Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Счетоводно обслужване и услуги

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ ОТ СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД:                                                                                   

Счетоводна Кантора Варна

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

 1. Абонаментно счетоводно обслужване  и услуги;
 2. Годишно приключване – изготвяне на годишен финансов отчет ;
 3. Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с изискванията на НСФО И МСФО;
 4. Изготвяне на счетоводна политика;
 5. Изготвяне на Вътрешни правила за работната заплата;
 6. Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред;
 7. Изготвяне на междинни и годишни отчети за нуждите на ръководствата на клиентите на кантората;
 8. Представителство посредством електронен подпис;
 9. Представителство пред НАП , НОИ , НСИ И Др. държавни инстанции;
 10. Калкулиране на дължимите данъци;
 11. Изготвяне и подаване в НАП на ежемесечни Дневници за покупки, Дневници за продажби, и Декларация по ЗДДС;
 12. Изготвяне на статистически форми и отчети;
 13. Попълване на данъчни декларации, вкл. Годишна Данъчна Декларация за физически лица и фирми;
 14. Изготвяне на своевременна информация за дължимите данъци и такси;
  Регистрация на фирмиРегистрация на фирми Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com
 15. Водене на склад / материали, стоки /;
 16. Текущо осчетоводяване и завеждане на счетоводни регистри;
 17. Дълготрайни активи;
 18. Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 19. Ежедневен счетоводен контрол;
 20. Мониторинг на паричните потоци;
 21. Месечно осчетоводяване на документи от клиенти и доставчици;
 22. Осчетоводяване на платежни документи от обслужващи банки;
 23. Изготвяне на аналитични и хронологични регистри, оборотни ведомости, главни книги, отчет за паричните потоци, баланс;
 24. Изготвяне на справки и отчети съобразени със специфичните нужди на клиента;
 25. Обучение на персонала на клиентите във връзка с касовата отчетност и спазване на нормативните изисквания, действащи към момента – Наредба Н8;
 26. Посредничество при осигуряването на независим одит;
 27. Събиране на документи от офис или обект на клиента;
 28. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 29. Регистрация и дерегистрация на самоосигуряващи се лица;
  Публикуване на отчетиПубликуване на отчети Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com
 30. Активи – създаване и управление на първоначална база за отчитане на ДМА и ДНА;
 31. Изготвяне на амортизационен план – счетоводен и данъчен;
 32. Изготвяне на инвентаризационен опис;
 33. Начисляване на амортизации;
 34. Изготвяне на фактури от името на клиента, при предварително изявено желание от негова страна а използване на тази услуга;
 35. Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на националното законодателство;
 36. Осигуряване на счетоводител, присъстващ на годишна инвентаризация на активите и пасивите на дружеството;
 37. Изготвяне на своевременна информация за дължимите данъци и такси;
 38. Следене на разчетите с клиенти, доставчици и други контрагенти;
 39. Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди на клиента;
 40. Изготвяне на декларации Интрастат, VIES;
 41. Електронен мониторинг на паричните средства;
  ТРЗ и личен съставТРЗ и личен състав Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com
 42. Електронно банкиране – контрол с втори ел.подпис;
 43. Откриване на разплащателни сметки;
 44. Регистриране и дерегистриране по режима за касова отчетност по ЗДДС;

 Счетоводна Кантора Варна ЕООД предлага на своите клиенти физически лица следните услуги:

 • Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;

  Счетоводна Кантора Варна

  Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

 • Годишни отчети на еднолични търговци;
 • Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
 • Декларация за семейно и имуществено състояние;
 • Искане за прихващане или възстановяване на дължими / надвнесени данъци;
 • Искане за издаване на документ от НАП;
 • Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
 • Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;
 • Декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти;
 • Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;
 • Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка;
 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот;
 • Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Важно е да знаете, че: При нарушаване на изискванията за извършване на годишна инвентаризация, съгл. чл.22 от ЗСч в предвидените от закона срокове глобите са в както следва: за физическите лица – глобата е в размер от 200лв до 500лв, а за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 500лв до 1500лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

При нарушаване на изискванията за съхраняване на счетоводната информация съгл. ЗСч в предвидените от закона срокове глобите са в както следва: за физическите лица глобата е в размер от 1000лв до 2500лв, а за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 2000лв до 5000лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

При неизпълнение на задължение, произтичащо от ЗСч, данъчно задълженото лице подлежи на следните санкции: за физическите лица глобата е в размер от 100лв до 300лв, а за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 300лв до 500лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

Разгледайте нашата брошура!

За запитвания и контакти:

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел.: 088 5515152 стационарен тел.:052 644012

Политика за поверителност

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!