Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Данъчни облекчения през 2014г

счетоводство варна

Данъчни облекчения Счетоводна Кантора Варна +35952644012 +359885515152 skantoravarna@gmail.com

Данъчни облекчения за бизнеса и физическите лица през 2014г

Данъчни облекчения за физически лица по ЗДДФЛ за 2014г

От 2014г влезе в сила облекчението за физически лица, работещи на трудов договор: Възстановяване на удържания ДОД . Удържания ДОД през 2014г ще се възстановява на лицата работещи по трудови отношения при положение, че техният доход на годишна база не надхвърли 12 минимални работни заплати за страната / 4080,00 лв /. Възстановяването ще се извършва с подаване на Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.


Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по ЗДДФЛ, което е регламентирано в чл.18 от ЗДДФЛ и гласи: Сумата от годишните данъчни основи на доходи от прехвърляне на права и имущества, доходи от трудови правоотношения, други източници, доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество, придобити през данъчната година за лица  с 50 и над 50 %  намалена работоспособност се намалява с 7920 /седем хиляди деветстотин и двадесет/ лева, включително за годината на настъпване на неработоспособността. Задължително условие за ползване на това данъчно облекчение е лицето да има решение от компетентен орган /ТЕЛК/НЕЛК/, чийто срок не е изтекъл.

Месечната данъчна основа на  лицето за доходи от трудови правоотношения с намалена работоспособност 50 и над 50% се намалява с 660 /шестотин и шестдесет/ лева, вкл. за месеца на настъпване на неработоспособността и месеца на изтичане срока на валидността на решението.

При ползването на това данъчно облекчение не се допуска сформирането на отрицателен резултат, т.е. това данъчно облекчени  се ползва до размера  на сумата на данъчните основи за календарната година.

Месечната данъчна облагаема основа за доходите на физическите лица се изчислява като разлика между облагаемия доход , начислен за съответния месец и удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице съгл. КСО и ЗЗО.


Данъчно облекчение за физически лица за направените от тях лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане по чл.19 от ЗДДФЛ

Сумата от годишните данъчни основи от прехвърляне на права и имущества, доходи от трудови правоотношения, други източници, доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество, придобити през данъчната година се намалява с направените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии и вноски по договори за застраховки „живот“ в общ размер до 10% от сумата на годишните данъчни основи на доходите по чл.17 от ЗДДФЛ.

Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, както и с внесените през месеца лични вноски по доброволно здравно осигуряване и премии и вноски по застраховки „живот“ в общ размер до 10% от сумата на годишните данъчни остнови по чл.42, ал.2 от ЗДДФЛ.


Данъчно облекчение за физически лица за направените от тях дарения по чл.22 от ЗДДФЛ

Това облекчени  се ползва  като сумата на годишните данъчни основи от доходи от прехвърляне на права и имущества, доходи от трудови правоотношения, други източници, доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество, придобити през данъчната година. Задължително условие е дарението да бъде направено в полза на:

а) здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за здравето;

б) лечебни заведения;

в)специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;

г) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета;

д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;

е) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;

ж) регистрирани в страната вероизповедания;

з) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;

и) Българския Червен кръст;

к) културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;

л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;

м) фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;

н) комуни за лечение на наркозависими;

о) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

За дарение за културата данъчното облекчение е в размер до 15%.

Когато дарението е в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или Център „Фонд за асистирана репродукция“ данъчното облекчение е в размер до 50%.

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.

Необходимо е да разполагате с документ, удостоверяващ  датата на получаване на дарението.

Важно е да знаете, че дарения в парична форма в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ и над 15 000 /петнадесет хиляди/ лева съгласно разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой трябва да бъдат предоставени по банков път.


Данъчни облекчения за млади семейства – чл.22а от ЗДДФЛ

Местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи от доходи от прехвърляне на права и имущества, доходи от трудови правоотношения, други източници, доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество, придобити през данъчната година/чл. 17 отЗДДФЛ/ направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:

1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;

2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

В случаите когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 /сто хиляди/лева, данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва и за лихвените плащания по първите 100 000 /сто хиляди/лева от главницата, които са направени през годината .

Данъчното облекчение се ползва единствено до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година. Данъчното облекчение се ползва с подаване  на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от страна на лицето. Другото важно условие за ползване на това облекчение е че то се ползва от един от двамата съпрузи. При подаване на годишната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от единият от съпрузите се прилага декларация от другият съпруг, че няма да ползва това облекчение. Задължително към годишната декларация се прилага и документ издаден от банката – кредитор, удостоверяващ размера на банковия заем и направените през годината лихвени плащания през първата по първите 100 000 /сто хиляди/ лева.

Новото през 2014г е, че данъчното облекчение за млади семейства ще се ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Важно условие за да се възползва едно физическо лице от това данъчното облекчение е ипотечният кредит да е сключен от лице, което отговаря едновременно на следните условия:

 • има сключен граждански брак;
 • лицето и/или съпругът/ата му не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
 • ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината.
 • Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е лицето да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.

