Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Труд и работна заплата ТРЗ Варна

счетоводни услуги варна

Счетоводни услуги +359885515152 +35952644012

Труд и работна заплата  ТРЗ Варна – Счетоводна услуга на Счетоводна Кантора Варна ЕООД: 

Услугата труд и работна заплата – ТРЗ включва пълния набор от дейности, които се извършват във връзка с персонала на дружествата, независимо от факта дали персонала е назначен на трудов или граждански договор, вкл. управители и договори за управление.

Счетоводна Кантора Варна държи на коректността спрямо своите клиенти и на стриктното спазване на нормативните срокове, свързани с изготвянето, подаването, регистрирането и отчитането на дейностите, свързани с персонала.

 1. Абонаментно обслужване труд и работна заплата – ТРЗ;
 2. Изготвяне на трудови и граждански договори;
 3. Подаване уведомления в НАП за заверяването на сключените и прекратените трудовите договори;
 4. Съставяне на ведомости за заплати;
 5. Поддържане и създаване на трудови досиета на персонала;
 6. Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред;
 7. Подготвяне на длъжностни характеристики;
 8. Посредничество със службите по трудова медицина;
 9. Подготвяне на пълен набор от документи за сключване и прекратяване на трудови договори;
 10. Изготвяне на Вътрешни правила за работната заплата;
 11. Начисляване на осигуровки;
 12. Оформяне на платежни за дължими данъци и осигуровки;
 13. Изготвяне на служебни бележки;
 14. Счетоводно обслужване

  Счетоводно обслужване skantoravarna@gmail.com +359885515152

  Подаване на задължителните Деклараци Образец 1 и 6;

 15. Изготвяне на УП2 и УП3 за напуснали служители;
 16. Изготвяне на сметки за изплатени суми;
 17. Администриране на болнични листи – обработка и предаването им в НОИ;
 18. Представителство посредством електронен подпис;
 19. Калкулиране на дължимите социални и здравни осигуровки, данъци върху доходите;
 20. Подаване Декларации В НАП от името на самоосигуряващо се лице;
 21. Изготвяне и представяне на платежни нареждания в банки;
 22. Административни услуги

  Административни услуги

  Изготвяне на фишове за работни заплати и рекапитулации;

 23. Изчисляване на отпуски и обезщетения;
 24. Изготвяне на график на отпуските;
 25. Попълване и заверяване на осигурителни книжки;
 26. Издаване и попълване на трудови книжки;
 27. Вписване на данни в задължителните регистри свързани с трудовите отношения;
 28. Попълване и подаване на статистически форми и отчети, свързани с персонала, труда и работната заплата;
 29. Попълване и подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ;
 30. Консултация за задължителните изискуеми от инспекцията по труда регистри, книги, заповеди и др.;
 31. Изготвянето на заповеди свързани с персонала;

Услугата: Труд и работна заплата може да се използва и от работодатели които имат назначен счетоводител, който поради своята ангажираност не успява да се занимава с тази дейност. Ползването на тази услуга, предоставяна от Счетоводна Кантора Варна ЕООД би ви спестило заплащането на месечна работна заплата и дължимите осигуровки към нея за назначаването на допълнителен счетоводител, който да извършва тази дейност за вас. С ползването на тази услуга вие спестявате заплащането на скъпо струващ счетоводен софтуер, необходим за обработката на заплатите и трудовите договори на персонала ви.

Публикуване и изготвяне на годишни финансови отчети

Публикуване и изготвяне на годишни финансови отчети

Важно е да знаете кои са необходимите задължителни документи, които работника или служителя трябва да представи на работодателя след одобряването му за вакантната длъжност и преди подписване на трудовия договор:

 1. Копие на лична карта;
 2. Медицинско свидетелство – оригинал;
 3. Трудова книжка;
 4. Документ за завършено / придобито / образование;
 5. Документ за придобита квалификация, когато това се изисква от длъжността / например за ел.техник, заварчик и др /.;
 6. Свидетелство за съдимост – ако това е задължително изискване от нормативен документ / например за гл. счетоводител, счетоводител, касиер, финансов директор, охранител и пр. Например за общ работник не е необходимо, освен ако с вътрешните правила на дружеството не е определено друго /.;
 7. За шофьори е добре да изискваме предварително свидетелството им за управление на МПС, от което да е видна придобитата категория и годността им да управляват превозното средство;
 8. При назначаване на охранител може да се изисква свидетелство за притежание на огнестрелно оръжие и психотест;
 9. При назначаване на работа на лице, което е под 18год. е задължително предварителното получаване на разрешение от Инспекцията по труда;

В случаите когато вече назначено лице по трудов договор не е работило в продължение на повече от три месеца то е длъжно да представи отново медицинско свидетелство при завръщането си на работа.

Така горепосочените документи са част от трудовото досие на работника или служителя. Те представляват съществена основа за съставянето на трудовия договор преди назначаването им на работа. В трудовото досие на работника или служителя, което работодателя води е необходимо да бъдат приложени много други документи, някои от които се съставят, изготвят и подписват при встъпването им в длъжност, а други се прилагат, съставят и подписват в течение на времето при полагане на труда по трудовия договор. След сключването на договор за абонаментно обслужване „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД ще ви съдейства при изготвянето на всички изисквани документи свързани с трудовите досиета на персонала.

Трудовият договор се сключва между работодателя и работника. Преди постъпването на работа на работника или служителя работодателя е длъжен да му връчи екземпляр от трудовия договор, заверено от НАП уведомление по чл.62, ал.3, длъжностна характеристика. Работодателя няма право да допуска на работа работника или служителя преди предоставянето на горепосочените документи.

Трудовият договор трябва да съдържа:

 1. Данни за работодателя;
 2. Данни за работника;
 3. Мястото на работа;
 4. наименование на длъжността и характера на работа;
 5. датата на сключване на договора и началото на изпълнението му;
 6. времетраенето на трудовия договор;
 7. размера на основния и удължения платен годишен отпуск;
 8. срокът за предизвестие при прекратяване на трудовия договор;
 9. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
 10. продължителността на работния ден ли седмицата;

В трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени в КТ.

За всяко изменение на трудовото правоотношение по трудовия договор работодателя трябва да писмено да уведоми работника или служителя.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За да се запознаете с услугите, които предоставя Счетоводна Кантора Варна ЕООД моля, посетете страницата на нашите услуги:  Счетоводни услуги

За запитвания и контакти:

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел.: 088 5515152   стационарен тел.:052 644012

Политика за поверителност

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!