Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Публикуване на ГФО в Търговския регистър

Публикуване на ГФО

Публикуване на годишни финансови отчети +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

ПУБЛИКУВАНЕ  НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ГФО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:

„Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД предлага на своите клиенти услугата: Публикуване на ГФО в Търговския регистър.

Предприятията, които са вписани в Търговския регистър задължително ежегодно публикуват ГФО в Търговския регистър. Това тяхно задължение не зависи от факта дали е упражнявана или не дейност от дружествата през изминалата година.

„Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД предлага услугата публикуване на ГФО в Търговския регистър към Агенцията по вписванията чрез квалифициран електронен подпис. Таксата е в размер на 70,00лв, с вкл. всички дължими такси. В тази такса влиза таксата за издаване на Удостоверение от Търговския регистър за вписаните обявени нови актове по партидата на дружеството. Тази процедура отнема минимум 3 дни, тъй като това е законовия срок в който се изчаква отразяването на  вписването.

Публикуване на ГФО в интернет

Публикуване на годишен финансов отчет в интернет

Годишния финансов отчет, съгласно Закона За Счетоводството и Националните Стандарти за финансово отчитане на малките и средни предприятия / НСФОМСП / съдържа следните елементи:

 1. Счетоводен баланс;
 2. Отчет за приходите и разходите;
 3. Отчет за паричните потоци;
 4. Отчет за собствения капитал;
 5. Приложение;

Срокове за съставяне и публикуване на годишните финансови отчети / ГФО /, съгласно изискванията език Закона За Счетоводството :

Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците / акционерите или от съответния орган, както следва:

Чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър дружествата публикуват:

 •  Едноличните търговци /ЕТ/ – в срок до 31 май на следващата година;
 • Дружествата с ограничена отговорност /ООД, ЕООД/- в срок до 30 юни на следващата година;
 • Всички други търговци по смисъла Търговския закон /АД, КДА, ЕАД, СД, КД/- в срок до 31 юли на следващата година;

Предприятията, подлежащи на задължителен одит публикуват:

 1.  финансовите си отчети – във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
 2. годишните си доклади за дейността – във вида, на базата на който регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
 3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2.

ВАЖНО е да знаете, че за неспазването на задължението, съгл.чл.40 ЗСч за публикуване на годишния финансов отчет подлежите на санкциониране. 

Санкциите са в следните размери:

 • за физическите лица – глобата е в размер от 500лв до 2000лв;
 • за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 500лв до 3000лв.
 • При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

За неспазване на изискването за съставяне на годишен счетоводен отчет, съгл. чл.23 от ЗСч глобите са, както следва: за физическите лица – в размер от 500лв до 2000лв, а за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 200лв до 3000лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

При съставяне на финансов отчет от лице, което не отговаря на изискванията на ЗСч за съставител на финансови отчети глобата за физическите лица, юлидическите лица и ЕТ от 1500лв до 3000лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446.

Разгледайте нашата брошура!

За да се запознаете с услугите, които предоставя Счетоводна Кантора Варна ЕООД моля, посетете страницата на нашите услуги:  Счетоводни услуги

За връзка с нашето специализираното интернет издание  ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ  моля, посетете неговите страници  http://www.publikuvanenaotcheti.com.

За запитвания и контакти :

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел.: 088 5515152 стационарен тел.:052 644012

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!