Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Новини 2018г

Новини 2018г

Разгледайте нашата брошура!

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 2017г Счетоводна Кантора Варна 0885515152 052644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 18.09.2018г: В ДВ бр.77 от 18.09.2018г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс

ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс


Новини 07.09.2018г: В ДВ бр.74 от 07.09.2018г е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 2015г за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

Наредба № РД 07-8 от 2015г за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда


Новини 31.08.2018г: ДВ бр.72 от 31.08.2018г е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2014г за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2014г за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки.


Новини 30.08.2018г: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за корпоративното подоходно облагане

ЗИД ЗКПО

Мотиви


Новини 24.08.2018г: ДВ бр.70 от 24.08.2018г е обнародвано Постановление № 175 от 20.08.2018г за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

Постановление № 175 от 20.08.2018г за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация


Новини 10.08.2018г: Държавен вестник бр.66 от 10.08.2018г е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010г за формата, съдържанието, реда  и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл.13, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № 3 от 2010г за формата, съдържанието, реда  и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл.13, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд


Новини 07.08.2018г: ДВ бр.65 от 07.август.2018г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизните и данъчните складове

ЗИД на Закона за акцизните и данъчните складове 


Новини 07.08.2018г: ДВ бр.65 от 07.08.2018г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

ЗИД на ГПК


Новини 06.08.2018г: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца

ЗИД  на Закона за семейните помощи за деца – проект


Новини 03.08.2018г: ДВ бр.64 от 03.август.2018г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

ЗИД на Кодекса за социално осигуряване


Новини 31.07.2018г: ДВ бр.63 от 31.07.2018г е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016г за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл.103а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016г за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл.103а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 20.07.2018г: ДВ бр.60 от 20.юли.2018г е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове


Новини 17.07.2018г: ДВ бр.59 от 17.юли.2018г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

ЗИД на КТ


Новини 13.07.2018г: ДВ бр.58 от 13.юли.2018г е обнародвано Постановление № 131 от 5 юли 2018г за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986г

Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986г


Новини 13.07.2018г: ДВ бр.58 от 13.юли.2018г е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавена стойност

Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавена стойност


Новини 10.07.2018г: ДВ бр.57 от 10.юли.2018г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат

Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат


Новини 10.07.2018г: ДВ бр.57 от 10.юли.2018г е обнародвано Постановление № 127 от 04 юли 2018г за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерски съвет

Постановление № 127 от 04 юли 2018г за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерски съвет


Новини 26.06.2018г: ДВ бр.53 от 26.юни.2018г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекс за социално осигуряване

ЗИД на КСО


Новини 01.06.2018г: ДВ бр.46 от 01.юни.2018г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекс за социално осигуряване

ЗИД на КСО


Новини 23.05.2018г: На официалната страница на НАП е публикувано становище относно изменението на чл.19 от ДОПК относно отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице.

Становище изх.№ 20-00-87/17.05.2018г


Новини 22.05.2018г: ДВ брой 42 от 22.05.2018г обнародван е  Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Кодекс на труда – ЗИД


Новини 15.05.2018г: ДВ брой 40 от 15.05.2018г обнародвано е Постановление № 71 от 10.05.2018г за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхранението на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхранението на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя


Новини 15.05.2018г: Държавен вестник брой 40 от 15 май 2018г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа /дуално обучение/

Наредба № 1 от 2015г за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа /дуално обучение/


Новини 13.04.2018г: НАП съобщават на официалната си страница за закриването от 01.05.2018г на отдела „Оперативни проверки“.


Новини 11.04.2018г: НАП информират за възможността за подаване на уведомление за ползване на електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис във всеки офис на приходната агенция без значение кой офис е компетентния, т.е. по регистрация на юридическото или физическото лице.


Новини 03.04.2018г: ДВ брой 30 от 03.04.2018г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

ЗИД на Кодекса на труда


Новини 31.03.2018г: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

ЗИД Закон за местни данъци и такси – проект

Мотиви


Новини 27.03.2018г: ДВ брой 27 от 27.03.2018г обнародван е Закон за мерките срещу изпирането на пари

Закон за мерките срещу изпирането на пари


Новини 21.03.2018г: Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален  кодекс

ЗИД ДОПК – Проект

Мотиви


Новини 17.03.2018г: Държавен вестник брой 24 от 16 март 2018г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002г за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда

Наредба № 5 от 2002г за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда – изменение


Новини 16.03.2018г: ДВ брой 24 от 16.03.2018г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

ЗИД Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност


Новини 16.03.2018г: Държавен вестник брой 24 от 16 март 2018г обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

ЗИД Закон за митниците


Новини 02.03.2018г: НАП информират за отпадналото задължение за подаване на Декларация по чл.92 от ЗКПО на юридическите лица които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството през 2017г. Те не подават годишен отчет за дейността и данъчна декларация за изминалият отчетен период 2017г. Срокът за подаване на декларацията от дружествата осъщетвявали дейност е 02.04.2018г, тъй като 31,03,2018г е почивен ден. В същият срок данъчно задължените лица имат задължение да внесат дължимият данък. Не подаването на декларацията подлежи на санкциониране. Минималната глоба е 200,00лв за управителят на фирмата и 500,00лв за юридическото лице.


