Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Новини Архив 2014г

НОВИНИ, подбрани От Счетоводна Кантора Варна

Разгледайте нашата брошура!

Вече сме и във Фейсбук! Можете Да намерите нашата страница  Счетоводна Кантора Варна , както и нашият профил във мрежата на Фейсбук, който носи името на кантората:   Счетоводна Кантора Варна . Присъединете се към нас и станете наши приятели!

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 24.12.2014г: ДВ бр.107 От 24.12.2014г  Обнародван Е Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015г. Факт е дълго обсъжданата промяна в избора на осигуряване между държавен и частен пенсионен фонд.

„Избор на осигуряване Чл. 4б. (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.
(2) В случай че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването Е Само
ВЪВ Фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които СА осигурявани в уни-
версален пенсионен Фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ с увеличена ФИРХВ, РЙЕ.КД вноска
с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен Фонд.
(4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. До тази дата
лицата ПО Ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд. “

Тези които са започнали своето осигуряване през 2015г за първи път до момента на деклариране на своят избор за осигуряване в частен пенсионен фонд ще дължат вноските си на държавния пенсионен фонд, т.е. ще трябва да ги внасят в приход на НАП по съответната сметка.

Факт е и криминализирането на внасяне на осигурителните вноски и т.н.:

„Чл 255б (1) Който укрие бориха с осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване Или за БОРБИ осигуряване в ..
Големи Размери, като:
1. обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице;
2. не подаде декларация;
3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински Или преправен документ ПРИ упражняване на Стопанска
Дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;
5. унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати;
. се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева
…….
(3) Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване Или за БОРБИ осигуряване
СА в особено Големи Размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния. “

 Новини 24.12.2014г: ДВ бр.107 От 24.12.2014г Обнародван Е Закона за държавния бюджет на република България за 2015г

 Новини 23.12.2014г:  ДВ бр.106 от 23.12.2014г Отменя се наредба № 23 от 2001 г. (. Обн, ДВ, бр 53 от 2001 г …; изм и доп, бр 41 от 2005 г. и бр 74 от 2009 г ….) за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните.

 Новини 22.12.2014г: Публикувана е на страницата на НАП новата Деклараци по чл.50 от ЗДДФЛ за доходите на физически лица. Уточнява се че към момента образците на декларацията и приложенията към нея не са минали обнародване в ДВ.

 Новини 19.12.2014г: В ДВ бр.105 От 19.12.2014г с Постановление № 419 са обнародвани новите размери на минималната работна заплата за страната през 2015г, съответно:

 • от 01.01.2015г – 360лв;
 • от 01.07.2015г – 380лв;

 Новини 19.12.2014г: В ДВ бр.105 От 19.12.2014г Е обнародван Указ № 292 за изменение и допълнение на Закона за Данък Добавена Стойност

 Новини 19.12.2014г: НАП пуска нова Електронна Услуга за осигурителите даваща Достъп ДО обобщени справки за актуално състояние на всяко Едно От осигурените От тях Лица, както и достъп до информация за декларираните от тях задължения за осигуровки. Компаниите които имат клонове ще имат възможност да получават информация и за своите клонове. Новата електронна услуга ще се използва с електронен подпис или с персонален идентификационен код / ПИК /. До услугата ще имат достъп тези осигурители които имат право да използват услугата „данъчно осигурителна информация“.

 Новини 19.12.2014г: В ДВ бр.105 От 19.12.2014г Е обнародван Указ № 289 за изменение, допълнение на Закона за хазарта

 Новини 19.12.2014г: На страницата на НОИ е публикуван безплатен софтуер за издаване и обжалване на болнични листи. Новият програмен продукт е във връзка с промените които влизат в сила от 01.01.2015г и са пряко свързани с реда за издаване, предаване и обжалване на болничните листи. Продукта може да бъде намерен на страницата на НОИ в секцията „Електронни услуги“ , където са публикувани и инструкции за инсталация и работа с електронното приложение.

