за обхващане на данни от декларации образец № 1, № 3 и № 6. Версията може да бъде намерена на официалната страница на НАП в рубриката „Програмни продукти“


Новини 31.01.2017г: Държавен вестник брой 11 от 31 януари 2017г обнародвано е Постановление № 22 т 26.01.2017г за определяне на нов размер на минималната работна заплата 

460,00лв от 01.01.2017г

Постановление № 22 


Новини 27.01.2017г: НАП публикува на официалната си страница обновени версии на следните програмни продукти:

 • обхващане на данни от декларация образец № 1, № 3 и № 6;
 • генериране на отчетни регистри по ДДС, справка – декларация по ЗДДС и VIES декларация;
 • справка по чл.73 от ЗДДФЛ
 • офлайн модул за Интрастат оператори МИО за 2017г

Програмните продукти могат да бъдат намерени на официалната страница на НАП в рубриката „Програмни продукти“.


Новини 27.01.2017г: НАП на своята страница публикува годишна декларация ПО чл.92 от ЗКПО с баркод за облагане с корпоративен данък за 2016г.

 • Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО с приложения / образец 1010 /;
 • Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО / образец 1010а / – за дружества неизвършвали дейност през 2016г.

Декларацията се подава до рая на март 2017г. Дължимият корпоративен данък за 2016г се заплаща в срока в който се подава декларацията по чл.92 от ЗКПО.

Декларациите могат да бъдат намерени на страницата на НАП в рубриката „документи – данъци“ .


Новини 26.01.2017г: Държавен вестник брой 9 от 26 януари 2017г обнародвана е Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 17.01.2017г: Държавен вестник брой 5 от 17 януари 2017г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-8 от 2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица , както и от самоосигуряващите се лица

ДВ брой 5 от 17-01-2017г


Новини 12.01 .2017г: НАП информира на своята страница за промените в ЗДДС в сила от 01.01.2017г , които гласят че в срок до 31.01.2017г неперсонифицираните дружества , създадени до 31.12.2016г, които имат съдружник регистриран ПО ЗДДС следва да подадат заявление за регистрация ПО ЗДДС. Датата на регистрация ПО ЗДДС е датата на връчване на акта за регистрация . Срокът за регистрация ПО ЗДДС на новосъздадените неперсонифицирани дружества , в случай че отговарят на условието е 14 дни, считано от датата на договора за създаването им.


Новини 05.01 .2017г: Считано от 01.01.2017г размера на ДДС за услуги „достъп до интернет“ в Унгария се променя от 27% на 18%. Ставката ПО ДДС за всички други видове далекосъобщителни услуги , услуги извършвани По електронен път или услуги ПО радио- телевизионно излъчване запазва своят размер 27%.


Новини 04.01 .2017г: Считано от 01.01.2017г ДДС в Румъния е намален от 20% на 19%. Информацията е от официалната страница на НАП.


Новини 04.01 .2017г: НАП публикува на официалната си страница Становище относно промените в законодателството , свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС“

Становище № 20-00-1 от 04.01.2017 г.

Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ ПО осигурени лица и разпределение между осигурител / осигуряващ / и осигурено лице за 2017 г.


Новини 03.01 .2017г: Считано от 01.01.2017г удостоверенията за местно лице на Република България се издават от всички офиси на приходната администрация .

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Брошура на Счетоводна Кантора Варна

Публикувана е нова бланка на Искане за издаване на удостоверение за местно лице:

Искане / Обр. № Окд -273 /


Новини 03.01 .2017г: НАП на официалната си страница е публикувала програмен продукт „Трудови договори 2017г“, с включена НКПД в сила през 2017г. Продукта може да бъде намерен на страницата на НАП в рубриката :

Програмни продукти


Новини 03.01 .2017г: НАП информират за започването на процедура ПО годишно приключване в периода от 01.01.2017г до 09.01.2017г . От 01.01.2017г ще бъдат достъпни следните електронни услуги на НАП :

 • подаване на декларации и документи за осигурителни вноски / декларации обр.1, 3, 5, 6 и 7 /;
 • подаване на уведомления за сключване, прекратяване и изменение на трудовите договори;
 • подаване на справки-декларации ПО ЗДДС, описи на налични активи ПО ЗДДС, дневници по ЗДДС и VIES декларации;
 • подаване на декларации ПО чл.50 от ЗДДФЛ за 2016г;
 • подаване на декларации ПО чл.55 от ЗДДФЛ и чл.201 от ЗКПО за четвърто тримесечие на 2016г както и за м.декември 2016г;

Възможно е получаването на резултатите от обработката По електронен път да бъде забавено.

В периода на годишното приключване информацията от данъчно осигурителната сметка на задължените лица ще бъде с актуални данни към 31 декември 2016г.

Издаването на документи от страна на НАП ще бъде възстановено след 09.01.2016г. Приемането на искания, заявления и декларации ще бъде възможно във всички офиси на НАП.


Новини 30.12.2016г: Държавен вестник брой 105 от 30.12.2016г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

ЗИД на ТЗ


Новини 30.12.2016г: Държавен вестник брой 105  от 30.12.2016г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

ЗИД на КТ


Новини 30.12.2016г: Считано от 01.01.2017г са валидни нови допустими диапазони в информационната система Интрастат . Обхвата на стоките за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации се разширява . Към списъкът на стоки се добавят всички кодове на стоки отговарящи на изискването за минимално и максимално тегло в килограми в диапазона определени от НАП за единица количество и за следните групи :  04, 05, 06, 07, 20, 21, 24, 27, 28 , 29, 31, 37, 39, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

от Комбинираната номенклатура. Считано от 01.02.2017г се добавя и група 84 от Комбинираната номенклатура.


