Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Напомняме Ви

Напомням Ви какво гласят разпоредбите на някои от нормативните актове и закони и произтичащите задължения от тях за Вас и Вашата фирма:

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

НАПОМНЯМЕ ВИ СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА 0885515152, 052644012

Напомняме Ви че физическите лица, които получават доходи от наем и др., които са извън доходите получавани от трудови правоотношения могат да заявят желание да им бъде удържан авансов данък и за четвъртото тримесечие на 2015г. В случай, че използват това си право те няма да имат задължение да подават Декларация по чл. 50 за получените доходи по извънтрудови правоотношения през 2015г в срок до 30.04.2016г.

Авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015г може да бъде удържан само при изразено писмено желание от страна на физическото лице. Желанието за удържане на авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015г се изявява чрез новият образец на сметка за изплатени суми.

Предприятията и самосигуряващите се лица, изплащащи на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения удържат авансов данък подават декларации за дължими данъци – Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ /Образец 4001/. Срокът за декларирането е до края на месеца следващ тримесечието през което е придобит дохода. В този срок се внасят и дължимите данъци.


В срок до 20.07.2015г всички търговци които предоставят услуги за които издават билети ще трябва да закупят касови апарати, съгласно промените в Наредба Н-18 от 2006г за регистрирани и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства. Касовите апарати трябва да бъдат регистрират в НАП в същият срок. От 21.07.2015г ще бъде задължително издаването на касови бележки при продажбата на билети за концерти, тейтър, спортни събития, музей, ползване на чадъри, шезлонги и др.

Без задължителна регистрация чрез издаване на касов бон за сега остават: билети за превоз на пътници, карти за превоз на пътници, фишове и талони за участие в хазартни игри.

Считано от 01.01.2015г Минималната Работна Заплата за страната е 380,00лв. От 01.01.2015г до 30.06.2015г минималната работна заплата за страната бе 360,00лв.


 Срокът за подаване на годишните Декларации по чл.15 от ЗЗБУТ за 204г е удължен до 31.05.2015г


 В срок до 14.02.15г работодателите са задължени да уведомяват писмено бюрата по труда за следното:

  • броя на заетите работни места от лица с трайни увреждания;
  • броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
  • да заявят броя на работните места, определени за заемане от хора с трайни увреждания, чрез заявка за свободни работни места.

Това свое задължение работодателите са длъжни да спазват съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на от Закона за интеграция на хората с увреждания.


В срок до 31.03.2015г предприятията подават годишен отчети за дейността си през изминалата година /2014г/ в НСИ. В случай, че предприятията не са осъществявали дейност са задължени да подават Декларация за неактивност.


 В срок до 31.03.2015г предприятията подават Декларация по чл.92 от ЗКПО за изминалата отчетна година /2014г/ в НАП. В този срок ако подадат своята декларация по електронен път и заплатят дължимият корпоративен данък могат да ползват отстъпка в размер на 1%. Отстъпката не може да бъде по-голяма от 1000лв.


 В срок до 30.04.2015г се подават Декларации по чл.15 от ЗЗБУТ за 2014г. В Главна Инспекция по труда се декларира всяка настъпила промяна през изминалата година в дейността.


 До 31.01.2015г всички самоосигуряващи се лица имат право да променят вида на осигуряването си за 2015г. Това свое право те могат да упражняват всяка календарна година с подаване на декларация по утвърден образец на НАП в срок до 31.01. на съответната година.

Самоосигуряващите се лица могат да избират да се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване или във фонд „Общо заболяване и майчинство” . Вноските са в размер на  25,80% върху минималният осигурителен доход за съответната година /за 2015г – 420,00лв/ всеки календарен месец. В този случай самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации, като например т. нар. „майчински” при бременност и раждане.

