Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Законопроекти за изменение на нормативни актове

Законопроекти за изменение на нормативни актове

счетоводна кантора варна

Законопроекти за изменение на нормативни актове Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

С оглед на динамично променящата се нормативна уредба в Република България предлагаме на Вашето внимание публикуваните от държавните инстанции проекти на нормативните актове:

Новини 26.02.2018г: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010г за формата, съдържанието, реда и начина за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010г за формата, съдържанието, реда и начина за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – проект!


Новини 23.02.2018г: Проект на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя 

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя – проект


Новини 22.02.2018г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Кодекса за социално осигуряване – ЗИД


Новини 21.02.2018г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Кодекса за социално осигуряване – ЗИД


Новини 02.02.2018г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Кдекса на труда

Кодекс на труда – ЗИД


Новини 18.10.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за здравословни и безопасни условия на труд  – ЗИД


 Новини 10.10.2017г: Законопроект на Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност – проект


Новини 06.10.2017г:  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Кодекс за социално осигуряване – ЗИД


Новини 03.10.2017г:  Законопроект за изменение и допълнение на ДОПК

ДОПК – проект


Новини 20.09.2017г:  Проект за изменение и допълнение на ЗДДС

ЗДДС проект

Мотиви


Новини 16.08.2017г: Проект за изменение и допълнение на ДОПК

ДОПК – проект

Мотиви


Новини 16.08.2017г: Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове – проект

Мотиви


Новини 24.07.2017г: Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2016г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба № Н-18 от 2016г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства – Проект

Мотиви


Новини 21.07.2017г: Проект на Закон за свръзадлъжнялост на физическите лица

Проект на Закон за свръзадлъжнялост на физическите лица


Новини 06.07.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Търговският закон

ЗИД на ТЗ


Новини 06.07.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

ЗИД на КТ


Новини 20.06.2017г: Държавен вестник брой 49 от 20 юни  2017г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016г за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Наредба № 12 от 2016г за Регистъра на банковите сметки и сейфове – изменение


Новини 19.06.2017г: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване

Наредбата за административно обслужване – проект за изменение


Новини 09.06.2017г: На страницата на Министерство на финансите е публикуван е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства – проект

Мотиви към проекта


Новини 29.05.2017г Министерството на финансите публикува на официалната си страница проект на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване

Кодекса за социалното осигуряване – проект изменение

Мотиви към проекта


Новини 21.04.2017г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване от 20.04.2017г

Кодекс за социално осигуряване – проект на изменение вкл.мотиви


Новини 21.04.2016г: ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи


Новини 21.04.2016г: ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 19.04.2016г: ЗИД на Закона за местните данъци и такси и Мотиви


Новини 14.04.2016г: Законопроект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Новини 08.04.2016г: Проект на Закон за независимия финансов одит и Мотиви


Новини 07.04.2016г: ЗИД на ЗДДС

ЗИД на ЗДДС


Новини 07.04.2016г: ЗИД на Административно процесуалния кодекс


Новини 18.03.2016г: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г.

Доклад


Новини 17.03.2016г: ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица


Новини 17.03.2016г: ЗИД на Административно процесуалния кодекс


Новини 16.03.2016г: Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал

Мотиви


Новини 16.03.2016г: Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

Мотиви


Новини 02.03.2016г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси


Новини 03.02.2016г ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 01.02.2016г: Законопроект на Закона за оценка на риска по хранителната верига


Новини 20.01.2016г: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване


Новини 15.01.2016г: Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда


Новини 04.12.2015г: Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Мотиви


Новини 04.12.2015г: ДВ бр.94 от 04.12.2015г е обнародван ЗИД на Данъчно осигурителния процесуален кодекс


Новини 03.12.2015г: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2007 г.)

