Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

НОВИНИ АРХИВ 2014г до 24.04.2015г

 НОВИНИ, подбрани От Счетоводна Кантора Варна

Разгледайте нашата брошура!

Вече сме и във Фейсбук! Можете Да намерите нашата страница  Счетоводна Кантора Варна , както и нашият профил във мрежата на Фейсбук, който носи името на кантората:   Счетоводна Кантора Варна . Присъединете се към нас и станете наши приятели!

счетоводна къща варна

Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини 24.07.2015г: ДВ бр.56 от 24.07.2015г обнародван е закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията


Новини 24.07.2015г: ДВ бр.56 от 24.07.2015г обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа


Новини 23.07.2015г: ЗИД на ДОПК


Новини 23.07.2015г: Нова услуга на НАП: Подаване на Декларация образец 5 и 7 по електронен път чрез ПИК и електронен подпис. Срокът за подаването на Декларация образец 7 от безработните лица е до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание. Декларация образец 5 се подава от самоосигуряващи се лица, в случаите когато за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски. Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход, в срок до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски. Декларациите се подават преди внасяне на осигуровките.


Новини 22.07.2015г: Нова електронна услуга на НАП: „Заплащане на задължения за местни данъци и такси по електронен път“. Услугата е достъпна на страницата на НАП – „Електронни услуги“ . Към момента заплащането е възможно да бъде направено за задължения към четирет големи общини в страната: София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Очаква се присъединяването и на останалите общини.

Справките за задължения и плащанията на местни данъци и такси се извършват с ПИК на страницата на НАП в секцията за електронни услуги. Гражданите могат да получат своя ПИК безплатно във всеки един от офисите на НАП в страната.


Новини 21.07.2015г: НОИ отчете резултатите от изпълнението на проект „Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на парични обезщетения от ДОО“

Новата система за електронен обмен на документи се очаква да съкрати сроковете за подаване и обработка на данните и да намали вероятността за грешки при попълването на документацията, както и съкращаване на сроковете за изплащане на обезщетенията.

Втория етап от пълната електронизация на обмена на документи за изплащане на обезщетения от осигурителите и самоосигуряващите се лица трябва да стартира от 1 януари 2016 г.


Новини 21.07.15г: ЗИД на ЗДДС


Новини 21.07.2015г: ДВ бр.55 От 21.07.2015г обнародван Е  Закон  за ратифициране на Спогодбата Между република България и кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите


Новини 21.07.2015г: НАП предоставя нова електронна услуга чрез която е възможно подаването на Декларация за започване на дейност или прекратяване на дейност от самоосигуряващи се лица по електронен път. Услугата е достъпна единствено за периоди след 01.01.2015г. С подаването на декларацията те декларират и вида на осигуряването си. Срокът за подаването на декларацията е 7 дневен от датата на започване или спиране на упражняване на дейност като самоосигуряващо се лице.


Новини 21.07.2015г: Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация


Новини 20.07.2015г: НАП публикува на официалната си страница нови документи, свързани с електронните услуги, които предоставят:

1.Документи, свързани с ползването на електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП):

2. Нови документи, свързани с ползването на електронните услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК):


Новини 20.07.2015г: НАП ще издава Персонален код / ​​ПИК / на гражданите във всеки един свой колон, а не както до сега единствено в клона по местоживеене или регистрация за юридическите лица.


Новини 17.07.2015г: Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите От СЕ Лица     Мотиви


Новини 17.07.2015г: ДВ бр.54 От 17.07.2015г  Закон за изменение и допълнение на Кодекса на ТРУДА

Създават се:

 • чл. 114а: „Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
„Чл. 114а. (1) Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж. Календарни дни
(2) С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година.
(3) Трудовият договор по ал. 1 може да се сключва за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ – само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.
(4) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност.
(5) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден.
(6) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 
(7) Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори пред инспекцията по труда се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. С наредбата се утвърждава и образец на трудов договор по ал. 1.
(8) Работниците, които полагат труд по ал. 1, се осигуряват при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване. „
Лицата по чл.114а, ал.1 от КТ ще подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болист. Паричните обезщетения за трудова злополука и временна неработоспособност за тези лица ще се изплащат в срока на неработоспособността но за не повече от 90 календарни дни.
 • чл. 128б:  „Задължение на работодателя Да води Трудово  досие на работника Или служителя
  „Чл. 128б. (1) Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител.
  (2) Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.
  (3) Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните документи по реда на чл. 128а. „
 • чл. 139   – нова ал. 3:
  „(3) В случаите по ал. 2 Извън Времето на задължителното присъствие работникът Или служителят МОЖЕ Да отработва неотработеното дневно Работно Време в следващия Или в Други дни От същата Работна седмица. Начинът на отчитането на работното време се урежда с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. „
 • В чл. 161 –  нова Ал. 2:
  „(2) Времето на неплатен служебен или творчески отпуск по ал. 1 се зачита за трудов стаж.“
 • чл. 164 ал. 1 се изменя така:
  „(1) След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.“
 •  В чл. 327, ал. 1 се създава т. 12:  „12. е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.“
 • В чл. 328, ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;“.
 • В допълнителните разпоредби се създава § 2а:
„Приложимост към трудовите отношения в микропредприятията и малките предприятия
§ 2а. Разпоредбите на чл. 136а, чл. 138а и чл. 181 не се прилагат за микропредприятията и малките предприятия. „
Заличават се:
 • В чл. 136а, ал. 1 изречение второ се заличава.
 •  В чл. 140, ал. 2 думата „непълнолетни“ се заличава, а след думата „служители“ се добавя „ненавършили 16-годишна възраст“.
 • Член 165 се отменя.
 • В чл. 167а, ал. 1 думите „и чл. 165, ал. 1“ се заличават.
 • В чл. 172 след думите „наведнъж или на части“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
 • Член 277 се отменя.

 Новини 17.07.2015г: ДВ бр.54 От 17.07.2015г Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския Регистър

Създават се:

 •  Чл. 19, ал. 3 ново изречение първо: „. Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в търговския регистър, като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите по чл 22, ал 5. . „
 • чл. 22, ал. 5 ново изречение трето: „В случаите, когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея в срока по изречение второ.“.
 • Член 173 се изменя  „Ред за ползване
  „Чл. 173. (1) Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.
  (2) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154.
  (3) Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет по предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.
  (4) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.
  (5) Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск. „
 • Член 176 се изменя така: „Отлагане на ползването
  „Чл 176. (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от.:
  1. работодателя – поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;
  2. работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.
  (2) Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
  (3) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително. „

Новини 17.07.2015г: ДВ бр.54 От 17.07.2015г Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006г за регистирране и иотчитане на продажбите чрез касови фискални устройства


Новини 14.07.2015г: НАП информират гражданите за промените в здравното осигуряване във връзка с публикуваните в ДВ изменения на Закона за здравното осигуряване. В случай че Вашите здравноосигурителни права са прекъснати то Вие след 01.01.2016г ще можете да ги възстановите след като заплатите всички дължими здравноосигрутилени вноски за последните 5 години. До края на 2015г този срок е 3 год.

Прекъсването на здравноосигурителните парва става в случаите в които не са внесени здравноосигурителни вноски за три месеца. Невнасянет на осигурителни вноски от страна на работодателя не лишава работниците и служителите от осигурителни права.

Справки за здравноосигурителен статус могат да бъдат направени:

Справка за начислените и дължими лихви може да бъде направена на официалната страница на НАП в рубриката електронни услуги: Здравноосигурителен калкулатор .


 Новини 14.07.2015г: ЗИД на ЗДДС .


Новини 13.07.2015г: НАП са публикували обновени програмните продукти за подаване на Деклараций Образец 1, 3 и 6. Във връзка с променената МРЗ от 01.07.2015г. Програмните продукти са достъпни в секцията на НАП  „Софтуер и ръководство за използване .


 Новини 13.07.2015г: Съгласно промените в Наредба Н-18 от 2006г за регистрирани и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства до 20.07.2015г всички търговци които предоставят услуги за които издават билети ще трябва да закупят касови апарати, които също така в този срок да регистрират в НАП. От 21.07.2015г ще бъде задължително издаването на касови бележки при продажбата на билети за концерти, тейтър, спортни събития, музей, ползване на чадъри, шезлонги и др.

Без задължителна регистрация чрез издаване на касов бон за сега остават: билети за превоз на пътници, карти за превоз на пътници, фишове и талони за участие в хазартни игри.


Новини 10.07.2015г: През предходната седмица евродепутатите на първо четене са одобрили промени, които отменят легализацията на документи в рамките на Европейския съюз. Във връзка с предлаганите промени ще бъде изменен Регламент на ЕС № 1024 / 2012г. Достоверността на официални документи, издадени от държави членки на Европейския съюз като регистрация на фирми, имоти, правен статут на регистрирани търговски дружества, права на интелектуална собственост, удостоверения за сключен граждански брак, удостоверения за раждане, данъчни и осигурителни документи, документи удостоверяващи завършено образование и др. няма да бъде доказвана с легализиран превод и поставен печат апостил. Предстои одобряването на предложените Промени От СЪВЕТА на ЕС. Предлага се приемането на незаверени копия на преводи на документи. Предвижда се въвеждането на многоезични формуляри на официални документи в рамките на Европейския съюз, като ще има възможност те да бъдат издавани вместо националните.


Новини 10.07.2015г: Главният прокурор на страната е образувал тълкувателно дело по въпроси свързани с противоречивата практика на съдилищата в страната и касаещи престъпления във връзка с невнасяне на дължими данъци, престъпления по чл.255, чл.255а и чл.256 от НК. Държавата винаги ли търпи имуществени вреди по тези престъпления и следва ли тя да бъдат възмездени. Другият въпрос на който се търси отговор е свързан с това дали единствено физическите лица представляващи търговските дружества и вписани като такива в Търговския регистър са субекти на данъчни престъпления или всяко упълномощено лице.


 Новини 09.07.2015г: НАП са публикували на официалната си страница в рубриката   „Софтуер и ръководство за използване“ нова версия на програмата конвертираща таблици в Exel, съдържащи редове от Интрастат декларации в XML файл, формат на съобщението UNTRANS.


Новини 08.07.2015г:  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност .


Новини 08.07.2015г:  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване .


Новини 07.07.2015г: НАП напомнят за новите разпоредби на Наредба Н-18 от 2006г за регистирране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, според които ведомствените бензиностанции имат задължение да монтират измервателни съдове в срок до 31.08.2015г.


