Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

НОВИНИ 2015г АРХИВ до 03.02.2016г

НОВИНИ, подбрани От  Счетоводна Кантора Варна

Разгледайте нашата брошура!

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 03.02.2016г: страницата на английски НАП Платно Е публукувана нова версия на английски програмен Продукт „Справка ПО чл.73 от ЗДДФЛ“ за изплатени доходи на физически лица за 2015/2016 г.


Новини 03.02.2016г: ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 02.02.2016г: Публикувано е становище на изпълнителния директор на НАП, във връзка с ДОПК: Становище № 20-00-19 / 02.01.2016 г. относно Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 12.04.2015 г.


Новини 02.02.2016г: своята интернет страница За Платно НАП СА публикували и вили обновена версия на английски  програмния Продукт за генериране на английски отчетни регистри ПО ДДС , справка-декларация ПО ЗДДС и VIES декларация за 2016 г.


Новини 01.02.2016г: публикуваха и вили обновена версия НАП на английски програмните Си Продукти за  за обхващане и Подаване на английски декларации образец № 1, № 3 и № 6


Новини 01.02.2016г: Законопроект на Закона за оценка на риска, ЗД хранителната верига


Новини 29.01.2016г: агенция НАП публикува Приходната на английски своята официална страница За обновени програмните Продукти за обхващане и Подаване на английски декларации образец № 1, № 3 и № 6 Промените са във връзка с настъпилите промени в изискванията на действащата нормативна уредба за 2016г ..


Новини 27.01.2016г: официалната страница За на английски Платно НАП Е Публикувана новата версия на английски неактивен модула за Интрастат оператора МИО за 2016 година .


Новини 25.01.2016г: Приходната агенция НАП е изнесла прессъобщение на официалната си страница с което информира юридическите лица , регистрирани ПО ЗДДС за задължението им в срок до 14.02.2016г да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи . Декларирането ще стане с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби . Предвижда се да бъде изпратено до всяка фирма, регистрирана ПО ЗДДС Указание  за прилагането на английски Заявката този Режим. В случаите в които стоките закупувани от юридическите лица ще бъдат използвани едновременно за фирмени и лични цели :

 • Приспадане на данъчния кредит изцяло, като ДДС се начислява за личното ползване на стоката;

 • Ползване на данъчен кредит в пропорция, съответстваща на съотношението лично-служебно ползване на стоката.

От друга страна в случаите, в които още при покупката на даден актив е известно, че той ще се използва единствено за лични нужди. Юридическите лица, котио не са ползвали данъчен кредит при закупуването на стоките няма да начисляват ДДС месечно.

Всички юридически лица, регистрираните ПО ЗДДС могат да създадат собствен механизъм за разпределяне на разходите в зависимост от степента на използване на съответната стока или услуга за лични нужди.


Новини 22.01.2016г: Днес парламентът не прие промените в Кодекса на труда във връзка с удължаването на годишният отпуск от 20 на 25 дни.


Новини 22.01.2016г: уведомява гражданите за НАП въведен нов Вид на английски искането за издаване на английски Документи, ЗД Чл. 87, ал.6 от ДОПК (OKD 51) , считано от 04.01.2016г. С новият образец на искането НАП дава възможност на лицата да декларират съгласие , удостоверението да бъде получено от трето лице. Декларирането на съгласието може да бъде давано само лично от задълженото лице / когато то е физическо лице / или за юридическите лица от представителя / управителя По закон.


Новини 22.01.2016г: на английски своята официална НАП страница За напомня на английски всички юридически Лица и самоосигуряващи СЕ Лица за задължението ИМ за Подаване на английски Декларацията – По чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО / образец 4001 / в срок до 01.02.2016г. Декларацията се подава в случайте в които те са изплатили доходи ПО извън трудови правоотношения или наеми през четвъртото тримесечие на 2015г и са удържали данък . В срокът за подаване на декларацията се внасят и дължимите данъци .


Новини 21.01.2016г: информира за сключената НАП нова спогодба за избягване на английски двойното данъчно облагане Между България Намерене и Норвегия, считано от 01.01.2016г, като за доходи получени през 2015г е в сила действащата СИДДО до 31.12.2015г .


Новини 20.01.2016г: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване


Новини 20.01.2016г: До края на м.януари 2016г самоосигуряващите се лица могат да подадат заявление за смяна вида на осигуряването си за 2016г в офисите на НАП. Тази година заявленията могат да бъдат подавани включително до 02.01.2016, тъй като 31.01.16г е почивен ден.


Новини 15.01.2016г: Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда


Новини 15.01.2016г: Предвижда се да бъде възможна регистрацията на еднодневните трудови ПО електронен път.


Новини 15.01.2016г: Европейският съд ПО правата на човека днес реши че работодателите има право на достъп до личната онлайн комуникация на служителите си в работно време.


Новини 15.01.2016г: Регистър Булстат става електронен от 01 май 2016г, като подаването на документи ще бъде възможно да се осъществява изцяло ПО електронен път. Регистърът ще има общодостъпна база данни.


Новини 14.01.2016г: Приходната агенция НАП информира за възможността от началото на тази седмица за подаване на Декларация ПО чл.92 за 2015г. Срокът за подаване на декларацията е 31.03.2016г, като в същият срок е дължим и корпоративния данък. Фирмите, които подадът декларацията си до 31.03.16г По електронен път и внесът дължимият данък могат да ползват отстъпка в размер на 1% от дължимият данък, но не по-вече от 1000 лева.


Новини 13.01.2016г: НАП информира лицензираните складодържатели за задължението им, считано от 01.02.2016г да предоставят информация в НАП, съгл. чл.47, ал.1, т.9 от Закона за акцизите и данъчните складове. Всички лицензирани собственици на данъчни складове е необходимо за своя сметка да осигурят интернет достъп до до автоматизираните системи за отчетност и на органите ПО приходите на НАП, като се позволява извършване на контрол в реално време на суровините , материалите, произведените или складираните акцизни стоки, като това бъде възможно и по вложители, идентифицирани с единен идентификационен код и да гарантират.  НАП на официалната си страница информира лицензираните складодържатели, за задължението им да подадат в Централно управление на НАП , в непрозрачен плик идентификационни данни за електронен адрес, на който може да се достъпи автоматизираната система за отчетност, потребителско име и парола за достъп.


Новини 13.01.2016г: НАП публикува на официалната си страница две становища свързани с осигурителното законодателства през 2016г:


Новини 12.01.2016г: бр.3 От 12.01.2015г ДВ Постановление № 394 от 30.12.2015г за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия , приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005г.


Новини 10.01.2015г: Съгласно Закона за ограничаване на английски плащанията в брой и обнародваната му промяна в ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г всички плащания ПО договори, фактури и др., които са равни или надвишават сумата от 10 000 / десет хиляди / лева трябва да бъдат осъществявани единствено По банков път считано от 01.01.2016г. За сравнение през изминалата 2015г това ограничение бе за разплащанията равни и над 15 000 / петнадесет хиляди / лева. Под ограничението на закона попадат всички сделки с обща стойност равна или надвишаваша 10 000 лева, както и такива които са във валута, но при превалутирането им ПО фиксинга на БНБ за деня попадат в тези ограничения . Санкцията за този който извърши или допусне извършването на нарушение на Закона за ограничаване на плащанията в брой се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице. При повторно нарушение размерът на глобата е 50 на сто от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция – 100 на сто от размера на направеното плащане. Санкционирането и налагането на глоби По реда на този закон се извършва от Националната агенция за приходите .


Новини 01.08.2016: НАП информират на официалната си страница Интрастат операторите за нови диапазони за входящ контрол на данните за стоки от глави 22 и 44 на Комбинираната номенклатура. Считано от 8 януари 2016 г. се разширява обхвата на стоките, които СЕ прави за валидация на английски данните ЗИС приемане на английски Интрастат декларации на английски базата на английски определени От НАП диапазони  за минимално и максимално Тегло в килограми за единица Количество ПО допълнителна мярка. Към досегашния списък на такива стоки се добавят всички кодове на стоки от глави 22 и 44 на Комбинираната номенклатура на стоките. Изменено е и съобщението за грешки при отклонение на данните от определените диапазони , като новият текст е: „Съотношението“ Нето тегло в кг „/“ Количество ПО доп Мярка „е извън допустимия диапазон (минимум-максимум) определен от НАП за нето тегло. в килограми за единица количество ПО допълнителна мярка за стока с попълнения код в поле „код на стока“. Списък с кодовете на стоки от Комбинираната номенклатура, за които има диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество ПО допълнителна мярка са достъпни на страница За НАП на английски официалната в Номенклатура . 