Доклад към проекта


Новини 03.12.2015г: ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 19.11.2015г: Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда


Новини 19.11.2015г: ЗИД на ЗДДС


Новини 19.11.2015г: ЗИД на Закона за автомобилните превози


Новини 06.11.2015г: Законопроект на Закона за местните данъци и такси


Новини: Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2016г


Новини: Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016г


Новини: Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016г


Новини 21.10.2015г: ЗИД на Закона за нормативните актове


Новини 20.10.2015г: ЗИД на Административно процесуалния кодекс – проект


Новини 14.10.2015г: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване


Новини 14.10.2015г: ЗИД на Закона за семейните помощи за деца


Новини 13.10.2015г: ЗИД на ЗКПО


Новини 06.10.2015г: ЗИД на ДОПК


Новини 05.10.2015г: Законопроект на Закон за електронната идентификация


Новини 24.09.2015г: ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс


Новини 18.09.2015г: НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства – Проект    Мотиви


Новини 17.09.2015г: ЗИД на Закона за Данък добавена стойност


Новини 17.09.2015г: ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 15.09.2015г: ЗИД на ДОПК


Новини 12.09.2015г: ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане   Мотиви


Новини 02.09.2015г: ЗИД на Кодекс за застраховането


Новини 10.08.2015г: Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства– проект.  Мотиви


Новини 04.08.2015г: Проект на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация. Мотиви


Новини 29.07.2015г: ЗИД на ЗДДФЛ


Новини 29.07.2015г: ЗИД на Закона за счетоводството


Новини 23.07.2015г: ЗИД на ДОПК


Новини 21.07.15г: ЗИД на ЗДДС


Новини 17.07.2015г: Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица    Мотиви


Новини 17.07.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност.


Новини 14.07.2015г: ЗИД на Закона за данък добавена стойност.


 Новини 08.07.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност.


 Новини 08.07.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.


Новини 06.07.2015г: Проект на Кодекс за застраховането и Мотиви.


Новини 06.07.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


Новини 02.07.201г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.


Новини 01.07.201г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове и Мотиви към него.


Новини 19.06.2015г: Публикуван законопроект за изменение и допълнение на  Закона за счетоводството и Мотиви към него.


Новини 19.06.2015г: Публикуван законопроект за изменение и допълнение на ДОПК и Мотиви.


 Новини 10.06.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството.


Новини 10.06.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност.


 Новини 05.06.2015г: Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат.


Новини 28.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.


Новини 26.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.


Новини 25.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваМотиви


Новини 25.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина    Доклад към Наредбата


 Новини 22.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.


Новини 21.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Въвежда се облекчение за физическите лица, които получават облагаеми доходи от трудови правоотношения, в размер до минималната работна заплата за страната, включително. Те ще ползват данъчно облекчение – възстановяване на авансово платения през годината данък. Това данъчното облекчение те се ползва при условие, че:
1. независимо от необлагаемите му доходи, получените от лицето през годината облагаеми доходи са само от трудови правоотношения и
2. годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 за доходите на лицето не надвишава сбора от месечните минимални работни заплати за страната за годината – 4 444 лв.;

3.в облагаемия доход на лицето по чл. 24 не се включва допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит;

4.Условията за ползване на данъчното облекчение се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50. Сумата на авансово платения от лицето през годината данък се възстановява на лицето по посочена от него банкова сметка в едномесечен срок от подаване на декларацията или се приспада от дължими от него суми по данъчни задължения.


 Новини 15.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.


Новини 14.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца


Новини 14.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване


 Новини 14.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация.


Новини 12.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Мотиви


 Новини 07.05.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца


 Новини 30.04.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


 Новини 30.04.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.


 Новини 29.04.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър


 Новини 28.04.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.


 Новини 23.04.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите.


Новини 21.04.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.


 Новини 09.04.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС.


 Новини 09.04.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите.


 Новини 07.04.2015г: Публикуван е законопроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  – Мотиви.


 Новини 07.04.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за Регистър Булстат  –  Мотиви.


 Новини 01.04.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.


 Новини 01.04.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда


 Новини 27.03.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


 Новини 16.03.2015г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания


 Новини 13.03.2015г: Официално публикуван проекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит


 Новини 06.03.2015г: Публикуван е проект за изменение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Мотиви


 Новини 05.03.15г: Публикуван е проект за изменение и допълнение на Административно Наказателния Кодекс


 Новини 26.02.15г: Проект за изменение на Кодекса за социално осигуряване.


