Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС

Тя е  три вида: задължителна, по желание и по инициатива на НАП.

 1. Задължителна регистрация по ЗДДС

  Регистрация по ЗДДС

  Регистрация по ЗДДС +359885515152, +35952644012

Данъчно задълженото лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС при:

 • достигане на облагаем оборот равен или повече от 50 000 лева за последните 12 календарни месеца. При изчисляване на облагаемия оборот в него се включват и авансовите плащания.  При достигане на този оборот данъчно задълженото лице трябва да подаде в НАП Заявление за регистрация по ЗДДС в срок до 14-то число на месеца, следващ месеца, през който е достигнал/ преминал прагът от 50 000лв. Заедно с декларацията за регистрация се подава и справка за облагаемия оборот. Срокът за подаване на Заявлението за регистрация по ЗДДС е до 14 – то число на месеца следващ месеца през който е достигнал прага. Датата на регистрацията е датата на връчването от органите на НАП на Акта за регистрация по ЗДДС и Удостоверението за регистрация. Лицата, които са регистриране по ЗДДС на друго основоние не подават заявление за регистрация при достигане на горе посочения праг. Лицата които са регистриране за целите на ДДС в други държави членки на ЕС за горепосочената дейност също не подават заявление за регистрация. Лица които не са установени на територията на страната не подават заявление за регистрация по ЗДДС в България;
 • когато данъчно задължени лица извършват доставки на услуги, по които данъка се дължи от получателя и тези доставки са  с място на изпълнение в страната.  На регистрация подлежат и данъчно задължените лица, установени на територията на страната и които предоставят услуги на лица установени на територията на държави членки на ЕС. Заявление за регистрация по ЗДДС се подава  в срок до 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие или датата на постъпване на авансовото плащане. Датата на регистрацията е датата на връчването от органите на НАП на Акта за регистрация по ЗДДС и Удостоверението за регистрация.
 • данъчно задължени лица, които извършват доставка на стоки с монтаж и инсталиране за собствена сметка на територията на България. Тези лица независимо от облагаемия оборот задължително подават заявление за регистрация в срок до 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие. Ако лицето е регистрирано по ЗДДС то не подава отново заявление за регистрация на това основание.  Датата на регистрацията е датата на връчването от органите на НАП на Акта за регистрация по ЗДДС и Удостоверението за регистрация.
 • регистрация на данъчни лица, извършващи вътреобщностни придобивания /ВОП/. Задължението им за регистрация по ЗДДС възниква при достигане на облагаем оборот от ВОП над 20 000лв за текущата календарна година. Заявление за регистрация по ЗДДС на това основание се подава от лица, които не са регистрирани за целите на ЗДДС на друго основание. Задължението за регистрация и подаване на Заявление възниква не по-късно от 7 дни преди датата на която ще се превиши оборота от 20 000лв. С заявлението за регистрация се подава и справка за оборота по ВОП. В облагаемия оборот по ВОП не се включва стойността на ДДС, дължимо и платено в държавата членка на ЕС от която за изпратени стоките, както и стойността на акциза, дължим за придобити нови автомобили. Датата на регистрацията е датата на връчването от органите на НАП на Акта за регистрация по ЗДДС и Удостоверението за регистрация.
 • регистрация на данъчно задължени лица извършващи дистанционни продажби на стоки и услуги с място на  изпълнение  територията на  България. Задължението за регистрация и подаване на Заявление възниква не по-късно от 7 дни преди датата на която ще се превиши оборота от 70 000лв. С заявлението за регистрация се подава и справка за оборота. Датата на регистрацията е датата на връчването от органите на НАП на Акта за регистрация по ЗДДС и Удостоверението за регистрация. На регистрация по ЗДДС на това основание подлежат и физически лица, които извършват доставки на акцизни стоки за лична консумация. За тях няма определен праг. Тяхното задължение а регистарция по ЗДДС възниква веднага, дори при получаване на авансово плащане.

  Счетоводни услуги Варна

  Счетоводни услуги +359885515152 +35952644012

Важно е да знаете, че от момента на регистрацията Ви по ЗДДС за Вас възниква задължение за подаване на месечни Деклараций по ЗДДС, Дневници за покупките и продажбите, възниква и ежемесечно задължение за плащане на ДДС. Закъснението и не подаването им в срок се санкционира от органите на НАП.

2.Регистрация по ЗДДС по желание

Всяко едно данъчно задължено лице, което не отговаря на задължителните изисквания за регистрациа по ЗДДС може да се регистрира доброволно по своя инициатива .  Датата на регистрацията е датата на издаването на Акта за  регистрация, с връчването на който органите на НАП връчват и  Удостоверението за регистрация по ЗДДС.

Всяко едно данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС може да се регистрира и в България, но задължително преди това трябва да подаде уведомление до компетентните органи в своята страна, като ги уведоми че дистанционните продажби които ще извършва ще бъдат с място на изпълнение на доставката – територията на България.

3.Регистрация по ЗДДС по инициатива на НАП

Датата на регистрация по ЗДДС е датата на която е възникнало задължението на данъчно задълженото лице да се регистрира за целите на ЗДДС, а не датата на връчване на акта за регистрация. Това означава че за тези лица които са регистрирани по инициатива на НАП задължението за Подаване на декларации по ДДС, дневници за покупките и продажбите, заплащането на ДДС е било възникнало на датата на която  възникнало тяхното задължение за регистрация, т.е. те подлежат на санкциониране за невнасяне на дължимото ДДС по извършените сделки, както и за неподаване на задължителните декларации и дневници в срок. Това задължение се установява от органите по приходите с връчването на Акт по реда на ДОПК.

4.Други специфични случаи на регистрация по ЗДДС.

НАП може да откаже регистрация по ЗДДС на лице, на което му е прекратена или  отказана преди това регистрацията по ЗДДС, макар да е достигнало облагаемия оборот от 50 000лв. НАП може да продължава да отказва регистрация по ЗДДС до отстраняване на причините за отказа или до изминаването на 24 месеца от дерегистрацията или отказа за регистрация.

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

schetovodnakantoravarna@gmail.com

skantoravarna@gmail.com

+359885515152 +35952644012

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!