Новини 08.01.2016г: бр.2 От 08.01.2016г ДВ  Правилник за изменение и допълнение на английски Правилника за Прилагане на английски Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 08.01.2016г: бр.2 от 08.01.2016г ДВ  Наредба за изменение и допълнение на английски Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите , осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица


Новини 05.01.2016г: бр.1 от 05.01.2016г ДВ  Наредба за изменение и допълнение на английски Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд , управляван от друго пенсионноосигурително дружество .


Новини 05.01.2016г: бр.1 от 05.01.2016г ДВ  Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната – 420,00лв


Новини 04.01.2016г: НАП са публикували на официалната си страница становища във връзка с ЗДДС:


Новини 01.01.2016г: От 20016г регистърът БУЛСТАТ става електронен, като всички документи които са необходими за регистрация ще бъде възможно да бъдат подавани По електронен път. Справките в регистъра също ще се правят изцяло електронно.


Новини 01.01.2016г: Минималната работна заплата за страната считано от 01.01.2016г е 420,00лв


Новини 30.12.2015г: Приходната агенция НАП уведомява на своята страница за електронните услуги, които ще са достъпни от 01.01.2016г:

 • Подаване на декларации и документи, касаещи осигурителни вноски (декларации обр. 1, обр. 3, обр. 5, обр. 6, обр. 7), вкл. уведомления за трудови договори;

 • Подаване на справки-декларации, описи на наличните активи ПО ЗДДС и дневници ПО ЗДДС и VIES декларация;

 • Подаване на декларация ПО чл.50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за доходите от 2015 г. е 3 май 2016 г. / 30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден – Великден /. Всеки който подаде декларацията си до 31.03.2016г по интернет може да ползва 5% отстъпка от дължимият данък за довнасяне ПО годишната данъчна декларация.

 • Подаване на декларация ПО чл.55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвърто тримесечие на 2015 г.


Новини 23.12.2015г: Данъчни декларации за Новите Физически Лица и юридически Лица СА Достъпни на английски официалната страница За на английски приходната агенция – НАП


Новини 23.12.2015г: До края на м.декември 2015г всички земеделски производители могат да изберат реда зидани който ще се облагат доходите им през 2016г. В случай, че земеделският стопанин реши да помени реда си на облагане то той трябва да прилага новоизбраният ред на облагане / този предвиден за едноличните търговци / през следващите 5 последователини днъчни периода / години /. Упражняването на това право става чрез подаване на декларация по чл.29а , ал.4 от ЗДДФЛ в офисите на НАП намирщи се ПО постоянния адрес на земеделския производител. Декларацията  МОЖЕ Да бъде подадена лично От земеделския стопанин ИЛИ От негов упълномощен представител.


Новини 23.12.2015г: Минималната работна заплата от 01.01.2016г ще бъде 420,00лв


Новини 16.12.2015г: НАП са изнесли прессъобщение на официалната си страница, с което уведомяват за намалената ставка на ДДС на 20%, считано от 01.01.2016г в Румъния.


Новини 16.12.2015г: Е Публикувана и вили обновена версия на английски програмния Продукт за обхващане на английски Данни От Декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6,


Новини 15.12.2015г: Проект на английски постановление за изменение и допълнение на английски Правилника за Прилагане на английски Закона за ДДС Мотиви


Новини 15.12.2015г: ДВ бр.98 От 15.12.2015г  Закон  за бюджета на английски държавното обществено осигуряване за 2016 г.


Новини 14.12.2015г: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н -8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите , за осигурените ЗИС осигурителите тях Лица и От самоосигуряващите СЕ Лица Мотиви


Новини 14.12.2015г: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за избор на осигуряване , внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за обмен на английски и Информация Доклад Към проекта


Новини 12.12.2015т: НАП напомнят на официалната си страница за промените в Закона за здравното осигуряване , които ще влязат в сила след 23.12.2015г. Всички граждани на страната, които са с прекъснати здравноосигурителни права могат да ги възстановят до 23.12.2015г , като заплатят всички дължими вноски за здравно осигуряване. В момента всеки гражданин, който не е заплатил ПО-вече от 3 вноски за здравно осигуряване за три годишен период назад е с прекъснати здравно осигурителни права . След влизане в сила на приетите помени за да възстановят здравно осигурителните си права те ще трябва да заплатят здравните си вноски за 5 годишен период назад, считано от месеца предхождащ месеца на заплащане на дължимите суми . Бяха приети с Промените ДВ бр.48 От 27 юни 2015г , но влизат в сила от 28.12.2015г. Не погасяването на дължимите суми за здравни осигуровки от предприятията работодатели не води до прекратяване на здравно осигурителни права . Преди да бъдат заплатени дължимите вноски за здравно осигуряване в случей , НЕ СА подадени ЧЕ Декларации образец 7 е небходимо те дабъдат подадени преди заплащане на дължимите суми . В случей, ЧЕ гражданите с прекъснати здравноосигурителни права Имат Много ЗАДЪЛЖЕНИЯ могат Да подадат в НАП Отново преди заплащането на английски здравните осигуровки заявление , в което да опишат поредността на погасяване на дължимите вноски , за да не бъдат погасени най-старите задължения на данъчно задълженото лице. Справка за здравноосигурителния статус всеки гражданин на страната може да направи на официалната страница на НАП с ПИК , електронен класифициран подпис или в офисите на НАП, както и на официалният национален телефон на НАП: 070018700. Необходимо е при погасяване на дължимите суми те да бъдат погасени ведно с дължимите лихви за забава.


Новини 12.12.2015г: НАП е публикувала на официалната си страница отговори на най -често задаваните въпроси свързани с данъчните облекченията за деца


Новини 12.12.2015г: Проект на английски Постановление на английски министерския Съвет за изменение и допълнение на английски Закона за държавния бюджет на английски република България Намерене за 2016г Доклад


Новини 11.12.2015г: ДВ бр.97 От 11.12.2015г  Спогодба Между република България Намерене и кралство Норвегия за избягване на английски двойното данъчно облагане на английски доходите.


Новини 09.12.2015г: ДВ бр.96 от 09.12.2015г Закон за държавният бюдоет на Република България за 2016г


Новини 08.12.2015г: ДВ бр.95 от 08.12.2015г Закон за счетоводството


Новини 08.12.2015г: ДВ бр.95 от 08.12.2015г ЗИД на ЗКПО


Новини 04.12.2015г: Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Мотиви


Новини 04.12.2015г: бр.94 От 04.12.2015г ДВ РЕШЕНИЕ № 935 от 30.11.2015г за разместване на почивните дни през 2016г


Новини 04.12.2015г: бр.94 От 04.12.2015г ДВ Е обнародван М, Ф на английски Данъчно осигурителния процесуалния Кодекс


Новини 03.12.2015г: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия , приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2005 г .; изм. и доп., бр. 86 от 2007 г.)

Доклад към проекта


Новини 03.12.2015г: ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 02.12.2015г: НАП съобщават на официалната си страниця за обновяване на версията на програмния продукт за обхващане и подаване на данни от декларация обр . № 1, обр. №3, обр. № 6. Новата версия може да бъде намерена на официалната страница на НАП в секцията за Програмни продукти .


Новини 02.12.2015г: От 01.12.2015г НОИ стартира регистрацията на осигурители и самоосигуряващи се лица, които ще представят По електронен път с квалифциран електронен подпис данните от документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност. Регистрацията се извършва еднократно на официалната интернет страница на НОИ в раздела „Е-услуги“ – „е Парични обезщетения“ – „Софтуер“.


Новини 27.11.2015г: Парламента прие на второ четене новият Закон за счетоводството, който ще влезе в сила от 01.01.2016г. Предстои обнародването му в Държавен вестник


Новини 27.11.2015г: ДВ бр.92 от 27.11.2015г Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 19.11.2015г: Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

В законопроекта е предвидено размерът на платеният годишен отпуск да се замени от 20 работни дни на 25 работни дни.