 Новини 19.12.2014г: В ДВ бр.105 От 19.12.2014г Е обнародвана  Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 Новини 18.12.2014г: Достъпът до електронните услуги на НАП ще бъде временно ограничен поради профилактика на 20.12.2014г за периода от 09:00 часа до 17:00 часа.

 Новини 18.12.2014г: Земеделските производители в срок до 31 декември 2014г могат да упражнят правото си за избор на начин на осигуряване през 2015г. чрез подаване на декларация в ТД на НАП по местоживеене на физическото лице. В случай, че изберат да се облагат по реда за облагане на едноличните търговци земеделските производители нямат право да променят този ред на облагане в срок от 5 последователни данъчни периода. Декларациите  СЕ подават лично Или От упълномощено лице.

 Новини 15.12.2014г: Публикувано Е  Становище Изх. № 20-00-253 / 12.15.2014 г. относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 Новини 15.12.2014г: Въвеждат се нови правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия в сила от 01.01.2015 г.

 Новини 13.12.2014г: От 01.януари 2015г влизат в Сила п ромени в спогодбата Между република България И Федерална република Германия

 Новини 12.12.2014г:  Публикувана Е Наредба за изискванията за етекетирането И представянето на харните  с Постановление № 383 от 04.12.2014г, обнародвано в ДВ бр.102 от 12.12.2014г

 Новини 12.12.2014г: Удължен е срокът за техническите паспорти на строежите ДВ бр.102 от 12.12.2014г –  Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите:

„§ 2. (1) (Отм. – ДВ, бр 2 от 2013 г.).

(2) (Изм. – ДВ, бр 98 от 2011 г., изм. -. ДВ, бр 2 от 2013 г.). Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост, се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

 1. (изм – ДВ, бр 2 от 2013 г; … Изм – .. ДВ, бр 102 от 2014 г.) от първа, втора и трета категория – до 31 декември 2015 г.;
 2. (отм. -. ДВ, бр 2 от 2013 г.)
 3. (изм. -. ДВ, бр 98 от 2011 г., отм. – ДВ, бр 2 от 2013 г.).
 4. (изм – ДВ, бр 98 от 2011 г; …. Изм – ДВ, бр 102 от 2014 г.). От четвърта категория – до 31 декември 2017 г.
 5. (изм – ДВ, бр 98 от 2011 г; …. Изм – ДВ, бр 102 от 2014 г.). От пета категория – до 31 декември 2019 г. „

 Новини 08.12.2014г: На официалната страница на НАП СА публикувани Новите образци на служебни Бележки ПО чл.45, ал.4; чл.35; чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3; чл.45, ал.1 и ал.2, т.4 от ЗДДФЛ, декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ; сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ

Новини 05.12.2014г: Публикувана в ДВ бр.100 Е От 05.12.2014г обнародваната Наредба за изменение допълнение на Наредба Н-И 8 От 2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители и осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Новини 25.11.2014г:  Във връзка с въвеждането на Електронен регистър на болничните листи от 01.01.2015г НОИ започва да издава от 01.12.2014г регистрираните в НОИ лечебни заведения ще могат да получават уникални номера на болничните листи. От 01.01.2015г се въвежда електронното подаване на болничните листи.

Новини 24.11.2014г: НОИ предоставя нова електронна услуга: „Изчисляване на обезщетение за бременност и раждане“ . За целта е необходимо да имате издаден от НОИ код ПИК. Издаването на кода ПИК се извършва безплатно в сградата на НОИ.

Новини 20.11.2014г: НАП разделя информацията в официалната страница Сиwww.nap.bg на Две Части: една за граждани и втора за бизнеса.