В случай, че самоосигуряващите се лица изберат да  внасят осигурителните си вноски за всички осигурени социални рискове, вкл. фонд „Общо заболяване и майчинство”, като в тях не влизат трудова злополука и професионална болест и безработица – 29,30% върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица /за 2015г – 420,00лв/


В срок до 31 декември 2014г земеделските производители могат да упражнят правото си на избор на начин на облагане  през 2015г, чрез подаване на декларация в ТД на НАП. В случай, че те изберат да се облагат по реда за облагане на едноличните търговци те нма да имат право да променят този ред в срок от пет последователни данъчни периода /години/. Декларациите се подават лично или чрез упълномощено лице в ТД на НАП по местоживеене на физическото лице – земеделски производител.


 Осигурителят е длъжен по искане на осигуреното лице, на негов представител и/ или на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, в 14-дневен срок от искането.


 Съгласно действащите разпоредби на чл. 183 От ЗДДС  ако  издадете документ, в който посочите дължим ДДС, но същевременно не сте се регистрирани по ЗДДС , то подлежите на санкциониране:

счетоводна къща варна

Напомняме Ви +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

„Чл 183 (1) (Изм – ДВ, бр 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Лице, което не е регистрирано по този закон и издаде данъчен документ, в който посочи данък, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 1000 лв.
(2) (Изм – .. ДВ, бр 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв. „

Съгласно разпоредбите от чл.182 – ЗДДС  ако издадете данъчен документ и Вашата фирма е регистрирана по ЗДДС , но не отразите същият в дневника си за приходите през съответния месец Ви грозят следните имуществени санкции

 „Чл 182 (1) (Изм -. ДВ, бр 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер. данък, но не по-малко от 1 000 лв
(2). (Изм – .. ДВ, бр 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При нарушение по ал 1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв. „

Във връзка с издаването на фактури Ви напомняме, че съгласно чл.113 от ЗДДС  важат следните правила:

Счетоводни услуги Варна

Счетоводни услуги от Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

„Чл. 113. (1) Всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.

(2) Фактурата се издава най-малко в два екземпляра – за доставчика и за получателя.

(3) Фактура може да не се издава:

1. за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице;

2. за доставки на финансови услуги по чл. 46;

3. за доставки на застрахователни услуги по чл. 47;

4. за продажби на самолетни билети;

5. при безвъзмездни доставки;

6. за доставки на услуги по глава осемнадесета;

Публикуване на отчети

Публикуване на отчети +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

7. (нова – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за доставки, осъществени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци, когато за извършените от тях доставки:

а) се издава документ по реда на специален закон, или

б) се издава сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, или

в) издаването на документ не е задължително съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

(5) Независимо от ал. 4 при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.

(6) Когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Доставчикът може да упълномощи писмено друго лице да издава фактури и известия към фактури от негово име….“

На регистрираните по ЗДДС лица напомняме, че са длъжни да подават ежемесечно в ТД на НАП

ТРЗ и личен състав

Труд и работна заплата, Личен състав услуга на Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

декларация по ЗДДС, придружена с Дневник за покупките и Дневник за продажбите. За неподаване на задължителните дневници и декларация по ЗДСС подлежите на санкциониране:

„Чл. 184. (1) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Лице, което не подаде декларацията по чл. 168, ал. 2 или не я подаде в срок, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 1000 до 10 000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При повторно нарушение глобата, съответно санкцията по ал. 1 е в размер от 5000 до 20 000 лв.“

Напомняме Ви, че ако не издадете  за всяка своя продажба документа: „фискална касова бележа“, то подлежите отново на санкциониране съгл. ЗДДС:

„Чл. 185. (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) (1) На лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1, се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.

(2) Извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1 физическото лице, което фактически е било длъжно да издаде документ по чл. 118, ал. 1 и е приело плащане, без да издаде такъв документ, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

(4) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 200 до 1000 лв., а на имуществената санкция – от 1000 до 4000 лв.

(5) При повторно нарушение по ал. 2 размерът на глобата е от 600 до 2000 лв., а на имуществената санкция – от 6000 до 20 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се прилагат санкциите по ал. 4.

(6) На лице, което не изпълни задължението си да съхрани документа по чл. 118, ал. 1 до напускането на обекта, се налага глоба в размер 5 лв., която се събира на място с квитанция.“

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

Разгледайте нашата брошура!

За запитвания и контакти :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел.: 088 5515152 стационарен тел.:052 644012

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!