Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Регистрация на фирми и дружества

регистрация

Регистрация на фирми и дружества +359885515152 +35952644012

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ 

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД ще Ви помогне в изготвянето и подготвянето на необходимите документи за регистрацията на вашата нова фирма. Регистрацията на дружества в търговския регистър може да бъде извършена посредством квалифицирания електронен подпис на кантората, което ще намали значително вашите разходи ПО регистрацията, тъй като държавните такси са 50 на сто.

Важно е да знаете, че дружествата, които се регистрират По реда на Търговския закон могат да бъдат с минимален задължителен уставен капитал в размер на 2 / два / лева.

Кантората извършва следните регистрации на фирми и дружества:

1.Първоначално регистриране на търговски дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията:

  • По електронен път, посредством електронен подпис – държавните такси за регистрация са в половин размер от тези за регистрация на място в регистъра;
  • На място в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

2.Регистриране на новосъздадени търговски дружества в регистър Булстат;

3 Регистрации в НАП, НОИ / когато това се изисква /;

регистрация

Счетоводно обслужване

4.Регистрации и дерегистрации ПО  ЗДДС ;

5.Регистрация в Инспекцията по труда;

6.Регистрация в КЗЗЛД, ако е задължително По закон;

7.Регистрация и дерегистрация ПО режима за касова отчетност ПО ЗДДС ;

8.Други регистрации, свързани пряко с дейността на фирмите;

9.Пререгистрация на фирми и дружества;

10.Вписване на промени ПО партидите на фирмите и дружествата;

Публикуване и изготвяне на годишни финансови отчети

Публикуване и изготвяне на годишни финансови отчети

Видове дружества, създадени според разпоредбите на Търговския закон:

  1. Еднолични търговци / ЕТ /;
  2. Търговски дружества – Те от своя страна са:
  • събирателни дружества / СД /;
  • командитни дружества; / КД /;
  • дружества с ограничена отговорност / ООД, ЕООД /;
  • акционерни дружества / АД /;
  • командитни дружества / КД /;
  • командитни дружества с акции / КДА /;

3.Държавни и общински предприятия;

Труд и работна заплата

Труд и работна заплата

 Дружества, създадени въз основа на разпоредбите на чл.357 от ЗЗД / ДДЗД /.

Дружества създадени в съответствие на разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Закона за физическото образование и спорта, Закона за професионалното ориентиране, Закона за вероизповеданията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за народните читалища, Закона за политическите партии и др .. Това са дружества и фондации създадени в полза на частни лица или с общественополезна дейност. 

Разпоредбите на английски Съгласно Закон за Търговския Регистър  в рамките на английски 7 дни от създаването / учредяването / на ново дружество, приемане на актове или настъпване на промени подлежащи на вписване задължително тези обстоятелства се вписват в Търговския регистър . В Търговския регистър се вписват всички последващи промени на вече вписани обстоятелства . Например: Промени на фирмата, седалището, адреса на управление на дружеството, промяна на сорка за който е учредено дружеството, промяна в размера на капитала на дружеството, промяна в състава на управляващите, промяна на мандата на управляващите, промяна в начина на управление и представителство , преобразуване на дружеството, прехвърляне на дружествен дял на съдружник, приемане на нов съдружник, напускане на съдружник, залог на търговското предприятие, залог на дружествените дялове, запор на дружествени дялове, прекратяване на дружеството, обявяване на дружеството в несъстоятелност, заличаване на дружеството и др. На вписване подлежат и решенията на общото събрание за приемане на годишния финансов отчет , както и тези с които се променя, допълва дружествения договор.

Важно е да знаете, че от вписването на новооткритата фирма в Търговския регистър към Агенцията ПО вписвания започват да текът задължения за подаване на декларации в НАП , независимо от това дали фирмата ще извършва дейност или не / ЗДДФЛ , ЗКПО /. Неподаването и неспазването на нормативните срокове се санкционира. Регистрацията на английски дружеството СЛЕД то Е задължено Да съставя и публикува Годишен счетоводен ОТЧЕТ независимо От факта Дали Е упражнявана Дейност ПРЕЗ изминалата Година ИЛИ НЕ Е. Задължено е също така да подава декларация ПО От чл.92 ЗКПО , както и да подава годишен счетоводен отчет в НСИ . Не спазването на тези задължения се санкционират.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти  :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел.: 088 5515152 стационарен тел.:052 644012

Политика за поверителност

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!