Новини 06.11.2014г:   Националната агенция ПО приходите Е публикувала на своята Официална страница Информация за Новите  Прагове ПО Интрастат за 2015г

Новини 06.11.2014г: Свързваха мрежата на Търговският регистър с тази на Имотния регистър

Новини: Почивните дни по нова година ще бъдат 5, като празничните дни по нова година ще започнат от 31 декември 2014г до 04 януари 2015г вкл. Ще се отработват дните както следва:

 • 31 декември 2014г на 13 декември 2014г
 • 02 януари 2015г на 24 януари 2015г.
 • 02 март 2015г на 21 март 2015г
 • 21 септември 2015г на 12 септември 2015г
 • 31 декември 2015г на 12 декември 2015г

Новини: На официалната страница на Търговският регистър е изнесено съобщение, с което ни информират, че на основание чл.23 ал.4 от Закона за Търговският регистър ако в документи е посочен ЕИК на фирмата то съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление, местната администрация, банките, лицата на които е възложено упражняването на публична функция организации с обществена нямат право да изискват доказването на обстоятелства вписани в Търговския регистър и представяне на обявените в Търговският регистър актове.

 Новини:  До края на месец октомври 2014г данъкоплатците имат задължение да подадат декларациите си за третото тримесечие на текущата 2014г в НАП . На официалната страница на НАП е изнесено съобщение, с което НИ припомнят ТОВА Наше задължение   Декларациите, които се подават са по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ са за доходи от наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущества, доходи по извънтрудови правоотношения, по които се удържа и внася авансов данък от платеца на дохода. 

Новини: На Страницата на Министерството на ТРУДА И социалната Политика СА Изложени предложенията на експерти Към следващия кабинет. ТЕ Предлагат  комплекс От Мерки за стабилизиране на осигурителната Система.

Новини: От началото на 2015г СЕ въвежда електронен Регистър на болничните листи , който ще се поддържа от НОИ. Медицинските органи ще подават по електронен път издадените болнични листи и решенията по обжалването им в НОИ.   До краят на 2015г се предвижда завършването на вторият етап от системата, в резултат на който работодателите ще могат да подават данни и придружаващите ги документи по електронен път. От 01 декември 2014г медицинските органи ще могат да регистрират своите квалифицирани подписи в системата на НОИ, за да имат достъп до новата електронната услуга в системата на НОИ. Предвиден е преходен период до 30 юни 2015г в който ще бъде възможно подаването на болничните листи по електронен път и на хартиен носител.

Новини: НАП предоставя нова електронна услуга  , чрез която издаването на хартиен носител на удостоверенията за наличие или липса на задължения ще отпадне постепенно, тъй като държавните институции могат директно по електронен път да получат тази информация за граждани и фирми.

Новини: От 01.10.2014г Е активна новата Електронна Услуга на НАП „Mini едно гише (MOSS)“. Можете Да я намерите на официалната страница на НАП в „Електронни услуги“ . 

От 01.01.2015г влиза в сила нов регистрационен режим по силата на който предоставяните услуги от доставчиците на далекосъобщителни услуги, електронни услуги и услуги за радио и телевизионно излъчване ще се облагат в държавата членка на ЕС, в която е установен крайният клиент. Дава се възможност на българските доставчици на тези услуги да се регистрират за ползване на този специален режим за деклариране чрез информационната система „MOSS $. По този начин ще се избегне тяхното задължение да се регистрират по ДДС във всяка една страна членка на ЕС в която предоставят на крайни клиенти / нерегистрирани лица по ДДС / своите услуги.

Самото подаване на заявления ще се извършва изцяло по електронен път. Ще се подават отново по електронен път и тримесечните декларации. След подаване на заявлението за регистрация самата регистрацията не се извършва автоматично. Органа по приходите ще провери за наличие на основание за регистрация по специалния режим и едва след тогава ще издаде акт. С издаденият акт от органът по приходите ще бъде извършена регистрацията по този режим или ще бъде отказана такава.

Новини: От 01 октомври 2014г НОИ  предоставя Две нови Електронни услуги: 

 1. „Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и / или смяна на адреса на пенсионера“.
 2. „Проследяване на решения по жалби“

 

Новини:  Знаете ли, ЧЕ на Страницата на Министерството на финансите СА публикувани основните Икономически И Политически Решения в Европейския СЪЮЗ , както и позицията на България по обсъжданите въпроси от януари 2014т до септември 2014г?

