Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

УКАЗАНИЯ

Указания: В този раздел ще намерите някои от ПО-важните указания на НАП, НОИ, свързани с практиката:

Указание на НАП

Указания За контакт със СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА: +359885515152 skantoravarna@gmail.com

Указания и становища на НАП:

Новини 02.02.2016г: Становище на изпълнителния директор на НАП, във връзка с ДОПК: Становище № 20-00-19/01.02.2016 г. относно Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 4.12.2015 г.

Новини 04.01.2016г: НАП са публикували на официалната си страница становища във връзка с ЗДДС:

 1. Становище изх. № 20-00-163 от 07.08.2015г относно изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица;

 2. Становище изх. № 20-00-253 / 12.15.2014 г. относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 3. Указание на НАП за прилагане на обратно начисляване на ДДС ПО ЗДДС;

 4. Указание за прилагане на разпоредбите на чл.92, ал.11 във връзка с ал.3 от ЗДДС;

 5. Указание за изменение и допълнение на Наредба Н-8 от 2005г за реда и начина на подаване на документи от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;

 6. Становище относно данъчно третиране ПО ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС;

 7. Указание във връзка със Закона за държавно обществено осигуряване за 2014г;

 8. Общо становище № 20-00-158 / 07.28.2014 г. на изпълнителния директор на НАП във връзка със съобразяване на административната практика на ВАС ПО прилагане на ЗДДС относно право на приспадане на ДДС за леки автомобили и др.;

 9. Указание НФ-5 – 07.28.2014 г. на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти, ЗД оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020

Указания и становища на НОИ:

 1. УКАЗАНИЕна НОИ във връка с издаването на УП3;

 2. УКАЗАНИЕ на НОИ във връзка с изменение и допълнение на Наредба_H-8 за съдържанието и сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица в сила от 01.01.2014 г ;

 3. Указание относно зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лицата работещи по ДУК;

 4. Език НОИ Относно Указание изменение И допълнение език Наредбата Виж на общественото осигуряване  език самоосигуряващи СЕ Лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица;

Указания на Министерството на финансите:

 1. Приложимост на глава XIX „а“ от ЗДДС, ЗД отношение на доставките на стоки от част втора на приложение 2 от закона;

 2. Указание за прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой;

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете линка:  Счетоводни услуги

За контакт:  Задавайте своите въпроси:

skantoravarna@gmail.com

+359885515152

+35952644012

Всички права запазени!