Новини 07.07.2015г: ДВ бр. 51 От 07.07.2015г обнародвано Е Постановление № 164 от 02.07.2015г, с което СЕ допълва Наредбата за служебните командировки  и специализации в чужбина .


Новини 06.07.2015г:  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи .


 Новини 06.07.2015г:  Проект на Кодекс за застраховането  и Мотиви .


Новини 06.07.2015г: НАП ни информира на своята официална страница, че от 20.07.2015г в структурните единици на НАП ще се издават и заверяват немски формуляри. Процедурата по издаването започва след подаването на Формуляр: „Искане за издаване на документ“ / Обр. № Окд-51 /, като немските бланки следва да се представят в НАП предварително попълнени. 

 • Bescheinigung EU / EWR дер ausländischen Steuerbehörde Zur Einkommensteuerklärung (Bescheinigung) /  Удостоверение, издавано за ЕС / ЕИП от чуждестранния данъчен орган за целите на данъчната декларация и
 • Antrag Auf Behandlung ALS unbeschränkt Einkommensteuer-pflichtiger Arbeitnehmer Nach §1 Abs. 3, §1A EStG (Antrag) / Молба за третиране на работник като подлежащ на неограничено подоходно облагане съгласно § 1, ал. 3, § 1а от Закона за данъка върху общия доход,

Новини 01.07.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове  и Мотиви Към него .

Според предлаганите промени в закона проектите за изменение и допълнение на нормативни актове ще трябва да престояват поне 30 дни на официалната интернет страницата на органа, който е написал проектите за изменение на нормативните актове. През това време заинтересованите лица ще могат да изпращат предложения и становища.

Срокът от 14 дни, който е в сила в момента ще се прилага само по изключение –  „в особени случаи и при изрично посочване на причините“ .

За осигуряване на прозрачност на направените предложения по промените в действащите закони органът, който е изготвил законопроекта за изменение и допълнение на действащ закон ще е задължен след изтичане на срокът / 14 дневен или 30 дневен / за обществено обсъждане да публикува на сайта си справка за всички постъпили предложения, както и обосновката за неприетите предложения.


Новини 02.07.2015г. НАП и НОИ От 01.07.2015г интегрират своите системи  От тази дата селектронната Услуга „Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране“ достъпна от интернет страницата на НОИ, вече е достъпна и чрез ПИК на НАП. В НАП тази услуга е публикувана в „Е-услуги“ – Справки по ЕГН и ПИК на НАП. 


 Новини 02.07.2015г:  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта .


 Новини 01.07.2015г:  Народното събрание одобри еднодневните трудови договори. Този вид трудови договори ще могат да се сключват единствено за сезонна селскостопанска работа. между работници и регистрирани земеделски стопани. Еднодневните трудови договори ще могат да се сключват с един работник за не повече от 90 дни. Отработеното време по този вид трудови договори няма да се признава за трудов стаж, ще се признава единствено за осигурителен стаж.


Новини 01.07.201г: НОИ предоставя нови четири електронни услуги:

 • Издаване на удостоверение за получен доход от пенсия / и и добавка / и за ползване в друга държава;
 • Издаване на удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия / и и добавка / и за ползване в друга държава;
 • Издаване на удостоверение за обстоятелството, че лицето не е пенсионер;
 • Подаване на заявление по електронен път от наследниците за изплащане на неполучена пенсия на починал пенсионер. Това заявление ще се подава към съответното териториално поделение, изплащало пенсията на починалото лице или дирекция ЕРМД на НОИ. Изплащането в чужбина на неполучена пенсия от починал пенсионер е възможно само в държави-членки на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и на Швейцария, както и в държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване;

 Новини 30.06.2015г: В ДВ бр.49 От 30.06.2015г Е Публикувана  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.


 Новини 30.06.2015г: В ДВ бр.49 От 30.06.2015г Е публикуван  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за Прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове .


 Новини 27.06.2015г: В ДВ бр.48 От 27.06.2015г Е публикуван Указ № 112, с който се пирема Закон за изменение и допълнение на Закона за Здравното осигуряване .

За възстановяване на здравноосигурителни права лицата считано от 28.12.2015г ще трябва да заплатят дължимите и непогасени до този момент вноски за здравното си осигуряване за период от 60 месеца назад, т.е. 5 години. За сравнение до влизане в сила на законовата промяна за възстановяване на здравноосигурителни парва се внасяха здравни осигурителни вноски за период от 36 месеца назад от датата на възстановяването на правата, т.е. 3 години.

Всички лица които желаят да възстановят своите здравноосигурителни права в срок до 28.12.2015г следва да заплатят своите здравни вноски за период от 36 месеца назад, като в противен случай след влизането в сила на новата законова промяна обнародвана в ДВ бр.48 от 27.06.2015г те ще трябва да заплатят своите вноски за 5 години назад.

Промени обнародвани в ДВ бр.48 от 27.06.2015г: „§ 37.  В чл 109, ал 2 думите .. „последните 36 месеца“ се заменят с „последните 60 месеца“. „

Преди обнародваните в ДВ бр.48 от 27.06.2015г промени в Закона за Здравното осигуряване:
„Чл 109 ..  (Изм. -. ДВ, бр 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. -. ДВ, бр 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г., изм. – ДВ, бр 101 от 2009 г., в сила от 01.02.2010 г.) (1) Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са. внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.
(2) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват, при условие че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца.
(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски по ал. 2, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.
(4) Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права. „
След влезлите в сила промени с ДВ бр.48 от 27.06.2015г:
„Чл 109 ..  (Изм. -. ДВ, бр 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. -. ДВ, бр 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г., изм. – ДВ, бр 101 от 2009 г., в сила от 01.02.2010 г.) (1) Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са. внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.
(2) (Изм. – ДВ .., бр 48 от 2015 г., в сила от 12.28.2015 г., изм) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват, при условие че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 60 месеца.
(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски по ал. 2, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.
(4) Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права. „

Новини 26.06.2015г: Депутатите одобриха на първо четене промени в Закона за защита при бедствия и аварии според които всяко физическо лице ще бъде длъжно само да застрахова имуществото си като по този начин го защити от бедствия .


 Новини 23.06.2015г: В ДВ бр.46 От 23.06.2015г Е Публикувана  Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки .


 Новини 23.06.2015г: В ДВ бр.46 От 23.06.2015г Е Публикувана  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години .


 Новини 23.06.2015г: В ДВ бр.46 От 23.06.2015г Е Публикувана  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-08.07 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / или здраве при работа .


 Новини 19.06.2015г: Публикуван законопроект за изменение и допълнение на   Закона за счетоводството  и Мотиви .

Предприятията се разделят на следните категории предприятия микро предприятия, малки предприятия, средни предприятия и големи предприятия. Микро предприятията са тези които към 321.12. на текущия отчетен период не надвишават два от критериите:

 • балансова стойност на активите -718 000 лева;
 • нетни приходи от продажба – 1 430 000 лева;
 • средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.

Микро предприятията не подлежат на задължителен финансов одит.

Малките предприятия са предприятията, които към 31.12 на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните критерия:

 • балансова стойност на активите -8 000 000 лева;
 • нетни приходи от продажба – 16 000 000 лева;
 • средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

Малките предприятия ще подлежат на задължителен финансов одит в случаите когато надвишат най малко два от следните критерия:

 • балансова стойност на активите -2 000 000 лева;
 • нетни приходи от продажба – 4 000 000 лева;
 • средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

На задължителен независим финансов одит подлежат средните и големи групи предприятия, предприятията с обществен интерес, средните и големи групи от предприятия, в които има поне едно предприятие с обществен интерес, предприятия за които това изискване е установено със закон. На задължителен независим финансов одит ще подлежат и юридическите лица с нестопанска цел, вписани в цетралния регистър при Министерството на правосъдието и определени за осъществяване на обществено полезна дейност, когато за текущия отчетен период превишат два от следните критерия:

 • балансова стойност на активите към 31.12 -1 000 000 лева;
 • нетни приходи от стопанска и не стопанска дейност – 2 000 000 лева;

Дъщерните предприятия няма да подлежат на независим финансов одит от регистрирани одитори.

Въвеждат се изисквания за бюджетните предприятия.

Въвеждат се изисквания при изготвяне на ГФО да се изготвят следните доклади:

 • годишен доклад за дейността / консолидиран доклад за дейността;
 •  нефинансова декларация – отнасяща се до екологичните и социални въпроси, зачитането правата на човека, борбата с корупцията и подкупите / консолидирана нефинансова декларация;
 • доклад за плащанията към правителството / консолидиран доклад за плащанията към правителството;

Новини 19.06.2015г: Публикуван законопроект за изменение и допълнение на ДОПК  и Мотиви .

Създава се чл.19:

„Чл. 19. (1) Който в качеството си на член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник, както и всяко друго упълномощено лице, осъществявало дейност по управление на задължено юридическо лице по чл. 14, т . 1 и 2, укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за несъбраното задължение.

(2) Който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник, както и всяко друго упълномощено лице, осъществявало дейност по управление на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2, недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за задължението до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото. “

След влизане в сила на предстоящите промени в ДОПК данъчно задължените лица, създаващи информация в електронен вид, посредством ползването на програмни продукти или информационни системи ще са длъжни да съхраняват информацията в предвидените от закона срокове не само на хартиен носител но и на електронен такъв, независимо от съхранението й на хартийния носител.


 Новини 16.06.2015г:  ДВ бр.44 От 16.6.2015г  Наредба за изменение на Наредба № Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства


 Новини 12.06.2015г: Публикуван Проект за изменение и допълнение  на Кодекс на ТРУДА


Новини 12.06.2015г: Задължителните графици за отпуск бяха отменени днес на първо четене от депутатите на промените в КТ. Ще отпадне задължението на работодателите да определят правила за осигуряване на безопасни условия на труд.

Срокът за подаване на уведомление в НАП при сключване на нов трудов договор ще бъде 7 дни, вместо досегашните три дни.

Малките предприятия няма да имат задължение да уведомяват Инспекцията по труда предварително в случаите в които въвеждат удължено работно време. Отпада задължението на работодателите в малките и микро предприятията по чл.181 за въвеждане на правилник за вътрешния трудов ред.

Създава се нов чл.128б в КТ: „Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител“

Работодателите в сферата на растениевъдството ще имат възможност да сключват еднодневни трудови договори. Отработеното време по този вид трудови договори няма да се признава за трудов стаж.

