Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Документи за изтегляне

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Заявление за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване

Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2014г /образец 2001б/ – за доходи на физически лица, които имат право да ползват облекчение по чл.22б от ЗДДФЛ;

Новини 18.09.2015г: Нови формуляри за Служебни бележки за доходи от трудови правоотношения по чл.45 от ЗДДФЛ са публикувани на официалната страница на НАП:


Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ /Образец 4001/

Приложение № 1 към Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ – Образец 4011

Приложение № 2 към Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ – Образец 4021


Ново от 22.12.2014г: На страницата на НАП са обявени новите образци на декларациите за доходите на физически лица с забележка че все още не са обнародвани в ДВ

При попълване на декларации за доходи на физически лица ще се попълват само тези приложения към декларацията, които съответстват на придобития през годината /2014г/ доход!

Срок за подаване на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ – 30 април 2015г.

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 10 февруари 2015 г., могат да ползват отстъпка 5% върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация в срок до 30 април  2015 г. по електронен път, могат да ползват отстъпка от 5 % върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не ползват отстъпката от 5 %, предвидена за срока до 10 февруари.

Ново от 08.12.2014г:

Новите служебни бележки за доходи, както следва:

Счетоводни документи за изтегляне:

Счетоводни документи за изтегляне

Счетоводни документи за изтегляне

  • Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета – Този документ е предназначен за погасяване на задължения към държавни учреждения и организации /например: данъци, осигуровки/. Попълва се в два екземпляра, единият от които остава за банката, а другият за клиента. Средствата с които се погасяват задълженията е необходимо да бъдат предварително захранени, т.е. внесени по разплащателните сметки. Документа се използва единствено за разплащания в лева.
  • Вносна бележка – с този документ се захранват с парични средства сметки;
  • Платежно нареждане за кредитен превод – документа е предназначен за погасяване на задължения към доставчици, които не са държавни учреждения и организации и има за цел прехвърляне на средства от една сметка към друга. Документа отново се попълва в два екземпляра, от които един за наредителя и един за банката.

При погасяване на плащания към бюджета е важно да се съобразяват сроковете за плащане на данъци, такси, лихви, осигуровки и т.н., при които от съществено значение е датата на постъпване на сумата по сметката на държавното учреждение или организация. Това от своя страна зависи от действителното, т.е. фактическо постъпване на средствата по сметките на държавните учреждения или организации, а не от датата на изпращането им с платежното нареждане от наредителя. При неспазване на сроковете за погасяване на задълженията се начислява лихва! Важно е да се знае също така, че датата на плащането, т.е. изпращането на средствата от сметката на клиента не съвпада винаги с датата на погасяване на задълженията.

С цел да бъдем максимално полезни и за ваша информация в отделна страница на сайта сме описали часовете за обработка на платежните и транзакциите чрез на банковата системата „Бисера“ /информацията може да намерите тук/ .

Документи свързани с касовата отчетност:

Труд и работна заплата ТРЗ

Труд и работна заплата ТРЗ

Документи свързани с персонала:

Други документи:

Декларации по ЗМДТ:

Документи и декларации по ЗДДС:

Документи по ДОПК:

Документи, свързани с изплащане на обезщетения от НОИ:

Изготвяне и публикуване на ГФО

Изготвяне и публикуване на ГФО

Необходимите документи във връзка с подаването на Вашите отчети:

За съставяне на годишен финансов отчет на нефинансови предприятия съставящ баланс:

За съставяне на годишен финансов отчет на нефинансови предприятия не съставящ баланс /ЕТ/:

Предприятия с нестопанска цел /сдружения, фондации, политически партии, църкви и др./:

Годишен финансов отчет за 2014г. Този формуляр може да се използва и за междинни отчети:

За подаването на ГФО  в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията са Ви необходими следните документи:

За обявяване на актове  в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията са Ви необходими следните документи – това са част от документите, списъкът не е изчерпателен:

За запитвания и контакти :

schetovodnakantoravarna@gmail.com

skantoravarna@gmail.com

+359885515152 +35952644012

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!