Новини:  Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г

Мотиви към Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г

Новини:  Министерският съвет одобри промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

 • Разширен е обхватът на лицата, които могат да осъществяват посредническа дейност, като се включват лицата с право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, без да подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република България
 • Въвежда се образец на писмено уведомление до министъра на труда и социалната политика, регламентира се неговото съдържание и прилаганите документи към него;
 • Действие на регистрацията за посредническа дейност по наемане на работа вече ще бъде безсрочно;
 • Отпада изискването към Агенцията по заетостта да води регистър за сключените посреднически договори с чужд работодател / корабопритежател и се въвежда изискване да води регистър с информация за лицата, които са уведомили, че временно или еднократно ще предоставят посреднически услуги по заетостта на територията на Република България

Новини:  В Мрежата излезе Информация за   Новите Правила, които влизат в сила от 18.08.2014г в българския правопис !

Новини от 15.09.2014г:  Националният осигурителен институт е обявил на своята страница, че стартира изпълнението на Проект „Разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) Този проект ще позволи по електронен път да се извършват административните услуги. по изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването от страна на НОИ на свързаните с процеса документи. Това от своя страна ще намали значително административната тежест върху работодателите и самоосигуряващите се лица, свързана с ежемесечното представяне на документи на гише в НОИ.

Новини от 12.09.2014г: На Страницата на НАП Е изнесена Информация за започващи масови  проверки на търговията с плодове И зеленчуци И Храни От животински произход  От Страна на НАП И Българската агенция ПО БЕЗОПАСНОСТ на храните.

Новини от 11.09.2014г:   От 11.09.2014г действа софтуер на Агенция „Митници“ и НАП, който следи за опити за измами с горива. Прессъобщения СА изнесени на Страницата на НАП И на Страницата на Министерството на финансите .

Новини от 10.09.2014г: Във връзка с зачестилите измами НАП е изнесла съобщение на страницата си с което информира гражданите на Република България, ЧЕ НЕ събира Данни за банкови сметки И Кредитни карти ПО Електронна поща .

Новини от 10.09.2014г:  . Издадените болнични листи ще бъдат подавани от 01.01.2015г по електронен път от личните лекари в НОИ, съгл Постановление №241 От 04.08.2014г , с което е приета Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листи. Постановлението е обнародвано в ДВ бр.67 / 12.08.2014г.

Новини от 09.09.2014г: На официалната страница на Националната Агенция ПО Приходите Е Публикувано  допълнение Към ръководството за деклариране на ДДС . Доставчиците на  далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на крайни потребители, ще се облагат с ДДС в страната, в която е установен клиентът (държавата членка по потребление) им. За тази цел те ще се регистрират по специален режим за деклариране, като по този начин ще се избегне необходимостта да се регистрират по ЗДДС във всяка една страна членка на ЕС, в която се намират техните клиенти. Регистрацията ще се извършва от 01.10.2014г чрез информационната система MOSS (Mini-One-Stop-Shop). Самата регистрация ще влиза в сила след 01.01.2015г

Новини От 04.09.2014г До края на месец септември 2014г, съгласно разпоредбите на Валутния закон Финансовите къщи, които търгуват с валута в брой трябва да се регистрират в Националната Агенция по приходите. За по подробна информация:

http://www.nap.bg/news?id=1858

Новини от 03.09.2014г : Националната Агенция по Приходите е изнесла на своята официална страница информация, че започва с Главната Инспекция по труда съвместни проверки на 4 часовите трудови договори. Избрани са 2000 рискови предприятия, в които голяма част от персонала е нает на непълен работен ден. За повече информация по темата:  http://www.nap.bg/news?id=1857

Новини от 18.08.2014г. На страницата на вестник „Капитал“ излезе статия, с която ни информират, че има предложение на социалния министъра Йордан Христосков за вдигане през идната 2015г на минималните осигуровки по сектори. За повече информация можете да прочетете статията:

 Новини: С решение № 481 от 15.01.2014г на ВАС, Публикувано в ДВ бр.49 / 13.06.2014г Е отпаднала Наредба №2 о.за реда И образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, обн. ДВ бр.10 / 05.02.2013г .

