Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Полезна информация:

На тази страница ще намерите полезна информация; Сроковете за съхранение на счетоводните документи; Размери на минималната работна заплата за страната; ДАВНОСТНИ СРОКОВЕ ЗА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ!

полезна информация

Полезна информация Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Разгледайте нашата брошура!

  • Давностни срокове

    Давностни срокове

Полезна информация: Давностни срокове за погасяване на публични вземания: Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5 год. давностен срок /например: данъци/, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок /чл.171 от ДОПК/. С изтичането на 10 год. давностен срок, считано от 1-ви януари на годната, следваща годината през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността, с изключение на случаите в които задължението е разсрочено по реда на чл.171, ал.2 от ДОПК. С прекъсването на давността започва да тече нов 5 год. давностен срок.

Лихвите върху публични вземания се погасяват с изтичането на 3 год. давностен срок /сгл. чл.110 от ЗЗД/. За да се позове на изтеклия давностен срок данъчно задълженото лице трябва да подаде в компетентната данъчна администрация на НАП – Иск за недължимост на вземането или Възражение срещу иск за плащане. Органите по приходите прилагат последиците от изтеклата давност само след подаване на писмено възражение или искане от страна на длъжника. Тя не се прилага служебно /чл.119 от ЗЗД/.Съгл. „Чл. 119. С погасяването на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания, макар давността за тях да не е изтекла.“ От тук следва, че селд подаване на възражение за изтекла давност на главницата би следвало да се погасят и лихвите върху нея поради изтекла давност, макар за тях все още да не е изтекла давността.

Давностния срок за погасяване на вземанията на НОИ за неправилно извършени осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях се погасяват  на 5 год. давностен срок, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината за която се отнасят съгл. чл.115, ал.1 от КСО; С изтичането на 10 год. давностен срок, считано от 1-ви януари на годната, следваща годината а която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността /чл.115, ал.2 от КСО/. С прекъсването на давността започва да тече нов 5 год. давностен срок.

Давностен срок съгл. чл.110, и чл.111 от ЗЗД :

Чл. 110. С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок.
Чл. 111. С изтичане на тригодишна давност се погасяват:
а) вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност;
б) вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор;
в) вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.“


„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

schetovodnakantoravarna@gmail.com

skantoravarna@gmail.com

+359885515152 +35952644012

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!