Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Данъчен календар за 2014г

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2014 г. по месеци:

Новини

Данъчен календар за 2014г

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА ЯНУАРИ  2014г

До 10-ти януари 2014г:

Срок по ЗДДФЛ: Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения по § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са работодатели по основното трудово правоотношение на лицата към 31 декември 2013 г.

Срок по ЗКПО:

 1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
 2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от телефонните или операторите на друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти януари 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец декември на 2013г.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция)или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец декември на 2013 г.

Срок по ЗСВТС: 

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец декември 2013г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за декември 2013г.

До 15-ти януари 2014г:

Срок по ЗКПО: Декларира се и се внася данъка за 4-то тримесечие на 2013г върху хазартната дейност от игри с игрални автомати в игрално казино.

Срок по Наредба Н-18 от 13.12.2006г.:

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец декември 2013 г.

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец декември 2013 г.

До 20-ти януари 2014г:

Срок по ЗДДС: Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък

Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец декември 2013г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти януари 2014г:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември 2013 г. за доходи от трудови правоотношения.
 2.  Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец декември 2013 г. са направени само частични плащания.

До 30 януари 2014г:

Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ за облагане с туристически данък за предходната календарна година

До 31-ви януари 2014х:

Срок по ЗКПО: Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на 2013 г. данъци при източника по  ЗКПО.

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на 2013 г. окончателни данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
 2. Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември 2013 г. са работодатели по основно трудово правоотношение, както и издаване от тях на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ, ако такава е била поискана от съответния работник/служител. Ако служебната бележка е поискана след тази дата, тя се издава при поискването й.
 3. Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ от лица, регистрирани като земеделски производители, които са регистрирани по ЗДДС.

Срок по ЗМДТ:

 1. Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.
 2. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък,  ползват отстъпка от 5 на сто.
Новини

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за ФЕВРУАРИ 2014г

До 5-ти февруари 2014г:

Срок по ЗДДФЛ: Издаване от работодателите, които към 31 декември 2013 г. са работодатели по основното трудово правоотношение на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ на работниците/служителите, когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не е удържана/възстановена до 31 януари 2014 г.

До 10-ти февруари 2014г:

Срок по ЗДДФЛ: Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 10 февруари част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. от лицата, подали декларацията в същия срок.

Срок по ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти февруари 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец януари.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания(, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец януари.

Срок по ЗСВТС:

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец януари 2014г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за януари 2014г.

До 15-ти февруари 2014г:

Срок по Наредба Н-18 от 13.12.2006г.:

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец януари

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец януари

До 20-ти февруари 2014г:

Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации –  пристигания/изпращания за месец януари 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти февруари 2014г:

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец януари са направени само частични плащания.
 1. Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември 2013г. на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.

До 28-ми февруари 2014г:

Срок по ЗМДТ: Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември  на предходната година.

Срок по ЗДЗП: Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

Новини

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за март 2014г

До 10-ти март 2014г:

Срок по ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти март 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец февруари.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец февруари.

Срок по ЗСВТС:

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2014г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за февруари 2014г.

До 15-ти март 2014г:

Срок по Наредба Н-18 от 13.12.2006г.:

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец февруари;

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари.

До 20-ти март 2014г:

Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти март 2014г:

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец февруари са направени само частични плащания.

До 31-ви март 2014г:

Срок по ЗКПО:

 1. Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2013 г.
 2. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за 2013 г. от бюджетните предприятия.
 3. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за 2013 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.
 4. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта за 2013 г. от организаторите на хазартни игри..
 5. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за АПРИЛ 2014г

До 10-ти април 2014г:

Срок по ЗКПО:

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услугаза проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти април 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец март.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март.

Срок по ЗСВТС:

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –  пристигания/изпращания за месец март 2014г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за март 2014г.

До 15-ти април 2014г:

Срок по ЗКПО:

 1. Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 2. Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 3. Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

Срок по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

 1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец март
 2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март

Срок по ЗДДФЛ: Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ за придобити през 2013г. доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им.

До 20-ти април 2014г:

Срок по ЗДДС: Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък

 Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец март 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти април 2014г:

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец март са направени само частични плащания.

До 30-ти април 2014г:

Срок по ЗМДТ:

 1.Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто тримесечие на текущата година.

2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2014 г. с отстъпка от 5 на сто.

3. Плащане на  данъка върху превозните средства за цялата 2014 г. с отстъпка от 5 на сто.

Срок по ЗКПО: Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за първо тримесечие.

 Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2014г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 2. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първото тримесечие на 2014г. и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 3. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 2013 г. и внасяне на дължимия по декларацията данък.
 4. Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 30 април част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. от лицата, подали декларацията по електронен път в същия срок.
 5. Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2013 г.

Срок по ЗДЗП:

1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за 2014г

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА МАЙ 2014г

До 10-ти май 2014г:

Срок по ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услугаза проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти май 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец април.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец април.

Срок по ЗСВТС:

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –  пристигания/изпращания за месец април 2014г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за април 2014г.

До 15-ти май 2014г:

Срок по ЗКПО: Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Срок по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройстваза разчетени фискални памети  през месец април

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец април

До 20-ти май 2014г:

Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти май 2014г:

Сро по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец април са направени само частични плащания.