 

Счетоводна кантора Варна +359885515152, +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини от 05.08.2014г.  На страницата на Националният осигурителен институт (НОИ), е публикувано съобщение, че се продължава приема на заявления за промяна на платеца за всички свои клиенти, които имат представени в НОИ сметки за изплащане на пенсии и обезщетения за болест, майчинство и безработица по банкова сметка в „Корпоративна търговска банка“ АД и „Креди Агрикол България“ ЕАД

http://www.noi.bg/newsbg/3156-smetkiktb05082014

Новини от 01 Август 2014 г :. На Страницата език НАП Е Публикувано  Указание НФ-5 / 07.28.2014 г. на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020   http://www.nap.bg/news?id=1851

Новини от 30.07.  2014г.  На Страницата език НАП Е Публикувано Общо становище № 20-00-158 / 28.07.2014 г. на изпълнителния директор на НАП във връзка със съобразяване на административната практика на ВАС по прилагане на ЗДДС относно право на приспадане на ДДС за леки автомобили и др.

http://www.nap.bg/news?id=1850

Счетоводни услуги Варна +359885515152, +35952644012

Новини от 11.07.2014г.  Ревизори от Националната агенция за приходите са започнали проверки за касови бележки. Инспекторите, които ще проверяват за данъчни нарушения в търговските обекти и отчитане на оборотите и издаване на касови бележки са над 1600 Проверките за касови бележки ще се правят в извънработно време и в почивните дни. Системата за дистанционна връзка на касовите апарати с НАП периодично дава данни за спад на оборотите на определени групи търговци след 17:30 ч. в делничните и през почивните дни. От НАП напомнят също, че глобата за физическо лице, което не издаде касова бележка, е до 500 лв., А за юридически лица, укриващи обороти, може да се стигне и до запечатване на търговския обект.

Заради засиленото присъствие на инспектори и за да се избегнат опитите за измами, от Агенцията предупреждават, че при проверки служителите й винаги се легитимират със служебната си карта. Освен ТОВА инспекторите език приходната агенция  НЕ приемат И НЕ изискват плащания в Брой . Всички дължими глоби се заплащат по банков път. – Обявено на страницата на НАП

Новини от 21.07.2014г:  До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014г.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка, формулярът се подава от физическото лице, придобило доходите.  Декларацията  ПО ЧЛ. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Декларацията  СЕ подава  От Фирми И самоосигуряващи СЕ Лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

 Новини:  С решение № 481 от 15.01.2014г на ВАС, Публикувано в  ДВ бр.49 / 13.06.2014г  Е отпаднала Наредба №2 о.за реда И образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците,  обн. ДВ бр.10 / 05.02.2013г .

Новини:  НАП стартира нова кампания за събиране на декларирани дължими данъци от физически лица по годишни данъчни декларации за облагане на доходите. Служители на НАП напомнят по телефона на физическите лица, които са декларирали, но не са платили до момента дължимите от тях данъци за довнасяне. По този начин се стимулират физическите лица да пристъпят към доброволно погасяване на задълженията си. Не внасянето на дължимите данъци в срок от 14 дни след обаждането на служител на НАП е възможно да доведе до стартиране на процедура за принудително събиране.

Новини от 13.05.2014г: А генцията ПО вписванията Стартира Нова Услуга За потребителите език агенцията –   Мобилно приложение за Търговския регистър . Мобилното приложение за Търговския регистър ще даде бърз и лесен достъп до важна и актуална за търговците информация. Мобилното приложение е достъпно на следните линкове:

За Android  https://play.google.com/store/apps/details?id=brra.commercialregister

За  IOS  ( Apple )  https://itunes.apple.com/bg/app/commercial-register/id853023027?mt=8

За Windows  http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/търговски-регистър/82495e2d-7a5e-40b3-bd86-94693e90f6cc

Новини от 29 април 2014г:  . България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA  Срокът за регистрация на финансовите институции, установени в държави, сключили Модел 1 споразумение, сред които е и България, е удължен до 01.01.2015 г.