Създава се нова ал.3 в чл.139 от КТ според разпоредбите на която работникът може да отработва неотработеното работно време в следващият или в други дни от същата седмица. Начинът на отчитане на работното време ще се урежда с правилника за вътрешния трудов ред в предприятието.

Ще бъде възможно прекратяването на трудовия договор от страна на работодателя при придобиване право на пенсия.

Правят се изменения в чл.164, ал.1 от КТ като се дава възможност на работничката или служителката след изтичане на отпуска й поради бременност и раждане да има право на допълнителен годишен отпуск след изтичане на за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. До сега действащата разпоредба даваше това право само за първото, второто и третото дете, като за всяко следващо дете – 6 месеца.


Новини 10.06.2015г: Публикуван законопроект за изменение и допълнение на  Закона за счетоводството .

Правят се промени в чл.38 от Закона за счетоводството, като се изписват изрично в т.5 от ал.1 предприятията които не подлежат на финансов одит:

„Чл 38 ..  (Изм. – ДВ, бр 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. г. г. г. г. г. г. г ..) (1) На независим финансов одит от регистрирани одитори , освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:
1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;
2. предприятия, които СА ПО емитенти смисъла на  Закона за публичното предлагане на ценни книжа ;
3. (Изм .. – ДВ, бр 108 от 2006 г., в сила от 29.12.2006 г.) кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;
5. всички предприятия, непосочени в т. 1-4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия, малки и микро предприятия по чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за малките и средни предприятия „.
Извлечение О Т  Закона за Малките и средни предприятия:
„Чл 3.  – (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат (Изм ДВ, бр 59 от 2006 г.) ..:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., И / или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.
(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., И / или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.
(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., И / или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв. „

Промените касаещи едноличните търговци са:

Тези, чиито нетни приходи от продажби през отчетната година не надхвърлят 200 000 лв и самите те не подлежат на финансов одит ще могат да представят годишни отчети които да се състоят само от отчет за приходите и разходите.

В случаите в които техните нетни приходи от продажби не надхвърлят 100 000 лв за един отчетен период те ще могат да отчитат дейността си посредством воденето на книги – регистри.


 Новини 10.06.2015г: Публикуван Е законопроект за изменение и допълнение на  Закона за данък Добавена Стойност . Съкращава се срока за произнасяне при регистрация по ЗДДС от 7 дни на 3 дни. Регистрацията по избор ще бъде възможна за фирмите които нямат достигнат облагаем оборот от 200 000 лв в рамките на 12 календарни месеца. До сега пра за задължителна регистрация по ЗДДС /чл.96/ бе 50 000лв.


Новини 09.06.2015г: Днес 09.06.2015г  Надзорният Съвет на НОИ Е утвърдил Проект на ПМС за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи От държавното обществено осигуряване. От 01 януари 2016 г. ще бъде въведен нов ред за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете. Представяните документи ще бъдат заменени от нови образци-декларации и удостоверения, които ще заместят досега подаваните заявления-декларации от осигурителите и самоосигуряващите се лица. Удостоверенията ще се представят в НОИ по електронен път, с квалифициран електронен подпис, чрез уеб приложение, достъпно чрез интернет страницата на института.


 Новини 09.06.2015г: ДВ бр.42 От 09.6.2015г  Постановление № 139 от 4 юни 2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната 

 • МРЗ от 1 януари 2015 г. е 360 лв ,.

 • МРЗ от 1 юли 2015 г. е 380 лв


Новини 05.06.2015г:  Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат .:

„За всяко, подлежащо на вписване в регистъра лице, се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, и други документи . „


 Новини 05.06.2015г: ДВ бр. 41 От 05.06.2015г  Закон  за допълнение на Закона за данък върху добавената Стойност


Новини 02.06.2015г: ДВ 40 бр. От 02.06.2015г  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131-28 МАЙ 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския Съвет .

Измененията които се правят в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. : .. „Осигурителни вноски се изчисляват и се внасят върху стойността на средствата и сумите, изплатени или начислени и неизплатени за сметка на социални разходи пряко, постоянно или периодично на лицата по чл 4, ал 1 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура „.


 Новини 02.06.2015г: ДВ 40 бр. От 02.06.2015г  НАРЕДБА № 8121з-592 от 25 май 2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното Време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи


 Новини 02.06.2015г: ДВ 40 бр. От 02.06.2015г  Постановление за определяне на нов Размер на социалната пенсия  за старост – 115,15лв месечно


 Новини 28.05.2015г: Публикуван Е законопроект за изменение и допълнение на  Кодекса за Социално осигуряване .


 Новини 26.05.2015г: Публикуван Е законопроект за изменение и допълнение на  Кодекса за Социално осигуряване .


Новини 25.05.2015г: Публикуван Е законопроект за изменение и допълнение на  НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваМотиви


Новини 25.05.2015г: Публикуван Е законопроект за изменение и допълнение на  Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина     Доклад Към Наредбата


 Новини 22.05.2015г: Публикуван Е законопроект за изменение и допълнение на  Кодекса на ТРУДА .


 Новини 22.05.2015г: ДВ бр.37 От 22.05.2015г обнародвана Е  НАРЕДБА № 1 от 29 април 2015 г. за изискванията Към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория .


 Новини 21.05.2015г: На 22.05.2015г поради техническа профилактика, няма да бъдат обслужвани запитвания на информационния телефон на НАП – 0700 18 700.


 Новини 21.05.2015г: Публикуван Е законопроект за изменение и допълнение на  Закона за данъците върху доходите на физическите Лица .


 Новини 21.05.2015г: НАП публикува на официалната страница Си актуализиран Наръчник за задължителното Здравно осигуряване и гарантираните вземания на работниците за 2015г.


Новини 20.05.2015г: Днес парламента на свое  заседание одобри  следните Промени в Кодекса на ТРУДА:

 •  въвеждане на еднодневни трудови договори;

 • Промени в Работно Време  променливи граници;

 • уеднаквяването на продължителността на платен отпуск за всяко дете без ограничения.

Еднодневните трудови договори няма Да СЕ регистрират в НАП п ри сключването ИМ. Към тях няма да се връчват длъжностна характеристика, а в края на договора няма да се издават заповеди за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока му. Работник ще може да полага труд по такъв трудов договор не повече от 90 работни дни в рамките на една календарна година. Този вид трудови договори са насочени основно към дейност „Растениевъдство“. Предстои приемането на специална наредба която да регламентира назначаването, сключването и прекратяването на работници на този вид трудови договори.


Новини 20.05.2015г:   Върховният административен съд (ВАС) отмени с  РЕШЕНИЕ От 19 май 2015 г.  Постановление № 419 / 17.12.2014 г. на Министерския съвет за определяне на нови размери на минималната работна заплата (МРЗ) за 2015 година. Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен Срок   Отменя СЕ МРЗ в Размер на 360,00лв за 2015г поради НЕ спазена Процедура. Отменено и е последващото й увеличение от 01.07.2015г на 380,00лв.


 Новини 19.05.2015г: ДВ бр.36 От 19.05.2015г Постановление № 119 От 14.05.15г за изменение и допълнение на Наредбата  за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г .


 Новини 15.05.2015г: Удължен е срокът за подаване на годишните Декларации по чл.15 от ЗЗБУТ за 204г до 31.05.2015г.


Новини 15.05.2015г: Публикувани е законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване .


Новини 15.05.2015г: Министерството на образованието и науката / МОН / разработва изграждането на уеббазиран портал , през който да бъде възможно подаване на заявления, документи и др, ползване на електронни услуги по електронен път .. Проекта се казва „ePORRT“. Очаква се след 29 юли 2015г да бъда готов електронния портал на МОН.


 Новини 14.05.2015г: Публикувани са законопроекти за изменение и допълнение на:


 Новини 14.05.2015г: На официалната страница на НАП са публикувани:


Новини 14.05.2015г: НОИ подписа споразумение с Гръцкия социално осигурителен институт .


 Новини 13.05.2015г: На официалната страница на НАП Д публикуван   Наръчник ПО ЗДДС за 2015г


Новини 13.05.2015г: НАП публикуваха нова версия на  конвертора за преобразуване на таблица в Еxcel, съдържаща редове за Интрастат Декларация  в XML файл.


 Новини 08.05.2015г: Възможно Е Подаване п О електронен път на заявления за Кандидатстване за Финансиране ПО оперативните Програми на Европейския СЪЮЗ. ПО заявката заявката заявката заявката заявката заявката заявката заявката заявката Заявката този Начин Към момента МОЖЕ Да СЕ кандидатства ПО Две СХЕМИ От оперативните Програми за периода  2014г – 2020г: „Развитие на човешките ресурси“ / ОПРЧР / и „Иновации и конкурентоспособност“ / ОПИК /.


 Новини 07.05.2015г: Публикуван Е законопроект за изменение и допълнение на  Закона за семейните помощи за деца


 Новини 05.05.2015г: НАП предоставя нова безплатна електронна услуга: Проверка на задължения за местни данъци и такси. Услугата Е достъпна  ПРЕЗ официалната страница на НАП  в секцията за Електронни услуги чрез електронен подпис Или ПИК.


 Новини 30.04.2015г: Законопроект за изменение на  Закона за данъците върху доходите на физическите Лица


 Новини 30.04.2015г: Законопроект за изменение на  Кодекса за Социално осигуряване


 Новини 29.04.2015г: Законопроект за изменение на  Закона за Търговския Регистър


 Новини 29.04.2015г:  Публикуван е Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2015г .


 Новини 28.04.2015г:  Публикуван е Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица 2015г .


 Новини 28.04.2015г: Законопроект за изменение Закона за устройство на територията .


 Новини 24.04.2015г: ДВ бр.30 От 24.04.2015г обнародван Е Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове .


 Новини 23.04.2015г: Публикуван Е законопроект за изменение и допълнение на  Закона за задълженията и договорите .


Новини 21.04.2015г: Публикуван Е законопроект за изменение и допълнение на  Закона за Защита на потребителите .