Новини 30.12.2016г: НАП информира на официалната си страница, че и през 2017г ще продължи да функционира изграденияг от НАП и НСИ единен вход за подаване на годишниге отчети за дейността за 2016г.

Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица, издадена от Изпълнителния директор на НАП и председателя на НСИ.


Новини 27.12.2016г: Държавен вестник брой от 27 декември 2016г обнародвано е Постановление № 372 от 22.12.2016г за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната.

 • МРЗ за страната за 2017г – 460,00лв за пълен работен месец при осемчасов работен ден;
 • минимална часова работна заплата при 8 часов работен ден и петдневна работна седмица – 2,77лв.

Постановление № 372 от 22.12.2016г


Новини 23.12.2016г: Обнародвани са в ДВ брой 102 от 23.12.2016г образци на декларации за 2016г:

 • Заповед № ЗМФ -1275 от 19.12.2016г и № 1016-40-1347 от 12.12.2016г на Министерството на финансите и НОИ за утвърждаване към ГДД ПО чл.50 от ЗДДФЛна Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016г, върху който се дължат осигурителни вноски за държано обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд и таблица 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016г, върху който се дължат здравно осигурителни вноски / стр.44-47 от ДВ бр.102 от 23.12.2016г /;
 • Заповед № ЗМФ -1266 на МФ от 19.12.2016г за утвърждаване на Декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор на облагане на физическите лиц, регистрирани като земеделски стопани /стр.48-49 от ДВ бр. 102 от 23.12.2016г // Образец 2007 /;
 • Заповед № ЗМФ -1267 на МФ от 19.12.2016г за утвърждаване на Декларация ПО чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия и годишен корпоративен данък за 2016г / стр.50-63 от ДВ бр.102 от 23.12.2016г / / образец 1010 и образец 1010а /;
 • Заповед № ЗМФ -1268 на МФ от 19.12.2016г за утвърждаване на Декларация по чл.239, ал.1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга за 2016г / стр.64-65 от ДВ бр.102 от 23.12.2016г / / образец 1010 и образец 1010а /;
 • Заповед № ЗМФ -1269 на МФ от 19.12.2016г за утвърждаване на Декларация ПО чл.219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности По смисъла на Закона за хазарта за 2016г / стр.66-67 от ДВ бр.102 от 23.12.2016г / / Образец 1050 /;
 • Заповед № ЗМФ -1270 на МФ от 19.12.2016г за утвърждаване на Декларация ПО чл.246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино за 2016г / стр.68-69 от ДВ бр.102 от 23.12.2016г / / Образец 1055 /;
 • Заповед № ЗМФ -1271 на МФ от 19.12.2016г за утвърждаване на Декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия за 2016г / стр.70-72 от ДВ бр.102 от 23.12.2016г / / Образец 1040 /;
 • Заповед № ЗМФ -1272 на МФ от 19.12.2016г за утвърждаване на Декларация по чл.259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби за 2016г / стр.73-76 от ДВ бр.102 от 23.12. 2016г / / Образец 1080 /;
 • Заповед № ЗМФ -1273 на МФ от 19.12.2016г за утвърждаване на Декларация ПО чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти /стр.77-86 от ДВ бр.102 от 23.12.2016г /;
 • Заповед № ЗМФ -1274 на МФ от 19.12.2016г за утвърждаване на Декларация ПО чл.50 от ЗДДФЛ /стр.87-105 от ДВ бр.102 от 23.12.2016г /;

Държавен вестник брой 102 от 23.12.2016г  – публикувани са в неофициалния раздел на държавния вестник


 

Новини 15.12.2016г: Днес НАП организира излъчването на безплатен семинар от 10: 00ч до 16:30 ч на адрес: http://www.youtube.com/user/NRAChannel/live .

Запис на семинара ще бъде публикуван в официалния канал на НАП в You Tube

 НАП в YouTube.

Семинарът е свързан с промените в осигурителното и данъчното законодателство влизащи в сила от 01.01.2017г.


Новини 10.12.2016г: Държавен вестник брой 98 от 09.12.2016г обнародване е Закон за Бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017г

Закон за бюджета на НЗОК а 2017т


Новини 09.12.2016г: ЗИД на Кодекса на труда

ЗИД на КТ – проект!


Новини 09.12.2016г: Държавен вестник брой 98 от 09.12.2016г обнародване е Закон за Държавния бюджет на Република България за 2017г

Закон за държавния бюджет на Република България за 2017г


Новини 09.12.2016г: Държавен вестник брой 98 от 09.12.2016г обнародване е Закон за Бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г

Английски английски английски на английски Английски Английски Английски английски Английски Английски Английски английски Английски Английски Английски английски Английски Английски Английски английски Английски Английски Английски английски Английски Английски Английски английски Английски Английски Английски английски Английски Английски Английски английски Английски Английски Английски английски Бюджт Английски  държавното обществено осигуряване  за 2017г

Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г .:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година, ЗД основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 460 лв.
б) От 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.
в) От 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.
г) -големи от 7500 лв. – 600 лв.
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв .;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.

Новини 06.12.2016г: Държавен вестник брой 97 от 06 декември 2016г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 02.12.2016г: ЗИД на Кодекса на труда

ЗИД на КТ

В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2: „(2) Когато официалните празници ПО АЛ 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и / или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени ..“