Новини от 25 март 2014г: в ДВ бр.27 е отменен чл.408 от КТ, С което език Практика отпада ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДА Имат РЕВИЗИОННА Книга , в която се вписваха констатациите на проверяващите контролни органи за спазването на трудовото законодателство. Тази книга се прошнуроваше и заверяваше в Инспекцията по труда. Ревизионната книга се предоставяше на проверяващите органи при извършване на проверки. В тази книга се вписваха актовете за административни нарушения на работодателя, когато той не може да бъде намерен на адреса на управление на фирмата. 

Новини:  SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър

С оглед предотвратяване на злоупотреби и нерегламентирани действия от страна на недобросъвестни лица по отношение фирмените дела на търговците Агенция по вписванията, предоставя услуга: „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“. SMS-известяването представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения при постъпване на входяща регистрация по партидата на търговец в Търговския регистър. Срещу такса от 6 лв. с ДДС към всички мобилни оператори абонатът има право да получи 500 / петстотин / кратки съобщения, валидни за период от 2 / две / години.
Всеки потребител може да извърши регистрация на гише в службите по регистрация на Агенция по вписванията или да попълни електронната форма за регистрация на адрес:  sms.brra.bg
СЛЕД активиране език услугата Потребителят получава веднага уведомителни Съобщения За постъпили входящи регистрации ПО партидите език Търговци, чиито ЕИК е посочил при регистрацията / не повече от 10 ЕИК номера /. Съобщенията съдържат информация за подателя на съобщението, ЕИК на търговец и входящ номер на постъпилата в Търговския регистър входяща регистрация.

Новини от 25 март 2014г. в ДВ бр.27 бе изменен чл.149, ал.2 от КТ – ОТЧИТАНЕТО НА ПОЛОЖЕНИЯ ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ПРЕД ИНСПЕКЦИЯТА НА ТРУДА ще се извършва веднъж годишно до 31 януари на следващата календарна година. До сега задължението на работодателя за отчитане на положения извънреден труд пред Инспекцията по труд бе два пъти годишно – на всяко полугодие. Задължението на работодателя да води Книга за отчитане на извънредния труд не е отпаднало!

Новини

Новини от 1 май 2014 г. Се закриват структурите „Средни данъкоплатци и осигурители“ на НАП във Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив. Обслужването на фирмите преминава към офиса на НАП по регистрация на съответното дружество. Всички клиенти на администрацията са уведомени за предстоящите организационни промени.

 

Труд и работна заплата – ТРЗ

Новини: До 30.04.2014г СЕ подават  Декларации За дължими Данъци За първото тримесечие за за за за за за за за за за за за за език 2014г. / съгл. чл.55, ал.1 От ЗДДФЛ И ПО чл.201, ал.1 От ЗКПО –  образец 4001 /. Задължени лица ца подаването на декларациите са всички предприятия или самоосигуряващи се лица, които изплащат на физически лица доходи по извън трудови правоотношения или доходи от наем, върху които са длъжни да удържат авансово данък. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът СЕ подава И За Данъци ЗИС източника ПО Закона За корпоративното подоходно облагане , като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.  За по-вече информация !

Регистрация на фирми Варна

Новини: Данък, удържан върху доходи на физически лица се възстановява по-БЪРЗО ЗИС Подаване ЕЗИК Годишни Данъчни Декларации  . ПО чл.50 От ЗДДФЛ С баркод В случаите когато Е деклариран данък За Възстановяване, той се прихваща от други дългове към държавата или се възстановява по посочена от клиента банкова сметка. Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или на място в офисите на НАП. Декларацията може да се подаде лично или чрез упълномощено лице в офисите на НАП. Пълномощното не е задължително да бъде нотариално заверено, тъй като се попълва в самата декларация. Задължително декларацията се подписва от декларатора и упълномощеното лице. Ползването на данъчните облекчения, предвидени в ЗДДФЛ става с подаването на Декларацията. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне. Плащането на задължението към НАП може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета или с пощенски запис или чрез интернет – на страницата на НАП има публикувана възможност за плащане по интернет. Сметките за погасяване на задълженията към НАП са променени, КАТО СА въведени От 01.03.2014г Четири нови сметки За разплащане С бюджета.

