Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Указание на НОИ във връзка с издаването на УП3

Указание на НОИ във връзка с издаването на УП3:

Указание на НОИ във връзка с издаването на УП3

Указание на НОИ във връзка с издаването на УП3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ДИРЕКЦИЯ „ОСИГУРЯВАНЕ И КРАТКОСРОЧНИ ПЛАЩАНИЯ” ДИРЕКЦИЯ “ПЕНСИИ” Изх. № 91-01-138 Дата 29.05.2013 г. ДО ТП НА НОИ ГР. ……………………………… Във връзка със зачестилите случаи на неправилно издадени документи за осигурителен стаж образец УП-3 на лица, работещи при непълно работно време, обръщаме внимание за следното: На основание чл. 9, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. Разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 1 от КСО регламентира, че за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2 са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 за съответната професия. Когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. Съгласно чл. 38, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години, а за периода след 31 декември 2004 г. – в часове, дни, месеци и години за времето, през което лицата са били осигурени за инвалидност, старост и смърт, и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски. Осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 ал. 2 от КСО, за времето след 31 декември 2002 г., които са работили при непълно работно време и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време – чл. 38, ал. 3, т. 2 от НПОС. Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от НПОС осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец. В удостоверението за осигурителен стаж обр. УП-3, в графа 5 осигурителят вписва продължителността на осигурителния стаж за времето, посочено с графи 3 (датата, на която лицето е постъпило на работа) и 4 (датата, на която лицето е напуснало работа), изчислен по начина, посочен в чл. 9 от КСО, чл. 38 и чл. 39 от НПОС. Поради това продължителността на осигурителният стаж на лицата, които работят при непълно работно време, следва да се отразява в работни дни. Незаконосъобразно е в удостоверението обр. УП-3 продължителността на осигурителния стаж да бъде отразена в календарни дни от страна на осигурителите, за осигурените при тях лица, които работят на непълно работно време. С оглед уеднаквяване на практиката при извършване на проверките на образците за пенсиониране даваме следните примери: 2 Пример 1: От 9 ноември 2009 г. до 30 ноември 2009 г. включително, лице работи по трудово правоотношение при непълно работно време – 4 часа, при законно установено работно време – 8 часа. Осигурителният стаж се изчислява, като работните дни в посочения период се определят по следния начин: 16 раб. дни х 4 часа = 64 часа; 64 часа : 8 часа = 8 работни дни. В удостоверението за осигурителен стаж обр. УП-3 на лицето, за посочения период осигурителят следва да впише 8 работни дни осигурителен стаж. Тъй като лицето е работило при непълно работно време, осигурителят следва да посочи в удостоверението обр. УП-3 законоустановеното за лицето работно време – 8 часа и непълното работно време при което е работило – 4 часа. Пример 2: От 27 май 2010 г. до 13 август 2010 г. включително, лице работи по трудово правоотношение при непълно работно време – 5 часа, при законно установено работно време – 7 часа. Осигурителният стаж се изчислява, като работните дни в посочения период се определят по следния начин: 2 м. х 22 раб. дни + 3 раб. дни (за м. май) +10 раб. дни (за м. август) = 57 раб. дни; 57 раб. дни х 5 часа = 285 часа; 285 часа : 7 часа = 40 работни дни и 5 часа. В удостоверението за осигурителен стаж обр. УП-3 на лицето, за посочения период осигурителят следва да впише 40 работни дни и 5 часа осигурителен стаж. Тъй като лицето е работило при непълно работно време, осигурителят следва да посочи в удостоверението обр. УП-3 законоустановеното за лицето работно време – 7 часа и непълното работно време при което е работило – 5 часа. На основание чл. 38, ал. 17 от НПОС при преценяване на правото и определяне размера на пенсиите за трудова дейност осигурителният стаж, изчислен в работни дни и часове, се превръща в календарни дни. При изчисляване на общия осигурителен стаж, пенсионните органи преобразуват удостоверените в обр. УП-3 работни дни в календарни. ДИРЕКТОР: ДАНИЕЛА АСЕНОВА ДИРЕКТОР: ЕЛИНА ЧАЛЪКОВА

За да се запознаете с услугите, които предоставя Счетоводна Кантора Варна моля, посетете  линка: Счетоводни услуги

Не се колебайте да задавате своите въпроси на e-mail: skantoravarna@gmail.com