Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

СС 10 – СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ

СС 10 – СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

СС 10 – СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

В сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г. Цел:

СС 10 определя:

а) случаите, при които предприятието извършва корекции при съставянето на годишния финансов отчет по повод на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, и

б) оповестяванията, които предприятието трябва да направи относно датата, на която годишният финансов отчет е официално одобрен за публикуване по отношение на събитията, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията при отчитане и оповестяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Непредвидимо обстоятелство – състояние или ситуация, чийто краен изход, бил той печалба или загуба, може да бъде потвърден само след настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития.

Събития след датата на годишния финансов отчет – събития, както благоприятни, така и неблагоприятни, които настъпват между датата на годишния финансов отчет и датата, на която годишният финансов отчет е одобрен за публикуване. Тези събития могат да бъдат:

а) коригиращи събития – събития, които доказват условия, съществували на датата на годишния финансов отчет, и

б) некоригиращи събития – събития, които са показателни за условия, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

Дата на годишния финансов отчет – последната дата от отчетния период, за който е съставен годишният финансов отчет. Тя може да бъде:

а) 31 декември;

б) датата на прекратяване дейността на предприятието независимо от причините за прекратяването – ликвидация, несъстоятелност или официално обявено временно прекратяване (замразяване) на дейността;

в) друга дата, към която със закон се предвижда съставяне на финансов отчет, който да отговаря на изискванията за съставяне на годишен финансов отчет.

Дата на изготвяне на годишния финансов отчет – датата, определена със закон, на която най-късно следва да се изготви годишният финансов отчет.

Дата на официално одобрение за публикуване на годишния финансов отчет – датата, на която в зависимост от управленската структура и законовите и уставните изисквания се взема решение от управляващия орган на предприятието за публикуване на годишния финансов отчет.

Когато се изисква одобрение на годишните финансови отчети от собствениците или от надзорния орган, след като вече са публикувани, за дата на официалното одобрение за публикуване на годишния финансов отчет се приема датата на първоначалното им публикуване, а не тази, на която собствениците или надзорният орган са одобрили годишния финансов отчет за публикуване.

Дата на заверка на годишния финансов отчет – датата, на която дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие заверява годишния финансов отчет на предприятието. Тази дата не може да бъде по-ранна от датата, на която годишният финансов отчет се одобрява за публикуване, и по-късна от датата, на която той се публикува.

Дата на публикуване на годишния финансов отчет – датата, на която той се публикува. Тя не може да бъде по-късна от определената със закон.

Коригиращи събития (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3.1. Предприятието коригира признатите суми или признава суми, които не са били признати, за да отрази коригиращите събития.

3.2. Коригиращи събития могат да бъдат:

а) заличаване от търговския регистър на клиент, от когото са останали неудовлетворени вземания;

б) влязло в сила решение на съда, което потвърждава вземания или задължения на предприятието, но в размери, отличаващи се от признатите в годишния финансов отчет;

в) получаване на информация след датата на годишния финансов отчет, показваща, че даден актив е бил обезценен към датата на годишния финансов отчет или че сумата на предварително признатата загуба от обезценка за този актив трябва да бъде коригирана;

г) всички събития, които конкретизират стойности на активи или пасиви, за определянето на които предприятието е ползвало към датата на годишния финансов отчет приблизителни стойности в съответствие с основния счетоводен принцип на начисляването;

д) всички събития, които конкретизират стойности, залегнали при определянето на потенциални задължения към датата на годишния финансов отчет;

е) разкриването на измама или грешка, която показва, че годишният финансов отчет е недостоверен.

Некоригиращи събития

4.1. Предприятието не коригира признати суми или не признава суми, които не са били признати, когато са налице некоригиращи събития.

4.2. Некоригиращи събития могат да бъдат:

а) погиване на активи на предприятието след датата на годишния финансов отчет;

б) изменения в пазарните стойности на активи или пасиви, настъпили след датата, на която годишният финансов отчет е одобрен за публикуване;

в) бизнескомбинация, осъществена след датата на годишния финансов отчет;

г) приемането на план за преустановяване или преструктуриране на дейност за период след датата на годишния финансов отчет;

д) преструктуриране на предприятието, започващо след датата на годишния финансов отчет;

е) важни сделки, водещи до промени в състава на собствениците на предприятието след датата на годишния финансов отчет;

ж) необичайно големи промени в цените и/или валутните курсове след датата на годишния финансов отчет;

з) промени в данъчното законодателство след датата на годишния финансов отчет, които имат съществен ефект върху активите и пасивите по отсрочени данъци;

и) значителни обвързвания на предприятието след датата на годишния финансов отчет;

к) започване на важен съдебен спор, произтичащ единствено от събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

Дивиденти

5. Предложените или декларираните след датата на годишния финансов отчет дивиденти (включително на притежатели на инструменти на собствения капитал) не се признават като задължение на датата на годишния финансов отчет. Те само се оповестяват в приложението към годишния финансов отчет.

 

Принципи за действащо предприятие

6. Предприятието не следва да изготвя финансовите си отчети на основата на принципа за действащо предприятие, ако след датата на годишния финансов отчет е взето решение да се ликвидира предприятието или да се преустанови дейността му.

Оповестяване

7.1. Предприятието оповестява:

а) датата, на която годишният финансов отчет е официално одобрен за публикуване;

б) органа, одобрил годишния финансов отчет за публикуване и решението за одобряване.

7.2. Когато се получи информация след датата на годишния финансов отчет относно условия, които са съществували към датата на годишния финансов отчет, предприятието актуализира с новата информация оповестяванията, които се отнасят до тези условия.

7.3. Предприятието оповестява за всички важни и/или значителни за дейността му некоригиращи събития следната информация:

а) естеството на събитията;

б) оценка на финансовия им ефект или изявление, че такава оценка не може да бъда направена.