Новини 19.11.2015г: ЗИД на ЗДДС

Предлага се данъчната ставка за лекарствените продукти по чл.3 , ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина , отпускани По лекарско предписание, както и изделията по чл.2, ал.1, т 0,2 Закона за медицинските От изделия Да бъде в размер на английски 8%

Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина:
. „Чл 3. (1) (. Изм – ДВ, бр 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.). Лекарствен продукт в хуманната медицина е:
1. всяко вещество или комбинация от вещества, представени като притежаващи свойства за лечение или профилактика на заболявания при хора, или
2. всяко вещество или комбинация от вещества, които могат да бъдат използвани или прилагани на хора с цел:
а) възстановяване, коригиране или промяна на физиологични функции чрез фармакологично, имунологично или метаболитно действие, или
б) поставяне на медицинска диагноза. „
„Чл. 25. (1) Критериите за определяне на лекарствен продукт, предназначен за лечение, профилактика или диагностика на редки заболявания, уреждат в СЕ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №141 / 2000 на Европейския парламент и Съвета.“
Закона за медицинските изделия:
„Чл 2.. (1) В зависимост от предназначеното от производителя действие медицинските изделия се разделят на :
2. активни имплантируеми медицински изделия; „

Новини 19.11.2015г: ЗИД на Закона за автомобилните превози


Новини 19.11.2015г: ЗИД на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Новини 17.11.2015г: На официалната страница на НАП са обявени новите прагове за деклариране ПО Интрастат които ще са валидни през 2016г: Заповед № РД 05-733 / 08.10.2015 г. на председателя на НСИ относно определяне на праговете за деклариране ПО система Интрастат за 2016 г.

Прагове за деклариране ПО Интрастат за 2016г:

 • за поток пристигания – 260 000 лева;
 • за поток изпращания – 460 000 лева.

Прагове за деклариране на статистическа стойност за 2015г:

 • За поток пристигания – 12 300 000 лева;
 • за поток изпращания – 6 000 000 лева.

Деклариране на единични сделки с ниска стойност ПО системата Интрастат за 2016г – 390 000 лева.

Прагове за деклариране ПО Интрастат за 2015г:

 • за поток пристигания – 370 000 лева;
 • за поток изпращания – 220 000 лева.

Прагове за деклариране на статистическа стойност за 2015г:

 • За поток пристигания – 10 600 000 лева;
 • за поток изпращания – 5 300 000 лева.

Деклариране на единични сделки с ниска стойност ПО системата Интрастат за 2015г – 390 000 лева.


Новини 16.11.2015г: НАП обявиха на своята официална страница старта на Лотария с касови бележки , която ще продължи една година. Наградите ще бъдат: 52 смарт телефона – всяка седмица, 12 смарт телевизора – всеки месец и веднъж годишно – лек автомобил. Първият печеливш от данъчната лотария ще бъде изтеглен на 20. 12. 2015 г. в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ ПО БНТ 1, между 9.00 ч. и 10.00 ч. За участие е необходимо да се събират касови бележки за покупка на стоки или усулуги , но заплатени задължително след 16.11.2015г. За да се участва в лотарията е необходимо да се създаване профил на участника в следният сайт :  kasovbon.bg , а самите касови бележки се въвеждат в профила на вече регистриралия се потребител . Няма ограничение за въведените касови бележки, но е необходимо те да бъдат съхранявани до края на играта .


Новини 13.11.2015г: Промените в Закона за местните данъци и такси, въвеждащи патентно облагане за таксиметровите превозвачи от 2016г не бяха одобрени на първо четене от парламента. Предлаганите промени в закона предвиждаха размера на патентния данък да бъде между 400 и 1000 лева, като конкретният му размер се определя от общинския съвет. Патентен данък ще се дължи за всеки отделен автомобил, който ще извършва превоз на пътници.


Новини 11.11.2015г: На официалната страница на НАП са публикувани новите декларации за ползване на данъчни облекчения за деца:

Декларация ПО чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) – дава възможност годишната данъчна основа да се намали в зависимост от броя на децата съответно :

 • за едно дете с 200 лв, като условието е детето да не е навършило пълнолетие.;

 • за две деца с 400 лв, отново има условие децата да не са навършили пълнолетие.;

 • за три и повече ненавършили пълнолетие деца с 600 лв.

Декларация ПО чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006)  – дава възможност да се намали сумата на годишната данъчна основа с 2 000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Прилагат се:

 • копие от валидно решение на ТЕЛК / НЕЛК;

 • декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва облекчението.

Данъчните облекчения могат да се ползват чрез работодателя или с подаване на Годишна Данъчна Декларация за 2015г.


Новини 07.11.2015г: НАП няма да може да пивиква граждани и собственици на дружества за да дават устни показания. При обсъждане на промените в ДОПК на свое заседание на 05.11.15г парламентарната бюджетна комисия не е подкрепила тези нови правомощия на служителите на приходната администрация – новината е публикувана на официалната стр. на lex.bg


Новини 06.11.2015г: Законопроект на Закона за местните данъци и такси


Новини: Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2016г


Новини: Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016г


Новини: Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016г


Новини 02.11.2015г: След обнародването на предложените промени в Закона за чужденците ще се ограничи възможността на чужденците да получават визи за продължително пребиваване в страната чрез осъществяване на търговска дейност в страната или откриване на търговско представителство. В момента разрешение за дългосрочно пребиваване могат да получат чужденци, които имат бизнес у нас и са разкрили най-малко 10 работни места за българи за срока на пребиваването си в страната. Предлага се да се въведе изискване работните места да са на пълно работно време, както и фирмата да е платила минимум 250 000 лв. данъци през предходната календарна година.


Новини 02.11.2015г: НАП напомня на официалната си страница на земеделските производители за задължението им за повторно подаване на данни за наличните съдове, съоръжения за съхранение и съдове за зареждане с течни горива за собствени нужди. Задължението за лицата по чл. 3, ал. 11 от Наредба № Н-18/2006 г., които са регистрирани като земеделски производители и е влязло в сила от 10.30.2015 г. Данните се подават еднократно, независимо от предходно подадените такива чрез е-услуга „Подаване на данни за наличните съдове / съоръжения за съхранение и / или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС „. Срокът за подаване на данните е едномесечен, считано от датата на влизане в сила на задължението – до 30 ноември 2015 г., включително.


Новини 30.10.2015г: бр.84 от 30.10.2015г ДВ обнародвана Е  Наредба за допълнение на английски Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства .


Новини 29.10.2015г: Проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г

 • Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е: 350 лв. от 1 януари и 400 лв. от 1 юли.
 • Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл . 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е, както следва:
  1. за семейство с едно дете – 37 лв .;
  2. за семейство с две деца – 85 лв .;
  3. за семейство с три деца – 130 лв .;
  4. за семейство с четири деца -. 140 лв, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
 • Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
 • Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл . 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е, както следва:
  1. за първо дете – 250 лв .;
  2. за второ дете – 600 лв .;
  3. за трето дете – 300 лв .;
  4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв
 • Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 100 лв.
 • Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 1200 лв. за всяко дете.
 • Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 2880 лв.

Новини 27.10.2015г: НОИ на 26.10.2015г подписа споразумение за сътрудничество с Унгарското пенсионно осигуряване.


Новини 27.10.2015г: бр.83 от 27.10.2015г ДВ  Наредба за изменение и допълнение на английски Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства


Новини 26.10.2015г: НАП уведомява на своята официална страница операторите, Информация подаващи за движението на английски течни горива на английски основание Чл. 118 ал. 10 от ЗДДС за инсталирана нова версия на Информационната система „Контрол на горивата“. Системата автоматично ще извършва проверка дали лицето деклариращо продажбата на горивото е декларирало преди това покупката му . Проверка се прави и на количествата декларирани като закупени и продадени , като се следи за това да не се декларират продадени количества горива , които да са ПО-големи от закупените.


Новини 20.10.2015г: ЗИД на Административно процесуалния кодекс – проект


Новини 20.10.2015г: В ДВ бр. 81 Е обнародван 20.10.2015г Закон за изменение и допълнение на английски Закона за административните нарушения


 Новини 14.10.2015г: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване


Новини 14.10.2015г: ЗИД на Закона за семейните помощи за деца


Новини 13.10.2015г: ЗИД на ЗКПО


Новини 08.10.2015г: напомня на английски официалната НОИ Си страница За с ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за приетата с ДВ бр.57 От 28.07.2015г Наредба за паричните обезщетения и помощи От държавното обществено осигуряване, която влиза в сила от 01.01.2016г

С Наредбата са утвърдени новите образци на декларации, заявления и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Запазва се правилото при изчисляване на обезщетенията да се взема предвид, съответно:

 • дохода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска за бременност и раждане – за бременност и раждане, както и осиновяване на дете от 2 до 5 год. възраст;

 • дохода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на временната нетрудоспособност.

Съгл. чл.14 от Наредбата в случаите в които:

 • удостоверенията са над 2 броя документа ще се подават само на електронен носители или ПО електронен път чрез квалифициран електронен подпис;

 • удостоверенията са над 10 броя документа ще се подават само ПО електронен път чрез квалифициран електронен подпис.

Разпространяването на английски Предстои Безплатен програмен Продукт От НОИ за въвеждане на английски данните в документите ПО чл.14 от Наредбата.

Всички документи свързани с изплащаните обезщетения за временната нетрудоспособност, бременност и раждане – за бременност и раждане, както и осиновяване на дете от 2 до 5 год. възраст се съхраняват от работодателите, самоосигуряващите се лица в срок от 5 год., считано От 01-ви януари на годината, следваща годината, в която е поискано изплащането на обезщетението. – Чл.6, ал.2 от Наредбата

Удостоверенията, свързани с изплащането на парични обезщетения, съгл. чл.12 от Наредбата се представят в НОИ в следните срокове:

 • от осигурителите – в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило на осигурителя документите за изплащане на обезщетението;

 • от самоосигуряващите се лица – в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничния лист.

В случай, че настъпи промяна в декларираните обстоятелства, свързани с изплащането на обезщетенията от НОИ, се представят в НОИ в следните срокове:

 • от осигурителите – в срок от 3 работни дни от получаване на декларация или настъпилите обстоятелства;

 • от самоосигуряващите се лица – в срок от 3 работни дни от настъпилите обстоятелства;

Запазва се изискването работодателите да въвеждат представените документи от страна на работниците или служителите им във връзка с изплащане на обезщетения от НОИ в отделен дневник. – Чл.6, ал.1 от Наредбата

Данните съдържащи се в издадените болнични листи се предоставят в НОИ от лекуващите лекари или лекарските комисии лично или чрез лечебните заведения, където осъществяват дейността си.


Новини 07.10.2015г: ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел


Новини 07.10.2015г: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н -18 от 2006г. регистриране и отчитане за на английски продажби в търговските обекти Магазини чрез фискални Устройства                Мотиви


Новини 06.10.2015г: ЗИД на ДОПК


Новини 05.10.2015г: Законопроект на Закон за електронната идентификация


Новини 25.09.2015г: М, Ф на английски Закон за държавните помощи   Мотиви


Новини 24.09.2015г: ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс

Предстои въвеждане на 4% съдебна такса при оспорване на данъчните ревизионни актове от страна на физически и юридически лица .


Новини 18.09.2015г: Нови формуляри за Служебни бележки за доходи от трудови правоотношения ПО чл.45 от ЗДДФЛ са публикувани на официалната страница на НАП:


Новини 18.09.2015г: НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н -18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства – Проект     Мотиви


Новини 17.09.2015г: ЗИД на Закона за Данък добавена стойност


Новини 17.09.2015г: ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 15.09.2015г: ЗИД на ДОПК


Новини 14.09.2015г: Договорено е увеличението на минималните осигурителни парагове / МОД / през 2016г за 47 икономически дейности, като за други 38 предстои договаряне. Официалната информация е оповестена на страницата на Министерството на труда и социалната политика.

През 2016г предстои увеличение на МОД от 8% за 47 икономически дейности. Най-висок процент увеличение ще бъде в секторите – производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти – 17,9%; ремонт на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – 14,7%; и пощенски и куриерски услуги – 14,6%; селско стопанство- 6,2%.

Минималната работна заплата през 2016г предстои да бъде 420.00лв.


Новини 12.09.2015г: на английски М, Ф  Закона за корпоративното подоходно облагане   Мотиви

Извлечение от проекта на ЗИД на ЗКПО:

„В чл 43 от ЗДДФЛ:.
А) алинея 3 изменя СЕ
така:“ (3) Размерът на дължимия данък се изчислява, като разликата ПО АЛ 1 се умножи ПО данъчна ставка :.
1. 10 на сто – за данък, който се внася в приход на държавния бюджет; и
2. от 0 до 2 на сто – за данък, който се внася в приход на общинския бюджет.- „

След обнародването на помените в ЗКПО ще се даде възможност на всяка община да събира ежегоден подоходен данък в размер до 2% от своите жители.

„В чл 43.:

(8) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци По смисъла на Търговския закон , включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а правят авансови вноски при условията и ПО реда на Закона за корпоративното подоходно облагане при данъчна ставка :
1. 15 на сто – за данък, който се внася в държавния бюджет; и
2. от 0 до 2 на сто – за данък, който се внася общинския бюджет „.

§ 21. В Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн, ДВ, бр 16 от 2011 г;…. Изм, Бр 109 от 2013 г;…, Бр 98 от 2014 г;.. Изм И доп. доп., бр. 107 от 2014 г.) в чл. 3 навсякъде числото „15 000- се заменя с“ 5 000.

Предстои ограничаване на плащанията в брой до 5000 лева, като в момента това ограничение е 15 000 лева.


Новини 11.09.2015г: Съдът на ЕС реши че пътуването до и от работа е част от работния ден за служителите които нямат офис . Решението засяга единствено служителите на фирми предоставящи услуги по домовете , шофьори, търговски представители и други. До сега времето от домът до мястото на първият служебен ангажимент се считаше за свободно време . Решението на Европейския съд цели да защити правата и безопасността на работниците , заложени в Директивата на английски Европейския СЪЮЗ за работното услуги Време. Тя защитава правата на работниците, свързани с продължителността на работният им ден, почивките им в рамките на работния ден, както и правото им на годишен отпуск, максималната продължителност на работната седмица, която не трябва да е повече от 48 часа.


Новини 07.09.2015г: 04.09.15г Все още бъде СЛЕД възможно подаването на английски Заявление за промяна на английски   осигуряването От универсален пенсионен Фонд ВЪВ Фонд „Пенсии“ на НОИ или обратно. Подаването на заявлението може да става във всеки офис на НАП , независимо от постоянният адрес на лицата. Заявлението се подава лично или от изрично упълномощено с нотариално пълномощно лице , както и ЗД интернет с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице . Вноските за допълнително пенсионно осигуряване / ДЗПО / ще се прехвърлят в новоизбрания фонд от първо число на месеца следващи месец на подаване на заявлението по образец . Осигурените лица имат възможност да направят нова промяна в избраният фонд едва след изтичане на една календарна година от направеният последен избор . Уведомяването на частните пенсионни фондове и НОИ за направеният избор от осигурените лица ще се извършва служебно от НАП .   


Новини 04.09.2015г: ДВ бр.68 от 04 .09.2015г обнародвано Е   Постановление От 31.08.2015г за приемане на английски английски Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация


Новини 02.09.2015г: ЗИД на Кодекс за застраховането


Новини 01.09.2015г: ДВ бр.67 от 01 .09.2015г обнародван о ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 


 Новини 01.09.2015г: ДВ бр.67 от 01 .09.2015г обнародвана   Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи


Новини 31.08.2015г: НАП е публикувала на официалната си страница обновени програмните си продукти за подаване на Декларации Образец 1, 3 и 6


Новини 28.08.2015г: ДВ бр.66 от 28 .08.2015г обнародвана  Е  Наредба за изменение на английски английски Наредбата за изменение и допълнение на английски английски Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства


Новини 25.08.2015г: ДВ бр.65 от 25 .08.2015г обнародвано  Е  Постановление № 217 от 17 август 2015 г. за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория , отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията


Новини 24.08.2015г: След обнародваните промени в ДВ бр.61 от 2015г, влизащ в сила от 17.07.2015г Правилника за вътрешният ред, който предприятията са длъжни да изготвят на основание чл.181 от КТ остава задължителен, като е отменен параграф 2а от КТ с който се регламентираше отпадането на това изискване за малките предприятия и микропредприятията.


Новини 24.08.2015г: Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, тях Лица свързаните с и техните действителни собственици      Мотиви


Новини 23.08.2015г: Предстоят промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой , като след влизането им в сила от 2016 година размерът на плащанията в брой ще бъде ограничен до 10 000 лева.


Новини 20.08.2015г: Предстои приемането на промени в процедурите ПО вписване в Търговския регистър на:

 • продажба на дружества;

 • продажба на дялове от дружества;

 • смяна на управители на дружества.

След приемането им вписването в Търговския регистър на горе посочените процедури ще бъде възможно след нотариална заверка на подписите, както и удостоверяване на самоличността.


 Новини 19.08.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на ДОПК –  Мотиви


Новини 19.08.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на английски Закона за акцизите и данъчните складове –  Мотиви


Новини 18.08.2015г: ДВ бр.63 от 18 .08.2015г обнародвано Постановление № 212 д ОТ 13 август 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време , почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.


Счетоводни услуги

Счетоводни услуги Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 18.08.2015г: ДВ бр.63 от 18 .08.2015г обнародвано Постановление № 211 д ОТ 13 август 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане , приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.


Новини 14.08.2015г: ДВ бр.62 от 14 .08.2015г   Закон за гарантираните влогове в банките


Новини 11.08.2015г: ДВ бр.61 От 11.08.2015г  Закон за изменение и допълнение на английски английски английски Кодекса за Социално осигуряване


Новини 10.08.2015г: английски английски официалната на английски публикува НАП Си страница За За Виж на английски Становище Относно изменения и допълнения на английски английски английски Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите , осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица


Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 10.08.2015г: НАП публикува и вили обновена версия на английски   програмния Продукти за обхващане на английски Данни От Декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси


Новини 10.08.2015г: Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н -18 от 2006 г. и отчитане за регистриране продажби на английски английски в търговските обекти Магазини Магазини чрез фискални Устройства -. Проект   Мотиви


Новини 07.08.2015г: ДВ бр.60 от 07.08.2015г  Наредба за изменение и допълнение на английски английски английски Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите , осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица


Новини 07.08.2015г: ДВ бр.60 От 07.08.2015г Закон за изменение и допълнение на английски английски английски Закона за митниците


Новини 06.08.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане


Новини 05.08.2015г: На страницата на НАП е достъпна нова система за плащане на задължения По електронен път чрез системата на Epay.


Новини 04.08.2015г: НАП информират на официалната си страница за въведените от 20.07.2015г промени в достъпа до електронните услуги , които предоставят, достъпни чрез квалифициран електронен подпис. От 07.20.2015 г. следните електронни услуги на НАП не се предоставят с право на частичен достъп :

1. Искане за издаване на документ;

2. ДДС за възстановяване – възстановяване на ДДС;

3. Информационна система Mini едно гише (MOSS);

4. Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства;

5. Подаване на документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;

6. Справка относно приключилите и текущи контролни производства спрямо ЗЛ;

7. Справка за връчените / получените от НАП документи и подадените към НАП документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;

8. Предаване на данни от агент-платци По силата на дял втори, глава шестнадесета, раздел VІ от ДОПК;

9. Подаване на данни за дневни отчети за горива;

10. Данни за ФУ от производител / вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г .;

11. Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС;

12. Подаване на данни за наличните съдове / съоръжения за съхранение и / или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС;

13. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен от пенсионноосигурителните дружества и застрахователите съгласно чл. 73а, ал. 2 и З от ЗДДФЛ;

14. „Интрастат“ декларации и други документи, ЗД прилагане на система „Интрастат“.

На лицата, които са ползвали гореописаните услуги чрез частичен достъп, получен преди 20.07.2015 г. е предоставен гратисен период – до 08.31.2015 г., за да заявят получаването на съответните права за пълен достъп. В противен случай тези лица, които имат заявен или разрешен частичен достъп до електронните услуги на НАП от 01. 09. 2015 г. няма да имат възможност да подават данни през описаните ПО-горе услуги.

Възможно е извършването на проверка на актуалното състояние на нивата за достъп на всяко лице в „Справката за достъп до електронните услуги на НАП за конкретен сертификат“.


Новини 04.08.2015г: На вниманието на земеделските производители, транспортните фирми и всички останали търговци, които използват мобилни автоцистерни: До 31.08.2015г всички които зареждат течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни, отговарящи на съответните изисквания) нямат задължение да монтират измервателни системи, като и след този срок могат да продължат да зареждат собствените си превозни средства от мобилни резервоари без дистанционна връзка с НАП .

Задължението за монтиране на измервателни системи, които да бъдат свързани с НАП остава за стационарните ведомствени бензиностанции, които от началото на септември 2015г трябва да започнат да подават данни до НАП.

Тези, които извършват зареждания на течни горива за собствени нужди от съдове с вместимост до 1000 литра и общото заредено количество гориво за календарната година не превишава 2000 литра, както и за зареждане на течни горива на съоръжения и / или инсталации за производство и / или отопление също не са задължени да монтират измервателни системи които да бъдат свързани с НАП.

Разпоредбата за монтиране на измервателни средства се отнася само за лицата, които зареждат течни горива за собствени нужди от стационарни подземни резервоари или неподвижно прикрепени към земята с вместимост над 1000 литра. Те трябва да монтират средства за измерване на количеството проточено гориво до 31,08,2015 г. Данните ще трябва да се изпращат автоматично в НАП чрез електронната система с фискална памет по т. нар. дистанционна връзка с информационната система на НАП.


Новини 31.07.2015г: ДВ бр.58 от 31.07.2015г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н -1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки


Новини 29.07.2015г: ЗИД на ЗДДФЛ

Изменят се разпоредбите на чл.22а от ЗДДФЛ като се въвежда данъчно облекчение за местни физически лица, които могат да приспадат от годишната си данъчна основа, съответно:

 • при едно ненавършило пълнолетие дете – 4200,00лв;

 • при две ненавършили пълнолетие деца – 8400,00лв;

 • при три ненавършили пълнолетие деца – 12600,00лв.

От облекчението, след приемането и обнародването му в ДВ ще могат да се възползват и чуждестранни физически лица, които са установени за данъчни цели в друга държава членка на Европейския съюз.


Новини 29.07.2015г: ЗИД на Закона за счетоводството


Новини 29.07.2015г: Комисията за защита на потребителите след 01.08.2015г ще предостави нова услуга : Подаване По електронен път на жалби срещу нелоялни фирми . Срокът за произнасяне По жалбите ще се запази на 30 дневен. Ще бъде възможно проследяването на развитието на подадения сигнал .

Предстои създаване на електронен регистър на фирмите, желаещи да не получават непоискани електронни съобщения. Изпращането на непоискани съобщения ПО регистрираните в регистъра електронни регистри ще бъде санкционирано.


Новини 28.07.2015г:  ДВ бр.57 от 28.07.2015г обнародвано е Постановление № 188 от 20 юли 2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване


Новини 28.07.2015г:  ДВ бр.57 от 28.07.2015г обнародван е закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца


Новини 28.07.2015г:  ДВ бр.57 от 28.07.2015г обнародван е закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите


Новини 24.07.2015г:  ДВ бр.56 от 24.07.2015г обнародван е закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията


Новини 24.07.2015г:  ДВ бр.56 от 24.07.2015г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа


Счетоводни услуги

Счетоводни услуги Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 23.07.2015г: Нова услуга на НАП: Подаване на Декларация образец 5 и 7 по електронен път чрез ПИК и електронен подпис. Срокът за подаването на Декларация образец 7 от безработните лица е до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание. Декларация образец 5 се подава от самоосигуряващи се лица, в случаите когато за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски. Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход, в срок до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски. Декларацията се подава преди внасяне на осигуровките.


Публикуване на ГФО

Публикуване на ГФО Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 22.07.2015г: Нова електронна услуга на НАП: „Заплащане на задължения за местни данъци и такси, ЗД електронен път“. Услугата е достъпна на страницата на НАП –  „Електронни  услуги“. Към момента заплащането е възможно да бъде направено за задължения към четирет големи общини в страната : София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Очаква се присъединяването и на останалите общини.

Справките за задължения и плащанията на местни данъци и такси се извършват с ПИК на страницата на НАП в секцията за електронни услуги. Гражданите могат да получат своя ПИК безплатно във всеки един от офисите на НАП в страната.


Счетоводни услуги, заплата, труд, отчети

Счетоводни услуги

Новини 21.07.2015г: НОИ отчете резултатите от изпълнението на проект „Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на парични обезщетения от ДОО“

Новата система за електронен обмен на документи се очаква да съкрати сроковете за подаване и обработка на данните и да намали вероятността за грешки при попълването на документацията, както и съкращаване на сроковете за изплащане на обезщетенията.

Втория етап от пълната електронизация на обмена на документи за изплащане на обезщетения от осигурителите и самоосигуряващите се лица трябва да стартира от 1 януари 2016 г.


Законопроекти

Законопроекти

Новини 21.07.15г:  ЗИД на ЗДДС   


Новини 21.07.2015г:  ДВ бр.55 От 21.07.2015г обнародван Закон за Е ратифициране на английски английски Спогодбата Между република България Намерене Намерене и кралство Норвегия за избягване на английски английски двойното данъчно облагане на английски английски доходите.


Новини 21.07.2015г: НАП предоставя нова електронна услуга чрез която е възможно подаването на Декларация за започване на дейност или прекратяване на дейност от самоосигуряващи се лица, ЗД електронен път. Услугата е достъпна единствено за периоди след 01.01.2015г. С подаването на декларацията те декларират и вида на осигуряването си. Срокът за подаването на декларацията е 7 дневен от датата на започване или спиране на упражняване на дейност като самоосигуряващо се лице.