 Новини 17.04.2015г: ДВ бр.28 От 17.04.2015г обнародвана Е  Инструкция № 1 от 3 ​​април 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт


 Новини 16.04.2015г: НАП са обявили на официалната си страница сметка в евро по която трябва да постъпват, 18 съгласно глава от ЗДДС дължимите суми за ДДС по нововъведената от 01.01.2015г система мъх. ПО тази система всички данъчно задължени Лица доставящи  далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани ПО електронен път  на Клиенти Физически Лица, нерегистиррани по ЗДДС, които са местни лица на други страни членки на Европейския съюз са длъжни да заплащат ДДС по правилата на:

ТД на НАП София, Офис Сердика

IBAN: BG72BUIB98883693943840 – сметката е в евро

BIC: BUIBBGSF

В основание на валутното платежно нареждане данъчно задъленото лице адължително ще трябва да посочи входящия номер на подадената справка-декларация по ЗДДС, както и наименованието и идентификатора си.


 

Новини 14.04.15г: ДВ бр.27 От 14.04.2015г Е обнародвано Постановление № 83 От 07.04.2015г  за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. 


 Новини 09.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите . Изменя се чл.76:

„Когато изпълнението не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред разноските, след това лихвите и най-после главницата“ – текст, който се отменя

„Когато изпълнението не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред главницата, след това лихвите и най-после разноските“ – нов текст


 Новини 09.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС


 Новини 07.04.2015г: Законопроект за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства .


 Новини 07.04.2015г: Достъпът до регистър Булстат ще бъде възможен по електронен път посредством електронен подпис. Всички регистрирани лица в регистъра ще имат досиета, съдържащи документите свързани с регистрацията им в регистъра. Публикуван е законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БулстатДостъпът до информацията в регистър Булстат чрез интернет ще бъде изцяло безплатен. В случай, че е посочен ЕИК по БУЛСТАТ, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в Регистър БУЛСТАТ. На този принцип организирана и дейността на Търговския регистър към Агенцията по вписванията.


 Новини 07.04.2015г: Румънското правителство намалява от 01.06.2015г ДДС от 24% на 9% за всички храни, безалкохолни напитки и хранителни услуги.


 

Новини 03.04.2015г: Проект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове


 Новини 02.04.2015г: НОИ предоставя нова електронна услуга:  Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им .


 Новини 01.04.2015г: Законопреокт за изменение и допълнение на  Кодекса на ТРУДА  ВЪВ Връзка с почивните и празничните дни в Страната.


 Новини 01.04.2015г НАП СА публикували на официалната Си страници КОНВЕРТОР  за преобразуване на MS Excel файл в XML фай л. Той е във връзка с подаване на Интрастат декларациите в XML файл. 


 Новини 28.03.2015г: Предстои пускането на нова електронна услуга на НАП, с която всяка една фирма ще може да проверява издаваните фактури към ней от контрагентите.


 Новини 27.03.2015г Публикуван Е законопроект за изменение и допълнение на  Закона за местното самооуправление и местната Администрация.


Новини 27.03.2015г Публикуван Е законопроект за изменение и   допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите Лица . Въвежда се данъчно облекчение за едноличните търговци за културни дейности. От годишната си данъчната основа ще могат да приспадат равностойността на 12 билета от посетени български сценични изкуства, както и равностойността на 12 закупени книги на територията на страната.


 Новини 26.03.2015г: Банките няма да могат да ипотекират имуществото на своите длъжници без решение на съда


 Новини 25.03.2015г: НАП въвеждат от 25.03.2015г Комплексно административно обслужване. Необходимо Е Подаване на Заявление за ползване на услугата Комплексно Административно обслужване , което може да бъде подадено в офисите на НАП по електронен път, лично на гише или по пощата. Заявлението може да бъде подавано и от упълномощено лице. В заявлението се посочва точното наименование на административната услуга по която ще трябва да бъде образувано производство, както и наименованието на компетентния орган, под чиято компетенция е издаването на административния акт.


 Новини 24.03.2015г: ДВ бр.22 От 24.03.2015г Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане .


 Новини 24.03.2015г: ДВ бр.22 от 24.03.2015г Обнародван е Указ № 22, с който СЕ изменя и допълва Закона за Търговският Регистър. Създава се система за взаимно свързване на регистрите. Агенцията по вписванията ще уведомява незабавно по служебен път чрез системата за взаимно свързване на регистрите за започнати или прекратени производства по ликвидация, обявяване в несъстоятелност или заличаване на търговски дружества от регистъра.

Агенцията по вписванията ще получава чрез нововъведената система незабавно информация относно започване или прекратяване на производство по ликвидация, заличаване на чуждестранно лице, чийто клон е регистриран по чл.17 а от Търговския регистър в България. В случай, че чуждестранното лице бъде заличено от регистрите на чуждата държава то неговият клон в България служебно ще бъде заличаван, въз основа на подаденото уведомление чрез системата, дори до този момента да не е подадено заявление за заличаване на клона от Търговския регистър към Агенцията по вписванията в България.


 Новини 24.03.2015г: ДВ бр.22 от 24.03.2015г Постановление № 61 от 19 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за средствата за Измерване, които подлежат на метрологичен контрол , приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г.


 Новини 24.03.2015г: Данъчните  облекчения ВЪВ Връзка с преотстъпване на данък От земеделски стопани за 2014г ПО чл.189 Б От Закона за корпоративното подоходно (преотстъпване на до 60% от корпоративния данък) и по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (преотстъпване на до 60% от данъка върху годишната данъчна основа) вече могат да бъдат ползвани.

Във връзка с това са въведени промени в ЗКПО и ЗДДФЛ, като са променени някои изисквания по отношение на инвестирането на преотстъпения данък и са въведени ограничения за някои категории задължени лица.


Новини 24.03.2015г: НАП публикуваха на официалната страница Си нов образец на Декларация ПО Чл. 88 От ЗКПО  за Промени на авансовите вноски и ПО Чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски.


 Новини 24.03.2015г: Утвърден Е нов образец на  Декларация ПО Чл. 88  от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски. Предстои обнародването му в „Държавен вестник“.


 Новини 21.03.2015г: Министеството на правосъдието предлага електронна услуга: Свидетелство за съдимост . Услугата Е достъпна ПРЕЗ официалната страница на Министерството на правосъдието . Услугата може да се използва след подаване на заявление за изготвянето на Свидетелство за съдимост по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, собственост на заявителя, съдържащ ЕГН.


 Новини 17.03.2015г: ДВ бр.20 От 17.03.2015г обнародвано Е  Постановление № 52 от 9 март 2015 г. за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.


 Новини 17.03.2015г: ДВ бр. 20 От 17.03.2015г обнародван Е  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за ДЕЙНОСТТА на Комисията за публичен надзор НАД регистрираните одитори


 Новини 13.03.2015г: ДВ бр.19 от 13.03.2015г: Обнародвано Е   Постановление № 50 от 6 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Създаден е Нов чл.15а в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, който гласи: Когато придобитият осигурителен стаж след датата на придобиване на правото се представя заедно със заявлението за първоначално отпускане на пенсията в 6-месечния срок по чл. 94 КСО, размерът на пенсията при отпускането й се определя според наличния осигурителен стаж към датата на придобиване на правото, а от датата на заявлението се изменя с придобития осигурителен стаж след датата на придобиване на правото

Създаден е нов чл.8а с който се регламентират случаите в които лицето, подало документи за пенсиониране не е представило необходимите документи във връзка с пенсионирането си за трудовият си стаж в общини / кметства, то тяхното издаване ще бъде служебно изисквано.

В чл.15, ал.1 от наредбата третиращ придобиването на право на пенсия се правят следните изменения: Правото се придобива:

„4.от 1 януари 2015 г. – при възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете;“ – текста, който бе в сила до този момент, вкл. промените в ДВ бр.23 от 2014г бе: „4.от 1 януари 2015 г. – при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете;“

5. от 1 януари 2016 г. – При възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете;

6. от 1 януари 2017 г. – При възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените и 38 години и 8 месеца за мъжете;

7. от 1 януари 2018 г. – При възраст 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години за жените и 39 години за мъжете;

8. от 1 януари 2019 г. – При възраст 62 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца за мъжете;

9. от 1 януари г. 2020 – При възраст 62 години и 4 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 8 месеца за жените и 39 години и 8 месеца за мъжете;

10. от 1 януари 2021 г. – При възраст 62 години и 8 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;

 11.от 1 януари 2022 г. – При възраст 63 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете „.

Измененията н чл.15, ал.3 за правото на лицата, който не отговарят на условията по чл.15, ал.1 за придобиване на пенсия са следните:

„4. от 1 януари 2015 г. – 65 години и 8 месеца;

5. от 1 януари 2016 г. – 66 години;

6. от 1 януари 2017 г. – 66 години и 4 месеца;

7. от 1 януари 2018 г. – 66 години и 8 месеца;

8. от 1 януари 2019 г. – 67 години „.


 Новини 13.03.2015г: ДВ бр.19 от 13.03.2015г: Обнародвано Е   Постановление № 51 от 6 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.

Новото при подаване на Декларация приложение № 15 към чл.3, ал.2 към Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е че вече тя се подава на електронен носител. Допустимо е подаването й на хартиен носител в случаите в които се подават до две декларации.

Обезщетенията при бременност и раждане, както и при осиновяване на дете, което е на възраст от 2 до 5 год. се изчисляват се изчислява на база 24 месечен период, предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност или на началото на отпуска за бременност и раждане и осиновяване на дете.

В случаите в които работника / служителя работи на повече от две места се подават отделни декларации за всяко от трудовите му провоотношения, съгл. приложение № 15, съответно от всеки негов работодател.


 Новини 12.03.2015г: НАП Официално НИ напомнят с изнесено съобщение за задължението за НИ Подаване на Декларация ПО чл.92 От ЗКПО в Срок до 31.03.2015г.


 Новини 10.03.2015г: ДВ бр.18 От 10.03.2015г обнародвано Е  Постановление № 43 от 5 март 2015 г. за изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г .


 Новини 10.03.2015г: ДВ бр.18 От 10.03.2015г обнародвано Е Постановление № 45 от 5 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.


 Новини 10.03.2015г: ДВ бр.18 От 10.03.2015г  Отменя СЕ Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (обн., ДВ, бр. 44 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г. г. г.).


 Новини: 06.03.15г Публикуван Е Проект за изменение на Административно наказателния Кодекс


 Новини 06.03.2015г: ДВ бр.17 От 06.03.2015г Наредба № 81213-196 от 19.02.2015г за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи


 Новини 06.03.2015г: ДВ бр.17 От 06.03.2015г обнародвана Е Наредба № Н-1 от 20.02.2015г за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители. 


 Новини 05.03.2015г: От днес издадените от НАП дава възможност ПИК номерата да могат да бъдат променяни. Данните, които са въведени като и-мейл, адрес, телефон за връзка също могат да бъдат променяни. От 05.03.15г всички новоиздавани ПИК номера ще бъдат в запечатан плик.


 Новини 27.02.2015г: ДВ бр.16 от 27.02.2015г обнародвани са:

Наредба № 6   от 24 февруари 2015 г. за Прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

НАРЕДБА № 7 от 24 февруари 2015 г.  за Прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания


 Новини 27.02.2015г: ДВ бр.16 от 27.02.2015г обнародвана е Наредба № 5 от 24.02.2015г за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. 


 Новини 26.02.2015г Публикуван Е Проект за изменение на Кодекса за социалното осигуряване


 Новини 24.02.2015г: НАП напомнят за задължението на ведомствените бензиностанции да декларират до 09 март 2015г наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които разполагат. Задължението за деклариране е и на всички задължени лица по чл.118, ал.8 от ЗДДС. Декларирането е съгласно влезлите в сила промени на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Даннте които трябва да бъдат декларирани пред НАП са: данни за всеки от съдовете и съоръженията за зареждане на гориво, с които разполагат , обема, вместимостта на съда, вида на горивото, което се зарежда, предназначението му, регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна, общото изразходвано гориво през миналата година и др. 


 Новини 24.02.2015г: НАП СА публикували на официалната страница Си Декларация ПО чл.92 От ЗКПО с баркод  за ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014г осъществена, вкл. приложения

Декларация по чл.92 от ЗКПО за дружества неосъществявали дейност през 2014г


 Новини 20.02.2015г: ДВ бр.14 От 20.02.2015г изменена Е  Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица


 Новини 20.02.2015г: ДВ бр.14 От 20.02.2015г изменена Е  Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства


Новини 16.02.2015г: Програмните продукти на НАП за подаване на декларации образец 1, 3 и 6 са отново обновени.


Новини 15.02.2015г: НОИ публикува на своята официална страница национален телефон за запитвания  0700 14 802


 Новини 13.02.15г: НАП публикува програмен продукт за подаване на справка за изплатените доходи на физически лица за 2014г / 2015г ПО чл.73 От ЗДДФЛ


 Новини 04.02.2015г: Обновени СА програмните Продукти на НАП за Подаване на  Декларации Образец 1, 3 и 6


Новини 04.02.2015г: Публикувани са проекти за изменение на действащи закони и наредби


Новини: Декларация ПО чл.15 От ЗЗБУТ ПРЕЗ 2015г Всички На СЕ подава ПРЕЗ новият портал за Електронни услуги на Главна инспекция – ПО ТРУДА


 Новини: НОИ Е п убликувала на своята страница Информация за одобрените Промени в подзаконовите нормативни актов Е. Проектите на Промените СА утвърдени Н А заседание на Надзорният Съвет на националния осигурителен институт,  . проведено на 30 януари 2015 г ,: 

 • С обнародването и влизане в Сила на Промените в  Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица Всички На отпадне изискването за Подаване на Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица Само ПО настоящ Или постоянен адрес.

 • С промените в Наредбата за пенсионирането се въвежда възможност за изплащане на пенсиите от друга пощенска станция, различна от тази по постоянен или настоящ адрес на пенсионера. Отпада подаването на декларация за банкова сметка при подаване на документи за отпускане на пенсия.

 • С Промените в  Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица отпада изискването за Подаване на Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица Само ПО настоящ Или постоянен адрес. Срокът за подаване на заявлението е променен от 7 работни на 7 календарни дни. О тпада изискването Заедно Със заявлението за отпускане на обезщетението за безработица Да СЕ подава и Декларация за банковата сметка, по която то ще бъде изплащано. Данните за банковата сметка ще се попълва в заявлението.

 • С Промените в  Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски: При сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, максималният месечен размер на осигурителния доход може да бъде по-голям от установения със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Общият осигурителен доход за периода се ограничава до сбора на максималния месечен размер на осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време.

 • С Промените в  Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите СЕ Лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица се предвижда от 1 юли 2015 г. да отпадне издаването на осигурителни книжки за всички категории осигурени лица. При отпускането на обезщетения и пенсии, осигурителният стаж и доход, както и внесените осигурителни вноски на лицата, ще се зачитат въз основа на данните от Регистъра на осигурените лица.


 Новини 02.02.2015г: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, последно изм. и доп. с ДВ бр.107 от 2014г


 Новини 03.02.2015г: ДВ бр.9 От 03.02.2015г Обнародван Е Закон за изменение на Закона за туризма


 Новини 02.02.2015г: НАП предоставя нова услуга на гражданите: Проверка на здравно-осигурителен статус 24 часа 7 дни в седмицата на телефон 0700 18 700. Цената на услугата е на цената на един телефонен разговор.


 Новини: ДВ, бр.8 От 30.01.2015г Обнародвана Е отмяната на действащата до 2014г Наредба  № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. ПРЕЗ 2015г Всички На бъде в Сила  Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, която бе обнародвана в ДВ, бр. 89 от 2014 г.


 Новини: Агенцията по вписванията от началото на 2015г има нова безплатна услуга за бизнеса: Уведомяване за настъпили промени по партидите на дружествата чрез СМС. Уведомяването е за два от регистрите поддържани от Агенцията по вписванията: Имотен Регистър и Търговски Регистър . Услугата се заявява за ползване лично в Агенцията по вписванията.


 Новини: Знаете ли че Агенцията по вписванията от 01.01.2015г поставя безплатни холограмни стикери върху следните документи:

1. Удостоверения за вписани обстоятелства, издавани от Търговския регистър:

– Удостоверения за актуално състояние;

– Удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел ликвидация;

– Удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел несъстоятелност;

– Всички други документи, които удостоверяват обстоятелства и съдържат мокър печат.

2. Удостоверения и документи, издавани от Имотния регистър:

– Заверени преписи на актове;

– Удостоверения за вещни тежести;

– Удостоверения по чл.46 от Правилника за вписванията.

3. Удостоверения от регистър БУЛСТАТ:

– Удостоверения за вписани обстоятелства.

4. Удостоверения от РИОС:

– Удостоверение за наличие на режим на имуществени отношения на съпрузите.


 Новини 30.01.2015г: Обновени СА програмните Продукти на НАП за Подаване на Декларации Образец 1, 3 и 6


 Новини: Във връзка с “ Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “   Сдруженията на собствениците, регистрирани на основание чл.25, ал.1 от Закона за етажната собственост трябва да се регистрират в регистър Булстат, поддържан от Агенцията по вписванията Регистрацията. , Е валидна само за участието в тази програма Документите, които са необходими да бъдат представени в Регистър Булстат са:

 1. Копие от удостоверението за регистрация на сдружението, издадено от съответната община – 2 бр.

 2. Заявление по образец по чл. 10 ал. 1 т. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ – 2 бр.

 3. Такса за регистрация – 10 лв.

 4. Изрично пълномощно от представляващия сдружението в случай, че не се явява лично.


 Новини 27.01.2015г: НАП информира  на официалната страница Си гражданите за новата Си Електронна Услуга: Проверка на преведените суми от НАП за универсален или професионален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Услугата е безплатна и е достъпна на страницата на НАП с ПИК .


Новини 26.01.2015г: НАП напомня на своята официална страница че до 31.01.2015г всички самоосигуряващи се лица могат да променят вида на осигуряването си за 2015г. Видът на осигуряване може да се променя всяка календарна година с подаване на декларация в срок до 31.01. на съответната година. Декларацията е по утвърден образец на НАП.

Самоосигуряващите се лица могат да избират да се осигуряват във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване Или  ВЪВ Фонд „Общо заболяване и майчинство“.

Ако самоосигуряващите се лица изберат да внасят осигурителните си вноски във фонд „Общо заболяване и майчинство“ по този начин ще ползват всички осигурени социални рискове, като в тях не влизат трудова злополука и професионална болест и безработица.

Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – фонд „Пенсии“ В този случай самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации, като например т. нар. „Майчински“ при бременност и раждане.


 Новини от 23.01.2015г: В  ДВ бр.6 От 23.01.2015г обнародвана Е Инструкция за изменение И допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник 


 Новини: От 01.01.2015г Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“ предлага нови Електронни услуги на официалната страница Си: 

 1. Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (чл 327, ал 2 от Кодекса на труда ..);
 2. Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ
 3. Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (чл. 302-303 от Кодекса на труда).
 4. Отчитане на данни за положения извънреден труд от работодател
 5. Изпращане на уведомление от работодател за удължаване на работното време
 6. Уведомяване за откриване на строителна площадка и въвеждане на данни от информационната табела
 7. Преглед на регистър на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването

Новите електронни услуги са достъпни чрез квалифициран електронен подпис.


 Новини 16.01.2015г: ДВ бр.4 от 16.01.2015г е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-8 от 29.12.2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица


 Новини 15.01.2015г: Днес 15.01.2015г НАП Публикувана на своята страница обновена версия на програмен Продукт за генериране на отчетни регистри ПО ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация.


 Новини 1501.2015г: От 15.01.2015г могат да се подават в НАП декларации с ПИК / персонален идентификационен код /. Услугата е достъпна в секцията електронни услуги на НАП.


 Новини 15.01.2015г: Електронните услуги на НАП поради профилактика ще са активни след 12:30 часа на 15.01.2015г.


 Новини 12.01.2015г: На официалната страница на НАП Е Публикувано  Становище № 20-00-6 от 09.01.2015 г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и НЗОК за 2015 г. и изменения и допълнения в КСО, в сила от 01.01.2015 г.,

Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ по осигурени лица и разпределение между осигурител / осигуряващ / и осигурено лице за 2015 г.


 Новини 09.01.2015г: Обновени са версиите на програмните продукти предоставяни от НАП за Образец 1, образец 3 и образец 6.


Новини: От началото на 2015г официалната страница на НАП е разделена на две секции, като едната за бизнеса, а втората секция е физическите лица. Старата Интернет страница на НАП Е достъпна на адрес  www.old.nap.bg  


Новини: До 31 март се очаква да бъдат ясни всички нормативни реформи свързани с пенсионната система в Република България.


 Новини 07.01.2015г: Физическите лица ще имат възможност да подават своите деклараций към НАП по електронен път с ПИК след 16.01.2015г


 Новини 06.01.2015г: ДВ бр.1 От 06.01.2015г обнародван Правилник за изменение Е И допълнение на Правилник за Прилагане на ЗДДС


 Новини 05.01.2015г: Обновен е програмният продукт на НАП за 2015г „Трудови договори“


 Новини 24.12.2014г: ДВ бр.107 От 24.12.2014г  Обнародван Е Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015г. Факт е дълго обсъжданата промяна в избора на осигуряване между държавен и частен пенсионен фонд.

