Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

Изисквани документи от Инспекцията по труда

счетоводство варна

Изисквани документи от Инспекцията по труда

Изисквани документи от Инспекцията по труда:

Проверяващите органи от Инспекцията по труда могат да ви изискват следните документи:

 1. Ревизионна книга, заверена от Инспекцията по труда – отпадна с ДВ бр.27 от 25.03.2014г;
 2. Актуално състояние на фирмата;
 3. Трудови договори на персонала;
 4. График за отпуските на персонала за текущата и минали години;
 5. Длъжностни характеристики на персонала;
 6. Инструкции по безопасност;
 7. Договор със служба по трудова медицина;
 8. Досие по пожарна безопасност – за всеки обект;
 9. счетоводни услуги варна

  труд и работна заплата ТРЗ, тел.: +359/88/5515152, +359/52/644012

  Правилник за вътрешния труд в ред на предприятието – на всеки обект трябва да има копие;

 10. Замервания на факторите на работната среда;
 11. Трудови досиета на служителите;
 12. Оценка на риска;
 13. Ведомости за работните заплати;
 14. Заповед за работното време;
 15. График за явяване на работа;
 16. Заповед, с която да е определено лице, което ще представлява дружеството пред контролните органи на Инспекцията по труда;
 17. Заповед за въвеждане на сумарно изчисляване на работното време;
 18. Заповед за полагане на извънреден труд;
 19. Протокол за проверка на усвоените знания по безопасност на труда;
 20. Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа на работното място – начален инструктаж;
 21. Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа на работното място – периодичен инструктаж;
 22. Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа на работното място – ежедневен инструктаж;
 23. Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа на работното място – извънреден инструктаж;
 24. счетоводство варна

  счетоводно обслужване еmail: skantoravarna@gmail.com, schetovodnakantoravarna@gmail.com

  Книга за регистриране на болничните листи;

 25. Дневник на издадените трудови книжки;
 26. Книга за регистриране на трудовите злополуки;
 27. Вътрешни правила за организацията на работната заплата;
 28. Книга за отчитане на извънредния труд;
 29. Служебна бележка за проведен инструктаж на работното място;
 30. Протоколи за регистриране на трудовите договори в НАП;
 31. Програма за провеждане на инструктажи по безопасност на работните места;
 32. Декларация по чл.15  от ЗЗБУТ;
 33. Копия на документите, които задължително се изискват от работодателя при сключване на трудов договор;
 34. Проверяващите ще ви предоставят да попълните Въпросен лист – идентификационна карта;
 35. Уведомления, подадени в НАП за заверяване на прекратени трудови договори;
 36. Заповеди за прекратени трудови договори;
 37. Заповеди и молби за отпуск;
 38. Физиологичен режим на труд и почивка;

Забележка: Списъкът не е изчерпателен!

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете страницата на нашите услуги:  Счетоводни услуги

НЕ СЕ колебайте Да задавате своите Въпроси :  Електронна поща: schetovodnakantoravarna@gmail.com,

skantoravarna@gmail.com

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен № 398446

Забележка: Счетоводните услуги , които „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД предлага на своите клиенти, които не се намират на територията на град Варна не включват услугата: Събиране на документи от офис или обект на клиента;

При необходимост от представителство пред компетентни органи които не са на територията на град Варна е необходимо да се заплатят разходи за командировъчни.

Всички права запазени!