Закони

Закони

Новини 21.07.2015г:  Закон за изменение и допълнение на английски английски английски Закона за гражданската   регистрация


Новини 20.07.2015г: НАП публикува на официалната си страница нови документи, свързани с електронните услуги, които предоставят:

1.Документи, свързани с ползването на електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП):

 1. Нови документи, свързани с ползването на електронните услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК):


Новини 20.07.2015г: НАП ще издава Персонален код / ПИК / на гражданите във всеки един свой колон , а не както до сега единствено в клона по местоживеене или регистрация за юридическите лица .


Новини 17.07.2015г:  Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н -8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите , осигурителите за осигурените при тях лица, както и От самоосигуряващите СЕ Лица      Мотиви


Новини 17.07.2015г: бр.54 ДВ От 17.07.2015г   Закон за изменение и допълнение на английски английски английски Кодекса на английски английски английски ТРУДА

Създават се:

 • чл. 114а: „Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

„Чл. 114а. (1) Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж. Календарни дни

(2) С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година.

(3) Трудовият договор по ал. 1 може да се сключва за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ – само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

(4) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност.

(5) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден.

(6) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал.

(7) Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори пред инспекцията ПО труда се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. С наредбата се утвърждава и образец на трудов договор по ал. 1.

(8) Работниците, които полагат труд по ал. 1, се осигуряват при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване. „

Лицата ПО чл.114а, ал.1 от КТ ще подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болист. Паричните обезщетения за трудова злополука и временна неработоспособност за тези лица ще се изплащат в срока на неработоспособността но за не повече от 90 календарни дни.

 • чл. 128б: „Задължение на работодателя Да води Трудово досие на работника Или служителя

„Чл. 128б. (1) Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител.

(2) Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

(3) Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните документи ПО реда на чл. 128а. „

 • чл. 139 – нова ал. 3:

„(3) В случаите, ЗД ал. 2 Извън Времето във ВЪВ ВЪВ на английски английски английски задължителното присъствие  работникът Или служителят МОЖЕ Да отработва неотработеното дневно Работно услуги услуги услуги Време в следващия Или в Други дни От същата Работна седмица.  Начинът на отчитането на работното време се урежда с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието . „

 • В чл. 161 – нова Ал. 2:

„(2) Времето на неплатен служебен или творчески отпуск по ал. 1 се зачита за трудов стаж.“

 • чл. 164 ал. 1 се изменя така:

„(1) След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.“

 •  В чл. 327, ал. 1 се създава т. 12:   „12. е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст .“

 • В чл. 328, ал. 1 т. 10 се изменя така:

„10. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;“.

 • В допълнителните разпоредби се създава § 2а:

„Приложимост към трудовите отношения в микропредприятията и малките предприятия

 • 2а. Разпоредбите на чл. 136а, чл. 138а и чл. 181 не се прилагат за микропредприятията и малките предприятия. „

Заличават се:

 • В чл. 136а, ал. 1 изречение второ се заличава.

 •  В чл. 140, ал. 2 думата „непълнолетни“ се заличава, а след думата „служители“ се добавя „ненавършили 16-годишна възраст“.

 • Член 165 се отменя.

 • В чл. 167а, ал. 1 думите „и чл. 165, ал. 1“ се заличават.

 • В чл. 172 след думите „наведнъж или на части“ се поставя точка и текстът до края се заличава.

 • Член 277 се отменя.


Новини 17.07.2015г: бр.54 ДВ От 17.07.2015г  Закон за изменение и допълнение на английски английски английски Закона за търговския Регистър

Създават се:

 •  Чл. 19, ал. 3 ново изречение първо:  „. Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в търговския регистър , като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението , освен в случаите, ЗД чл 22, ал 5 . „.

 • чл. 22, ал. 5 ново изречение трето:  „В случаите, когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея в срока ПО изречение второ .“.

 • Член 173 се изменя   „Ред за ползване

„Чл. 173. (1) Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.

(2) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава По техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154.

(3) Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет По предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.

(4) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие ПО време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

(5) Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено По реда на чл. 176. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не ПО-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск. „

 • Член 176 се изменя така:  „Отлагане на ползването

„Чл 176. (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от.:

 1. работодателя – поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;

 2. работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или ПО негово искане със съгласието на работодателя.

(2) Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.

(3) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително. „


Новини 17.07.2015г: бр.54 ДВ От 17.07.2015г  Наредба за изменение и допълнение на английски английски английски Наредба № Н-18 от 2006г за регистирране и иотчитане на продажбите чрез касови фискални устройства


Новини 14.07.2015г: НАП информират гражданите за промените в здравното осигуряване във връзка с публикуваните в ДВ изменения на Закона за здравното осигуряване. В случай че Вашите здравноосигурителни права са прекъснати то Вие след 01.01.2016г ще можете да ги възстановите след като заплатите всички дължими здравноосигрутилени вноски за последните 5 години. До края на 2015г този срок е 3 год.

Прекъсването на здравноосигурителните парва става в случаите в които не са внесени здравноосигурителни вноски за три месеца. Невнасянет на осигурителни вноски от страна на работодателя не лишава работниците и служителите от осигурителни права.

Справки за здравноосигурителен статус могат да бъдат направени:

Справка за начислените и дължими лихви може да бъде направена на официалната страница на НАП в рубриката електронни услуги :  Здравноосигурителен  калкулатор.


Новини 14.07.2015г:  М, на английски английски Ф  ЗДДС.


Новини 13.07.2015г: НАП са публикували обновени програмните продукти за подаване на Деклараций Образец 1, 3 и 6. Във връзка с променената МРЗ от 01.07.2015г. Програмните продукти са достъпни в секцията на НАП   „Ръководство за Софтуер и  използване.


Новини 13.07.2015г: Съгласно промените в Наредба Н-18 от 2006г за регистрирани и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства до 20.07.2015г всички търговци които предоставят услуги за които издават билети ще трябва да закупят касови апарати, които също така в този срок да регистрират в НАП. От 21.07.2015г ще бъде задължително издаването на касови бележки при продажбата на билети за концерти, тейтър, спортни събития, музей, ползване на чадъри, шезлонги и др.

Без задължителна регистрация чрез издаване на касов бон за сега остават: билети за превоз на пътници, карти за превоз на пътници, фишове и талони за участие в хазартни игри.


Новини 10.07.2015г: През предходната седмица евродепутатите на първо четене са одобрили промени, които отменят легализацията на документи в рамките на Европейския съюз. Във връзка с предлаганите промени ще бъде изменен Регламент на ЕС № 1024 / 2012г. Достоверността на официални документи, издадени от държави членки на Европейския съюз като регистрация на фирми, имоти, правен статут на регистрирани търговски дружества, права на интелектуална собственост, удостоверения за сключен граждански брак, удостоверения за раждане, данъчни и осигурителни документи, документи удостоверяващи завършено образование и др. няма да бъде доказвана с легализиран превод и поставен печат апостил. Предстои одобряването на предложените Промени От СЪВЕТА на ЕС. Предлага се приемането на незаверени копия на преводи на документи. Предвижда се въвеждането на многоезични формуляри на официални документи в рамките на Европейския съюз, като ще има възможност те да бъдат издавани вместо националните.


Новини 10.07.2015г: Главният прокурор на страната е образувал тълкувателно дело ПО въпроси свързани с противоречивата практика на съдилищата в страната и касаещи престъпления във връзка с невнасяне на дължими данъци, престъпления ПО чл.255, чл.255а и чл.256 от НК. Държавата винаги ли търпи имуществени вреди, ЗД тези престъпления и следва ли тя да бъдат възмездени. Другият въпрос на който се търси отговор е свързан с това дали единствено физическите лица представляващи търговските дружества и вписани като такива в Търговския регистър са субекти на данъчни престъпления или всяко упълномощено лице.


Новини 09.07.2015г: НАП са публикували на официалната си страница в рубриката „Софтуер и ръководство за използване“  нова версия на програмата конвертираща таблици в Exel, съдържащи редове от Интрастат декларации в XML файл, формат на съобщението UNTRANS.


Новини 08.07.2015г:   Законопроект за изменение и допълнение на английски английски Закона за данък Добавена Стойност.


Новини 08.07.2015г:   Законопроект за изменение и допълнение на английски английски Кодекса за Социално осигуряване.


Новини 07.07.2015г: НАП напомнят за новите разпоредби на Наредба Н-18 от 2006г за регистирране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, според които ведомствените бензиностанции имат задължение да монтират измервателни съдове в срок до 31.08.2015г.