До 31-ви май 2014г:

Срок по ЗДЗП: Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за 2014г

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА ЮНИ 2014г

До 10-ти юни 2014г:

Срок по ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услугаза проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти юни 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец май.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец май.

Срок по ЗСВТС:

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –  пристигания/изпращания за месец май 2014г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за май 2014г.

До 15-ти юни 2014г:

Срок по ЗКПО: Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Срок по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

 1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец май
 2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец май

До 20-ти юни 2014г:

Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти юни 204г:

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец май са направени само частични плащания.

До 30-ти юни 2014г:

 Срок по ЗМДТ:

 1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 2. Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата година.

Срок по ЗДЗП: Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за 2014г

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА ЮЛИ 2014г

До 10-ти юли 2014г:

Срок по ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти юли 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец юни.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юни.

 Срок по ЗСВТС:

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юни 2014г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за юни 2014г.

До 15-ти юли 2014г:

Срок по ЗКПО:

 1. Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 2. Тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 3. Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

Срок по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец юни

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юни

До 20-ти юли 2014г:

Срок по ЗДДС: Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец юни 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти юли 2014г:

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец юни са направени само частични плащания.

До 31-ви юли 2014г:

Срок по ЗМДТ: Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година.

 Срок по ЗКПО: Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за второ тримесечие.

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на 2014г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 2. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второто тримесечие на 2014г. и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

Срок по ЗДЗП:

1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за 2014г

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА АВГУСТ 2014г

До 10-ти август 2014г:

Срок по ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услугаза проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти август 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец юли.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юли.

Срок по ЗСВТС:

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец юли 2014г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за юли 2014г.

До 15-ти август 2014г:

Срок по ЗКПО: Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 Срок по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец юли

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли

До 20-ти август 2014г:

Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти август 2014г:

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец юли са направени само частични плащания.

До 31-ви август 2014г:

Срок по ЗДЗП: Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за 2014г

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА СЕПТЕМВРИ 2014г

До 10-ти септември 2014г:

Срок по ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услугаза проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти септември 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец август.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец август.

Срок по ЗСВТС:

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2014г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за август 2014г.

До 15-ти септември 2014г:

Срок по ЗКПО: Месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Срок по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец август

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август

До 20-ти септември 2014г:

Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

 До 25-ти септември 2014г:

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец август са направени само частични плащания.

До 30-ти септември 2014г:

Срок по ЗДЗП: Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за 2014г

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА ОКТОМВРИ 2014г

До 10-ти октомври 2014г:

Срок по ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услугаза проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти октомври 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период –  месец септември.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец септември.

Срок по ЗСВТС:

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2014г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за септември 2014г.

До 15-ти октомври 2014г:

Срок по ЗКПО:

 1. Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 2. Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

 Срок по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец септември

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември

До 20-ти октомври 2014г:

Срок по ЗДДС: Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък

 Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

 До 25-ти октомври 2014г:

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец септември са направени само частични плащания.

До 30 –ти октомври 2014г

Срок по ЗМДТ:

 1. Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 2. Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.

До 31-ви октомвр 2014г:

Срок по ЗМДТ: Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото тримесечие на текущата година.

Срок по ЗКПО: Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за трето тримесечие.

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 2014г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 2. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за третото тримесечие на 2014г. и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

Срок по ЗДЗП:

1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА НОЕМВРИ 2014г

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за 2014г

До 10-ти ноември 2014г:

Срок по ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услугаза проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

 До 14-ти ноември 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец октомври.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция)  или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец октомври.

Срок по ЗСВТС:

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец октомври 2014г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за октомври 2014г.

До 15-ти ноември 2014г:

Срок по ЗКПО: Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Срок по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец октомври

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври

До 20-ти ноември 2014г:

Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец октомври 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти ноември 2014г:

Срок по ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец октомври са направени само частични плащания.

 До 30-ти ноември 2014г:

Срок по ЗДЗП: Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА ДЕКЕМВРИ 2014г           

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за 2014г

До 10-ти декември 2014г:

Срок по ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услугаза проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти декември 2014г:

Срок по ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец ноември.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец ноември.

Срок по ЗСВТС:

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец ноември 2014г.
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за ноември 2014г.

До 15-ти декември 2014г:

Срок по ЗКПО:

 1. Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 2. Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 Срок по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец ноември

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец ноември

До 20-ти декември 2014г:

Срок по ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

 До 25-ти декември 2014г:

Срок по ЗДДФЛ:

 1.  Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения.
 2.  Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец ноември са направени само частични плащания.

До 31-ви декември 2014г:

Срок по ЗМДТ: Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през следващата година.

 Срок по ЗКПО:

1. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване на  правото  на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.

2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО от чуждестранни юридически лица, които са избрали да преизчислят данъка, удържан при източника.

 Срок по ЗДДФЛ:

 1. Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.
 2. Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения, когато трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината, ако такава не е издадена в едномесечен срок от датата на последното плащане.

Срок по ЗДЗП: Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

За да се запознаете с услугите, които предоставя Счетоводна Кантора Варна ЕООД моля, посетете  линка: Счетоводни услуги

Не се колебайте да задавате своите въпроси на e-mail: skantoravarna@gmail.com