Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Указание на НОИ относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8

Указание на НОИ относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8:

Указание на НОИ относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8

Указание на НОИ относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРЯВАНЕ И КРАТКОСРОЧНИ ПЛАЩАНИЯ”
Изх. № 91-01-47
Дата 07.02.2014 г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ………………………………..
ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от
работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица, обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г. и ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.,
в сила от 01.01.2014 г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Измененията и допълненията на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
произтичат от измененията и допълненията на КСО, ДОПК и КТ. С оглед правомощията на
НОИ и даването на задължителни предписания на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО
следва да се има предвид следното:
1. С изменението на чл.2а от Наредба № Н-8 е създадена възможност за
самоосигуряващите се лица (по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО) от 01.01.2014 г. да заявят кои
задължения за осигурителни вноски за ДОО погасяват. За тази цел те подават приложение
№ 10 към чл. 2а от наредбата, с изменението на което е предвидена възможност да се
посочват месеците, за които се погасяват задълженията за осигурителни вноски за ДОО.
2. С изменението на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8, от 01.01.2014 г. се въвеждат
срокове за подаване на данни за лицата, чийто осигурителен стаж се зачита на специалните
основания по чл. 9, ал. 3 от КСО, както следва:
– до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за
установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване
на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца
на възстановяването (чл. 9, ал. 3, т. 1 от КСО);
– до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който
се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган (чл. 9, ал. 3, т. 2
от КСО);
– до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на
трудоустроеното лице, на което не е предоставена подходяща работа (чл. 9, ал. 3, т. 4 от
КСО);
2
– до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за
оставане без работа (чл. 9, ал. 3, т. 5 от КСО).
Посочените допълнения на Наредба № Н-8 са свързани с новата ал. 12 в чл. 7 от КСО
(ДВ бр. 106, в сила от 01.01.2014 г.), която въвежда срокове за внасяне на осигурителните
вноски за времето, което се зачита за осигурителен стаж на специалните основания по чл. 9,
ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 от КСО.
3. Съгласно изменението на чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8, от 01.01.2014 г.
работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения подават декларация образец
№ 6 за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС“ за всеки календарен
месец – едновременно с подаването на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното
лице“. Всяко от декларираните месечни задължения в декларация обр. № 6 трябва да бъде
равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и служителите“, от подадените декларация/и образец
№ 1 ( чл. 2, ал. 4 от Наредбата).Съгласно новата ал. 2 в чл. 8 от наредбата, декларация/и
образец № 1 и образец № 6 не се приемат, когато не е изпълнено условието за равенството.
В 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемане на декларации след попълването на
необходимите данни осигурителят следва да ги изпрати отново в компетентната
териториална дирекция на Националната агенция за приходите (чл. 8, ал. 3 от Наредбата).
Съгласно § 17 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 (ДВ
бр. 99 от 2013 г.), тези изисквания се прилагат, когато се подават данни за периода след
31.12.2013 г.
С новите условия при които се приемат декларация обр. № 1 и декларация обр. № 6
следва да се съобразявате при определяне на сроковете за коригиране и заличаване на
данните за осигурените лица, когато давате задължителни предписания за това.
4. На основание чл. 3, ал. 9 от Наредба № Н-8, за лицата, осигурени на повече от едно
основание по чл. 4 от КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от
основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен
доход. Съгласно новата ал. 10 на чл. 3, това правило не се прилага за периодите след
31.12.2013 г. за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО за пълен месец
върху максималния месечен размер на осигурителния доход, когато са получили
възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец.
5. С чл. 3, ал. 14 (предишна ал. 13) се създава възможност НОИ да заличава и да
коригира данни, подадени с декларация образец № 1, не само от осигурители, но и от
самоосигуряващи се лица с прекратена дейност въз основа на извършена проверка от
контролните органи. Тази възможност следва да приложите и по отношение на заличените
еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци от 01.01.2012 г., по реда на § 5, ал.
1 от ПЗР на ЗТР (ДВ бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.).
За целта следва да ползвате т. ІІ от процедурата изпратена Ви с указание Изх. № 91-01-
124/03.05.2011 г. Прилагаме актуализирани приложенията към същото указание.
7. Промяната на чл. 5, ал. 1 от Наредба № Н-8 изключва от кръга на лицата, които
имат възможност да подават декларация образец № 5 “Авансово внесени социални и
здравноосигурителни вноски” тези по чл. 4, ал. 5 от КСО – изпратените на работа в чужбина
от български посредник . Във връзка с това е отменен код 87 в точка 10 “Вид осигурен” от
Указанията за попълване на декларацията.
За периоди след 31.12.2013 г. данните за лицата изпратени на работа в чужбина от
български посредник се подават ежемесечно с декларация обр. № 1.
3
8. В указанията за попълване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”
в сила от 01.01.2014 г. следва да се имат предвид следните промени:
а) в т. 12 “Вид осигурен” с код 10 се подават данни и за лицата, работещи по договори
за управление на клоновете на търговски дружества и на еднолични търговци. Промяната е
свързана с изменението и допълнението на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО в сила от 01.01.2014 г.,
според което по реда на тази разпоредба се осигуряват и управителите на клоновете на
търговските дружества и на едноличните търговци.
б) в т. 16.2 се вписват дните по чл. 53а от КСО с право на парично обезщетение при
осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.
в) в т. 16.3 се вписват дните без право на парично обезщетение по КСО, при ползване
на отпуск по чл. 164б от КТ при осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст.
9. Следва да се има предвид, че с изменението на т. 4 от Забележките към приложение
№ 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2014 г. (ДВ бр. 1 от 2014 г.), в сила от 01.01.2014 г. за
общинските съветници (код 82 в т. 12.“Вид осигурен” от декларация обр. №`1) не се
определя минимален осигурителен доход. Съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО, минималният
осигурителен доход за тях е минималната работна заплата установена за страната за
съответния период.
Приложение: Придружителни писма за подаване на данни по чл. 3, ал. 13 и 14 от
органите на НОИ, към указателно писмо Изх. № 91-01-124/03.05.2011 г.
ДИРЕКТОР :
ДАНИЕЛА АСЕНОВА
Съгласували:
Директор дирекция
“Правна”:
С. Малакова
Н-к отдел “МОК”:
В. Заркова
Дата:
Държ. експерт в отдел”МОК”:
Ив. Карановски
Дата:
Гл. експерт в отдел”МОК”:
Д.Атанасова
Дата:

Приложение № 1
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ
Гр…………………..

ДО

ДИРЕКТОРА НА                                          Изх. № .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ГР……………………………………………
ОФИС ГР…………………………..
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
На основание чл. 3, ал. 13 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените
при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, приложено, изпращаме Ви декларация/и
образец № 1, за заличаване на данните, подадени от :
1. ЕИК
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
2. ЕИК
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
ДАТА …………………. ДИРЕКТОР: ………………………..
/име,подпис, печат/

Приложение № 2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
_________ ______ ______ ______ ______ __

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ
Гр…………………….

ДО                                                                                           Изх. № .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ГР…………………………………………………..
ОФИС ГР………………………………………….
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
На основание чл. 3, ал. 14 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените
при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, приложено, изпращаме Ви декларация/и
образец № 1, за заличаване и/или коригиране на данните, подадени от:
1. ЕИК
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
2. ЕИК
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
от месец…………………до месец…………….година…………………..
брой записи декларация обр. № 1………………………………………
ДАТА …………………. ДИРЕКТОР: ………………………..
/име, подпис, печат/

За да се запознаете с услугите, които предоставя Счетоводна Кантора Варна моля, посетете  линка: Счетоводни услуги

Не се колебайте да задавате своите въпроси на e-mail: skantoravarna@gmail.com