Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Новини 2018г

Новини 2018г

Разгледайте нашата брошура!

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 2017г Счетоводна Кантора Варна 0885515152 052644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 11.01.2018г: Националната агенция за приходите съобщава на официалната си страница за нова електронна услуга. Считано от 10.01.2018г всеки може да направи справка за притежаваните от него финансови инструменти /акции, облигации и дялове/ на страницата на Централен депозитар. Достъпа до услугата е възможен посредством въвеждане на персонален идентификационен код /ПИК/ и ЕГН.


Новини 11.01.2018г: Нова електронна услуга на НАП:

  • Данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност

Достъпът до новата електронна услуга е с квалифициран електронен подпис. Последните промени в Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти въвежда задължение на производителите / вносителите на електронни системи с фискална памет /ЕСФП/ /чл.15, ал.1, т.11/ за подаване на данни за сервизни техници, които имат право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ.


Новини 11.01.2018г: НАП информира за нововъведеното от началото на 2018г изискване за подаване на декларации по ЗДДС единствено по електронен път. Подаването на ДДС документите на хартиен носител ще бъде възможно за наследници или заветници при смърт на физическо лице което е едноличен търговец, лицата на които регистрацията по ЗДДС е прекратена през м.12,2017г и не са подали последна данъчна декларация по електронен път до момента на дерегистрацията,в сл. на чл.126, ал.4, 7 и 8 от ЗДДС.

 


Новини 05.01.2018г: На страницата на Търговският регистър към Агенцията по вписванията е публикувано съобщение във връзка с новото изискване за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите при прехвърляне на дружествени дялове. Обстоятелството за липса на задължения ще се доказва  с удостоверение по чл.15, ал.4 и чл.129, ал.1 от ТЗ

ТЗ: „чл.15 (4) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.“

ТЗ: „Чл. 129. (1) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник, и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.“


Новини 03.01.2018г: Съгласно последните изменения в Закона за търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър обнародвани в ДВ бр.77 от 20117г и ДВ бр.85 от 2017г всички юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за юридически лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел подлежат на пререгистрация, считано от 01 .01.2018г.   Срокът за пререгистрацията е 31,12,2020г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2007г за водене, съхраняване и достъп до търговският регистър – ДВ бр 77 от 2017г

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел


Новини 03.01.2018г: На страницата на НАП  е публикувано е становище относно прилагане на осигурителното законодателство през 2018г

Становище с изх.№ 20-00-203 от 29.12.2017г

Таблица за размерите на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, ЗО през 2018г


Новини 03.01.2018г: Актуализираният програмен продукт на НАП  „Трудови договори“ е достъпен на официалната страница на приходната агенция.


Новини: НАП от 01.01.2018г ще публикува на официалната си страница списъци на фирмите чийто обекти ще подлежат на запечатване. Мярката може да бъде приложена за срок до тридесет дни.


Новини: Във връзка с промените обнародвани в ДВ бр.97 от 05.12.2017г ИА ГИТ уведомяват с прессъобщение на сайта си за липсата на задължение на работодателите за подаване на уведомление  за неподаване на годишна декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Задължението остава в сила за новосъздадените предприятия, както и от предприятия при които има промяна в обстоятелствата подлежащи на деклариране  към 31 декември на предходната година. Срокът за подаване на декларациите е 30 април.


  • Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на средствата за измерване, работещи в състава на ЕСПФ

  • Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД