Счетоводна Кантора Варна

Schetovodna Kantora Varna

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР за периода май – юни 2014г

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР за периода май – юни 2014г

Май 2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:  

до 25 май 2014г

(първият работен ден след 25 Май 2014 г. е 26 Май 2014 г.)  

за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Април 2014 г. за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване,върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Април 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец Март 2014 г. за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване,върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Април 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец Март 2014 г. за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Април 2014 г. за лицата, които през месец Април 2014 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Април 2014 г. за трудоустроените лица,на които през месец Април 2014 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа. за лицата, на които през  месец Април 2014 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.  за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Април 2014 г. за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец Април 2014 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Април 2014 г. за морските лица, за положения труд през месец Април 2014 г. за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец Април 2014 г. за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Април 2014 г.: – лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; – лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец Април 2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:

до 25 май 2014г (първият работен ден след 25 Май 2014 г. е 26 Май 2014 г.)  за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Април 2014 г. за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряваневърху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Април 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец Март 2014 г. за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряваневърху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Април 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец Март 2014 г. за лицата в неплатен отпуск през месец Април 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание. за лицата, които през месец Април 2014 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда. за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец Април 2014 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Април 2014 г. за лицата, които през месец Април 2014 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона). за морските лица за положения труд през месец Април 2014 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец Април 2014 г.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

до 10 май 2014г

(първият работен ден след 10 Май 2014 г. е 12 Май 2014 г.) Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Април 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт. до 25 май(първият работен ден след 25 Май 2014 г. е 26 Май 2014 г.) Подаване на декларации образец № 1от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Април 2014 г. Подаване на декларации образец № 1от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Април 2014 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа. Подаване на декларации образец № 1от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Април 2014 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване. Подаване на декларации образец № 1от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец Март 2014 г., които са  начислени или изплатени след 25 Април 2014 г. Подаване на декларации образец № 1от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди Март 2014 г., които са начислени или изплатени през месец Април 2014 г. Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Април 2014 г. Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването е възникнало след 1 Март 2014 г. и месец Април 2014 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване. Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Април 2014 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство. Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Април 2014 г. Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец Април 2014 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба. Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец Април 2014 г. задължителни осигурителни вноски. Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Април 2014 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване- лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона. ___________________________________________________________________________

До 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски, лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване, фонд „Пенсии“; фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5. Лицата, които внасят осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, преди заплащане на вноските подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8, съгласно приложение № 8 към чл. 2, ал 4 от Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, преди внасяне на вноските за здравно осигуряване подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9, съгласно приложение № 9 към чл. 2, ал 5 от Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. Осигурителите и самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г., подават в компетентната ТД на НАП преди внасянето на вноските заявление съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от  Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване и/или по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, при наличие на няколко публични задължения, могат да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват, като преди внасянето на сумите подадат заявление, съгласно приложение № 10 към чл. 2а от Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. Осигурителите и самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране, като подадат в компетентната ТД на НАП заявление съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 4 от  Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР

Юни 2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:

до 25 юни 2014г за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Май възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Май 2014 г. за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване,върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Май 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец Април 2014 г. за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване,върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Май 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец Април 2014 г. за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Май 2014 г. за лицата, които през месец Май 2014 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Май 2014 г. за трудоустроените лица,на които през месец Май 2014 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа. за лицата, на които през  месец Май 2014 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа. за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Май 2014 г.   Äза съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейностза месец Май 2014 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Май 2014 г. за морските лица, за положения труд през месец Май 2014 г. за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец Май 2014 г. за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Май 2014 г.: – лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; – лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец Май 2014 г. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: до 25 юни 2014г за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Май възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Май 2014 г. за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряваневърху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Май 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец Април 2014 г. за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряваневърху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Май 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец Април 2014 г. за лицата в неплатен отпуск през месец Май 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание. за лицата, които през месец Май 2014 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на       чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда. за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец Май 2014 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Май 2014 г. за лицата, които през месец Май 2014 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона). за морските лица за положения труд през месец Май 2014 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец Май 2014 г. Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. до 10 юни 2014г Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Май 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт. до 25 юни 2014г Подаване на декларации образец № 1от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Май 2014 г. Подаване на декларации образец № 1от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Май 2014 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа. Подаване на декларации образец № 1от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Май 2014 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване. Подаване на декларации образец № 1от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец Април 2014 г., които са  начислени или изплатени след 25 Май 2014 г. Подаване на декларации образец № 1от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди Април 2014 г., които са начислени или изплатени през месец Май 2014 г. Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Май 2014 г. Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22,от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването е възникнало след 1 Април 2014 г. и месец Май 2014 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване. Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Май 2014 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство. Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Май 2014 г. Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец Май 2014 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба. Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец Май 2014 г. задължителни осигурителни вноски. Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Май 2014 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване- лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона. _______________________________________________________________________________ До 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски, лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване, фонд „Пенсии“; фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5. Лицата, които внасят осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, преди заплащане на вноските подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8, съгласно приложение № 8 към чл. 2, ал 4 от Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, преди внасяне на вноските за здравно осигуряване подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9, съгласно приложение № 9 към чл. 2, ал 5 от Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. Осигурителите и самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г., подават в компетентната ТД на НАП преди внасянето на вноските заявление съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от  Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване и/или по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, при наличие на няколко публични задължения, могат да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват, като преди внасянето на сумите подадат заявление, съгласно приложение № 10 към чл. 2а от Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. Осигурителите и самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране, като подадат в компетентната ТД на НАП заявление съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 4 от  Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.