Новини 07.07.2015г: ДВ бр. 51 Е От 07.07.2015г обнародвано  Постановление № 164 от 02.07.2015г, допълва с което СЕ Наредбата за служебните командировки  и специализации в  чужбина. 


Новини 06.07.2015г:   Законопроект за изменение и допълнение на английски английски Закона за собствеността и за ползването на английски английски земеделските земи.


Новини 06.07.2015г:   Проект на английски английски английски Кодекс за застраховането   и    Мотиви.


Новини 06.07.2015г: НАП ни информира на своята официална страница, че от 20.07.2015г в структурните единици на НАП ще се издават и заверяват немски формуляри . Процедурата ПО издаването започва след подаването на Формуляр: „Искане за издаване на документ“ /  Обр. № Окд-51 /, като немските бланки следва да се представят в НАП предварително попълнени .

 • Bescheinigung EU / EWR дер ausländischen Steuerbehörde Zur Einkommensteuerklärung (Bescheinigung) /   Удостоверение, издавано за ЕС / ЕИП от чуждестранния данъчен орган за целите на данъчната декларация и

 • Antrag Auf Behandlung ALS unbeschränkt Einkommensteuer-pflichtiger Arbeitnehmer Nach §1 Abs. 3, §1A EStG (Antrag)  / Молба за третиране на работник като подлежащ на неограничено подоходно облагане съгласно § 1, ал. 3, § 1а от Закона за данъка върху общия доход.


Новини 01.07.2015г:  Законопроект за изменение и допълнение на английски английски английски Закона за нормативните Актове   и  Мотиви Към  него.

Според предлаганите промени в закона проектите за изменение и допълнение на нормативни актове ще трябва да престояват поне 30 дни на официалната интернет страницата на органа, който е написал проектите за изменение на нормативните актове. През това време заинтересованите лица ще могат да изпращат предложения и становища.

Срокът от 14 дни, който е в сила в момента ще се прилага само ПО изключение –   „случаи и в особени ЗИС изрично посочване на английски английски  причините“.

За осигуряване на прозрачност на направените предложения ПО промените в действащите закони органът, който е изготвил законопроекта за изменение и допълнение на действащ закон ще е задължен след изтичане на срокът / 14 дневен ИЛИ 30 дневен / за обществено обсъждане да публикува на сайта си справка за всички постъпили предложения, както и обосновката за неприетите предложения.


Новини 02.07.2015г. И НАП От НОИ 01.07.2015г интегрират своите системи   От тази Влизане Entry Дата селектронната Услуга „Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране“ достъпна от интернет страницата на НОИ, вече е достъпна и чрез ПИК на НАП. В НАП тази услуга е публикувана в „Е-услуги“ – Справки ПО ЕГН и ПИК на НАП.


Новини 02.07.2015г:   Законопроект за изменение и допълнение на английски английски Закона за насърчаване на английски английски заетостта.


Новини 01.07.2015г:   Народното събрание одобри еднодневните трудови договори. Този вид трудови договори ще могат да се сключват единствено за сезонна селскостопанска работа . между работници и регистрирани земеделски стопани. Еднодневните трудови договори ще могат да се сключват с един работник за не повече от 90 дни. Отработеното време По този вид трудови договори няма да се признава за трудов стаж , ще се признава единствено за осигурителен стаж.


Новини 01.07.2015г: НОИ предоставя нови четири електронни услуги:

 • Издаване на удостоверение за получен доход от пенсия / и и добавка / и за ползване в друга държава;

 • Издаване на удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия / и и добавка / и за ползване в друга държава;

 • Издаване на удостоверение за обстоятелството, че лицето не е пенсионер;

 • Подаване на заявление По електронен път от наследниците за изплащане на неполучена пенсия на починал пенсионер. Това заявление ще се подава към съответното териториално поделение, изплащало пенсията на починалото лице или дирекция ЕРМД на НОИ. Изплащането в чужбина на неполучена пенсия от починал пенсионер е възможно само в държави-членки на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и на Швейцария, както и в държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване;


Новини 30.06.2015г: бр.49 В ДВ От 30.06.2015г Е Публикувана   Наредба за изменение и допълнение на английски английски английски Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства .


Новини 30.06.2015г: бр.49 В ДВ От 30.06.2015г Е публикуван   Правилник за изменение и допълнение на английски английски английски Правилника за Прилагане на английски английски английски Закона за акцизите и данъчните  складове.


Новини 27.06.2015г: бр.48 В ДВ От 27.06.2015г Е публикуван  Указ № 112, СЕ пирема с който Закон за изменение и допълнение на английски английски Закона за Здравното осигуряване.

За възстановяване на здравноосигурителни права лицата считано от 28.12.2015г ще трябва да заплатят дължимите и непогасени до този момент вноски за здравното си осигуряване за период от 60 месеца назад, т.е. 5 години. За сравнение до влизане в сила на законовата промяна за възстановяване на здравноосигурителни парва се внасяха здравни осигурителни вноски за период от 36 месеца назад от датата на възстановяването на правата, т.е. 3 години.

Всички лица които желаят да възстановят своите здравноосигурителни права в срок до 28.12.2015г следва да заплатят своите здравни вноски за период от 36 месеца назад, като в противен случай след влизането в сила на новата законова промяна обнародвана в ДВ бр.48 от 27.06.2015г те ще трябва да заплатят своите вноски за 5 години назад.

Промени обнародвани в ДВ бр.48 от 27.06.2015г: „§ 37. В чл 109, ал 2 думите ..“ последните 36 месеца „се заменят с“ последните 60 месеца „.“

Преди обнародваните в ДВ бр.48 от 27.06.2015г промени в Закона за Здравното осигуряване:

„Чл 109 ..   (Изм. -. ДВ, бр 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г. г. г., изм. -. ДВ, бр 111 от 2004 г., в сила от 21.12. . 2004 г. г г., изм. – ДВ, бр 101 от 2009 г., в сила от 01.02.2010 г.) (1) Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка , се прекъсват , в случай че лицата не са. внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ .

(2) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват, при условие че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца.

(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски по ал. 2, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.

(4) Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права. „

След влезлите в сила промени с ДВ бр.48 от 27.06.2015г:

„Чл 109 ..   (Изм. -. ДВ, бр 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г. г. г., изм. -. ДВ, бр 111 от 2004 г., в сила от 21.12. . 2004 г. г г., изм. – ДВ, бр 101 от 2009 г., в сила от 01.02.2010 г.) (1) Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка , се прекъсват , в случай че лицата не са. внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ .

(2) (Изм. – ДВ .., бр 48 от 2015 г., в сила от 12.28.2015 г., изм) Здравноосигурителните права на лицата, ЗД ал. 1 се възстановяват, при условие че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 60 месеца.

(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски по ал. 2, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.

(4) Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права. „


Новини 26.06.2015г: одобриха на английски Първо Депутатите Четене Промени в Закона за Защита ЗИС бедствия и аварии според които всяко лице ПО Физическо Все още бъде длъжно Само Да застрахова имуществото Си КАТО , заявката Заявката този Начин МФ ГО защити От  бедствия.


Новини 23.06.2015г: бр.46 В ДВ От 23.06.2015г Е Публикувана   Наредба № РД-07-4 ОТ 15 юни 2015 г. условията на английски английски подобряване за ТРУД на английски английски на английски английски бременни работнички и на английски английски работнички родилки ИЛИ КЪРМАЧКИ.


Новини 23.06.2015г: бр.46 В ДВ От 23.06.2015г Е Публикувана   Наредба за изменение и допълнение на английски английски английски Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица , ненавършили 18  години.


Новини 23.06.2015г: бр.46 В ДВ От 23.06.2015г Е Публикувана   Наредба за изменение и допълнение на английски английски английски Наредба № РД-08.07 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / ЗИС ИЛИ здраве  за работа за.


Новини 19.06.2015г: изменение Публикуван законопроект за и допълнение на английски английски английски    Закона за счетоводството   и    Мотиви.

Предприятията се разделят на следните категории предприятия микро предприятия, малки предприятия, средни предприятия и големи предприятия. Микро предприятията са тези които към 321.12. на текущия отчетен период не надвишават два от критериите:

 • балансова стойност на активите -718 000 лева;

 • нетни приходи от продажба – 1 430 000 лева;

 • средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.

Микро предприятията не подлежат на задължителен финансов одит.