Контакт със Счетоводна кантора Варна

Новини:  До 30.04.2014г се подават декларации Образец 6 от самоосигуряващите се лица. Декларациите се подават в териториалните дирекции на НАП по постоянен адрес на лицата. В тази Декларация ТЕ трябва Да посочат  сборът От дължими осигурителни вноски авансово ПРЕЗ Годината И тези, дължими при определянето на окончателния размер на осигурителния доход . В същият срок трябва да се внесат дължимите осигуровки за социално и здравно осигуряване. ЗИС попълване език платежните За погасяване език дължимите осигуровки От самоосигуряващите СЕ Лица Е задължително посочването език ЕГН! . Плтежните се попълват в два екземпляра, единият от които е за лицето, А другият За обслужващата Банка   Окончателните осигурителни вноски СЕ превеждат ПО Различни сметки С Различни КОДОВЕ За Вид Плащане: за фонд Пенсии – 55 11 11; за ДЗПО в УПФ – 58 11 11 ; и за здравно осигуряване – 561 111.  

Закони

Новини:  От 28.02.2014г  Е ЗАКРИТА ЕДИННАТА СМЕТКА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ Към НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ 04.03.2014 г. СЧИТАНО ПЛАЩАНИЯТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО 4 НОВИ СМЕТКИ – ЗА ДАНЪЦИ, ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ, ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. По този начин се връща старият данъчен режим за погасяване на задълженията.

Публикуване на ГФО в Интернет

Новини:  От 7 април 2014 г. НОИ предоставя Нова Електронна административна Услуга: ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ОСИГУРИТЕЛ С ПРЕКРАТЕНА ДЕЙНОСТ, който няма наети лица и не води или липсват разплащателни ведомости и трудовоправни документи. Това удостоверение е задължително за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на обстоятелство заличаване на осигурителя.

Изготвените документи могат да бъдат получени в деловодството на избраното териториално поделение на НОИ – на хартиен носител или върху преносими външни носители, по електронна поща, подписани със сертифициран електронен подпис или на хартиен носител чрез пощенски куриерски служби на предварително посочен адрес.

Административни услуги Варна

Новини: Доходите на физически лица от сделки с биткойн / виртуална валута / са облагаеми по смисъла на ЗДДФЛ. Те се декларират с Годината данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2014г / за придобити доходи през 2013г /. В същият срок се внася и дължимият данък, който е в размер на 10% върху общата годишна данъчна основа. Според приходната агенция за целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от Приложение № 5 език годишната данъчна Декларация . Законът не предвижда към данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход.

Документи за изтегляне

Новини:  От 14.02.2014г влизат в сила Нови по-НИСКИ тарифи език услугите език Тръговския Регистър Към агенцията ПО-вписванията !

Новини От 2013г :  НАП уведомява клиентите си за движенията по данъчно-осигурителната им сметка

НАП уведомява с имейл своите клиенти за всички плащания, които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка. С новата електронна услуга на приходната агенция се дава възможност клиентите й да получават по-Пълна ИНФОРМАЦИЯ За функционирането език  единната сметка , като проследяват всички плащания, които правят за данъци и осигурителни вноски. Е-услугата е напълно безплатна, а от пускането й до сега са изпратени общо 272 000 електронни съобщения.

Услугата предвижда имейли да получават всички физически и юридически лица, които Ползват  електронните УСЛУГИ  език НАП С електронен подпис И Имат Достъп ДО данъчно-осигурителна информация. Новата е-услуга могат да ползват и тези, които Имат  персонален идентификационен код  (ПИК) и са посочили е-адрес за кореспонденция.