 Новини 20.02.2015г: Проект за изменение на Закона за корпоративно подоходно облагане


 Новини 12.02.2015г: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СВРЪХЗАДЪЛЖЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА


Новини 12.02.2015г: Проект за изменение и допъленение на ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

§ 1. В чл. 78 се създава ал. 5: „(5) Сборът на всички такси по изпълнението не може да надвишава размера на задължението.“ § 2. В чл. 83 се създава ал. 4: „(4) В случаите, когато длъжникът сам плати задължението си изцяло или частично в срока на връчената му покана за доброволно изпълнение, пропорционалната такса върху платената сума се събира в половин размер.“


 Новини 06.02.2015г: Проект изменение на Кодекс на труда


 Новини 03.02.2015г: Проект на изменение и допълнение на Наредба Н-8 от 2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване на информация от осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Мотиви към проекта.


 Новини 02.02.2015г: Проект на изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Мотиви към проекта.


 Новини 02.02.2015г: Законопроект за изменение Закона за Здравното осигуряване


 Новини 23.01.2015г: Законопроект за тълкуване на чл. 22б, нов ДВ. бр. 109 от 2013 г., отм. ДВ. бр. 105 от 2014 г., от Закона за данъците върху доходите на физическите лица


 Новини 15.01.2015г: Законопроект за изменение Закона за подпомагане на земеделските производители


 Новини 23,01,2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.


 Новини 09.01.2015г: Публикуван е проект за изменение и допълнение:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н 18 от 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Мотиви


 Новини 29.12.2014г: Публикуван е проект за изменение и допълнение:

Наредба Н-8 от 29.12.2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Мотиви


 Новини 22.12.2014г: Публикуван е проект за изменение и допълнение:

Закона за Търговския Регистър


 Новини 19.12.2014г: Публикуван е проект за изменение и допълнение: Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти и мотиви към него.


Новини 18.12.2014г: Публикуван е проект за изменение и допълнение:

Закон за гарантиране на влоговете в банките  Отново Всички бъдат гарантирани влогове в Общ Размер на 196 000лв независимо от броят им в една банка вкл. начислените лихви.


 Новини 05.12.2014г: Публикуван е проект за изменение и допълнение:  Правилника за прилагане на ЗДДС / ППЗДДС /мотиви


 Новини 27.11.2014г: Публикуван Е Проект за отмяна на   Постановление №100 От 29.05.2012г на МС за определяне на законната лихва     ПО просрочени парични ЗАДЪЛЖЕНИЯ


 Новини 26.11.2014г: Публикуван е законопроект на:  Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г


 Новини 20.11.2014г: Публикуван е законопроект, който изменя и допълва:  Закона за семейните помощи за деца


Новини 19.11.2014г: Публикуван е законопроект, който изменя и допълва:  ДОПК


 Новини 18.11.2014г: Публикуван е проект на наредба, изменяща и допълваща: Наредба Н-8 от 29 Декември 2005г За съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите СЕ Лица  Мотиви


 Новини: Публикуван Е Проект за изменение на  Закона за счетоводството , както и мотивите към него.


 Новини 14.11.2014г: Публикуван е законопроект, който изменя, допълва:

Кодекс за социално осигуряване , вкл. мотиви към законопроекта


 Новини 12.11.2014г: Публикуван е законопроект, който изменя, допълва:   Закона За Гарантиране Влоговете В Банките

Мотиви към законопроекта за изменение на Закона за банките


 Новини 11.11.2014г: Публикуван   Е законопроект, който допълва :    Закона За Данък Върху Добавената Стойност

Мотиви към законопроекта за изменение на ЗДДС


 Новини 11.11.2014г: Публикуван Е  законопроект, който допълва :   Закона За Държавния Бюджет – Република България За 2014 г. 

Мотиви към законопроекта за изменение на ЗДБРБ


 От 31.10.2014г е публикуван втори законопроект за изменение:   КСО


 От 31.10.2014г е публикуван втори законопроект за изменение:   ЗМДТ


 От 29.10.2014г е публикуван законопроект за изменение:    ЗДДФЛ


 От 29.10.2014г е публикуван законопроект за изменение:   КСО


Министерството на финансите на своята официална страница е публикувало на 27.09.2014г:

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г

Мотиви към Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г

Как един законопроект става закон?

Разгледайте нашата брошура!

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти  :

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел.: 088 5515152 стационарен тел.:052 644012

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!