Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Полезна информация, синтезирана и предоставена от Счетоводна Кантора Варна ЕООД:

В този раздел ще намерите полезна информация за Вашият бизнес. Ще намерите съща така извлечения от по-важните закони, наредби, инструкции, указания, както и много друга важна и полезна информация:

Полезна информация за бизнес

Полезна информация Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

– от 01.01.2015г – 360лв;

– от 01.07.2015г – 380лв;

Някои от тях:

Установяване и изчисляване на сроковете по ДОПК:

„Чл. 22. (1) Срокът в административното производство е 14-дневен, когато не е установен от закона или определен от органа по приходите, съответно от публичния изпълнител. Органът по приходите и публичният изпълнител не могат да определят срок, по-кратък от 7 дни.
(2) Сроковете се изчисляват по години, месеци, седмици и дни.
(3) Срокът, който се брои по години, изтича на същото число и в същия месец на съответната година, а когато такова число няма – в края на съответния месец.
(4) Срокът, който се брои по месеци, изтича на съответното число на последния месец, а ако последният месец няма съответното число, срокът изтича в последния му ден.
(5) Срокът, който се брои на седмици, изтича в съответния ден на последната седмица.
(6) Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния му ден.
(7) Когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
(8) Последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час, но ако трябва лично да се извърши или представи нещо пред органа по приходите или публичния изпълнител, срокът изтича в момента на приключване на работното време.“

Спазване на срока по ДОПК

„Чл. 23. (1) Срокът е спазен, когато действието е извършено или документите са подадени пред надлежния орган или са получени от страната преди изтичането на срока, определен по реда на чл. 22.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Срокът се смята за спазен и когато изпращането или получаването на документите е станало чрез пощенски оператор, куриер или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя, както и когато са подадени пред ненадлежен орган по чл. 5, преди изтичането му.“

Установяване спазването на срока по ДОПК

„Чл. 24. (1) Спазването на срока по чл. 23 се установява от наличието на поне едно от следните обстоятелства:
1. пощенско клеймо или отпечатък с датата на подаване;
2. заверка от пощенския служител с датата на подаване;
3. заверка от служител в куриерска служба с датата на подаване;
4. дата на изпращане на електронното съобщение;
5. дата на входящия номер на подадените документи.
(2) При противоречие между данните по ал. 1, т. 1 – 3 пощенският оператор издава удостоверение за потвърждаване на датата на подаване.“

За запитвания и контакти :

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел.: 088 5515152 стационарен тел.:052 644012

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!