Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВАРНА

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВАРНА

Счетоводните услугите, които Счетоводна Кантора Варна ЕООД предоставя на своите клиенти физически и юридически лица са:                                                                                          

Счетоводна кантора Варна

Счетоводна кантора Варна +359885515152  skantoravarna@gmail.com

 1. Абонаментно счетоводно обслужване;

 2. Абонаментно ТРЗ обслужване  /труд и работна заплата /;

 3. Административни услуги;

 4. Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети;

 5. Регистрация на дружества;                                       

 6. Данъчни консултации;

мобилен тел.: 088 5515152

Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментно ТРЗ обслужване / труд и работна заплата /

Абонаментно ТРЗ обслужване / труд и работна заплата /

Публикуване и изготвяне на отчети

Публикуване и изготвяне на отчети

За малки фирми, които нямат назначен персонал, не са регистрирани по ЗДДС и нямат ежемесечни задължения предлагаме еднократна услуга годишна обработка на счетоводни документи.

Предлагаме годишно приключване за фирми, които не са осъществявали дейност през изминалата отчетна година. Услугата включва съставяне на ГФО, съставяне и подаване на нулева годишна данъчна декларация в НАП, обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър, подаване на ГФО в НСИ.

Някои от счетоводните услуги, които предлага кантората в детайли са:

 1. Абонаментно счетоводно обслужване  ;
 2. Абонаментно ТРЗ обслужване / труд и работна заплата /;
 3. Административни услуги;
 4. Представителство пред НАП , НОИ , НСИ и др.. .. държавни инстанции;
 5. Счетоводна услуга: Изготвяне и подаване на статистически отчети;
 6. Счетоводна услуга:  Годишно приключване ;
 7. Поддържане и създаване на трудови досиета на персонала;
 8. Посредничество със службите по трудово медицина;
 9.  Изготвяне на междинни и годишни отчети за нуждите на ръководствата на клиентите на кантората ;
 10.  Попълване на данъчни декларации;
 11. Изготвяне на справки и отчети съобразени със специфичните нужди на клиента;
 12. Обучение на персонала на клиентите във връзка с касовата отчетност и спазване на нормативните изисквания, действащи към момента – Наредба Н8;
 13. Съдействие за извършване по необходимост на независим одит;
 14.  Изготвяне на своевременна информация за дължимите данъци и такси;
 15. Посредничество и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията ;
 16. Събиране на документи от офис или обект на клиента;
 17. Подаване на документи към различни инстанции;
 18. Посредничество и изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за банков кредит;
 19. Попълване и подаване на документи в Патентно ведомство;
 20. Подготовка и подаване на документи за категоризация на заведения за хранене и хотели;
 21. Подготовка на документи за издаване на лицензи;
 22. Съставяне на трудови досиета на персонала;
 23. Попълване и подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ;
 24. Регистриране на клиентите като администратори на лични данни в Комисията за защита на личните данни;
 25. Публикуване на годишни финансови отчети  В  Търговския регистър към Агенцията по вписванията ;
 26. Регистрация на дружества .

Услугата: Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети може да се използва:

 • От собствениците на компании не само за изготвянето и представянето на годишните отчети за дейността пред НАП, НСИ, търговски регистър, съдружници и акционери.
 • При кандидатстване пред кредитни институции, които от своя страна изискват не само текущите отчети, но и отчети за минали периоди, както и прогнозни такива. Финансовите отчети са едни от основните документи които се представят пред кредитните институции и играят решаваща роля при определянето на крайният резултат при отпускането на кредитните средства.
 • От фирми, които имат назначен счетоводител, който от своя страна не отговаря на изискванията на Закона за Счетоводството за съставители на годишни отчети.

На своите клиенти физически лица кантората предлага:

 1. Изготвяне, попълване и подаване на данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ;
 2. Попълване и подаване на декларации по ЗМДТ / придобиване и продажба на МПС, сгради, земи /;
 3. Декларации по Закона за здравното осигуряване: Образец № 7 – Тази декларация се подава от лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО. Това са лицата, които внасят здравноосигурителни вноски по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО изцяло за своя сметка. Тези лица не са:
  • упражняващи свободна професия и / или занаятчийска дейност по регистрация;
  • еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;
  • регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;
  •  морски лица.

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете страницата на нашите услуги:  Счетоводни услуги

Разгледайте нашата брошура!

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

Забележка: Счетоводните услуги , които „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД предлага на своите клиенти, които не се намират на територията на град Варна не включват услугата: Събиране на документи от офис или обект на клиента;

При необходимост от представителство пред компетентни органи които не са на територията на град Варна е необходимо да се заплатят разходи за командировъчни.

За запитвания и контакт:

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел.: 088 5515152

Политика за поверителност

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!