Малките предприятия са предприятията, които към 31.12 на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните критерия:

 • балансова стойност на активите -8 000 000 лева;

 • нетни приходи от продажба – 16 000 000 лева;

 • средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

Малките предприятия ще подлежат на задължителен финансов одит в случаите когато надвишат най малко два от следните критерия:

 • балансова стойност на активите -2 000 000 лева;

 • нетни приходи от продажба – 4 000 000 лева;

 • средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

На задължителен независим финансов одит подлежат средните и големи групи предприятия, предприятията с обществен интерес, средните и големи групи от предприятия, в които има поне едно предприятие с обществен интерес, предприятия за които това изискване е установено със закон. На задължителен независим финансов одит ще подлежат и юридическите лица с нестопанска цел, вписани в цетралния регистър при Министерството на правосъдието и определени за осъществяване на обществено полезна дейност, когато за текущия отчетен период превишат два от следните критерия:

 • балансова стойност на активите към 31.12 -1 000 000 лева;

 • нетни приходи от стопанска и не стопанска дейност – 2 000 000 лева;

Дъщерните предприятия няма да подлежат на независим финансов одит от регистрирани одитори.

Въвеждат се изисквания за бюджетните предприятия.

Въвеждат се изисквания при изготвяне на ГФО да се изготвят следните доклади:

 • годишен доклад за дейността / консолидиран доклад за дейността;

 •  нефинансова декларация – отнасяща се до екологичните и социални въпроси, зачитането правата на човека, борбата с корупцията и подкупите / консолидирана нефинансова декларация;

 • доклад за плащанията към правителството / консолидиран доклад за плащанията към правителството;


Новини 19.06.2015г: изменение Публикуван законопроект за и допълнение на английски английски английски  ДОПК   и    Мотиви.

Създава се чл.19:

„Чл. 19. (1) Който в качеството си на член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник, както и всяко друго упълномощено лице, осъществявало дейност ПО управление на задължено юридическо лице ПО чл. 14, т . 1 и 2, укрие факти и обстоятелства, които ПО закон е бил длъжен да обяви пред органа ПО приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за несъбраното задължение.

(2) Който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник, както и всяко друго упълномощено лице, осъществявало дейност ПО управление на задължено юридическо лице ПО чл. 14, т. 1 и 2, недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително ПО-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и ПО тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за задължението до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото. „

След влизане в сила на предстоящите промени в ДОПК данъчно задължените лица, създаващи информация в електронен вид, посредством ползването на програмни продукти или информационни системи ще са длъжни да съхраняват информацията в предвидените от закона срокове не само на хартиен носител но и на електронен такъв, независимо от съхранението й на хартийния носител.


Новини 16.06.2015г:   ДВ бр.44 От 16.6.2015г   Наредба за изменение на английски английски английски Наредба № Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства


Новини 12.06.2015г: изменение Публикуван Проект за и допълнение   на английски английски английски Кодекс на английски английски английски ТРУДА


Новини 12.06.2015г: Задължителните графици за отпуск бяха отменени днес на първо четене от депутатите на промените в КТ. Ще отпадне задължението на работодателите да определят правила за осигуряване на безопасни условия на труд.

Срокът за подаване на уведомление в НАП при сключване на нов трудов договор ще бъде 7 дни, вместо досегашните три дни.

Малките предприятия няма да имат задължение да уведомяват Инспекцията ПО труда предварително в случаите в които въвеждат удължено работно време. Отпада задължението на работодателите в малките и микро предприятията ПО чл.181 за въвеждане на правилник за вътрешния трудов ред.

Създава се нов чл.128б в КТ: „Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител“

Работодателите в сферата на растениевъдството ще имат възможност да сключват еднодневни трудови договори. Отработеното време По този вид трудови договори няма да се признава за трудов стаж.

Създава се нова ал.3 в чл.139 от КТ според разпоредбите на която работникът може да отработва неотработеното работно време в следващият или в други дни от същата седмица. Начинът на отчитане на работното време ще се урежда с правилника за вътрешния трудов ред в предприятието.

Ще бъде възможно прекратяването на трудовия договор от страна на работодателя при придобиване право на пенсия.

Правят се изменения в чл.164, ал.1 от КТ като се дава възможност на работничката или служителката след изтичане на отпуска й поради бременност и раждане да има право на допълнителен годишен отпуск след изтичане на за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. До сега действащата разпоредба даваше това право само за първото, второто и третото дете, като за всяко следващо дете – 6 месеца.


Новини 10.06.2015г: изменение Публикуван законопроект за и допълнение на английски английски английски   Закона за  счетоводството.

Правят се промени в чл.38 от Закона за счетоводството, като се изписват изрично в т.5 от ал.1 предприятията които не подлежат на финансов одит:

„Чл 38 ..   (Изм. – ДВ, бр 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. г. г. г. г. г. г. г. г. г ..) (1) На независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:

 1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;

 2. предприятия, които СА ПО емитенти смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

 3. (Изм .. – ДВ, бр 108 от 2006 г., в сила от 29.12.2006 г. г. г.) кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;

 4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;

 5. всички предприятия, непосочени в т. 1-4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия ,  малки и микро предприятия по чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за малките и средни предприятия „.

От Извлечение   Закона за Малките и средни предприятия:

„Чл 3.   – (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат (Изм ДВ, бр 59 от 2006 г.) ..:

 1. средносписъчен брой на персонала, ПО-малък от 250 души, и

 2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., И / или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:

 1. средносписъчен брой на персонала, ПО-малък от 50 души, и

 2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., И / или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:

 1. средносписъчен брой на персонала, ПО-малък от 10 души, и

 2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., И / или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв. „

Промените касаещи едноличните търговци са:

Тези, чиито нетни приходи от продажби през отчетната година не надхвърлят 200 000 лв и самите те не подлежат на финансов одит ще могат да представят годишни отчети които да се състоят само от отчет за приходите и разходите.

В случаите в които техните нетни приходи от продажби не надхвърлят 100 000 лв за един отчетен период те ще могат да отчитат дейността си посредством воденето на книги – регистри.


Новини 10.06.2015г: и Законопроект за изменение допълнение на английски английски английски   Закона за данък Добавена  Стойност. Съкращава се срока за произнасяне при регистрация ПО ЗДДС От 7 дни на 3 дни. Регистрацията По избор ще бъде възможна за фирмите които нямат достигнат облагаем оборот от 200 000 лв в рамките на 12 календарни месеца. До сега пра за задължителна регистрация ПО ЗДДС /чл.96/ бе 50 000лв.


Новини 09.06.2015г: 09.06.2015г Днес   Надзорният Съвет на английски английски английски НОИ Е утвърдил Проект на английски английски английски ПМС за приемане на английски английски английски Наредба за паричните обезщетения и помощи От държавното обществено осигуряване. От 01 януари 2016 г. ще бъде въведен нов ред за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност , бременност и раждане и отглеждане на малко дете. Представяните документи ще бъдат заменени от нови образци-декларации и удостоверения, които ще заместят досега подаваните заявления-декларации от осигурителите и самоосигуряващите се лица. Удостоверенията ще се представят в НОИ По електронен път , с квалифициран електронен подпис, чрез уеб приложение, достъпно чрез интернет страницата на института.


Новини 09.06.2015г: бр.42 ДВ От 09.6.2015г   Постановление № 139 от 4 юни 2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната 

 • От 1 януари МРЗ 2015 г. е 360 лв ,.

 • МРЗ от 1 юли 2015 г. е 380 лв


Новини 05.06.2015г:   Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат .:

„За всяко, подлежащо на вписване в регистъра лице, се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, и Други  Документи“.


Новини 05.06.2015г: ДВ бр. 41 05.06.2015г От   Закон за допълнение на английски английски английски Закона за данък върху добавената Стойност


Новини 02.06.2015г: дв 40 бр. 02.06.2015г От   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131-28 МАЙ 2015 г. и допълнение за изменение нормативни Актове на английски английски на английски английски Министерския Съвет.

Измененията които се правят в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. : .. „Осигурителни вноски се изчисляват и се внасят върху стойността на средствата и сумите, изплатени или начислени и неизплатени за сметка на социални разходи пряко, постоянно или периодично на лицата ПО ЧЛ 4, ал 1 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура „.


Новини 02.06.2015г: дв 40 бр. 02.06.2015г От   НАРЕДБА № 8121з-592 от 25 май 2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното Време , за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи


Новини 02.06.2015г: дв 40 бр. 02.06.2015г От   Постановление за определяне на английски английски английски нов Размер на английски английски английски социалната пенсия   за старост – 115,15лв месечно


Марката на кантората е официално регистрирана!

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

Запитвания :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел .: 088 5515152 стационарен тел:. 052 644012

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!