Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Публикуване и изготвяне на годишни финансови отчети

публикуване на годишни отчети

Публикуване на годишни финансови отчети в интернет +359885515152

ПУБЛИКУВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ГФО:

„Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД предлага на своите клиенти следните услуги:

 1. Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети;
 2. Публикуване на годишни финансови отчети в специализираното ни интернет издание: ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ;
 3. Публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър.

На дружествата за които е задължително според разпоредбите на Закона за Счетоводството публикуването на годишните финансови отчети да бъде извършено в интернет или в специализирани икономически издания предлагаме публикация на годишни финансови отчети, както и за изминали отчетни периоди на страниците на специализираното ни интернет издание ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ  – http://www.publikuvanenaotcheti.com.

Таксите за публикация на страниците на специализираното ни интернет издание: ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ за един годишен финансов отчет /ГФО/ е 20,00 лева за отчети които са предоставени в електронен вариант и 25,00 лева за предоставени ГФО на хартиен носител;

Подробности относно ценовия диапазон на таксите за публикации на годишни счетоводни отчети може да намерите на нашият сайт Публикуване на отчети : https://publikuvanenaotcheti.com

След публикуването на Вашият отчет на страницата ни в интернет: ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ ние Ви гарантираме осигуряването на безплатен достъп на потребителите до Вашият отчет, както и присъствието на Вашият ГФО в интернет за период не по-кратък от изискуемият в Закона за счетоводството – З години.

В случай, че изберете нас и нашето интернет издание след публикацията на Вашият отчет ще Ви бъде издадено Удостоверение.

Счетоводно обслужване и услуги

Счетоводно обслужване и услуги СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА +359885515152  skantoravarna@gmail.com

Услугите публикуване и изготвяне на годишни финансови отчети могат да се използва от собствениците на фирми за изпълняване на задължението им за:

 • подаване на годишните отчети за дейността в НАП;
 • подаване на ГФО в НСИ;
 • подаване и публиквне на ГФО в Търговски регистър, към Агенцията по вписванията;
 • представяне на годишните финансови отчети пред съдружници и акционери.
Тази услуга може да се използва и от фирми, които имат назначен счетоводител, който от своя страна не отговаря на изискванията на Закона за Счетоводството за съставител на годишни отчети.
Услугата би ви спестила заплащането всеки месец на работна заплата за длъжността главен счетоводител.

От друга страна тази услуга би била изключително полезна на собствениците на фирми при кандидатстване пред кредитни институции. Тези кредитни институции от своя страна изискват от фирмите голям набор от документи във връзка с кандидатстването им за кредит. В изисквания списък от документи фигурират не само текущите отчети, но и такива за изминали периоди, както и прогнозни такива. Финансовите отчети са едни от основните документи които се представят пред кредитните институции. Те играят определяща роля при вземането на крайното решение за отпускането на кредитните средства.

регистрация на дружества

Публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА +359885515152  skantoravarna@gmail.com

Предприятията, които са вписани в Търговския регистър задължително ежегодно публикуват и изготвят своите отчети по своята партида в Търговския регистър. Това тяхно задължение не зависи от факта дали е упражнявана или не дейност от дружествата през изминалата година.

„Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД предлага услугата публикуване на годишни финансови отчети ГФО в Търговския регистър към Агенцията по вписванията чрез квалифициран електронен подпис. Таксата е в размер на 70,00лв, с вкл. всички дължими такси. В тази такса влиза таксата за издаване на Удостоверение от Търговския регистър за вписаните обявени нови актове по партидата на дружеството. Тази процедура отнема минимум 3 дни, тъй като това е законовия срок в който се изчаква отразяването на  вписването.

Документи за изтегляне - ГФО

Документи за изтегляне – ГФО

Годишния финансов отчет, съгласно Закона За Счетоводството и Националните Стандарти за финансово отчитане на малките и средни предприятия / НСФОМСП / съдържа следните елементи:

 1. Счетоводен баланс;
 2. Отчет за приходите и разходите;
 3. Отчет за паричните потоци;
 4. Отчет за собствения капитал;
 5. Приложение;

Срокове за съставяне и публикуване на годишни финансови отчети – ГФО, съгласно изискванията в Закона За Счетоводството :

Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците / акционерите или от съответния орган, както следва:

1. Чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:

 •  Едноличните търговци /ЕТ/ – в срок до 31 май на следващата година;
 • Дружествата с ограничена отговорност /ООД, ЕООД/- в срок до 30 юни на следващата година;
 • Всички други търговци по смисъла Търговския закон /АД, КДА, ЕАД, СД, КД/- в срок до 31 юли на следващата година;

2. Чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на. Закона За Юридическите Лица С Нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – в срок до 30 юни на следващата година;

 3. Чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.

Предприятията, подлежащи на задължителен одит публикуват:

 1.  годишни финансови отчети – във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
 2. годишните си доклади за дейността – във вида, на базата на който регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
 3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2.

Когато отчетите и докладите на предприятията се публикуват в Интернет, до тях задължително трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.

ВАЖНО е да знаете, че за неспазването на задължението, съгл.чл.40 ЗСч за публикуване на годишния финансов отчет подлежите на санкциониране. 

Санкциите са в следните размери:

 • за физическите лица – глобата е в размер от 500лв до 2000лв;
 • за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 500лв до 3000лв.
 • При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

За неспазване на изискването за съставяне на годишен счетоводен отчет, съгл. чл.23 от ЗСч глобите са, както следва: за физическите лица – в размер от 500лв до 2000лв, а за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 200лв до 3000лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

При нарушаване на изискванията за извършване на годишна инвентаризация, съгл. чл.22 от ЗСч в предвидените от закона срокове глобите са в както следва: за физическите лица – глобата е в размер от 200лв до 500лв, а за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 500лв до 1500лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

При съставяне на финансов отчет от лице, което не отговаря на изискванията на ЗСч за съставител на финансови отчети глобата за физическите лица, юлидическите лица и ЕТ от 1500лв до 3000лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За връзка с нашето специализираното интернет издание  ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ  моля, посетете неговите страници  http://www.publikuvanenaotcheti.com.

За да се запознаете с услугите, които предоставя Счетоводна Кантора Варна ЕООД моля, посетете страницата на нашите услуги:  Счетоводни услуги

Разгледайте нашата брошура!

За запитвания и контакти :

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел.: 088 5515152

Политика за поверителност

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!