Данъчни облекчения за фирми по ЗКПО за 2014г:

Законодателят е дал възможност на данъчно задължените лица при спазването на законовите ограничения някои от социалните разходи да бъдат освободени от данъчно облагане. Такива са:

 • Освобождаване от облагане на социални разходи за вноски и премии за допълнително социално осигуряване и застраховка „живот“ – чл.208 от ЗКПО –  Задължителното условие За ползването на това облекчение е тези разходи да са в размер ДО 60,00 лв. месечно език всяко наето лице. Дружеството ползващо това облекчение не трябва да има не събрани публични вземания и да подлежи на принудителното им събиране към момента на извършване на разходите. Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно осигуряване се признават за разход за дейността по ЗКПО. Под допълнително социално осигуряване се има в предвид допълнително доброволно осигуряване по смисъла на КСО – част втора, дялове трети и четвърти; доброволно здравно осигуряване – глава трета от ЗЗО; Застраховка „живот“ – това са застраховките по смисъла на Кодекса за застраховането в раздел I, сключени от лицензирани застрахователи. Другото задължително условие е те да бъдат достъпни и предоставени на всички работници в предприятието, вкл. работещите по договор за управление и контрол.
 • Освобождаване от облагане на социални разходи за ваучери за храна – чл.209 От ЗКПО -Задължителното условие За ползването език ТОВА облекчение Е ТЕЗИ разходи Да СА  В размер ДО 60,00 лв.  месечно език всяко наето лице. За да се ползва това данъчно облекчение е необходимо да бъдат едновременно изпълнени следните условия на чл.209, ал.1, т.1 – т.3 от ЗКПО:
 1. договореното основно месечно възнаграждение на лицето, на което ще се предоствят ваучерите за храна в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средно месечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
 2. данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
 3. ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;

Отново има изискване ваучерите за храна да бъдат достъпни и предоставени на всички работници в предприятието, вкл. работещите по договор за управление и контрол.

 • Освобождаване от облагане на социални разходи за транспорт на работници и служители, както и на лицата наети по договор за управление и контрол – чл.210 от ЗКПО – Трябва да се има в предвид, че това облекчение не се прилага за транспортиране на работниците с лек автомобил, както и по допълнителни автобусни линии.

Данъчно облекчение по чл.31 от ЗКПО за направени разходи за дарения –  Допустимият размер  Е ДО 10% от положителния финансов резултат . Направените дарения за да бъдат признати за разход трябва да бъдат направени в полза на определен и точно фиксиран кръг от организации и институции, а именно:

 1. здравни и лечебни заведения;
 2. специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;
 3. специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно Закона за народната просвета и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения;
 4. детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
 5. бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
 6. регистрирани в страната вероизповедания;
 7. специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
 8. хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;
 9. лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им;
 10. Българския Червен кръст;
 11. социално слаби лица;
 12. деца с увреждания или без родители;
 13. културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
 14. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
 15. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
 16. комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение;
 17. детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

За данъчни цели СЕ признават Счетоводни разходи За дарения В общ размер ДО 50% от счетоводната печалба , когато разходите за дарения са направени в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и Център „Фонд за асистирана репродукция“.

Безвъзмездно предоставената Помощ при условията и по реда – Закона за меценатството в размер ДО 15% От счетоводната печалба се признава за данъчни цели по смисъла – чл.31 ОтЗКПО.

Разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши Училища СЕ признават В ПЪЛЕН размер За данъчни цели според разпоредбите език ЗКПО.

Важно е да знаете, че: Общият размер на предоставените счетоводни разходи за дарения не може да превишава 65% от положителния счетоводен финансов резултат.

Счетоводните разходи за дарения не се признават в случаите в които се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите на дружествата, правещи тези разходите.

Разходите за дарения не се признават и в случаите в които не са документално доказуеми извършените дарения и получаването им от съответната страна.


Данъчно облекчение пренасяне – данъчна загуба , съгл. чл.70 от ЗКПО

Данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба, сформирана по реда на ЗКПО в продължение на 5 години. Това свое право те могат да упражнят от годината следваща годината през която е сформирана загубата и то при условие, че през тази година данъчно задълженото лице е сформирало положителен финансов резултат – печалба.

В случай, че данъчно задълженото лице е избрало да приспада данъчната загуба то трябва да посочи това в данъчната си декларация през първата година в която е реализирало печалба след годината в която е реализирана данъчната загуба. Трябва да бъде оповестен изборът за пренасяне на данъчната загуба, тъй като ако това не бъде направено това право се погасява и данъчно задълженото лице не може да го упражни на по-късен етап.

Ако до изтичане на пет годишния срок за упражняване на правото за приспадане на данъчната загуба дружеството не е отчело положителен финансов резултат, от който да бъде приспадната данъчната загуба се счита че то е упражнило правото си на пренасяне и приспадане на данъчната загуба.

За всяка отчетена данъчна загуба тече нов пет годишен давностен срок а упражняване на правото за приспадане на загубата от положителния финансов резултат.


Списъкът на горепосочените данъчни облекчения не е изчерпателен!

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

schetovodnakantoravarna@gmail.com

skantoravarna@gmail.com

+359885515152 +35952644012

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!