Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Задължително регистриране на продажбите

Регистиране на продажбите

Задължително регистриране на продажбите

Тук ще намерите някои по-важни моменти свързани с Наредба № Н-18 от 13.12.2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства:

Всяко лице е задължено да регистрира и отчита извършените от него продажби на стоки или услуги с издаването на фискална касова бележка / фискален бон /, издадена от фискално устройство или касова бележка, издадена от ИАСУТД. Издаването на фискалната касова бележка не зависи от издаването на друг първичен счетоводен документ удостоверяващ продажбата. От датата на започване на дейността си всички лица са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП фискални устройства или ИАСУТД. При извършването на продажба в брой за всяко плащане се издава фискална касова бележка от ФУ, която се предоставя на клиента. Фискалната касова бележка се издава в един екземпляр, който е за клиента, а нейното копие се записва върху контролната лента на електронен носител КЛЕН.

За всяко плащане, с изключение на случаите в които се извършва внасяне на средства по банков път или пощенски превод задължително се издава касов бон от ФУ.

Всички фискални устройства и касови апарати от 31.03.2012г трябва да бъдат свързани с НАП и да имат изградена дистанционна връзка. На страниците език сайта език НАП може Да намерите СПИСЪК с одобрените от наредбата действаща Към момента Касови апарати, фискални принтери .

Лица които не са задължени според разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г  да регистрират извършваните от тях продажби чрез фискални устройства, касови апарати:

 1. лица, извършващи само продажба на вестници и списания;
 2. продажба на селскостопанска продукция от физически лица които не са търговци;
 3. продажби на билети, квитанции, талони и др., които съдържат трайно вписани при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията. Те трябва да са отпечатани по реда и условията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
 4. продажба на самолетни билети;
 5. продажба на вещи свързани с осъществяването на религиозна дейност, социална дейност, образователна дейност от Българска православна църква и др. регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
 6. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, при условие че лицата са занаятчии и без дейността автомонтьорство и автотенекеджийство;
 7. дейността на наемодателите физически лица;
 8. лицата упражняващи свободна професия за осъществяваната от тях дейност в това им качество;
 9. продажби в или от обект намиращ се в населени места във високопланински и труднодостъпни местности, с население под 300 души, като от това определение са изключени курортите в страната;
 10. държавата, държавни и местни органи за всички извършвани от тях дейности в качеството им на представител на държавната или местната власт, за които дейности те не са данъчно задължени по ЗДДС;
 11. банките, финансовите къщи, доставчици на платежни услуги за дейностите им по сделки с валута по безкасов начин и платежни услуги по чл.4 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
 12. пенсионноосигурителните дружества, когато извършват услуги по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди от един фонд към друг;
 13. лицата извършващи търговска дейност с предмет чл.1, ал.1, т.3,4,6,8,9,10,11 и 12 от ТЗ, а именно:
 • покупка на ценни книги с цел продажба;
 • лица извършващи търговско представителство и посредничество;
 • застрахователни сделки;
 • менителници, записи на заповеди и чекове;
 • лицензионни сделки;
 • складови сделки;
 • стоков контрол;
 • сделки с интелектуална собственост;

Задължително при въвеждане в експлоатация на фискално устройство или ИАСУТД:

 1. Сключва се писмен договор за техническо обслужване със сервизна фирма – в обекта трябва да има копие на договора. Сервизната фирма трябва да притежава удостоверение за сервизно обслужване на типа на ФУ или ИАСУТД, който въвеждате в експлоатация;
 2. Вашето  ФУ или ИАСУТД трябва да има паспорт, който сте длъжни да съхранявате в обекта и да представяте при поискване от органите на НАП;
 3. Необходимо е да си закупите касова книга за регистриране на отчетите на  ФУ или ИАСУТД, както и кочан със сторно касови бележки;
 4. Свидетелство за регистрация на ФУ или ИАСУТД /касовия апарат/ – задължително се поставя на видно място в обекта!
 5. В обекта се поставя надпис информиращ клиентите за номера на ТД на НАП, както и задължението им да съхраняват касовия бон до напускане на обекта.

Ваше задължение е да номерирате, подпечатате  и прошнуровате страниците касовата книга, както и кочана със  сторно касовите бележки. На първата страница на касовата книга е вписват данните на касовия апарат /№на фискалната памет и модела на ФУ/, данните на вашата фирма, данните на сервизната фирма с която е сключен договора за обслужване, както и номерата на сторно касовите бележки които са издавани. Касовите книги са индивидуални към всяко едно ФУ или ИАСУТД, като за всяка календарна година се започва нова касова книга.  Касовата книга /книга за дневните отчети/ трябва да съдържа страници за вписване на данните за цялата календарна година. При промяна на касовата наличност тя задължително се вписва в момента на извършването й в книгата за дневните отчети с точност до минутата /начална сума, въвеждане и извеждане на пари в и извън касата/.

