Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия – НСФО

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ 

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ  ПРЕДПРИЯТИЯ

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ – НСФО 

В сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. КОИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА ПРИЛАГАТ НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ? Отговорът на този въпрос се намира в разпоредбите на Закона за счетоводство:

„Чл. 22б. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) (1) Годишните финансови отчети се изготвят и представят на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия от предприятията, които най-малко за една от двете предходни години не надвишават показателите на два от следните критерии:

  1. балансова стойност на активите към 31 декември – 8 млн. лв.;
  2.   нетни приходи от продажби за годината – 15 млн. лв.;
  3.  средна численост на персонала за годината – 250 души.

(2) Новообразуваните предприятия изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия за годината на възникването им и за следващата година.“ Важно е да се  знае и, че: „Чл. 22а.(3) Предприятие, което през един отчетен период е изготвило и представило годишния си финансов отчет на базата на Международните счетоводни стандарти, не може да прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.“

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“  ЕООД моля, посетете страницата на нашите услуги: Счетоводни услуги

Не се колебайте да задавате своите въпроси на e-mail: skantoravarna@gmail.com