Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /НСФО/ – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ в сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) 
1.  С прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се осигурява организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично) на дейността на предприятията, които ги прилагат съгласно Закона за счетоводството с цел вярно и честно представяне на имущественото и финансовото им състояние в годишните им финансови отчети.
а) завършеност на националното счетоводно законодателство при условията на пазарна икономика;
б) унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология;
в) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) съответствие с изискванията на нормативните актове на Европейския съюз в областта на счетоводството и на Международните счетоводни стандарти;
г) пълно обхващане на счетоводните обекти;
д) (отм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008г.)
е) законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика;
ж) единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане.
3. Счетоводството се осъществява, като се прилага концепцията за поддържане на финансовия капитал. Счита се, че предприятието поддържа собствения си капитал, когато неговият стойностен размер в края на отчетния период е най-малко равен на размера му в началото на отчетния период, след приспадане на: вложения капитал от собствениците през периода; сумите, разпределени между собствениците; преоценката, отразена в собствения капитал. Поддържането се измерва в номинални парични единици.
4. С оглед на правилното и еднакво прилагане на разпоредбите на счетоводното законодателство се определят следните счетоводни понятия:
4.1. Актив – ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода.
4.2. Пасив – съществуващо задължение на предприятието, което произтича от минали събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси – носители на икономическа изгода.
4.3. Собствен капитал – остатъчната стойност на активите на предприятието след приспадането на всичките му пасиви. 4.4. Приход – нарастването на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасивите, което води до нарастване на собствения капитал, освен онова, което подлежи на разпределяне между собствениците на капитала, и преоценката, отразена в собствения капитал.
4.5. Разход – намаляването на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на разпределяне между собствениците на капитала, и преоценката, отразена в собствения капитал.
4.6. Финансов резултат (печалба или загуба) – стойностен израз на крайния икономически резултат от осъществяването на определена сделка или от дейността на предприятието за определен отчетен период.
4.7. Печалба/загуба от обичайната дейност – крайният икономически резултат от съпоставянето на приходите и разходите от обичайната дейност.
4.8. Счетоводна печалба/загуба – печалбата/загубата преди начисляване на разходите за данъци.
4.9. Балансова печалба/загуба – печалбата/загубата след начисляване на разходите за данъци.
4.10. Контрол – възможността да се насочва (ръководи) финансово-оперативната дейност на друго предприятие поради притежаването пряко или косвено на повече от половината от акциите, от дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление.
4.11. (нова – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Малки предприятия – предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност съгласно Закона за счетоводството.
4.12. (нова – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Международни счетоводни стандарти – международните счетоводни стандарти по смисъла на Закона за счетоводството.

За да се запознаете с услугите, които предоставя Счетоводна Кантора Варна моля, посетете  линка: Счетоводни услуги

Не се колебайте да задавате своите въпроси на e-mail: skantoravarna@gmail.com