Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Тълкувателно решение № 3 от 03 юли 2014г на Върховен Административен съд  Относно имуществените санкции, по следните два въпроса:

Тълкувателни решения

Тълкувателни решения Счетоводна Кантора Варна ЕООД 0885515152, 052644012 skantoravarna@gmail.com

1. Приложими ли са давностните срокове, предвидени за изпълнение на административното наказание „глоба“ в чл.82, ал.1, б. „А“, във вр. с ал.2 и ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания по отношение на имуществената санкция, наложена с влязло в сила наказателно постановление?

2. Приложима ли е разпоредбата на чл.175, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и по отношение на имуществените санкции?

Тълкувателно решение № 1 от 25.06.2012 г. Г на Върховен Административен съд  по въпроса:

След допълнението на разпоредбата на чл.129, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК – ДВ, бр.108 от 19.12.2007 г.) по какъв ред подлежат на установяване задължения за данък или задължителни осигурителни вноски, за които има издадени и влезли в сила преди това допълнение актове за прихващане или възстановяване – по общия ред (чл.112 и чл.113 ДОПК) или чрез особеното производство по чл. 133 и чл.134 ДОПК?

Контакти  :

+359 644012 +359 885515152,

е-мейл: skantoravarna@gmail.com

Разгледайте нашата брошура!