„Избор на осигуряване Чл. 4б. (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.
(2) В случай че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването Е Само
ВЪВ Фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които СА осигурявани в уни-
версален пенсионен Фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ с увеличена ФИРХВ, РЙЕ.КД вноска
с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен Фонд.
(4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. До тази дата
лицата ПО Ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд. “

Тези които са започнали своето осигуряване през 2015г за първи път до момента на деклариране на своят избор за осигуряване в частен пенсионен фонд ще дължат вноските си на държавния пенсионен фонд, т.е. ще трябва да ги внасят в приход на НАП по съответната сметка.

Факт е и криминализирането на внасяне на осигурителните вноски и т.н .:

„Чл 255б (1) Който укрие бориха с осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване Или за БОРБИ осигуряване в ..
Големи Размери, като:
1. обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице;
2. не подаде декларация;
3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински Или преправен документ ПРИ упражняване на Стопанска
Дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;
5. унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати;
. се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева
…….
(3) Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване Или за БОРБИ осигуряване
СА в особено Големи Размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния. “


 Новини 24.12.2014г: ДВ бр.107 От 24.12.2014г Обнародван Е Закона за държавния бюджет на република България за 2015г


 Новини 23.12.2014г:  ДВ бр.106 от 23.12.2014г Отменя се наредба № 23 от 2001 г. (. Обн, ДВ, бр 53 от 2001 г …; изм и доп, бр 41 от 2005 г. и бр 74 от 2009 г ….) за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните.


 Новини 22.12.2014г: Публикувана е на страницата на НАП новата Деклараци по чл.50 от ЗДДФЛ за доходите на физически лица. Уточнява се че към момента образците на декларацията и приложенията към нея не са минали обнародване в ДВ.


 Новини 19.12.2014г: В ДВ бр.105 От 19.12.2014г с Постановление № 419 са обнародвани новите размери на минималната работна заплата за страната през 2015г, съответно:

 • от 01.01.2015г – 360лв;

 • от 01.07.2015г – 380лв;


 Новини 19.12.2014г: В ДВ бр.105 От 19.12.2014г Е обнародван Указ № 292 за изменение и допълнение на Закона за Данък Добавена Стойност


 Новини 19.12.2014г: НАП пуска нова Електронна Услуга за осигурителите даваща Достъп ДО обобщени справки за актуално състояние на всяко Едно От осигурените От тях Лица, както и достъп до информация за декларираните от тях задължения за осигуровки. Компаниите които имат клонове ще имат възможност да получават информация и за своите клонове. Новата електронна услуга ще се използва с електронен подпис или с персонален идентификационен код / ПИК /. До услугата ще имат достъп тези осигурители които имат право да използват услугата „данъчно осигурителна информация“.


 Новини 19.12.2014г: В ДВ бр.105 От 19.12.2014г Е обнародван Указ № 289 за изменение, допълнение на Закона за хазарта


 Новини 19.12.2014г: На страницата на НОИ е публикуван безплатен софтуер за издаване и обжалване на болнични листи. Новият програмен продукт е във връзка с промените които влизат в сила от 01.01.2015г и са пряко свързани с реда за издаване, предаване и обжалване на болничните листи. Продукта може да бъде намерен на страницата на НОИ в секцията „Електронни услуги“ , където са публикувани и инструкции за инсталация и работа с електронното приложение.


 Новини 19.12.2014г: В ДВ бр.105 От 19.12.2014г Е обнародвана  Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


 Новини 18.12.2014г: Достъпът до електронните услуги на НАП ще бъде временно ограничен поради профилактика на 20.12.2014г за периода от 09:00 часа до 17:00 часа.


 Новини 18.12.2014г: Земеделските производители в срок до 31 декември 2014г могат да упражнят правото си за избор на начин на осигуряване през 2015г. чрез подаване на декларация в ТД на НАП по местоживеене на физическото лице. В случай, че изберат да се облагат по реда за облагане на едноличните търговци земеделските производители нямат право да променят този ред на облагане в срок от 5 последователни данъчни периода. Декларациите  СЕ подават лично Или От упълномощено лице.


 Новини 15.12.2014г: Публикувано Е  Становище Изх. № 20-00-253 / 12.15.2014 г. относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица


 Новини 15.12.2014г: Въвеждат се нови правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия в сила от 01.01.2015 г.


 Новини 13.12.2014г: От 01.януари 2015г влизат в Сила п ромени в спогодбата Между република България И Федерална република Германия


 Новини 12.12.2014г:  Публикувана Е Наредба за изискванията за етекетирането И представянето на харните  с Постановление № 383 от 04.12.2014г, обнародвано в ДВ бр.102 от 12.12.2014г


 Новини 12.12.2014г: Удължен е срокът за техническите паспорти на строежите ДВ бр.102 от 12.12.2014г –  Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите:

„§ 2. (1) (Отм. – ДВ, бр 2 от 2013 г.).

(2) (Изм. – ДВ, бр 98 от 2011 г., изм. -. ДВ, бр 2 от 2013 г.). Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост, се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

1. (изм – ДВ, бр 2 от 2013 г; … Изм – .. ДВ, бр 102 от 2014 г.) от първа, втора и трета категория – до 31 декември 2015 г .;

2. (отм. -. ДВ, бр 2 от 2013 г.)

3. (изм. -. ДВ, бр 98 от 2011 г., отм. – ДВ, бр 2 от 2013 г.).

4. (изм – ДВ, бр 98 от 2011 г; …. Изм – ДВ, бр 102 от 2014 г.). От четвърта категория – до 31 декември 2017 г.

5. (изм – ДВ, бр 98 от 2011 г; …. Изм – ДВ, бр 102 от 2014 г.). От пета категория – до 31 декември 2019 г. “


 Новини 08.12.2014г: На официалната страница на НАП СА публикувани Новите образци на служебни Бележки ПО чл.45, ал.4; чл.35; чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3; чл.45, ал.1 и ал.2, т.4 от ЗДДФЛ, декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ; сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ


Новини 05.12.2014г: Публикувана в ДВ бр.100 Е От 05.12.2014г обнародваната Наредба за изменение допълнение на Наредба Н-И 8 От 2005г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители и осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица


Новини 25.11.2014г:  Във връзка с въвеждането на Електронен регистър на болничните листи от 01.01.2015г НОИ започва да издава от 01.12.2014г регистрираните в НОИ лечебни заведения ще могат да получават уникални номера на болничните листи. От 01.01.2015г се въвежда електронното подаване на болничните листи.


Новини 24.11.2014г: НОИ предоставя нова електронна услуга: „Изчисляване на обезщетение за бременност и раждане“ . За целта е необходимо да имате издаден от НОИ код ПИК. Издаването на кода ПИК се извършва безплатно в сградата на НОИ.


Новини 20.11.2014г: НАП разделя информацията в официалната страница Си www.nap.bg на Две Части: една за граждани и втора за бизнеса.


Новини 06.11.2014г:   Националната агенция ПО приходите Е публикувала на своята Официална страница Информация за Новите  Прагове ПО Интрастат за 2015г


Новини 06.11.2014г: Свързваха мрежата на Търговският регистър с тази на Имотния регистър


Новини: Почивните дни по нова година ще бъдат 5, като празничните дни по нова година ще започнат от 31 декември 2014г до 04 януари 2015г вкл. Ще се отработват дните както следва:

 • 31 декември 2014г на 13 декември 2014г

 • 02 януари 2015г на 24 януари 2015г.

 • 02 март 2015г на 21 март 2015г

 • 21 септември 2015г на 12 септември 2015г

 • 31 декември 2015г на 12 декември 2015г


Новини: На официалната страница на Търговският регистър е изнесено съобщение, с което ни информират, че на основание чл.23 ал.4 от Закона за Търговският регистър ако в документи е посочен ЕИК на фирмата то съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление, местната администрация, банките, лицата на които е възложено упражняването на публична функция организации с обществена нямат право да изискват доказването на обстоятелства вписани в Търговския регистър и представяне на обявените в Търговският регистър актове.


 Новини:  До края на месец октомври 2014г данъкоплатците имат задължение да подадат декларациите си за третото тримесечие на текущата 2014г в НАП . На официалната страница на НАП е изнесено съобщение, с което НИ припомнят ТОВА Наше задължение   Декларациите, които се подават са по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ са за доходи от наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущества, доходи по извънтрудови правоотношения, по които се удържа и внася авансов данък от платеца на дохода. 


Новини: На Страницата на Министерството на ТРУДА И социалната Политика СА Изложени предложенията на експерти Към следващия кабинет. ТЕ Предлагат  комплекс От Мерки за стабилизиране на осигурителната Система.


Новини: От началото на 2015г СЕ въвежда електронен Регистър на болничните листи , който ще се поддържа от НОИ. Медицинските органи ще подават по електронен път издадените болнични листи и решенията по обжалването им в НОИ.   До краят на 2015г се предвижда завършването на вторият етап от системата, в резултат на който работодателите ще могат да подават данни и придружаващите ги документи по електронен път. От 01 декември 2014г медицинските органи ще могат да регистрират своите квалифицирани подписи в системата на НОИ, за да имат достъп до новата електронната услуга в системата на НОИ. Предвиден е преходен период до 30 юни 2015г в който ще бъде възможно подаването на болничните листи по електронен път и на хартиен носител.


Новини: НАП предоставя нова електронна услуга  , чрез която издаването на хартиен носител на удостоверенията за наличие или липса на задължения ще отпадне постепенно, тъй като държавните институции могат директно по електронен път да получат тази информация за граждани и фирми.


Новини: От 01.10.2014г Е активна новата Електронна Услуга на НАП „Mini едно гише (MOSS)“. Можете Да я намерите на официалната страница на НАП в „Електронни услуги“ . 

От 01.01.2015г влиза в сила нов регистрационен режим по силата на който предоставяните услуги от доставчиците на далекосъобщителни услуги, електронни услуги и услуги за радио и телевизионно излъчване ще се облагат в държавата членка на ЕС, в която е установен крайният клиент. Дава се възможност на българските доставчици на тези услуги да се регистрират за ползване на този специален режим за деклариране чрез информационната система „MOSS $. По този начин ще се избегне тяхното задължение да се регистрират по ДДС във всяка една страна членка на ЕС в която предоставят на крайни клиенти / нерегистрирани лица по ДДС / своите услуги.

Самото подаване на заявления ще се извършва изцяло по електронен път. Ще се подават отново по електронен път и тримесечните декларации. След подаване на заявлението за регистрация самата регистрацията не се извършва автоматично. Органа по приходите ще провери за наличие на основание за регистрация по специалния режим и едва след тогава ще издаде акт. С издаденият акт от органът по приходите ще бъде извършена регистрацията по този режим или ще бъде отказана такава.


Новини: От 01 октомври 2014г НОИ  предоставя Две нови Електронни услуги: 

1. „Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и / или смяна на адреса на пенсионера“.

2. „Проследяване на решения по жалби“


 

Новини:  Знаете ли, ЧЕ на Страницата на Министерството на финансите СА публикувани основните Икономически И Политически Решения в Европейския СЪЮЗ , както и позицията на България по обсъжданите въпроси от януари 2014т до септември 2014г?


Новини:  Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г

Мотиви към Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г


Новини:  Министерският съвет одобри промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа  

 • Разширен е обхватът на лицата, които могат да осъществяват посредническа дейност, като се включват лицата с право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, без да подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република България
 • Въвежда се образец на писмено уведомление до министъра на труда и социалната политика, регламентира се неговото съдържание и прилаганите документи към него;
 • Действие на регистрацията за посредническа дейност по наемане на работа вече ще бъде безсрочно;
 • Отпада изискването към Агенцията по заетостта да води регистър за сключените посреднически договори с чужд работодател / корабопритежател и се въвежда изискване да води регистър с информация за лицата, които са уведомили, че временно или еднократно ще предоставят посреднически услуги по заетостта на територията на Република България

Новини:  В Мрежата излезе Информация за   Новите Правила, които влизат в сила от 18.08.2014г в българския правопис !


Новини от 15.09.2014г:  Националният осигурителен институт е обявил на своята страница, че стартира изпълнението на Проект „Разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) Този проект ще позволи по електронен път да се извършват административните услуги. по изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването от страна на НОИ на свързаните с процеса документи. Това от своя страна ще намали значително административната тежест върху работодателите и самоосигуряващите се лица, свързана с ежемесечното представяне на документи на гише в НОИ. 


Новини от 12.09.2014г: На Страницата на НАП Е изнесена Информация за започващи масови  проверки на търговията с плодове И зеленчуци И Храни От животински произход  От Страна на НАП И Българската агенция ПО БЕЗОПАСНОСТ на храните.


Новини от 11.09.2014г:   От 11.09.2014г действа софтуер на Агенция „Митници“ и НАП, който следи за опити за измами с горива. Прессъобщения СА изнесени на Страницата на НАП И на Страницата на Министерството на финансите .


Новини от 10.09.2014г: Във връзка с зачестилите измами НАП е изнесла съобщение на страницата си с което информира гражданите на Република България, ЧЕ НЕ събира Данни за банкови сметки И Кредитни карти ПО Електронна поща .


Новини от 10.09.2014г:  . Издадените болнични листи ще бъдат подавани от 01.01.2015г по електронен път от личните лекари в НОИ, съгл Постановление №241 От 04.08.2014г , с което е приета Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листи. Постановлението е обнародвано в ДВ бр.67 / 12.08.2014г.


Новини от 09.09.2014г: На официалната страница на Националната Агенция ПО Приходите Е Публикувано  допълнение Към ръководството за деклариране на ДДС . Доставчиците на  далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на крайни потребители, ще се облагат с ДДС в страната, в която е установен клиентът (държавата членка по потребление) им. За тази цел те ще се регистрират по специален режим за деклариране, като по този начин ще се избегне необходимостта да се регистрират по ЗДДС във всяка една страна членка на ЕС, в която се намират техните клиенти. Регистрацията ще се извършва от 01.10.2014г чрез информационната система MOSS (Mini-One-Stop-Shop). Самата регистрация ще влиза в сила след 01.01.2015г


Новини От 04.09.2014г До края на месец септември 2014г, съгласно разпоредбите на Валутния закон Финансовите къщи, които търгуват с валута в брой трябва да се регистрират в Националната Агенция по приходите. За по подробна информация:

http://www.nap.bg/news?id=1858


Новини от 03.09.2014г : Националната Агенция по Приходите е изнесла на своята официална страница информация, че започва с Главната Инспекция по труда съвместни проверки на 4 часовите трудови договори. Избрани са 2000 рискови предприятия, в които голяма част от персонала е нает на непълен работен ден. За повече информация по темата:  http://www.nap.bg/news?id=1857


Новини от 18.08.2014г. На страницата на вестник „Капитал“ излезе статия, с която ни информират, че има предложение на социалния министъра Йордан Христосков за вдигане през идната 2015г на минималните осигуровки по сектори. За повече информация можете да прочетете статията:


 Новини: С решение № 481 от 15.01.2014г на ВАС, Публикувано в ДВ бр.49 / 13.06.2014г Е отпаднала Наредба №2 о.за реда И образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, обн. ДВ бр.10 / 05.02.2013г .


 

Счетоводство Варна

Счетоводна кантора Варна +359885515152, +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Новини от 05.08.2014г.  На страницата на Националният осигурителен институт (НОИ), е публикувано съобщение, че се продължава приема на заявления за промяна на платеца за всички свои клиенти, които имат представени в НОИ сметки за изплащане на пенсии и обезщетения за болест, майчинство и безработица по банкова сметка в „Корпоративна търговска банка“ АД и „Креди Агрикол България“ ЕАД

http://www.noi.bg/newsbg/3156-smetkiktb05082014


Новини от 01 Август 2014 г:. На Страницата език НАП Е Публикувано  Указание НФ-5 / 7.28.2014 г. на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020   http://www.nap.bg/news?id=1851


Новини от 30.07.  2014г.  На Страницата език НАП Е Публикувано Общо становище № 20-00-158 / 28.07.2014 г. на изпълнителния директор на НАП във връзка със съобразяване на административната практика на ВАС по прилагане на ЗДДС относно право на приспадане на ДДС за леки автомобили и др. 

http://www.nap.bg/news?id=1850


Счетоводство Варна

Счетоводни услуги Варна +359885515152, +35952644012

Новини от 11.07.2014г.  Ревизори от Националната агенция за приходите са започнали проверки за касови бележки. Инспекторите, които ще проверяват за данъчни нарушения в търговските обекти и отчитане на оборотите и издаване на касови бележки са над 1600 Проверките за касови бележки ще се правят в извънработно време и в почивните дни. Системата за дистанционна връзка на касовите апарати с НАП периодично дава данни за спад на оборотите на определени групи търговци след 17:30 ч. в делничните и през почивните дни. От НАП напомнят също, че глобата за физическо лице, което не издаде касова бележка, е до 500 лв., А за юридически лица, укриващи обороти, може да се стигне и до запечатване на търговския обект.

Заради засиленото присъствие на инспектори и за да се избегнат опитите за измами, от Агенцията предупреждават, че при проверки служителите й винаги се легитимират със служебната си карта. Освен ТОВА инспекторите език приходната агенция  НЕ приемат И НЕ изискват плащания в Брой . Всички дължими глоби се заплащат по банков път. – Обявено на страницата на НАП


Новини от 21.07.2014г:  До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014г.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка, формулярът се подава от физическото лице, придобило доходите.  Декларацията  ПО ЧЛ. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Декларацията  СЕ подава  От Фирми И самоосигуряващи СЕ Лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.


 Новини:  С решение № 481 от 15.01.2014г на ВАС, Публикувано в  ДВ бр.49 / 13.06.2014г  Е отпаднала Наредба №2 о.за реда И образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците,  обн. ДВ бр.10 / 05.02.2013г .


Новини:  НАП стартира нова кампания за събиране на декларирани дължими данъци от физически лица по годишни данъчни декларации за облагане на доходите. Служители на НАП напомнят по телефона на физическите лица, които са декларирали, но не са платили до момента дължимите от тях данъци за довнасяне. По този начин се стимулират физическите лица да пристъпят към доброволно погасяване на задълженията си. Не внасянето на дължимите данъци в срок от 14 дни след обаждането на служител на НАП е възможно да доведе до стартиране на процедура за принудително събиране.


Новини от 13.05.2014г: А генцията ПО вписванията Стартира Нова Услуга За потребителите език агенцията –   Мобилно приложение за Търговския регистър . Мобилното приложение за Търговския регистър ще даде бърз и лесен достъп до важна и актуална за търговците информация. Мобилното приложение е достъпно на следните линкове:

За Android  https://play.google.com/store/apps/details?id=brra.commercialregister

За  IOS  ( Apple )  https://itunes.apple.com/bg/app/commercial-register/id853023027?mt=8

За Windows  http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/търговски-регистър/82495e2d-7a5e-40b3-bd86-94693e90f6cc


Новини от 29 април 2014г:  . България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA  Срокът за регистрация на финансовите институции, установени в държави, сключили Модел 1 споразумение, сред които е и България, е удължен до 01.01.2015 г.


Новини от 25 март 2014г: в ДВ бр.27 е отменен чл.408 от КТ, С което език Практика отпада ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДА Имат РЕВИЗИОННА Книга , в която се вписваха констатациите на проверяващите контролни органи за спазването на трудовото законодателство. Тази книга се прошнуроваше и заверяваше в Инспекцията по труда. Ревизионната книга се предоставяше на проверяващите органи при извършване на проверки. В тази книга се вписваха актовете за административни нарушения на работодателя, когато той не може да бъде намерен на адреса на управление на фирмата. 


Новини:  SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър

С оглед предотвратяване на злоупотреби и нерегламентирани действия от страна на недобросъвестни лица по отношение фирмените дела на търговците Агенция по вписванията, предоставя услуга: „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“. SMS-известяването представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения при постъпване на входяща регистрация по партидата на търговец в Търговския регистър. Срещу такса от 6 лв. с ДДС към всички мобилни оператори абонатът има право да получи 500 / петстотин / кратки съобщения, валидни за период от 2 / две / години.
Всеки потребител може да извърши регистрация на гише в службите по регистрация на Агенция по вписванията или да попълни електронната форма за регистрация на адрес:  sms.brra.bg
СЛЕД активиране език услугата Потребителят получава веднага уведомителни Съобщения За постъпили входящи регистрации ПО партидите език Търговци, чиито ЕИК е посочил при регистрацията / не повече от 10 ЕИК номера /. Съобщенията съдържат информация за подателя на съобщението, ЕИК на търговец и входящ номер на постъпилата в Търговския регистър входяща регистрация.


Новини от 25 март 2014г. в ДВ бр.27 бе изменен чл.149, ал.2 от КТ – ОТЧИТАНЕТО НА ПОЛОЖЕНИЯ ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ПРЕД ИНСПЕКЦИЯТА НА ТРУДА ще се извършва веднъж годишно до 31 януари на следващата календарна година. До сега задължението на работодателя за отчитане на положения извънреден труд пред Инспекцията по труд бе два пъти годишно – на всяко полугодие. Задължението на работодателя да води Книга за отчитане на извънредния труд не е отпаднало!


Новини

Новини

Новини от 1 май 2014 г. Се закриват структурите „Средни данъкоплатци и осигурители“ на НАП във Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив. Обслужването на фирмите преминава към офиса на НАП по регистрация на съответното дружество. Всички клиенти на администрацията са уведомени за предстоящите организационни промени.


 

Новини

Труд и работна заплата – ТРЗ

Новини: До 30.04.2014г СЕ подават  Декларации За дължими Данъци За първото тримесечие за за за за за за за за за за за за за за език 2014г. / съгл. чл.55, ал.1 От ЗДДФЛ И ПО чл.201, ал.1 От ЗКПО –  образец 4001 /. Задължени лица ца подаването на декларациите са всички предприятия или самоосигуряващи се лица, които изплащат на физически лица доходи по извън трудови правоотношения или доходи от наем, върху които са длъжни да удържат авансово данък. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът СЕ подава И За Данъци ЗИС източника ПО Закона За корпоративното подоходно облагане , като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.  За по-вече информация !


Регистрация на фирма Варна

Регистрация на фирми Варна

Новини: Данък, удържан върху доходи на физически лица се възстановява по-БЪРЗО ЗИС Подаване ЕЗИК Годишни Данъчни Декларации  . ПО чл.50 От ЗДДФЛ С баркод В случаите когато Е деклариран данък За Възстановяване, той се прихваща от други дългове към държавата или се възстановява по посочена от клиента банкова сметка. Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или на място в офисите на НАП. Декларацията може да се подаде лично или чрез упълномощено лице в офисите на НАП. Пълномощното не е задължително да бъде нотариално заверено, тъй като се попълва в самата декларация. Задължително декларацията се подписва от декларатора и упълномощеното лице. Ползването на данъчните облекчения, предвидени в ЗДДФЛ става с подаването на Декларацията. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне. Плащането на задължението към НАП може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета или с пощенски запис или чрез интернет – на страницата на НАП има публикувана възможност за плащане по интернет. Сметките за погасяване на задълженията към НАП са променени, КАТО СА въведени От 01.03.2014г Четири нови сметки За разплащане С бюджета.


контакт счетоводна къща варна

Контакт със Счетоводна кантора Варна

Новини:  До 30.04.2014г се подават декларации Образец 6 от самоосигуряващите се лица. Декларациите се подават в териториалните дирекции на НАП по постоянен адрес на лицата. В тази Декларация ТЕ трябва Да посочат  сборът От дължими осигурителни вноски авансово ПРЕЗ Годината И тези, дължими при определянето на окончателния размер на осигурителния доход . В същият срок трябва да се внесат дължимите осигуровки за социално и здравно осигуряване. ЗИС попълване език платежните За погасяване език дължимите осигуровки От самоосигуряващите СЕ Лица Е задължително посочването език ЕГН! . Плтежните се попълват в два екземпляра, единият от които е за лицето, А другият За обслужващата Банка   Окончателните осигурителни вноски СЕ превеждат ПО Различни сметки С Различни КОДОВЕ За Вид Плащане: за фонд Пенсии – 55 11 11; за ДЗПО в УПФ – 58 11 11 ; и за здравно осигуряване – 561 111.  


счетоводство Варна

Закони

Новини:  От 28.02.2014г  Е ЗАКРИТА ЕДИННАТА СМЕТКА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ Към НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ 04.03.2014 г. СЧИТАНО ПЛАЩАНИЯТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО 4 НОВИ СМЕТКИ – ЗА ДАНЪЦИ, ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ, ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. По този начин се връща старият данъчен режим за погасяване на задълженията.


публикуване на годишен счетоводен отчет 2014г

Публикуване на ГФО в Интернет

Новини:  От 7 април 2014 г. НОИ предоставя Нова Електронна административна Услуга: ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ОСИГУРИТЕЛ С ПРЕКРАТЕНА ДЕЙНОСТ, който няма наети лица и не води или липсват разплащателни ведомости и трудовоправни документи. Това удостоверение е задължително за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на обстоятелство заличаване на осигурителя.

Изготвените документи могат да бъдат получени в деловодството на избраното териториално поделение на НОИ – на хартиен носител или върху преносими външни носители, по електронна поща, подписани със сертифициран електронен подпис или на хартиен носител чрез пощенски куриерски служби на предварително посочен адрес.


Счетоводни и административни услуги Варна

Административни услуги Варна

Новини: Доходите на физически лица от сделки с биткойн / виртуална валута / са облагаеми по смисъла на ЗДДФЛ. Те се декларират с Годината данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2014г / за придобити доходи през 2013г /. В същият срок се внася и дължимият данък, който е в размер на 10% върху общата годишна данъчна основа. Според приходната агенция за целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от Приложение № 5 език годишната данъчна Декларация . Законът не предвижда към данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход.


Новини

Документи за изтегляне

Новини:  От 14.02.2014г влизат в сила Нови по-НИСКИ тарифи език услугите език Тръговския Регистър Към агенцията ПО-вписванията !


Новини От 2013г :  НАП уведомява клиентите си за движенията по данъчно-осигурителната им сметка

НАП уведомява с имейл своите клиенти за всички плащания, които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка. С новата електронна услуга на приходната агенция се дава възможност клиентите й да получават по-Пълна ИНФОРМАЦИЯ За функционирането език  единната сметка , като проследяват всички плащания, които правят за данъци и осигурителни вноски. Е-услугата е напълно безплатна, а от пускането й до сега са изпратени общо 272 000 електронни съобщения.

Услугата предвижда имейли да получават всички физически и юридически лица, които Ползват  електронните УСЛУГИ  език НАП С електронен подпис И Имат Достъп ДО данъчно-осигурителна информация. Новата е-услуга могат да ползват и тези, които Имат  персонален идентификационен код  (ПИК) и са посочили е-адрес за кореспонденция.

Притежателите на ПИК не само получават съобщения за направените от тях плащания, но могат да направят и електронна справка в сайта на НАП за всичките си задължения и плащания. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП, допълват от приходното ведомство.

Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите за издаване на ПИК и отписване на задължение може да се получи на информационния телефон на НАП 0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор.


Новини От  22 Юли 2013 Отписват задължения към държавата възникнали преди 2008 г. с персонален код

Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП.  Възражението  МОЖЕ Да СЕ подаде лично Или Да СЕ Изпрати ПО пощата ДО Офиса език НАП ПО постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.

Електронна справка в сайта на НАП вече показва всички задължения и плащания на фирми и физически лица. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП, допълват от приходното ведомство. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен код (ПИК), който  издава СЕ Безплатно в офисите език НАП . ПИК се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на НАП по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица.

От НАП предупреждават, че не всички дългове отпреди 1 януари 2008 г. са с изтекла погасителна давност. Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5 годишен давностен срок. Той се брои от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. В различни случаи давностният срок може да спира или да се прекъсва. Давностният срок се спира например, ако е наложена обезпечителна мярка като запор на банкова сметка на длъжника. С периода на спиране давността се удължава. Давността се прекъсва с издаване на акт за установяване на публично вземане или с предприемането на действие по принудително събиране на дълга. Такива действия може да са например опис на движимо и недвижимо имущество, продажба чрез търг и др. От прекъсването на давността започва да тече нова давност. Независимо от спирането или прекъсването на давността, обаче, с изтичането на 10 годишен давностен срок, се погасяват всички публични задължения, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите за издаване на ПИК и отписване на задължение може да се получи на информационния телефон на НАП 0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор.


Новини:  От 15 април 2013 г. Националната здравноосигурителна каса ( НЗОК ) осигури
Възможност език всички здравноосигурени Лица Да получат електронен Достъп ДО
персонализираната Информационна Система (ПИС) на институцията. В тази система се съдържа информация, свързана с извършените за тях медицински дейности и услуги, заплатени от НЗОК. Персонализираната информационна система съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекари-специалисти, болници, лаборатории и аптеки – от 2009 г. до сега. Данните за услуги, ползвани при зъболекар, са въведени от месец юли 2012 г. Достъпът се осъществява чрез 10 символен код за достъп (УКД), който се издава от районните здравноосигурителни каси (РЗОК), ккто и с универсален електронен подпис. Заявленията за издаване на уникалният код за достъп се подават лично или чрез изрично нотариално заверено пълномощно.


Новини:  На 26.02.2011 г . е обнародван в ДВ –  ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

При осъществяване на сделки трябва да се има предвид следното:

1.Ако цената по сделката е равна или по-голяма от 15 000лв. (Или такава е левовата равностойност по курса на БНБ на валутата, в която се сключва сделката), то плащането задължително трябва да се извърши по банков път. 2.Дори да има междинно плащане което да е по-малко от 15000лв. (Например капаро от 1000лв.), То също трябва да бъде платено по банков път, ако общата цена на сделката е равна или по-голяма от 15 000лв. 3.Ограниченията са приложими и за плащания, които НЕ СА завършени Към деня навлизане в Сила език ЗОПБ (т.е. до 26.02.2011 г.). 4.Предвидени са следните изключения, в които не се прилага ограничението от 15 000 лв. при плащане в брой. -тегленето и внасянето на пари в брой от / в собствени платежни сметки; -тегленето и внасянето на пари в брой от / в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия; -изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда. 5. Санкции и глоби

, При извършване на плащане в брой над 15 000 лв, в нарушение на ЗОПБ , се налага глоба в размер на 25% от общия размер на направеното плащане – за физическите лица и имуществена санкция в размер на 50% от общия размер на плащането – за юридическите лица. При повторно нарушение, размерът на глобата и санкцията се удвоява.


Марката на кантората е официално регистрирана!

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За запитвания и контакти  :

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

schetovodnakantoravarna@gmail.com

skantoravarna@gmail.com

+359885515152 +35952644012

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!