Притежателите на ПИК не само получават съобщения за направените от тях плащания, но могат да направят и електронна справка в сайта на НАП за всичките си задължения и плащания. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП, допълват от приходното ведомство.

Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите за издаване на ПИК и отписване на задължение може да се получи на информационния телефон на НАП 0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор.

Новини От  22 Юли 2013 :  Отписват задължения към държавата възникнали преди 2008 г. с персонален код

Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП.  Възражението  МОЖЕ Да СЕ подаде лично Или Да СЕ Изпрати ПО пощата ДО Офиса език НАП ПО постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.

Електронна справка в сайта на НАП вече показва всички задължения и плащания на фирми и физически лица. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП, допълват от приходното ведомство. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен код (ПИК), който  издава СЕ Безплатно в офисите език НАП . ПИК се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на НАП по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица.

От НАП предупреждават, че не всички дългове отпреди 1 януари 2008 г. са с изтекла погасителна давност. Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5 годишен давностен срок. Той се брои от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. В различни случаи давностният срок може да спира или да се прекъсва. Давностният срок се спира например, ако е наложена обезпечителна мярка като запор на банкова сметка на длъжника. С периода на спиране давността се удължава. Давността се прекъсва с издаване на акт за установяване на публично вземане или с предприемането на действие по принудително събиране на дълга. Такива действия може да са например опис на движимо и недвижимо имущество, продажба чрез търг и др. От прекъсването на давността започва да тече нова давност. Независимо от спирането или прекъсването на давността, обаче, с изтичането на 10 годишен давностен срок, се погасяват всички публични задължения, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите за издаване на ПИК и отписване на задължение може да се получи на информационния телефон на НАП 0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор.

Новини:  От 15 април 2013 г. Националната здравноосигурителна каса ( НЗОК ) осигури 
Възможност език всички здравноосигурени Лица Да получат електронен Достъп ДО 
персонализираната Информационна Система (ПИС) на институцията. В тази система се съдържа информация, свързана с извършените за тях медицински дейности и услуги, заплатени от НЗОК. Персонализираната информационна система съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекари-специалисти, болници, лаборатории и аптеки – от 2009 г. до сега. Данните за услуги, ползвани при зъболекар, са въведени от месец юли 2012 г. Достъпът се осъществява чрез 10 символен код за достъп (УКД), който се издава от районните здравноосигурителни каси (РЗОК), ккто и с универсален електронен подпис. Заявленията за издаване на уникалният код за достъп се подават лично или чрез изрично нотариално заверено пълномощно.

 

Новини:  На 26.02.2011 г . е обнародван в ДВ –  ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

При осъществяване на сделки трябва да се има предвид следното:

1.Ако цената по сделката е равна или по-голяма от 15 000лв. (Или такава е левовата равностойност по курса на БНБ на валутата, в която се сключва сделката), то плащането задължително трябва да се извърши по банков път. 2.Дори да има междинно плащане което да е по-малко от 15000лв. (Например капаро от 1000лв.), То също трябва да бъде платено по банков път, ако общата цена на сделката е равна или по-голяма от 15 000лв. 3.Ограниченията са приложими и за плащания, които НЕ СА завършени Към деня навлизане в Сила език ЗОПБ (т.е. до 26.02.2011 г.). 4.Предвидени са следните изключения, в които не се прилага ограничението от 15 000 лв. при плащане в брой. -тегленето и внасянето на пари в брой от / в собствени платежни сметки; -тегленето и внасянето на пари в брой от / в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия; -изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда. 5. Санкции и глоби

, При извършване на плащане в брой над 15 000 лв, в нарушение на ЗОПБ , се налага глоба в размер на 25% от общия размер на направеното плащане – за физическите лица и имуществена санкция в размер на 50% от общия размер на плащането – за юридическите лица. При повторно нарушение, размерът на глобата и санкцията се удвоява.

Марката на кантората е официално регистрирана!

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти  :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

schetovodnakantoravarna@gmail.com

skantoravarna@gmail.com

+359885515152 +35952644012

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!