Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Данъчен календар за 2014г обобщен за всички месеци

Данъчен календар за 2014г

Данъчен календар за 2014г обобщен за всички месеци

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА 2014г ОБОБЩЕН ЗА ВСИЧКИ МЕСЕЦИ

До 10-о число 2014г:

Срокове по ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услугаза проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.  

 До 14-о число 2014г:

Срокове по ЗДДС:

  1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за предходния данъчен период.
  2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния данъчен период.
  3. Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
  4. При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

Срокове по  ЗСВТС:

  • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания
  • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации

До 15-о число 2014г:

Срокове по ЗМДТ:

1. Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма

Срок по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през предходния месец

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през предходния месец

 До 20-о число 2014г:

Срокове по ЗДДС: Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък

Срокове по  ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации –  пристигания/изпращания за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-о число 2014г:

  1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през предходният месец за доходи от трудови правоотношения.
  2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през предходният месец са направени само частични плащания.

До края на всеки месец през 2014г:

Срокове по ЗДЗП:

1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

2. Подаване на еднократна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за данък върху застрахователните премии за първия данъчен период.

Важно: Когато последният ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден.

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

schetovodnakantoravarna@gmail.com

skantoravarna@gmail.com

+359885515152 +35952644012

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!