Сторно касовите бележки се издават в два екземпляра първият от които е за клиента. В тях се вписват данните на клиента и основанието за издаването им. Те задължително са с поредни номера, започващи всяка календарна година от №1. Не се допуска дублиране на номерата или прескачане на номера.  При погрешно съставяне на сторно касова бележка тя се анулира, като се зачерква от ъгъл до ъгъл и се вписва текстът: „Анулирана!“ – в този случай е задължително двата екземпляра от сторно касовата бележка да са прикрепени в кочана. При съставянето на сторно касовата бележка се вписва номера, часа и датата на касовия бон, който се сторнира, причината за анулацията, данните на клиента, данните на търговеца /идентификационен № по чл.84 от ДОПК, наименование, адрес/подпис на съставителя/ издателя на сторно касовата бележка. Сторно касовата бележка трябва да има вписан текст: „Сторно“. В случаите в които в обекта няма ел. захранване касови бележки се издават от кочан, както и при извършване на експертиза на ФУ от БАН, ремонт за периода от време, който е вписан в паспорта.

За всеки обект се регистрира и въвежда отделен ФУ/ИАСУТД!

При сключване на договор със сервизна фирма за обслужване на касов апарат във договора трябва да е посочен периода на сервизното обслужване. В паспорта на касовия апарат представителя на сервизната фирма вписва данните на сервизната фирма, идентификационен № по чл.84 от ДОПК, телефон и адрес на сервизната фирма, поставя подпис и печат. В паспорта се вписват и фискалната памет, датата и часа на въвеждане в експлоатация.

Ново свидетелство за регистрация на касовия апарат се издава единствено в случай, че сервизната фирма или адреса на търговският обект бъдат сменени, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството. При загубване, унищожаване или повреда на свидетелството лицето е длъжно в срок от 3 дни да уведоми писмено сервизната фирма, която от своя страна издава ново свидетелство.

При загубване, унищожаване или повреда на паспорта на ФУ се издава дубликат, като върху него се вписва теста: „Дубликат“.  Дубликата се издава по искане на лицето от производителя или вносителя на ФУ.

При въвеждането в експлоатация на ФУ или ИАСУТД се изпраща съобщение до НАП. Не се допуска отчитане на продажби от ФУ или ИАСУТД преди получаване на потвърждение за успешна регистарция на ФУ или ИАСУТД в НАП! За дата на въвеждане в експлоатация на ФУ се счита датата на получаването на потвърждението от НАП.

Всяка продажба се регистрира по видове данъчни групи:

 • Група „А“ – за стоки и услуги които са освободени от облагане с ДДС – 0% ДДС, както и за продажби за които не се начислява ДДС;
 • Група „Б“ – за стоки и услуги, чийто продажби се облагат  20% ДДС;
 • Група „В“ – за продажбата на течни горива чрез измервателни средства;
 • Група „Г“ – за стоки и услуги, чийо продажби се облагат  9% ДДС;

Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките и услугите регистрирани в група „А“!

При промяна на адреса на обекта в деня на настъпването на промяната на първата страница на касовата книга се вписва новият адрес на търговския обект, като чрез ФУ се изпраща съобщение до НАП.

В случай, че закупите вече употребявано ФУ, то вие не следва и нямате право да издавате касови бележки до момента на пререгистрацията на ФУ и регистрирането ви в системата на НАП.

Задължение на лицата регистриращи продажби с ФУ или ИАСУТД е да сверяват часовника и календара на устройствата, като не се допускат отклонения по-вече от 2 астрономически часа.

Всички регистрирани продажби се отразяват в левове и стотинки.

В случай, че вие сте издали касов бон във връзка с проверка от органите на НАП при издаването на сторно касовата бележка към него вие трябва да впишете текста: „контролна покупка“ и номера и датата на протокола, който е съставен от органите на НАП във връзка с проверката.

При продажба на стоки или услуги с отстъпка задължително се вписва в издавания фискален касов бон процента на отстъпката или нейната стойност!

Друг важен момент е, че при постъпило искане от страна на клиента за издаване на фактура за продадените стоки или предоставените услуги към една фактура могат да бъдат прикрепени няколко фискални касови бонове.

Посочената информация е обща и няма за цел да е изчерпателна по темата!

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете страницата ни:   Счетоводни услуги

За връзка с нашето специализираното интернет издание  ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ  моля, посетете неговите страници  http://www.publikuvanenaotcheti.com.

Не се колебайте да задавате своите Въпроси:  Електронна поща: schetovodnakantoravarna@gmail.com, skantoravarna@gmail.com

Всички права запазени!