Новини 01.03.2018г: НАП напомнят за задължението на предприятията и самоосигуряващите се лица за подаване на Декларация по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени през 2017г доход на физически лица в срок до 15.03.2018г.


Новини 01.03.2018г: НАП  съобщават за актуализиран програмен продукт Трудови договори, който е достъпен на официалната страница на приходната агенция.


Новини 26.02.2018г: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010г за формата, съдържанието, реда и начина за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010г за формата, съдържанието, реда и начина за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – проект!


Новини 23.02.2018г: Проект на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя 

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя – проект


Новини 23.02.2018г: Държавен вестник брой 17 от 23.02.2018г Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане 

Закона за социалното подпомагане  – изменение


Новини 22.02.2018г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Кодекса за социално осигуряване – ЗИД


Новини 21.02.2018г: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Кодекса за социално осигуряване – ЗИД


Новини 16.02.2018г: НАП информират на официалната си страница във връзка с влезлите в сила нормативни промени в Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани в ДВ бр.76 от 19.09.2017г за новото задължение според което всеки касов апарат трябва да предава информация към сървърите на НАП поредством изградена дистанционна връзка информация за всяка издадена касова бележка. На касовите бележки е необходимо да е отпечатан QR код.

Регистрираните по ЗДДС лица, с изключение на тези които използват ИАСУТД /интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност/ трябва да приведат дейността си съобразно новите изисквания в срок до 31.12.2018г.  Нерегистрираните по ЗДДС лица и тези използващи ИАСУТД в срок до 30.06.2019г. Лицата използващи ЕСПФ /електронни системи с фискална памет/ в срок до 30.09.2018г.

„§ 31. (1) Лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 септември 2018 г., като до привеждането в съответствие, но не по-късно от 30 септември 2018 г. прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти.
(5) Производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават типове ЕСФП, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, до изтичане на срока по ал. 1.
§ 32. (1) Лицата по чл. 3, непопадащи в § 31, които са регистрирани по ЗДДС, с изключение за обектите, в които се използва ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2018 г.
(2) Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1, включително лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД – в срок до 30 юни 2019 г.
(3) До въвеждането в експлоатация и регистрация на ФУ/ИАСУТД, с изключение на ЕСФП, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.
(4) Одобряване на типа на ФУ, с изключение на ЕСФП, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.
(5) Лицата, подали заявление за одобряване на ИАСУТД до влизане в сила на тази наредба и получили одобрение преди изтичане на срока по ал. 2, привеждат дейността си в съответствие в срока по същата алинея.“

Новини 13.02.2018г: Обновен е програмният продукт на НАП за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3 и обр. № 6. Програмният продукт е достъпен на страницата на НАП в раздел програмни пордукти.


Новини 07.02.2018г: Публикувано е становище на НАП относно промените в Наредба № Н-8 от 2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Становище 20-00-27 от 06.02.2018г


Новини 07.02.2018г: НАП съобщава на клиентите си за възможността да заплащат своите задължения:

  • инсталираните ПОС терминали в салоните на НАП с банкови карти Mastercard, Maestro и Борика. Услугата ще бъде достъпна на по-късен етап през годината и за притежателите на банковите карти Visa;
  • през страницата си за въведената нова услуга достъпна през портала за електронните услуги на НАП – виртуален ПОС терминал

Предимството им е че не се събират такси за заплащане. Заплатените задължения ще бъдат отразявани в данъчно осигурителната сметка на клиентите веднага.

При заплащане на задължения за глоби на КАТ и други институции, както и задълженията които са разпределени за принудително изпълнение ще се отразяват по-бавно поради необходимостта от допълнителна обработка.


Новини 02.02.2018г: Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Кдекса на труда

Кодекс на труда – ЗИД


Новини 30.01.2018г: НАП напомнят на официалната си страница:Във връзка с влезлият в сила от 01.01.2018г нов размер на минималният осигурителен доход – 510,00лв всички които сами внасят здравноосигурителните си вноски, дължат месечно 20,40лв./тези които се осигуряват като безработни лица, не получават обезщетения за безаботица и не са самоосигуряващи се лица/. Срокът за внасянето на здравноосигурителните вноски  е 25-то число на месеца следващ този за който се отнасят. Всички за които възниква задължение сами да заплащат здравноосигурителните си вноски следва да подадат декларация /обр.7/  в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигуритлените вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е в размер от 500,00лв до 1000,00лв.


Новини 29.01.2018г: НАП напомнят за задължението за подаване на декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2017г в срок до 31.01.2018г. От 2018г декларациите за дължими данъци по чл.55 от ЗДДФЛ и чл.201 от ЗКПО ще се подават единствено по електронен път.


Новини 29.01.2018г: Обновен е програмният продукт на НАП за обхващане на данни от декларация обр.1, 3 и 6. 


Новини 19.01.2018г: Държавен вестник брой 7 от 19 януари 2018г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-8 от 2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба Н-8 ОТ 2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица


Новини 18.01.2018г: Обновен е програмния продукт на НАП „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ“ за изплатени доходи на физическите лица

Справка по чл.73 от ЗДДФЛ


Новини 16.01.2018г: На официалната страница на НАП  е публикувана нова версия на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ЗДДС.

Програмния продукт на НАП може да бъде намерен на официалната страница на приходната агенция


Новини 16.01.2018г: НАП напомня на самоосигуряващите се лица за възможността им дапроменят вида на осигуряването си като подадат нова декларация в срок до 31.01.2018г. 


Новини 15.01.2018г: НАП напомнят на физическите лица, че могат да ползват отстъпка в размер на 5% от дължимият данък по годишната данъчна декларация. Отстъпката не може да бъде повече от 500,00лв. Условията за ползване на отстъпката са:

  • декларацията да се подаде по електронен път до 31.01.2018г;
  • физическото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията;
  • дължимият данък за довнасяне по годишната декларация да бъде заплатен в цялостен размер в срок до 31,01,2018г.

Срокът за подаване на годишната декларация за доходите придобити през 2017г е 30.04.2018г.

Годишните данъчни декларации за фирмите се подават в срок до 02,04,2017г, тъй акто 31,03,2018г епочивен ден. Всички декларации които се подават съгласно разпоредбите на ЗКПО след 31.12.2017г се подават единствено по електронен път. Отстъпката а подаване на декларацията по електронен отпада от 01,01,2018г.


Новини 11.01.2018г: Националната агенция за приходите съобщава на официалната си страница за нова електронна услуга. Считано от 10.01.2018г всеки може да направи справка за притежаваните от него финансови инструменти /акции, облигации и дялове/ на страницата на Централен депозитар. Достъпа до услугата е възможен посредством въвеждане на персонален идентификационен код /ПИК/ и ЕГН.


Новини 11.01.2018г: Нова електронна услуга на НАП:

  • Данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност

Достъпът до новата електронна услуга е с квалифициран електронен подпис. Последните промени в Наредба Н-18 от 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти въвежда задължение на производителите / вносителите на електронни системи с фискална памет /ЕСФП/ /чл.15, ал.1, т.11/ за подаване на данни за сервизни техници, които имат право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ.


Новини 11.01.2018г: НАП информира за нововъведеното от началото на 2018г изискване за подаване на декларации по ЗДДС единствено по електронен път. Подаването на ДДС документите на хартиен носител ще бъде възможно за наследници или заветници при смърт на физическо лице което е едноличен търговец, лицата на които регистрацията по ЗДДС е прекратена през м.12,2017г и не са подали последна данъчна декларация по електронен път до момента на дерегистрацията,в сл. на чл.126, ал.4, 7 и 8 от ЗДДС.


Новини 05.01.2018г: На страницата на Търговският регистър към Агенцията по вписванията е публикувано съобщение във връзка с новото изискване за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите при прехвърляне на дружествени дялове. Обстоятелството за липса на задължения ще се доказва  с удостоверение по чл.15, ал.4 и чл.129, ал.1 от ТЗ

ТЗ: „чл.15 (4) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.“

ТЗ: „Чл. 129. (1) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник, и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.“


Новини 03.01.2018г: Съгласно последните изменения в Закона за търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър обнародвани в ДВ бр.77 от 20117г и ДВ бр.85 от 2017г всички юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за юридически лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел подлежат на пререгистрация, считано от 01 .01.2018г.   Срокът за пререгистрацията е 31,12,2020г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2007г за водене, съхраняване и достъп до търговският регистър – ДВ бр 77 от 2017г

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел


Новини 03.01.2018г: На страницата на НАП  е публикувано е становище относно прилагане на осигурителното законодателство през 2018г

Становище с изх.№ 20-00-203 от 29.12.2017г

Таблица за размерите на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, ЗО през 2018г


Новини 03.01.2018г: Актуализираният програмен продукт на НАП  „Трудови договори“ е достъпен на официалната страница на приходната агенция.


Новини: НАП от 01.01.2018г ще публикува на официалната си страница списъци на фирмите чийто обекти ще подлежат на запечатване. Мярката може да бъде приложена за срок до тридесет дни.


Новини: Във връзка с промените обнародвани в ДВ бр.97 от 05.12.2017г ИА ГИТ уведомяват с прессъобщение на сайта си за липсата на задължение на работодателите за подаване на уведомление  за неподаване на годишна декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Задължението остава в сила за новосъздадените предприятия, както и от предприятия при които има промяна в обстоятелствата подлежащи на деклариране  към 31 декември на предходната година. Срокът за подаване на декларациите е 30 април.


  • Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на средствата за измерване, работещи в състава на ЕСПФ

  • Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД

Политика за поверителност