Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

СС 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

СС 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ В сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)